Délmagyarország, 1982. szeptember (72. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-17 / 218. szám

8 < •• Péntek, 1982. szeptember 17. DM röviden Honda, BMW Mindi? van valami szenzáció. A század eleién még szájtát­va és nyálcsorgatva bámulták az emberek, ha megláttak egy biciklit. Aztán, amikor az első autók föltűntek, a gye­rekek csapatostul szaladtak utánuk, sóvárogva lestek a hcnnülőkct. Manapság, hogy körülbelül egymillió személy­gépkocsi szgluüuul az országban, inár csak valamilyen na­gyon különleges márkájú gépkocsi kelt csak nagyobb fel­tűnést. No meg. legújabban a csillogó-villogó szupermoto­rok. Munkatársunk a Centrum Áruház előtt kapta lencse­végre a Hondát, BMW-t és nézőit A RENDŐRSÉG KÉRÉSE 1982. május 19-én 12.40 óra tájt Makó belterületén, a Vörös Csillag utca és Be­loiannisz utca kereszteződé­sében elsőbbségi jog meg nem adása miatt személy­gépkocsi és segédmotor­kerékpár ütközött. A makói rendőrkapitányság kérése, hogy aki a balesetet, s a nő személygépkocsivezetőt és a férfi segédmotor-kerékpá­rost. látta, a baleset meg­történte utáni szóváltást hal­lotta, és a két személy kö­zelében volt, jelentkezzen a baleset tisztázása érdekében. A bejelentést a makói rend­őrkapitányság közlekedési al­osztályára kérjük. LAKÁSTÜZ Csütörtökre virradóra tűz keletkezett Budapesten, a VII. kerület, Szövetség utca 12. számú, négyemeletes la­kóház egy III. emeleti la­kásáhan. A helyszínre érke­zett tűzoltók megkezdték az oltást, és a tűz felett levő lakásokban tartózkodó hat személy kimentését. Ezek a személyek nem sérültek meg Az égő kakáshan tar­tózkodó 83 éves Bánki Im­rene nyugdíjast — aki agy­ban dohányzott: s így idezté elő a tüzet — már nem le­hetett megmenteni, füstmér­gezes következtében életéi vesztelte A tüzet eloltották. ! A vizsgalatot a szakértők megkezdték. HALÁL A SÍNEKEN e Csongrád megyében, a vilmaszallasi vasúti megálló közelében egy személyvonat | elütötte P&ragi Ferenc 57 éves segédmunkást, szatv­mazi lakost, aki a helyszí­nen meghalt. A vizsgálat ed­digi adatai szerint a gyalo­gos figyelmetlenül a fény­sorompó tilos jelzése ellené­re lépett a sínekre. A nagy hernyóvész Amikor a nagv levélzabáló hernvó — latin nevén Antifolium magnum L. — megkezdte kártételét a város parkjaiban, még a kutva sem figvelt rá. Pedig e szapora és igen falánk állat olyan vehemenciával vetette rá magát az ültetvényekre, hogv haj­nalban amikor a megnevekedett forgalom közel 80 decioeles hangja még nem nyomta el. az egész lakó­telep hallotta a hersegést ahogy a fenevadak rágták a leveleket. De ha még csak a hersegés za­varta volna a köznyugalmat! Ezek a rusnya jószágok azonban kíváncsi természetűek is voltak. Felmásztak a falon, és tiszteletüket tették a la­kásokban is. Ráadásul szerencsétlen módon nem is a padlón közlekedtek, hanem a plafonon, ami nekik olvan természetes közlekedési mód mint nekünk a padlón lépkedni. Igv az­tán estére járva maid minden la­kásban az asszonyok vették őket észre előbb, ráadásul a hernvófo­gásra teljesen alkalmatlan pillanat­ban. A házak urai és mentői vették föl először a harcot a betolakodók ellen. Először a plafonról seperték le őket. maid a padlóról, kifelé az erkély irányába. Sajnos, a legtöbb hernvó élve úszta meg a kalandot, mert bár harapásuk az emberre teljesen ha­tástalan, de senkinek sem volt ked­ve kezét a hernyóval beszennyezni. Ehhez egyébként a gverkőcöknek sem volt kedvük, pedig azok kevés­sé undorodósak. Viszont — élve a politechnikai képzés adta lehetősé­gekkel — megfelelő célszerszámot barkácsoltak, amellyel asvon lehe­tett ütni a hernyókat. Szüleiknek csak azt tünt fel. hogv csemetéjük gvanúsan sokáig marad házon kí­vül Sürgető kiáltásaikra gyerme­keik szintén kiáltásokkal feleltek: ..Hemyózunk!" A hernyózás a gyerekek kedvenc szórakozásává vált. Szabályai igen egyszerűek voltak. Az gvőzött. aki kevesebb