Délmagyarország, 1940. december (16. évfolyam, 274-290. szám)

1940-12-01 / 274. szám

Yasőriuip, 1940. XII. i. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVI. cvfoluam 274. szám A szegedi föld IKeiu politikai, mégcsak nem is nemzetpoliti­kai vonatkozásban gondolunk most a szegedi föld­re. nem mint a legnemesebb törekvések kiinduló állomását s országépitő mozgalmak talaját idéz­zük most a szegedi földet. A szegedi földről most, mint telekkönyvi jószágtestről,' magánjogi tulaj­donról szólunk, dc'amikor kiejtjük cs leírjuk azt, bogy szegedi föld. ebben a kél szóban zen­geni kezd a mult és a jövő s minden cnilék. mely ie1 künket béleayökerczlétte; tss ha az élük el akarnak adui ezt a löldet, a halottak vissíatar'anák. Nem szeretnénk újra feleleveníteni azt a vitát, mely nem minden keserűség nélkül szakadt meg a nyáron. A város tartozik a gázgyárnak — nem, mint a legjobb szándékkal, akkor emlegették: az egyetemi építkezésekből kifolyóan, hanem költ­ségvetési egyensúlya fenntartásához szükséges, pillanatnyi pénzzavarokból kisegilő kölcsönök lejében. \ város becsületes adós s kötelezettsé­geiért helyt akar állni — soha senki más állás­pontot nem foglalt el s a városnak sem ajánlott. A város vezetősége — miután egy kibontakozási lenézel azért hiúsult meg, mert a belügymi­nisztériumban másfél évig nem in­tézték el a gázgyár és a törvényhatóság meg­állapodását tartalmazó közgyűlési határozatot — már elszánta magái arra is. hogv a városi földek egy részének áruba bocsátásával szerzi meg azt a pénzt, amivel — éppenséggel nem hasznos be­ruházások fejében — a gázgyárnak tartozik. A polgármester előterjesztésére a közgyűlés I hozott i- elvi határozatot arról, hogy mint­e v y 8—DfHi li o 1 d főidet hajlandó eladni, ha a befolyó vételár elegendő lesz a gázgyárral szem­ben esedts ©ssé vált másfélmillió pengő törlesz­tésere. Az eddigi vizsgálódások azonban azzal az ercibré nyel zárhatók hí; hogy nem nyolcszáz, Vi.gy kilencszáz, nanem mintegy barin ad fél­ezer hold földet kellene eladni ahhoz, hogv a város a gázgyárral szemben fennálló tartozá­sát ielc összegéten készpénzzel tudja kifizetni. A meghozolI közgyűlési határozat nem ad módot a város hatóságának arra. hogy a vételi ajánlato­kat elfogadja s harsgadfélezer hold föld elidege­nítését olv közgyűlési határozat alapján bujtsa végre, mély legfeljebb 8—900 hold föld értékesí­tésére adott elvi hozzájárulást. Jól tudjuk, bogy két álláspont áll egymással szemben s mindkét állásponl egyformán tisztelet­re méltó. A két állásponl között az a különbség, hogy egvik a haszonbérlők oldaláról, a másik a városi közület oldaláról tekinti ezt a kérdést. Az igaz, hogy minél több haszonbérlőt kell lulajdon­hóá Juttatnunk, minél inkább kell emelnünk élet­színvonalukat, igaz az is. hogv minél 'hatásosab­ban kell azon fáradoznunk, hogy önálló és életké­pes exisztcnciúk vegvék körül ezt az elszegénye­désre ítélt várost, Bc az is jogosult kívánság, hogy ne a közületek ingatlanát vegyék elsősorban igénybe s amig —"például — a városra - ráterpesz­kedik a Pallavicini- liitbizomány, amig Cson­grádmegye területéből több esik a nagybirtokra,1 mint a kisbirtokokra, addig a helyes sorrend ta­lán nem a városi birtok igénybevételével nyitná meg az igényjogosultak földhöz juttatásai. Á vá­rosi ingatlan mindannyiunk ingatlana, ma száz­regyvenezer lélek tulajdona, örök