1173 találat

Találatok

1. 1955-02-15 / 38. szám
[...] Zrínyi utcai mű­szaki klubban SZÉLL ISTVÁN a Vízügyi Igazgatóság tápéi szivattyútelepéről [...] és nem tett feljelentést Széli István lopásáról Ezért őt a járásbíróság [...] beiratkozás igazo­lása az új sportkör kérése a sportköri alapszabály figyelembevételével a [...] tartozó sportolók esetében a sportoló kérése régi sportkörének kiadá­sa új sportkörének kérése valamint a szolgálat megkezdésének és [...]
2. 1954-09-12 / 216. szám
[...] többszörös sztahanovista ki­tüntetett munkás Farkas Istvánná az MNDSZ városi titkára Halmai [...] a Mikrobiológiai Inté­zet professzora Krekuska István­ná a Vöröskereszt városi titkára Lacsán [...] Városi Tanács VB titkára Mo­gyorósi István rendőrszázados Nagyiván Mihály a Városi [...] i számban jelenjék meg Es kérése nyomatékául 100 forintot mellékelt J [...]
3. 1941-10-04 / 226. szám
[...] vette tudomásul és csupán két kérése volt Idegcsillapitó injekciót kért az [...] nem volt teljesíthető az a kérése bogy elitélt társával a siralomházban [...] adtunk arról hogy dr Balogh István alsóköz­ponti plébános indítványa milyen lelkes [...]
4. 2006-02-27 / 49. szám
[...] B K A AZ ÖZVEGY KERÉSE A mindszenti templomban szeret­né felravatalozni [...] nem jutott el az özvegy ké­rése HONDA The Power of Dreams [...] a helyi cégek is Zsótér István polgármester saját fizetéséből 50 ezer [...]
5. 1938-10-16 / 224. szám
[...] Kendező Tarján György Díszlet Básthy István Minden vasár és ünnepnap délután [...] Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után leszögezte hogy nagyobb összegű [...] hogy a vármegye főispánja Gör­gey István képviselővel együtt fog a püspöki [...] csak a termelő A küldöttség kérésé e intézkedett Bárányosi mi­ni zeri [...]
6. 1930-08-31 / 195. szám
[...] szeptember 1 ügyében majd Farkas Istvánnal és Gál Be­nővel a szociáldemokraták [...] lehet ugyan hogy Albrecht főherceg kérése a Vatikán avagy a szabadkai [...] vehető azonban hogy Albrecht főher­ceg kérése a katolikus egyház részéről vissza­utasításban [...]
7. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
8. 1927-03-31 / 75. szám
[...] szava a szerelet szava s kérése a város érdekeit szemelőtt tarló férfi kérése lesz Kérte a bizottsági tagokat [...] elfogadták Bodrogi Bálint és Gábor István indítvá­nyával kapcsolatban Soós István polgármester kijelentette hogy az üresedésben [...] Kardos Sándor 141 dr Sisa István 33 és dr Baranyai Béla [...]
9. 2005-02-25 / 47. szám
[...] Krisztina nála Nincs kegyelem Vágó István sok embert késztetett már megállásra [...] van Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Nincs Elhalad vagy tíz baka [...] mandulagyulla­dás Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Ha lehet akkor nálam kezdjék [...]
10. 1991-02-08 / 33. szám
[...] délután 4 órakor a Szent István téri Búza vendéglő előtt parkoló [...] Makkos­házi ABC be A rendőrség kérése Kérik azon személyek je­lentkezését akik [...] 82 mellék A rendőrség fenti kérése tegnapi lapszámunkban már megjelent a [...] a felis­merhetőség szintjét KÖZGYŰLÉS Tömörkény István Üdülő társulat évi közgyűlése feb­ruár [...]
11. 1938-09-04 / 189. szám
[...] órákban a nemzetközi mü­uuton elgázolta István Ferenc 12 esztendős libapász­torfiut A [...] a polgármesternél A küldöttség legfőbb kérése a vágóhídon hatósági mázsa felállítására [...] hatrongyosi földjét 3200 pengőért Szekeres István Pánczél Etel 911 négyszögöl ká­kási járandórészét 600 pengőért Szél Istvánná Pfeifcr Róbcrtné Kossuth ucca 1 [...]
12. 1939-10-12 / 232. szám
[...] Eseije­szintársulat másik húrom igazgatójának együt­tes kérése hogy a városi szinházi ruhatár [...] Szobotka félo bérlet ügyében Ernyci István dr a seríesvészelíem védekezés ügyében [...] Az önálló indítványok során Ernyei István df á klinikai ágyszám fölemelése [...] a közúti hídvám csökkentése TVlrth Ist­ván és társai a városi vízműnek [...]