ütéssel tudta agvonvágni a beste hernyót az erre a célra ki­alakított szerszámmal. (Idősebbek bizonyára ismerik a rovarirtásnak eme módozatát ha máshonnan nem. abból a viccből, amelv szerint X. rovarirtó szert árult, de az teljesen hatástalannak bizonyult. Amikor a felháborodott vevők visszavitték, hogy a fejére borítanák, azt mondta, rosszul használták a port. Meg kel­lett volna fogniuk a bogarakat, és úgy beszórni őket vele. ..De ha megfogtuk a bogarat, akár agyon is üthetjük?" — kérdezték a pórul jár­tak. „Agyonütni...?" — mélázott el X. „Az is jól") Apropó, rovarirtás . .. joggal kér­dezhetik a kedves olvasók. miért nem jött ki a Hernyópusztító Válla­lat. s miért nem vette el a hernyók kedvét az élettől. Nos. amikor a he­lyi lapban megjelent a fák lekopa­szított képe. a vállalat illetékese el­mondta. tudnak a problémáról, meg is rendelték a hernyóölőket egv té­esz melléküzemágától, de egyelőre csak a szerződés megkötésénél tarta­nak. A hernyók erről mit sem tudtak, részben, mert nem olvasnak újsá­got. részben mert már kezdtek be­gubózni. Igaz az emberek is. Zár­kózottá váltak legalábbis, ami az erkélya .Itókát és ablakokat illeti. Igaz. a nagy hőségben ez módfelett kellemetlen dolog volt. de inkább ezt viselték el. mint az érdeklődő hernyókat. A hernyókra pedig már leselke­dett a vég. No. nem a hernyóölök képében, mert azok még vagv nem kötötték meg a szerződést, vagv meg­kötötték. de nem volt hernyóölő szer. vagy volt hernvóölő szer. de nem volt hozzá pumpa. Pedig sze­rezhettek volna a lakótelepiektől, mert azokban meg éppenhegv fel­ment ez a nélkülözhetetlen eszköz. Más fenyegette a szőrös állatokat. Az a dolog, ami bennünket, földla­kókat ts. a túlnépesedés. Lassanként több volt a hernvó. mint a levél. Ez voft a hernvó tragédiája. Ugyanis a nagv levélzabáló her­nyó (Antifolium magnum L.i ha nem jut táplálékhoz, éhen döglik. Elfogyott a levél, agonizálni kezdett a hernyónemzetség. De ez volt a sze­rencséjük. Mert ahogv kipusztult az utolsó darab is közülük, megjelentek a hernyóölő szakemberek, s kímélet­lenül végigpermetezték a letarolt bokrokat. S állítólag a hernvóölő szertől elpusztulni sokkal rosszabb, mint a sima éhenhalás. Aki nem hiszi, járjon utána! Gőz József Marad a jó idő Várható időjárás péntek estig: Országszerte folytató­dik az eddigiekhez hason­ló, általában derült, száraz, meleg idő és gyenge lég­mozgás. De kora délelőttig erős lesz a párásság, sőt, ^öbbfelé köd képződik. il­letve egyes vidékeken átme­netileg erősen befelhősödik az ég. A hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. MÁGNESES MARKOLÓDARUK Elkészült a 32 tonna te­her továbbítására alkalmas mágneses markolódaruk új sorozata. Az új daru a leg­nehezebb körülmények kö­zött is képes működni. Most fejeződik be egy eredeti megoldású máglyázódaru szerelése. GOMBAISMERÖI TANFOLYAM A leggyakoribb, vadon ter­mő ehető és mérgező gom­bák megismertetésére alap­és középfokú gombaismerői tanfolyam indul a Kerté­szeti Egyetemen, október hó­napban. Jelentkezni lehet írásban, a Kertészeti Egye­tem továbbképzési osztá­lyán: Budapest 1118, Villá­nyi út 35. Mik vannak! — Lakást rendeztem be neked, nercbundát és ékszert vettem, prémiu­mot adtam — mondja titkárnőjének a főnök — de hogy most még vil­lanyírógépet is akarsz, ez már több a soknál. ÉLETMENTŐK KITÜNTETÉSE Életmentőket tüntettek ki csütörtökön Nyíregyházán, a megyei tanács székházában. A kitüntetettek, Cseh Ádám és Rostás Sámuel kisvárdai lakosok az idén augusztus 8-án a Tisza szabolcsveres­marti szakaszán kimentet­tek a vízből két, tiltott he­lyen fürdő és emiatt élet­veszélybe került révleány­vári fiatalt. A Miniszterta­nács által adományozott Életmentő Emlékérmet Tisza László, a megyei tanács el­nöke adta át. KOMOLY ZENEI GITARKLUB A KISZÖV Arany János utca 9. szám alatti klub­jában működő komoly ze­nei gitárklub