Délmagyarország, 1914. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-16 / 13. szám

péwtfágyaböbseáaj 1914, január 16, Az elnök: Akik © javaslathoz hozzájárul- t nak, szíveskedjenek fölállani. A munkapárt ' föláll. 1 Az elnök: A Ház tehát Eitner Zsigmon­dot újra a mentelmi bizottsághoz utasitja. Justh János: Mi lesz a bírságpénzekkel? Vertán Endre: Szűkség van rá, hogy I visszafizethessék a sépéuzt. • Barios János: A pártkasszából megy az egész. . , (A sajtóvita folytatása.) Az elnök: Napirenden van a sajtójavas­lat tárgyalásának folytatása. Eszterházy Móric gróf: Azt fejtegeti, hogy a mai helyzet a legkevésbbó sem alkal­mas arra, hogy egy ily fontos reformot köz­megnyugvásra elintézhessen a Ház. Hiába halljuk a legszebb frázisokat a sajtó nagy hivatásáról, s a kapitalizmusnak a sajtóra gyakorolt' hatásáról, a javaslat homlokegye­nest ellenkezik azokkal a szép elvekkel, ami­ket a javaslat védelmezői hirdetnek. Az elő­adó arra hivatkozik, hogy a kormány a jö­vőben még közvetve som gyakorolhat befo­lyást a sajtótermékeik terjesztésére, holott a javaslat számtalan rendelkezése ennek ép­pen az ellenkezőjét bizonyítja. A terjesztés jogát a közigazgatási hatóságok fogják ke­zelni, ezek pedig a mindenkori kormánytól függenek. Hosszasabban foglalkozik a szó­nok a helyreigazitási jog kérdésével; fölol­vassa az igazságügyminiszternek egy leira­tát, amelyet az Országos Magyar Gazdasági Egyesülethez intézett e kérdésben és amely­ben azt fejtegeti, hogy a helyreigazitási jog csak a helyreigazításra ad jogot, de nem a cáfolgatásra. Ezzel teljes ellentétben van maga a javaslat, amely igenis megengedi azt, hogy a helyreigazi tó közl emény a közzé­tett cikknek részletes cáfolgatásába is bele­bocsátkozzék. Nem érti, hogy miért fél a kor mány attól, hogy a terjesztési jog ügyében való Ítélkezést a bíróságra bízzák. Fráter Lóránd (Lukács Lászlóra mutat­va): Még a eiteranyaku is bólingat, mint az eperfa lombja.' (Nagy derültség.) (Tisza, majd Balogh Jenő.) Tisza István gróf állott szólásra, amiken Eszterházy gróf befejezte a beszédét. Tisza mindenekelőtt oda ment Eszternízyhoz az el­lenzéki padsorokon á't és kérte, hogy adja át azt az okmányt, amelyet az Országos Ma­gyar Gazdasági Egyesület'el kapcsolatban előhozott. Betekintett az okmányba és rög­tön megjegyezte, 'hogy Eszterházy hibásan értelmezi az okmány vitás passzusát. Balogh Jenő dr. igaziságügyminiszter szólalt föl. Visszatér Székely Ferenc beszé-,, déré. A volt igazságügyi iminiszter két évvel ezelőtt nagyon is beszállt arról, hogy a' sajtó­jog revízióra szorul. -Késznek mutatkozott arra, hogy alkalmas időben meg i's csinál­ja a revíziót. Csudálja tehát, -hogy most ép­pen Székely Ferenc támadja élesen a -sajtó­jogi reform -tervét. Székely Ferenc személyes megtámadta­tás címén, szót kér. Mielőtt szólna. Szász Károly alelnök bejelenti, bogy a mentelmi bi­zottság .újból döntött Eitner Zsigmond 'ügyé­ben és ujabb 30 napra kitiltja a Házból. Óriási lárma tör ki erre. Sértő szókat kiáltoznak az elnök és a kormány feilé, ugy, hogy minden további tárgyalás lehetetlenné vált. Evvel végződött a mai ülllés, majd ösz­szeült az összeférhetetlenségi bizottság Far­kas Pál ügyében és dacára, Ih-ogy Andrássy Gyula grójf, Désy Zoltán és több ellenzéki képviselő volt be n-t a 30 tagú bizottságban, Farkas Pált nem összeférhetetlennek talál­ták. Délmagyarország előfizetési ára Szegeden: egy évre . . . 24.— kor. félévre ... 12.- „ negyedévre . . 6.— „ ígyhónapra . . 2.— w Újdonság! Világsláqerii Négy hold föld, az SzTK., a kenderakadémia és a tanács (Saját tudósítónktól.) A négy hold föld valahol Újszegeden fekszik, az állami gyer­mekmenhely közelében. Az SzTK egyik fej­lődésében megakadt szegedi sportegyesület, amely -- ugy látszik — m-ost fel akar len­dülni. A kenderakadémia a városnak egyik közel jövőben épülő intézménye, amelyet sok utánjárással és lankadatlan buzgalommal tudott kiharcolni a polgármester. És a ta­nács? A tanács a közigazgatási életűek az a központi szerve, amely nélkül a város sok­kal jobban, gyorsabban és egészségesebben tudna fejlődni, mint ahogy fejlődik. Most inár , méltóztatik tudni, hogyan találkoznak egymással nem egészen véletlenül: a négy hold föld, az SzTK, a Kenderakadémia és a tanács. Történt ugyanis az Urnák 1912. esztende­jében, hogy az SzTK azzal 41 kéréssel fordult Szeged -szab. kir. város tek. Tanácsához, hogy sporttelep céljaira engedjen át -neki négy hold földet szemben az újszeged! gyermek­menhely . épületével. És történt, az Urnák 1913. esztendejében az januárius hónapnak lő-ik napján délelőtt, hogy a tanács tárgyal­ván ez ügyet, kiderültenek róla a követke­zők: A tanács az SzTK kérvényét kiadta Völ­gy essy Jánas gazdásznak, hogy véleményt mondjon: vájjon az a négy hold, amelyet a sportegyesület kért, nincs-e már elígérve a kenderakadémia -céljaira, És a gazdász, a kit ezzel megtettek legfőbb .közigazgatási vé­leményező faktornak, felelte a következőket: a négy hold földet, ahogy az egyesület kéri — március 15-től tizenöt évi haszonbérbe, évenként és holdanként 100 koro-na bérért — oda lehet adni annyival inkább, mert -azok a földek ma sem jövedelmeznek többet, A kenderakadémia céljaira nincsenek elígérve. A tanács erre a véleményre nagyot né­zett és szólt: hátha gazdász uram nem jól tudja? hátha mégis el van igérve az a mégy hold? hátha a mérnökség jobban tudja? hátha megkérdeznék a mérnökséget? hátha kérdezzük meg! És megkérdezik. De megkérdezik az SzTK egyesületet is, minek neki négy hold. Mit akar azzal csinálni? Mit aikar berendez­ni. És igy tovább. Tanulság. Jól teszi a tanács, ha érdek­lődik az egyesületnél, iliogy miért kér ekko­ra területet. Soknak látszik. Bár, ha bérbe akarja venni és a rendes bérét megfizeti érte. fölösleges ez is. De hogy van az, hogy köz­vetlenül a kenderakadémia építésének meg­kezdése előtt nincs a tanácsnak egyetlen tag­ja, aki tudná, hogy, hova épül ez az intéz­mény. És miért fordultak ez ügyben felvilá­gosításért a gazdászhoz? Miért nem mind­járt a mérnökséghez? És miért nem tudakol ­ta meg a dolgot az előadó tanácsos ur még a mai ülés előtt? Miért nem állapították ezt meg, mielőtt egyáltalán ülésbe került az SzTK kérése? Vagy miért mem üzentek az első ülésből, amelyen szóba kerül az ügy, mindjárt a mérnökséghez, hogy miként áll ez és ez. öt perc alatt remélhetőleg megtud­ják mondani. Ennyi részletességgel kellett foglalkozni ezzel a részleteiben lényegtelen, de jellemző üggyel Milyen kirivó példája ez a szürke aktagyártásnak, mely mindig jobban ha­gyatja a várost, a lüktető, a viruló, a rohanó élet mögött. Igy vesz el félévet olyan ügynek

Next

/
Oldalképek
Tartalom