13. 1960-05-04 / 104. szám
[...] ezt már lapunkban ként Nagy István a Haza­jelentettük is befejező fias [...] fel Szegeden Több termelőszövetkezeti termelőszövetkezetek kérésé honok felszereléséről játék­asszonynak jelentett külön [...] Ezekben az otthonokban veIödési osztály kerése m 06 keik elhelyezése Szegeden [...]
14. 1923-04-17 / 86. szám
[...] Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében [...] a vezetőség a pol­gármesternek Stróbl István külföldi sikerei A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be [...] és nívójának felelnek meg Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész [...]
15. 1928-08-26 / 192. szám
[...] még ezidőszerint csigahá­ton jár Szent Istvánkor bejáriam az Alföldet és a [...] építése mellett Nincs az a kérése egy egy intézménynek amelyet a [...] az a jogos és szükségszerű kérése az adózó polgároknak amelyet teljesítene [...] a minució­zus pontosságot amelyet Szolesányi István mű­építész és Takács János építési [...]
16. 1928-06-13 / 132. szám
[...] beadványaival foglalkozott a tanács Első kérése az volt hogy a szép [...] rész esiti a zenekart­A következő kérése az volt Papp Ferenc nek [...] miatt 15 éves bojtárját Pápista Istvánt A fiu bosszúból légladarabokkal fejbe­verte [...] A men­tők bevitték a Szent István kórházba ahol há­romnapi szenvedés után [...]
17. 1940-09-12 / 207. szám
[...] óta eltemetett és ismét kiásott kérése Röszkének az hogy vil­lanyvilágítása legyen [...] kérésének tel­jesítését s ez a kérése annál is inkább gyors si­kerre [...] A ta­nyahizottság ifuntyán Valér Balogh István dr Kiss Ferenc és többek [...] a javaslatot amelyet annakidején Balogh István dr terjesztett elő hogy tudni­illik [...]
18. 2000-07-03 / 153. szám
[...] akkor beszél­gettünk először arról Nikolé­nyi Istvánnal hogy egy na­gyobb szabású dixie [...] volt Korognai Károly igaz­gató úr kérése hogy a két népszerű szegedi [...] ad­ják át S P S kérése is például Chris Bar­berékra vagy [...]
19. 1946-08-18 / 183. szám
[...] ma vasárnap és kedden Szent István napján tömegesen kere­sik fel a [...] j L Ausztriának az a kérése hogy küldöttség utján kifejthesse álláspont­ját [...] Az iráni kormánynak az a kéré­se hogy résztvehessen a békeértekez­loien Mac [...] egész kormányt át­alakítják Koss t István a Ház legközelebbi ülésén válaszol [...]
20. 1924-11-13 / 261. szám
[...] itt van a hiba Friedrich István Ki volt az a hadügy­miniszter [...] i meg Szabó Józsefnek ama kérése tcl esi Ilyen megoldások csak [...] a státusrendezést Szabó József egyik kérése az volt hogy a nyugdijasok [...] az iratok közt nagy­atádi Szabó Istvánnak számos hivatalos é 8 személyi [...]
21. 1923-05-30 / 120. szám
[...] annak tárgyalását Kéri hogy Farkas István indítványát a munkásság nyomorának enyhítése tárgyában szintén tűzzék napirendre Dénes István kéri a földmivelésügyi minisz­tert hogy [...] órával később Csabára Egy máste kérése a kamarának az voií h [...] órákor érne Egy további fontos kérése a szegedi közön­ségnek abből áll [...]
22. 1976-04-18 / 93. szám
[...] közönség Komlóssy Erzsébettel szerepei­ben Börcsök Istvánt Gort­va Irént Farkas Évát Vámossy [...] gyermekét egye­dül neveli az a kérése hogy személyi jövedelme ne csök­kenjen [...] a sütőüzemben Igaz panaszosunk első kérése óta több új dolgozót vettek [...]
23. 1942-07-10 / 154. szám
[...] A SzUE nak ez a kérése annál inkább jogos mert ere­detileg [...] a II osztályban A SzUE kérése értesülésünk szerint az egész vonalon [...] 10 04 Felelőt üzemvezető Ablaka István
24. 1992-08-26 / 200. szám
[...] szurkoltak Szőregre került a Szent István Kupa Az augusztus 20 i [...] a két játékvezető Tóth II István Kupa kispályás labdarú Sándor és [...] a 19 tagú keretnek Brockhauser István Mónos Tamás Vincze István a cserejátékosok közül pedig Balog [...] járja kitűnő pi­lótaként Van egy kérése Vigyázzatok Gyurikára Kapóra jött a [...]