ma, pénteken este 6 órától tartja idei első foglalkozását. A Varga György által vezetett klub­ba a régi tagok mellett most kezdődő évadban természe­tesen újak is jelentkezhet­nek. ISKOLASZlNHÁZ SZOLNOK MEGYÉBEN Sajátos művészi eszkö­zeivel segíti a szolnoki Szig­ligeti Színház társulata a megye középiskoláiban a magyar és a világirodalom remekének megszerettetését. A színészek egy csoportja iskolaszínházi „stábot" ala­kított, amely repertoárját gimnáziumokban és szakkö­zépiskolákban tanított iro­dalmi alkotásokból állította össze. A műveket egy-egy ta­nítási óra idejéhez méretez­ték, s azok egyszerű dísz­letekkel az iskolai aulákban, tornatermekben, ebédlőkben egyaránt eljátszhatok. Az eddig bemutatott közvetlen hangú produkciók a diákság körében nagy sikert arat­tak. Erre alapozva és az Or­szágos Közművelődési Ta­nács, valamint a megyei szervek anyagi támogatásá­val a mini társulat a me­gye valamennyi középisko­láját felkeresheti. Diákpolitikusok országos vetélkedője Űj kezdeményezést indí­tott útjára a KISZ Központi Bizottságának középiskolai és szakmunkástanuló tanácsa: Meghirdették a diákpolitiku­sok országos vetélkedőjét. A részletes pályázati feltéte­leket ez idő tájt kapják kéz­hez az ország középfokú ok­tatási intézményeinek KISZ­szervezetei. A KISZ KB mellett a meghirdetők között szerepel a Művelődési Minisztérium, a KISZ Baranya megyei bi­zottsága és a Siklósi Tán­csics Mihály Gimnázium KISZ-szervezete, ^z utóbbi az országos döntőnek ad majd otthont. Az országos vetélkedőt az­zal a céllal szervezik meg. hogy a gimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakmunkásképző intézetek­ben. a szakiskolákban ta­nulók mind mélyebben ta­nulmányozzák a kül- és bel­politika időszerű és fontos eseményeit, a fiatalok mind­inkább felismerjék az egyes történések közötti összefüg­géseket. azok hátterét. A fel­készüléshez a napi sajtó, a televízió, a rádió híranya­gait, kommentárjait ajánl­ják a meghirdetők. A vetélkedőt több lépcső­ben tartják meg, s a leg­jobbak jutnak tovább az or­szágos döntőig. Utóbbin a megyék egy-egy, illetve Bu­dapest öt-öt győztes közép­iskolai szakmunkásképző in­tézeti, szakiskolai csapata vesz részt. Az iskolai ver­senyeket a jövő év január­februárjában, a megyei elő­döntőket március-áprilisban, az országos döntőt pedig áp­rilis 22—24-én rendezik meg. Az első három helye­zett csapat külföldi jutalom­utazásban vesz részt. Az ifjúsági turizmusról Az UNESCO nemzetközi szervezete, a Nemzetközi If­júsági Házak Szövetsége (lYHFj szeptember 25—30. között először tartja szo­cialista országban, hazánk­ban ifjúsági utazási sze­mináriumát — jelentette be Sárdi Gyula, az Express Ifjúsági és Diákutazási Iro­da igazgatóhelyettese csütör­tökön, az iroda székházában tartott sajtótájékoztatón. A tanácskozásra a világ 32 országából mintegy 100 szak­embert várnak, hogy meg­vitassák, mit tehet azIYHF a vékonypénzű fiataloknak szánt utazások szervezéséért. Az IYHF-mozgalom a kö­zelmúltban kezdett foglal­kozni utazások szervezésével is. Ezt a tevékenységet se­gítik az évente megrende­zendő nemzetközi szeminá­riumok. Köszönetet mondunk minden megjelent testvernek, rokonnak, ismerősüknek hogy felejthetet­len halottunk. ÖZV. MARKOVICS FERENCNE temetésén megjelentek, virá­gaikkal. részvétükkel fájdalmun­kon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 19311 Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak ismerősük­nek. havatoknak és mindazok­nak. akik fejejtheietlén harlot­tun-k, CSORBA GYULANÉ temetésen megjelentek. részvé­tükkel. vtrágaikkal mély fájdal­munkat enyhítem igyekeztek. A gyászoló rs-alád, Kt-sielak, Soha el nem múló fájdalom­mai tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya nagymama SEBöK A.NTAi.NÉ Varga Rozália 45 éves ktxraban. hosszú, súlyos szenvedes ufcan elhunyt. Teme­tése szeptember 17-én 15 óra­kor le.sz a szoregi temető rava­talozójából. örökké gyászolják, férje fia. leánya ve/e egyet­len unokája. édesanyja, édes­an.la. testvére Jóska és család­ja. Ica és családja Joli és csa­ládja. a messzi Kanadába és na­gyon szerető öccse. Gyászolja még egyetlen keresztlánya, két loeresztfta. nagybátyja!, nagy­nénjei és unokatestvéred. ke­resztapja és keresztanyja. En­gels u. 32. 