célja van és örök rendeltetése s addig lesz csak meg-; háborítatlanul és végérvényesen a szegedi haszon­bérlőké, amig a — városé. Sokkal jelentősebb és sokkal emelkedettebb szociális programot tud hor­dozni és kielégíteni a városi ingatlan, amig a város tulajdonában van s ha egyszer a város vál­lalni tudná azokat a kötelességeket, melyek a haszonbérlők irányában várnak "rá s ha egyszer a város el tudná magát szánni arra. hogy örök­haszonbérletekké alakítja át a haszon­bérleteket, akkor egyesítené a haszonbérlők szá­mára mindazokat az előnyöket, melyeket a ma­gántulajdon gazdasági biztonsága s a közületi tu­lajdon szociális elöiívei együttesen nyújthatnak. rA" város vezetőségét merőben uj helyzet elé állit ja a felajánlott vételáraknak relatív alacsmiy-j sága s ami ennek következménye: hogy három­szor annyi földtől kellene megválni, mint amennyinek értékesítése az esedékes kötelezett­ség törlesztésére a felajánlás idején elegendőnek látszott. Ez most a város legnagyobb problémája és legsúlyosabb feladata — nem telicl más kíván­ságunk. csak ::/. hogv jusson annyi törődés, mun­ka, gond és hozzáértés címek a kérdésnek,­mint amennyi a r.robléma súlyával s a megoldás. "ssehézséeeo-sl feléi. Ujabb fontos diplomáciai eseményeit színhelye lesz Berlin l aval francia helyettes miniszterelnöK. valamint jugoszláv és bolgár noliühusoh látogatását várja a nemet fífvaros flórom liüdoszfály öriitc Bukarest iiyu£*mn át CoUrcanu és társai temetése napján Bukarest, november 30. Aritosctcu mindent megtesz, bogy ;t rendet biztosítsa. Utasítására vi­dékről három hadosztály katonásig érkezett a fő­városba és megszállta a fővárost, valamint annak egész környékét. A hadosztályok különleges vé­delmi osztagokkal vannak megerősítve. Hir szerint a Romániában állomásozó német tunesapatokból is erős egységek érkeztek a fő­városba, azt azonban határozottan cáfolják, hogy az országba ujabb német csapatok érkeztek volná. A vidéki városokban végrehajtott /bosszúállás* Ploestiben cs környékén volt a legborzalmasabb. Ttt mintegy kétszáz zsidót és számos baloldali ér­zelmű egyént végeztek ki. Horia Sima, a légionisták vezetője szemelv csen utazott le Ploestibc, hozr tekintélyével némi ren­det teremtsen. Antonescu tábornok drasztikus' intézkedéseke* hozott, azonban ugy látszik, t ebe tel len a kives­zőkkel szemben. Több vasgárdistát' letartóztattak. Bukarest egyik elővárosában, a bclui loniető­folyt le pénteken Madgearu cs Jorga temetése. \ behji kápolnában a temetési szertartáson igen sók volt román politikus jelent meg és ott volt a román tudományos akadémia számos tagja is, akik Jorga búcsúztatására jelentek nieg. Mad­gearu temetésénél Maniu Gyula mondott rövid bú­csúbeszédet. Maiiiu erős kísérettel érkezett a te­metőbe. Beszédében a volt nemzeti parasztpárt nevében búcsúztatta Madgrarut. A két koporsó lezárása előtt a hozzátartozók és a szűkebb baráti kör tagjai megtekintették a bolttesteket. Mindk t­tőnek a fejéu jól láthatók a lövések uvouial. Conremtu íemefese Bukarest, november 30. CodreanunaH és IS agyonlőtt társának a holttestét a román fővá­ros Ilié Gorgau-temploraában ravatalozták fel és innen kísérték szombatön délelőtt utolsó útjára. A gyászszertartás napján egész Romá­niában szünetellek a szinházi előadások, ezen­kívül zenelilalmat rendellek el ós a szórakozó­helyek is zárva tartottulc, Szombaton már a kora reggeli órákban zöldinges légionárius díszalakulatok vonultak fel a templom elé, amelynek bejárata előtt Mihály arkangyal ikonja volt kitéve- A ten}plom közepén zöld színnel bevont ravatalon nyugszik Codreanu koporsója. Mellette két sorban ravatalozták fel 13 társának a holttestét. A koporsók".körül a gyászoló családtagok helyezkedtek el. A gyászszertartásra megjelent 'Antöncscü államvezető zöld ingben; Horia Sima helyettes miniszterelnök, valamint a román kormány­valamennyi tagja. Megjelentek a hadsereg cs az állam magasrangú tisztjei és tisztviselői ís. Nemet részről résztvett a gyászszertartáson Balduf, von Schirach birodalmi vezető és'hely­tartó, aki Hitler vezér és kancellár koszorú­ját helyezte a ravatalokra. Bohle körzetveze­tő a nemzeti szocialista párt nevében vett részt a temetésen és Hess Rudolfnak, a Führer helyettesének koszorúját helyezte Codreanu koporsójára. Olasz 'részről megjeleni a bukaresti olasz követ, aki a TJuée nevében helyezett koszorúi a ravatalra. 'A spanyol követ szintén megko­szóiTizta a ravatalukat. Az előkelőségek jelenlétében fényes- papi segédlettel celebrált gyászszertartás után a gyászmeuet a városon át elindult u Zöld Ház felé. Itt a szónokok mondották el beszédeiket­Cáfofjdh a hadsereg cs a légionáriuson összetűzései Bukarest,.november 30. Az angol és ameri­kai' sajtóban a romániai helyzetről luegjelenl hírek, amelyek szerint a hadsereg és a légio­náriusok közölt összeütközésekre is sor került, nem felélnek meg a lényeknek. A feszültség enyhült. Codreanu. és társainuk temetési ün­nepségei teljes rendben és nyugatomban foly­tak le. A inaíuar-jugosztov liszónu Newyork, november 30. A Reuter-iroda, je­lenti: A Newyork Times belgrádi jelentése szerint a magyar-jugoszláv barátság ügye jó úton halad előre, amit a jugoszláv politikusok budapesti látogatása nagyban előmozdított-' A cikk hangsúlyozza, bogy a magyar-jugoszláv' viszony egyre barátságosabbá válik és ennek küíőuös jelentősége van Mugyaro'rázáguak e tengelyhatalmakhoz való csatlakozása miatt UiaDD fontos űipiontáciai escmcniicfc Berlinben Berlin, november 30. A Német Távirati Iroda jelenti: Berlini politikai körök valószínűnek tart­ják, hogy a birodalom fővárosa a jövő bet folya­mán ismét fontos diplomáciai események színhelye lesz. Előreláthatólag <a -jövő hét közepén kerül sor Laval helyettes francia miniszterelnök német­országi látogatására. Bár illetékes német helyén hangsulvozzák, hogy egy előre nincsr szó Laval "ér­kezéséről. politikai körökben azonban mégis ugy ludják, hogy Abetz párisi német nagykövet és Brinon. a Vichyi kormány, párisi nagykövete La­val jövőbeli berlini utjának előkészítése céljából I járt a napokban Berlinben. Laval közeli berlini ] útjáról egyébként Petáin tábornagy is megende ' kézett legutóbbi beszédében. Hire " iar továbbá. hogy egy jugoszláv politikai személyiség rövid"* sen Németországba utazik, illetékes német hely , czZel kapcsolatban kijelentenék, hogy a küszö­böl} álló jugoszláv látogatásról nincs tudomásuk, de éppiíjgy "em tartják tehetetlennek, bogy a kö zeljpvöben bolgár államférfink ís ellátogatnak Berlinbe,-bár egyelőre a bolgár látogatásról sincs tudomásuk. iveméi ripiHötóiiiedás London es SoüUiíHiiiioii eltén London, november 30. \ MeuLr-ircda. íelvr'1 A szombatra virradó' éjszak < Na'-" brlta'únia *1-

Next

/
Oldalképek
Tartalom