25. 1987-12-04 / 286. szám
[...] visszatért a gyesről munka­helyére egyetlen kérése volt adjanak neki társadal­mi megbízatást [...] hanem maga jelentkezik ér­te A kérése teljesíttetett s a vállalati Vöröskereszt [...] előleg 10 500 Ft Darányi István Lódzi küldöttség látogatása A Hazafias [...] pedig a megyei tanácsoál Petrik István a megyei tanács elnökének ál­talános [...]
26. 1974-01-03 / 1. szám
[...] bővítik fordítanak kórházak Budapesten az István kórház bölcsődék a járóbeteg ellá­tás [...] még tönkremen­ne háza Reméljük hogy ké­rése végre teljesül s nem lesz [...] hogy jszaka is hazajuthasson Gyuris István lakóbizottsá­gi tag Tarján 103 B [...] 3 ig Nem tudjuk hogy ké­rése feljesithető e ám a mi [...]
27. 1982-09-17 / 218. szám
[...] t és nézőit A RENDŐRSÉG KÉRÉSE 1982 május 19 én 12 [...] segédmotor­kerékpár ütközött A makói rendőrkapitányság kérése hogy aki a balesetet s [...] Bizottságanaa napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz Slmoo István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
28. 1990-08-16 / 204. szám
[...] az írott szó baj­nokainak támogatására Kérése jogosságát megkérdőjelez­ni nem ildomos Hanem [...] írom nem tudom államtitkár úr kérése ellenére sem tudom támo­gatni erőfeszítéseiket [...] Ezért is keltett figyelmet Hagelmayer Ist­vánnak az Állami Számve­vőszék elnökének az [...]
29. 1968-10-12 / 240. szám
[...] láng a húsipari vállalatnál Régi kérése teljesült a Csongrád megyei Húsipari [...] szocialista án elvtárs a dolgozók kerese gádoknak köszönhető 1677 forin E [...] Lépésüket tott s ide Balog István elv tán lássuk egy azonban [...] magukat Az is elkísérte Dobó István te lat eredményeiről szólva viszont [...]
30. 1984-01-31 / 25. szám
[...] koppintásra invitáltam az öreget Gazdagh István Párásság NYUGDÍJ AS TALALKOZÓ A [...] több telefonáló r nűn fr KÉRÉSE Ferencné hiszen a dél kérésére hogy a Herbá­A RENDŐRSÉG KERESE után 4 órakor szegedről ria [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztőt Sz Simon István rőszerkesztőbelyettes Szávay István Kladla Csongrád meevel Lapkiadó Vállalat [...]
31. 1955-05-26 / 122. szám
[...] kevés hogy három nap alatt ké­rése ez áldozatos sze­rény láthatatlan és [...] 13 nap alatt teljesítette Csamangó István a másik társa aki az [...] is Persze a múltban landó kérése volt hoz úen gondolatán rez­ [...]
32. 1958-12-04 / 286. szám
[...] hozzájárulnak a ta tek indokolt kérése hogy az nácstagok munkájának elő [...] a javaslatot Ezt követően Bálint István csapattitkár ismertette Hámán Kató életrajzát [...] meg bennem az a meg­vüliek kérése a kommunis­gazdasági tudományok szé­leskörű terjesztését [...] Felvi adott vidék gazdajt legköz­Bálint István csapattitkár akaraterejét Kitűnő ered ta [...]
33. 1959-12-10 / 290. szám
[...] tagországok közötti továb niszter Kossá István közie­bi gazdasági együttműködés kedés és [...] volt A magyar nép indokolt kérése Magyarországot ne használták fel többé [...] csapatok magyarorszá tói Afganisztán Ceylon kérése van az ENSZ hez gi [...] az fontos szakaszát nyitják Perényi István tsJEiíSSSBSki a g szUKsege erősítése [...]
34. 1981-12-23 / 300. szám
[...] nek nem szállítottak A vásárló kérése nevezett időpontig nem volt teljesíthető [...] vásárló által aláírt jegyzőkönyvet Tari István kereskedelmi főosztályvezető reflektor Fényképek Szekszárdról [...] üze­net cím alatt Bozsó Péter kérése az 5 ös jelzésű tro­libuszjárat [...]
35. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
36. 1977-11-15 / 268. szám
[...] sugárúton e 37 éves Aitbal István Szeged Dózsa utoa 5 szám [...] kedélyeket minthogy Thália szentélye s kérése cseppet sem indo sem az [...] tabilitásnak lehetetlenné csak diákoknak szervezni kérése ne azért szervezzék teszi hogy [...] tán fontosabb okosabb föl Nikolényl István érdeklődésének megfelelően színházlátogatásokat És mondott [...]
37. 1964-12-22 / 299. szám
[...] de ma már elviselhetett Dobó István len a kályhaajtón keresztül Lenin [...] ellenőr válaszában közötte hogy Dobó István kérése jogos A leggyorsabban intéz­kednek ez [...] lakók Ferenc bérlőt hogy ntegja kérése A szerkesztőség véleménye Az IKV [...]
38. 1956-09-06 / 210. szám
[...] fedezésére fordítják írja tudósításá­ban Rudnyánszky István t Szabad Nép franciaországi tudósítója [...] elvtárs ügye is Az a kérése telje­sen jogos kérése az üzem pártbizottságának a felsőbb [...] kiváló Például a növénytermesztési brigád István és Lakatos István akik Idős koruk ellenére a [...]
39. 1982-04-18 / 90. szám
[...] többiek Császár Gyöngyi Noémi Tóth Ist­ván JuLio Máriáss József Andrés Quintus [...] segítségért a Posta egy a kérése csupán szeret­ládához A tv vételt [...] anyu ta közre kajához Egyik kérése után összeállította az anyuka felállt [...]
40. 1977-01-08 / 6. szám
[...] az tényleg szép darab Szávay István a indította eL A cukroszacskó [...] határozat végre utolsó napjáig nincs kerese Ha a dolgozó 30 napot [...] járt Ezen felül munkáltatónál elért kerese pénz 70 százaléka jár Eltar­még [...]
41. 1977-01-23 / 19. szám
[...] rendsiere­panav ok­ismeretlen az itt lakók ké­rése négy éve elhangzik mely fűtve [...] OU rulast is ado lakok kérése vasónk tanuja volt amin S [...] elveszett kerekei séklet írja Holik István még a nagykörúti megálló­ a [...] január 15 én született Ottovay István építész­mérnök Szeged városképének egyik legjelentősebb [...]
42. 1955-10-14 / 242. szám
[...] minden lerményáivevöhely Számos dolgozó paraszt kérése hogy mivel a vasár­napi napot [...] ki is áll mellette Simon István 1051 i szállítsák el Fürdőigazgatóság [...] adásából is A szegedi szurkolók kérése teljesült vasárnap dél­után fél 3 [...] kezdet­tel Játsszák Salgótarjánban Ve­zeti Zsolt István Második mérkőzését Is megnver­te a [...]
43. 1983-08-28 / 203. szám
[...] dr megyei sörkeretnél 1983 Dóczy István a Kőbányai második negyedévében a [...] forgalmazónktól sem kap­ 3 A kerese a 8 as troli pótló [...] volna másikat kérni rolni Természetes kérése Csakhogy időközben a rak­volt az [...]
44. 1955-02-12 / 36. szám
[...] 6 lg Mlhálytele­kl iskola Szekeres István 14 én 4 6 lg [...] UJ Petőfitc epi iskola Bondár István február 13 án 9 12 [...] át­lépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportkü i alapszabály figyelembevételé­vel [...] át­lépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportköri alapszabályok figyeiembevélc­level a [...]
45. 1916-03-18 / 66. szám
[...] Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt a Szél­űétől elvont [...] életkép 3 felvonásban Irta Tömörkény István U vlgjátéksláger Vígjáték 3 felvonásban [...]
46. 2002-03-13 / 61. szám
[...] 444 493 telefonon dr Szemerédi István Egy szűrésre 7 10 főt [...] 62 564 450 vállalkozói igazolványok kérése cseréje módosítása újítása megszüntetése SZEMÉLYI [...]
47. 1915-06-01 / 129. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát gróf [...] intéztek e tárgyban Gróf Tisza Ist­ván kijelentette hogy a legutóbbi parlamenti [...]
48. 1998-04-27 / 98. szám
[...] mintájuk van ami a meg­rendelő kérése szerint leg­alább ezerféleképpen vari­álható A [...] be Palkovics Imre valamint Gaskó István a két érdek­képviseleti konföderáció ve­zetője [...]
49. 2009-10-26 / 250. szám
[...] www plus gratis hu GRATIS Kérésére katalógusunkat postázzuk Telefon 62 558 [...] az SZTE ok­tatója Erre Tóth István a Feke­te Ház vezetője megjegyezte [...]
50. 2006-01-06 / 5. szám
[...] évében hunyt el A család kérése hogy a gyászolók egy szál [...] alapozó időszak következik mondta Ko­csis István edző ezek elsősor­ban erőnléti foglalkozásokból [...] köny­Susányi Zsófia és edzője Hajnal István Fotó Karnok Csaba nyebb a [...] A fiatal tehetség edzője Hajnal István A GTI vezetőedzőjével ér­te el [...]
51. 2008-02-09 / 34. szám
[...] Bejelentkezés 62 551 700 Szent István tér Csongrádi sgt sarok Rendezvények [...] Magyarországra A Pick vezetés kü­lön kérése hogy a kétéjszakás szál­lás helyszínét [...]
52. 1941-10-03 / 225. szám
[...] igj belügyminiszterhez a kijelölés tárgyában kérése azonban nem nyert elintézést Csütörtö­tere [...] első szabad­egyetemi előadását gróf Széchenyi István emlékezetének szentelte Dr Baló József [...] néhány szóval megemlékezett gróf Széchenyi István alkotó nagyságáról Dr Sándor István tanárképző főiskolai ta­nár tartott ezután [...] lyen érdekes módon találkozott Széchenyi Ist­vánban a romantikus álmodó és a [...]
53. 2002-11-15 / 266. szám
[...] társaság címére kérjük szóbeli információ kérése a 30 303 3408 mobiltelefonon [...] Vendég Farkasházy Tivadar és Kelemen István 18 óra BONCZ GÉZA fotókiállítás [...]
54. 1917-12-06 / 284. szám
[...] lesz Hódmezővásárhelyen Nyitrá­ról jelentik Frank István volt szegedi ke­gyesrendi áldozópap városi [...] lesz mely alkalommal P Zadravecz István ferencrendi kormánytanácsos és zárdafőnök fog [...] özvegyasszony A szegény szegedi özvegyasszony kérése azon­ban aligha teljesülhet A kultuszminiszter [...]
55. 1913-05-01 / 101. szám
[...] vá­lasztójogot A szinészek ilyen irányú kérése a képviselők előtt is méltánylásra [...] ajánlva maradtam Illő tisztelettel Zsolnay István É ijcttdrijgtt börblitorplcnlcgg ggcligi Kulinyinál [...]
56. 1997-07-29 / 175. szám
[...] az Egyesült Államok ilyen értelmű kérése ellenére SS 23 asaink megsemmisí­tése [...] szakemberek kö­zölte hétfőn sajtótájékozta­tón Orovecz István vezérőr­nagy a Magyar Polgári Vé­delem [...] a portugáliai vendégszereplé­séből hazatérő Kosztándi Ist­ván hegedűművész által alakí­tott vonósnégyes ad [...]
57. 1940-12-01 / 274. szám
ICAKtlSZI ISTVÁN KÁRPITOS mindennemű kárpitosmunkát vállai ARADI [...] ügyében 2 Délmagyarország munkatársától Ba­logh István dr alsóközponti plébános és dr [...] a koesibeállók ügyében Ur Balogh István plébános előadta hogy a töszke [...] város­sal köti össze A tanyaiak kérése az hogy az útat építsék [...]
58. 1934-12-25 / 291. szám
[...] fölött ilyen feliratok díszelegtek fiörcsök István nemzeti lábbeli viseletnek készítő polgári [...] ahova egy kevéske városi segély kérése okából csatoltatott mintha etekintetben 100 [...]
59. 1930-10-10 / 228. szám
[...] bíróságot Azért e mert MuntyAn István és Sarkady Győző táblai bírákat [...] Ferenc később nehezmé­nyezte hogy a kérése ügyében sokáig nem kapott értesítést [...] Sándort Kapossy Gyulát és Balogh Istvánt A biróság így is határozott [...]
60. 1939-06-14 / 133. szám
[...] smték A Délmagyarország munkatársától Ba­logh István dr plébános a Szegedi Szabad [...] járási katonai parancnokkal és Banda István dr közigazgatási előadóval aki Kemenesy [...] iparügyi államtitkárt Sze­ged képviselőit Balogh István dí beadványát Pálfy György dr [...] örömmel vette tudomásul Nagyon életrevaló kérése Rahónak hogy Szegeden alkalmas ingyen [...]
61. 1914-01-16 / 13. szám
[...] Tisza majd Balogh Jenő Tisza István gróf állott szólásra amiken Eszterházy [...] egyáltalán ülésbe került az SzTK kérése Vagy miért mem üzentek az [...]