19322 Gyász­közlemények Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, munka­társaknak. Ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk. TÓTH GODO JA NOSNÉ temetésén megjelentek részvé­tükkel és virágaikkal mély fá.i­dajimunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. ' Köszönetünket fejezzük ki m tn<lazi>lcna.k akik részvétnyil­nítasukkai dráaa ló nagynénink, l.ASZLÖKFV MIKI.OSNE elhunyta alkalmából bármiféle modon gyaszunkban osztoztak. Cserei Katalin es családja. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak munkatarsak­nak. az NKFV brigádjanak, a sandorfalvi HISZ dolgozóinak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik feledhetetlen szereltünk, NÉMETH LASZLÖ temetésén megjelenek s szere­tetükkel viragailíkal fájdalmun­lcat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetet mondunk a bel­gyógyászati klinika intenzív osztálya orvosainak és ápolói­nak. akik élete megmentésén fáradoztak. Gyászoló felesége, gyermeked, szülei, testvére és hozzátartozói. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak ismerősöknek, szomszédoknak. akik felejthe­tetlen halottunk, ÖZV. VOLFORD P.4LNE temetésén megjelentek, részvé­tükkel éés virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhítem igyekeztek. A gyászoló család. 29649 Mély fájdalommal tudatjuk, hogv édesanyánk ÖZV ZERGÉNYI PAl.NÉ Sándor Mária hamvasztás utáni búcsúztatása .-zentember 20-án 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozó­iából. A gyászoló család. 19319 Köszönetei mondunk mind­azon rokonoknak is-merősöknek, munkatársaknak, á'kak felejthe­tetlen halottunk. FALVAI JÓZSEFNÉ temetésen megjelenték, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 19842 Köszönetet mondok mindazon rokonoknak, barátoknak, isme­rősöknek. a házbelieknek és szomszédoknak kik felejthetet­len feleségem. DOBAI BÉLANE temetésén megjelentek részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhiteni igyekez-tek. Köszönetet mondok továbbá a II. kórház főorvosának és az ápoló személyzetnek aldozatos munkájukért. Gyászoló férje 19848 Film hazánk legidősebb fotóriporteréről Liebmann Béla szegedi fo­tóriporterről filmet készített a televízió szegedi körzeti stúdiója. A ma is dolgozó, 83 éves fotóművésznek —aki hosszú időn át lapunkhoz is dolgozott — munkásságát megörökítő portréfilmet csü­törtökön bemutatták Szege­den. a Móra Ferenc Mú­zeum dísztermében. Hazánk legidősebb fotóri­portere hatvanöt év óta dol­gozik szakmájában. Számos DFLMAGMmS/AG ! történelmi dokumentum ér­tékű felvételt készített hosz­szú munkássága során, így többek között a felszabadító szovjet, csapatokról, a máso­dik világháború utáni új­jáépítésről, a földosztásról, valamint neves politikusok­ról, művészekről, tudósok­ról — köztük Szent-Györgyi Albertről. A televízió rövidesen mű­sorára tűzi az ötven perces filmet. >0740 A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged várost Bizottságanaa napilapja Főszerkesztő: F. Nagy István - Főszerkesztő-helyettes: Sz. Slmoo István - Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelői kiadó: Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Ta. nácskőztirsas&g útja 10. Sajtóház. 9740 - Telefon: 12-833 - a lapot nyomja: Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 38. 8720. Igazgató: Dobó József - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dfj egy hónapra M forint, • Index> 33 053 * ISSN; 0133-023 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom