Délmagyarország, 1912. március (3. évfolyam, 50-76. szám)

1912-03-01 / 50. szám

1912 III. évfolyam, 50. szám Péntek, március I SOzponti szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged, t=i Rorona-utca 15. szám <==> Budapesti szerkesztőség és ktadóhivsta! IV., a Városház-utca 3. szám e=j ELÖPÍZETESI AR SZEGEDÉN egész évre . R 24-— félévre . . . R 12-­negyedévre . R 6— egy hónapra R 2' Egyes szám ára 10 fillér. ELŐFIZETÉSI AR VIDEREN: egész évre R 28— félévre . . . R 14'— negyedévre. R T— egy hónapra R 2.40 Egyes szám ára 10 fillér. TELEFON-SZÁM: Szerkesztéses 305 Kiadóhivatal 836 Interurbán 305 Budapesti szerkeszíöses telefon-száma 128—1/ Az ellenzék keservei. „Werther keservei"-ben találunk csak oly érzékeny lelkületű lényekre, aminőnek ma a technikai obstrukció bizonyul. Na­gyon rossz néven vette a képviselőház el­nökétől, hogy magában a házszabályok­ban lelt orvosszert a technikázás elfaju­lása ellen. A képviselőház elnöki székében jelesnél jelesebb férfiak ültek. A kiváló férfiak di­szes sorában méltán beillik Návay Lajos, akár a képességeit, akár a jellemét, akár az önzetlen hazafiságát tekintjük. Nagynevű elődje távozását mindenki fájlalja, sőt az ellenzéki politikusok közül krokodiluskönyeket sirtak utána ma is épen azok, akiknek magatartása, a házszabá­lyok hézagai.al Való visszaélése idézte elő főleg távozását. Akik ma Berzeviczy Al­bert fényes nevét emlegették, szellemét fel­idézték, csakhogy árnyékot borítsanak vele az utóda alakjára: elfelejtették, hogy Berzeviczy elnöki hattyúdala erélyes és kemény elitélése volt a technikai obstrukció visszaéléseinek és tízeiméinek. Most utólag hiába gyújtanak tiszteletére gyertyákat, mikor diszes állásából ők üldözték ki, a magyar parlamentárizmus ország-világ előtt pellengérre állító viselkedésükkel és technikázó csinyjeikkel. Mint az elbizakodott házibarát, a tech­nikázás már igen kényelmesen terjeszke­dett el a tisztelt Ház padjai között. Hóna­pokon át a technikázásnak a legkopottabb, legegyszerűbb, legunalmasabb fegyverei­vel élt. A képzelőerejét s a találékonysá­gát egy cseppet sem erőltette meg. Ami trükköt juniusban kieszelt, avval akart élni a „nemzeti küzdelem" kilencedik hó­napjában. Am Návay époly jártas a teljesen tart­hatatlan házszabályok útvesztőjében, mint az obstrukció legkörmönfontabb tanitó­mesterei. Éles szeme és még élesebb judi­ciuma értékes és eddig még ki nem hasz­nált védelmi fegyverek egész arzenálját fedezte fel a házszabályok intézkedései­ben. Ma ezek közül kipróbált egyet s frap­páns, minden izében igaz házszabályértel­mezésével kicsavarta a technikai obstruk­ció kezéből a legkényelmesebb fegyvert: azt, hogy ülésről-ülésre szabadságot kér­jenek betegség cimén olyan obstruktorok, akik majd kicsattannak a piros egészségtől és majd kicsattannak az elfojtott neve­téstől, ha sikerül jámbor kérelmük felett óraszámra névszerint megszavaztatni a többséget s ha sikerül az ország drága ide­jéből megint agyoncsapni egy ülést. A technikázást érzékenyen érintette az elnök fellépése. Kijött a sodrából, hogy egy nyíl kihullott a lyukas puzdrájából. Nyila pedig maradt még elég; sőt a több­ség „öreg jó barátja", Polónyi Géza, kész­nek nyilatkozott öt vadonatúj kópésággal állani elő, ha a házszabályok szoros alkal­mazásával egy kópéságukat csúffá teszi az elnök lélekjelenléte és pártérdekeken felül álló fiatal energiája. Egy dologra azonban a többség jó öreg barát-ja nem gondol. Nem veszi észre, hogy minél termékenyebb lesz agya a Ház munkáját megakasztó fogások kieszelésé­ben, s minél több kópéságot követ el, csakhogy lehetetlenné tegye a többség tör­vényhozó akaratának a megnyilvánulását: annál jobban felnyitja az ország szemét, s annál inkább érleli meg a közvélemény­ben azt a tudatot, hogy a nemzet élete szinte megállt, az anyagi és szellemi ha­ladás vérkeringése folyton elakad, alkot­mányos életünk rut és