62. 1939-05-05 / 102. szám
[...] tanácsbeosztásában A Délmagyarország munkatársától Mun­tyán István dr nak az ítélőtábla elnökévé [...] tábla tanácsbeosztásában Megírtuk hogy Munlyán István dr aki ed­dig a polgári [...] bünletőlanács elnöki tisz­tére pedig Juhász István dr táblabíró ed­digi tanácstag kinevezése [...] látszik az iparo­soknak az a kérése hogy a harmadik helyet Rainer [...]
63. 1918-06-20 / 142. szám
[...] Szeged 1918 junius 20 Tisza István és Fényes László TÍSza Harminc [...] az izgatásokra melyek kel Tisza István részletesen foglalkozott és melyek talán [...] derültség a munkapárton Gróf Tisza István is nevet Én csak annyit [...] a katonaság a tör­vényhatóságok vezetőinek kérése folytán vett részt A jövőben [...]
64. 1936-02-05 / 31. szám
[...] volt főispán kOszőnete és három kérése A Délmagyarország munkatársától Bara­avi Tibor [...] egyik megbízott­ja és közölte Varga Istvánnal a húsipari szak­osztály elnökével hogy [...] A polgármester azonnal felhívta Winchkler István kereskedelmi minisz­tert jelentést tett neki [...] Fri gyessel abban hogy Varga István a szegedi ipartestület husipari szakosztályának [...]
65. 1939-06-20 / 138. szám
[...] Kedd 1939 1 20 Antal István és Szeded Ha azt mondanánk [...] Szeged szeme rajta van Antal Istvánon s azóta Antal Ist­ván szeme kíséri útjában a várost [...] a testvéri vi­szonyt ami Antal Istvánt Szegedhez Sze­gedet Antal Istvánhoz fűzi egy békésebb cs termékenyebb [...]
66. 2004-12-22 / 298. szám
[...] amely miatt szeme világát veszítette István és Krisztina láthatatlan illeszke­dése azonban [...] elcsenni a dobozból tud­juk meg Istvántól aki elmondja hogy tavaly már [...] Fannit a fadíszítés Krisztina és István elárulja mindig olyan fát szoktak [...] kis­lánynak már ez a sokadik kérése hiszen mindennapra akad vala­milyen kívánság [...]
67. 2009-07-13 / 162. szám
[...] más megvilágításba helyezi a történteket Kérése ellenére még a személyes találkozó [...] abban a pillanatban amikor Silló István karmester leintette a szim­fonikusokat újra [...]
68. 1914-04-02 / 77. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tlia László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán és a [...]
69. 1939-03-07 / 55. szám
[...] elhunyt özvegyének jo­gos és megérthető kérése hogy a megsérült koporsó helyett [...] Mikes János gróf llanaucr Á István Breyer Lajos Grősz József püspökök [...] főapát Meszléngi Zoltán püspök Breyer István és Ilanauer Á István Megyéspüspök ra Liberával együtt a [...] amelyei nagy segédlettel Hanauer A István püspök pontifikált 1000 pengőnél magasabb [...]
70. 1935-05-05 / 100. szám
[...] hogy Szeitz Ferencet dr Csekzy Istvánt Tichy An­talt Kövecs Józsefet Back [...] hogy napirend előtt dr Balogh Ist­ván kért felszólalásra engedélyt Dr Balogh István azzal kezdte beszédét hogy amitől [...] az adóbehajtások terén A gazdák kérése szól a városhoz és az [...]
71. 1937-08-08 / 180. szám
[...] E G V államsegély iránli kérése Jakabb államtitkár kezében van aki [...] a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA VI PODMANICZKY UCCA [...]
72. 1992-09-02 / 206. szám
[...] húszezer egyikeként fút be a kérése Kapott már borítékot melynek felbontása [...] az Állami Vagyonügynökség képviselőjével Molnár István­nal szemben A tömeg kabarét emlegetett [...]
73. 1928-10-14 / 233. szám
[...] modern családi szállója az 142 István Király szálloda VI Podmanlczky ucca [...] madár 4 S Valakinek a ké­rése latinul 54 Időhalározó 57 Bányászlámpa [...] traktorok motorkerékpárok speciális javítóműhelye MURKA ISTVÁN és TARSAI cégnél ahol dagottynzást [...]
74. 2005-09-27 / 226. szám
[...] 425 054 Rendelő Szeged Szent István tér 12 13 9 12 [...] További információ és konzultációs időpont kérése r tel 70 369 8899 [...]
75. 2006-09-21 / 222. szám
[...] kezet adott az alko­tóknak egyetlen kérése Szívós László Tóth Lambert és [...] Szilágyi Annamáriát Borovics Tamást Andrejcsik Istvánt és Vajda Júliát kérték fel [...]
76. 1930-08-08 / 177. szám
[...] kocsin hozták be a Szent István téri búzapiacra kénytelenek voltak áruikkal [...] lemondott helyébe a biróság Ottovay Istvánt nevezte ki szak­értőnek A biróság [...] pénteken délelőtt Szegedre érkezik Wagner István miniszteri tanácsos aki az algyői [...] Hogy a városnak ez a ké­rése nem nyert kedvező elintézést annak
77. 2000-08-30 / 203. szám
[...] szabályait rendszeresen megszegték A polgárok kérése alapján kezdeményezte Török Csaba önkormányzati [...] fenék­víz a folyóba Munkatársunktól Sipos István ultramarato­nista február 14 én indult [...] 3 i szegedi cél Sipos Istvánnal készült interjúnk a 11 oldalon [...]
78. 1939-08-26 / 194. szám
[...] Németországot és Olaszországot A nyilasok kérése pénteken került tárgyalas alá főkapitányságon [...] agyonlőtte T u r i István berszaszkai őrsbeli csendőr 1915 augusztus [...]
79. 2000-07-31 / 177. szám
[...] 13 ezer kilométert futott Sipos István 11 oldal ÁRA 44 FT [...] a vandál cseleke­dethez A kuratórium kérése hogy ha valaki információ­val rendelkezik [...]
80. 1931-03-07 / 54. szám
[...] a vádirat szerinti bűncselekményekben Csők Istvánt gyilkosságban fs rablásban Csőké­nét és [...] kimondani Dr Fóris Gvnla Csöke István védője az előre megfontoltság ellen [...] kérte bűnösnek kimondani Dr Lusztig István a két asszony vé­dője felmentési [...] Az elnök megma­gyarázta neki hogy kérése teljesíthetetlen mrrt nem szoktak 8 [...]
81. 1942-03-25 / 69. szám
[...] 4 291 mctli dr Széchenyi István 8 s dr majd a [...] tárgysorozat első pontja dr Széchenyi István cs dr Kogulowicz Károly törvényhatósági [...] Alföld árvízproblémáit megoldó törvényha­tósági intézkedés kérése tárgyában Az indítványt dr Pává [...] VáAS gazdatársadalom fesyeluie­ntasította Df Katona István ta­nácsunk Antolffy György köztér­használati szerződésének [...]
82. 1943-10-11 / 230. szám
[...] mondotta A Magyarok Nagyasszonya Szent István óta állandóan védelmezi az 6 [...] belőle a Boldog­asszony Anyánk fájdalma kérése könyörgése A főpapi nagymise után [...] vend lakosságú Völgvköz köz­ségből Skaper István földműves nemrégiben született tizenharmadik fiúgyermekénél [...] él csalódnak l a 1 István miniszter vasárnap dél elölt Marosvásárhelyre [...]
83. 1994-06-11 / 135. szám
[...] János 2484 Agárdi Popstrand Déváid István Műv Ház 3910 Tokaj Rákóczi [...] melyik a fő kedvenc Sokak kérése is teljesül ezzel a változással [...]
84. 1913-01-01 / 1. szám
[...] hogy álljon dl le­imondó szándékától kérése azonban hiába­való volt Székely Ferenc [...] teljes egy óra hosszat Tisza Istvánnal folytattak megbe­iszélést ülés után aztán [...] Pál is a kilépését Vojnits István pártelnökhöz intézett levelében Várnay Lipótné [...]
85. 1930-12-04 / 274. szám
[...] adni Kapossy Gyula dr Telbisz István valamint Fichtner Sándor ve­zénylése mellett [...] volt a lány minden könyörgése kérése Lévay tudni se akart róla [...]
86. 1913-10-16 / 241. szám
[...] éves cserapessegédet aki Buda­pesten Bakó István fénykópnagyitó név alatt Grassalkovics utea [...] a válogatott csapatnak o Újlaki kérése A magyar atlétika egyik legkiválóbb [...]
87. 1922-01-25 / 20. szám
[...] ek mint a tanfelügyelöségnek több­szöri kérése dacára a város nem gondoskodott [...] délelőtt fél 11 órakor Zadravecz István tábori püs­pök Bazilldesz Mária operaénekesnő [...]
88. 2005-10-04 / 232. szám
[...] bőrwówász és kozmetológiis szakorvos SZENT ISTVÁN TÉRI LÉZERCENTRUM QJfcM ÓGYÁSZATI kezelések [...] További információ és konzultációs időpont kérése tel 62 452 774 BfjülentkHti [...]