gyűlöletes komédi­ává válik. v Návay e közveszélyes, frivol játékát a technikai obstrukciónak látva, felmérve annak rettentő erkölcsi és anyagi kártevé­seit: csoda-e, ha a képviselőház elnöke uta­kat és módokat keres, a házszabályok be­tűjével és szellemével teljesen megegye­zőket, hogy az alkotmányrombolás pusz­tításait minél szűkebb mederbe szorítsa? Teljesitené-e kötelességét nemzete és állá­sának méltósága iránt, ha összetett kezek­kel, fatalisztikus nyugalommal, tehetetle­nül nézné, mint pusztítja a technikázás A gazember. Irta Biró Lajos Tass bámulva nézte a leányt. — Szeréna csakugyan maga az? A leány vérvörös arccal állott előtte és ide­gesen morzsolta a keztyüjét. — No, Szeréna, nevetett gúnyosan a férfi, szépen vagyunk. Csik-Tárkányból ötven év óta nem került fel senki Budapestre, csak mi ketten. És mi szép dolgokat müvelünk itt. — Ne csúfolódjon. — Nem csúfolódom, drágám. Csak hogy tudom, mit jelent az, mikor valaki az Olytn­piába kerül. Én egy év óta ölöm itt magamat. Örülök, hogy most már ketten pusztulunk itt bérces hazánk nagyobb dicsőségére. A leány mély meggyőződéssel mondta: — Maga nagyon rossz ember. — Észrevette? — kérdezte Tass nevetve. A leány leült melléje. A szeme könnyes lett és halkan, könyörögve mondta: — Ne szóljon itt senkinek arról, hogy hinak engem, hová való vagyok. — Ellenkezőleg — kegyetlenkedett Tass. — Nemcsak megmondom mindenkinek, ha­nem ki is irom az újságba, hogy Szeréna, a csik-tárkányi zsidó kántor lánya, aki engem otthon kidobott, idekerült az Oiympiába ... A leány szeméből kibuggyantak a köny­nyek. No — mondta nagylelkűen Tass — hat nem mondom meg senkinek. — Igazán? — Igazán. — Becsületszavára mondja? — kérdé a leány reménykedve. — Becsületszavamra. — Tudja, mondja a leány bizalommal, az nagy baj volna. — De miért? hiszen előbb-utóbb úgyis megtudják. — Nem. Nem tudják meg, mondta diadal­masan a leány. Ide nem jön Tárkányból senki és én rögtön hazamegyek, mihelyt együtt lesz a hozományom. Tass elbámulva nyitotta ki a száját: — A hozománya? — Igen — mondta bizalommal a leány. — Látja, én láttam, hogv varrással semmire sem megyek. A világ pedig olyan, hogy a szegén^ leány nem kell senkinek. — Hát mennyi hozományt akar gyűjteni? — Ezer forintot —mondta büszkén a leány. Tass hátradőlt a puha díványon és haho­tázott. — Gyönyörű. Pompás. És itt akarja össze­gyűjteni a hozományát. — Igen. — És ki a boldog vőlegény, ha szabad tud­nom? — Még nincs — mondta a leány. — De majd lesz. — Szeréna, Szeréna, nem lesz abból a há­zasságból semmi. Nem tud maga elmenni innen. — Én —mondta szikrázó szemmel a leány — én? Utálom ezt a helyet, utálok itt minden embert. Asszony akarok lenni, tisztességes, becsületes asszony. Tass elkomolyodott. — Hát jól van, Szeréna, amit megígértem, azt megtartom. De igérje meg, hogy ha majd elmegy innen, szól nekem. — Szólok. ... A férfi megtartotta az igéretét, a leány nem. Égy napon eltűnt. Tass kérdezőskö­dött utána. — Már négy napja nem jött el, válaszol­ták neki. Tass elgondolkozott. Érdekesnek találta ezt a furcsa leányt az ő kiirhatatlan családi hajlandóságaival. Most talán együtt van már a hozománya és keresi a férjét. Azután nem foglalkozott vele tovább. Elfelejtette. Három év múlva, nyár elején együtt volt Csákánnyal, a barátjával. — Hova mégy nyárra? — kérdezte Csá­kány. — Mindössze egy hónapos szabadságom van. Hegyek közé valahová. — Hát gyere már el egyszer hozzám. Meg­látod: a Csákány-major jó hely. Julius elején Tass csakugyan megérkezett a Csákány-majorba. Jó hely volt; nagy ház, majdnem kastély, óriási kert, majdnem park és fejedelmi kényelem. — Kérlek, mondta Csákány, engem egy kissé elfoglalnak az aratás-dolgok; rendez­kedj be ugy, mintha te volnál a gazda. Tass berendezkedett. A harmadik napon délelőtt a verandán ült és lustán nézett ki­felé a szikrázó napba. Messziről, a kerten át,

Next

/
Oldalképek
Tartalom