89. 1913-11-25 / 274. szám
[...] Ausztriával és Magyarországgal Halálozás Sávay István magánzó a szegedi Kezimüvesbank választmányi [...] kiterjedt rokonság gyászol ja Sávay István maid élntán 3 érakor temették [...] befolyásolják ellene s ezért alkalmat kéré­sé ct hogy személyesen találkozzék felesé­gével [...]
90. 2003-02-20 / 43. szám
[...] szokatlan időjárás hanem a csapatok kérése is közrejátszott abban hogy a [...] Kulacsik h Bank Edző Szalai István Gólszerzők Antal 2 egyet 1 [...]
91. 1943-11-11 / 255. szám
[...] h 1 i c k István kereskedelmi államtitkár és dr Kiss [...] Hídvégi Ervin és dr Jablonkay István miniszteri osztálytanácsosok dr G y [...] y József polgármestert dr Széchenyi István országmozgó­silási kormánybiztost dr Farkas Bélát [...] legyenek pap­rikával A kereskedők második ké­rése hogy az uj árrendelet tisztes­séges [...]
92. 1928-03-28 / 72. szám
[...] megdönteni nem lehet mondotta Farkas István Budapest március 27 A képviselőház [...] első szónok a szociáldemokrata Farkas István volt aki azzal kezdte beszédét [...] A ma­gyar közvéleményhez az a kérése hogy kevesebb bizalmatlanságot tanúsítson velük [...] legszebb kivitelben reklám érakon Kardos István műszerész ArleayréK Ingyen 454 Cíckonlc [...]
93. 2007-10-17 / 243. szám
[...] a minap egy csörögös te­lefonálónk Kérése mellé azonban sem a nevét [...] Zalányi Áron A szegedi Tömörkény Ist­ván Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tizedikese [...]
94. 1922-12-29 / 235. szám
[...] imádás Népdráma Ára SOK Tömörkény István Célszerű szegény emberek Novellás kötet [...] 22 szám MI Baiorozott szobit ké­rése lehetőleg külön be­járó tol o [...]
95. 1943-09-12 / 206. szám
[...] vasúthálózatot mester és dr Katona István ta­nácsnok képviselte az országos tüzi­faellátási [...] a kiuta­lások tempójának gyorsítására vo­natkozó kérése a legrövideb időu belül kedvező elintézést nyer Dr Katona István tanácsnok s szombati napot még [...] szövetsége mi­niszter biztosa és Szanyi István kir főigazgató a vegykisérleti ál­lomás [...]
96. 1943-11-21 / 264. szám
Vitéz nagybányai Horthy Istvánná rádiószózata a leánylevente ifjúsághoz Budapest [...] Itt van azonban dr Balogh István alsóköz­ponti plébános hires képgyűjteménye amelyet [...] képgyűjtemény található f r Balogh István magángyüjtemé­nvéböl felemiitjük a következő meste­redet [...] Mar 1 annakidején egy festőtársa kérésé ro kó Károlv és Markó [...]
97. 1935-07-24 / 164. szám
[...] állásra pályázatot hirdetett dr Dósa István járási főszolgabíró Tizen­négy orvos pályázott [...] Andor dorozsmatanyai or­vos dr Zalányi István pusztamérgesi dr Ernyeí Gyula dr [...] do­rozsmai tb járásorvos dr Kontraszty István Szeged dr Kapitány Imre és [...] Radicsmk adott igazat megállapította hogy kérése jogos xx lt a táppénz [...]
98. 1925-12-13 / 167. szám
[...] Jugosilávia követei kor­mányainak utasítására Bethlen István grófnak Genfből való hazaérkezése után [...] akcióit A szegedi szakszervezeti bizottság kérése a törvényhatésági bizottság tagjaihoz 300 [...]
99. 1934-11-18 / 260. szám
[...] Aigner Károly nincs már köztünk Kérése nem kopog­tat többé az üzletek [...] bíróság a potyautasokat elitélte Csóti István 15 Bodor Ist­ván 10 napi elzárást kapott A [...] előadást tart Előad dr Náray­Sznhó István egyetemi magántanár Az elemek átalakítása [...]
100. 1916-05-03 / 103. szám
[...] arra hogy ezen derék harcosom kérése teljesültön ezért kérem a közbeeső [...] október 12 én elhunyt Kray István után Vén András lett a [...] a tábla elnöke azután Lobmaycr István királyi főügyész majd a két [...] Buday János Hodossy Lajosa Joanovits István és Grecsák Károly végül dr [...]