Délmagyarország, 1943. szeptember (19. évfolyam, 197-221. szám)

1943-09-01 / 197. szám

Szerda 1943. szeptember t. XIX. evl 197. sz. Ara 16 H»i*r rmmmmmmmmmmtmmmfmm^mmmmmmmmmmamrn Hoíonto 4.30 P. ncögederre 12.40 V DELNAGYARORSZAG KERESZTENV POLITIKAI NAPILA Churchill beszéde a Kanadai rádióban a Szovjettel való együttműködést, a második és harmadik front megteremtését, Németország megrohanását, a légitámadások fokozását, a Balkán problémáját és & háború minden kérdéséi érintette Taganrog alafl a nemei csapaton sikeresen átváglak magu­kat az ellenség gijOrUfCn - kudarccal végződött partraszál­lási kísérlet CalakrláDan - Cic no jrdlc 1 es csalátflát a irancla batáron elloglák — A Icpcndolt dán kormánutől nemei katonai parancsnok vette át a hatalmat Lisszabon, augusztus 31. Churchill miniszterelnök kedden délután a hagyhatja el a frontot. Nincs semmi­cruebeci fellegvárból rádióbeszédet J-g-* ^TCZ mondott jetuoióval tte közöljenek mindent a A bevezető részben Churchill a legnagyobb bizalommai. quebeci értekezlet egybehivásának Churchill ezután igy folytatta: Elő­sziikségességéről beszélt Ezután retekintek arra a napra, amikor a szO­Franciaországról szólt és bangsu- vetséges hadseregek átkelnek a Csa­Ivozta ho»v Naevbritannia soha- tornán és te,ie8 ereíökke' rávetik ma jjozta, nogy NasjDrnannia sona t közelharcban a Franí.iaorSzaí? *em felejtette.el, hogy nuvel tartó- ,ö]djérc betört ellenségre. Bizonyára zik Franciaországnak. Annak a biz- nem kívánják tőlem, hogy megmond­tos reményének adott kifejezést, jam hol és mikor csapunk le. liogy Franciaország ismét mint A miniszterelnök ezután hangoztat­svabad és egységes állam emelkedik ta* hogy ilyen nagyszabású támadás jej " igen eredményes és sokoldalú bonyo­v , .. , ,- - , . . . , r. lult kérdések szövevényeit hozza ma­A kanadi kormánnyal folytatott gával A raaga részéröf „gyan0Sy hhz fargyalasairól is említést tett, majd a harmadik, mint a második frontban, röviden utalt arra, hogy a szövet- A beszéd kővetkező részében visz­ségcs vezérkarok a quebeci értekez- szapillantás volt az afrikai harcomra, leten behatóan megvitatták a há- Churchill hangoztatta, hogy az afrikai Loru valmennyi kérdését kampány sikere nagyon megkönnyl­„ xt„„„ tette a háborús hadmüveleteket A ha­íftan f ...T! CS, Na«y- difoglyok számát félmillióra teszi, hntanma közötti viszonyrol Sz0lt. _ Mind az Atlanü-óceánon, mind Kern volna helyenvaló, ha Orosz- a Földközi-tengeren kezünkbe ragad­Oiszág a quebeci értekezleten kép- lük a stratégiai kezdeményezést és az Viseltette volna magát. Ez az érte- ellenség nem tudja melyik órában és kezlet ugyanis elsősorban a Japán ho1 foSJák kihasználni ezt a keavez­plleni háború kérdéseit tárgyalta. mén3rt tekintettel arra, hogy a szovjet, . e/utá" a el" ... . . , .... eJ ... J lem légitamadasrol ezt mondotta: kormánynak oteves szerződésé van _ A bombázások mértéke és ton­tnég a japánokkal, kinos és kelle-1 tossága állandóan növekszik és növe­metlen lett volna a Szovjet részére, kedni fog. " " • ha résztvesz ezen az értekezleten. i Röviden érintette a balkáni hétyze­Chnrchill hangoztatta ezután an-jtet, majd igy folytatta: lank szükségességét, hogy Nagybritan-' — Feleslegesnek és meddőnek talá­oro&z hadak élén, e pillanatban nem.fel, amelynek értelmében Hanne­c k e n tábornok, a dániai német főpa­rancsnok kezébe vette a hatalmat, a kormányhatalmat, a törvényhozást és a törvénykezést beleértve. Az intézkedés következtében ilanncckrni tábornok­nak jogában áll az eddigi érvényben levő dán törvények megváltoztatása. ség normális körülmények között látja el szolgálatát Keddtől kezdve a dán lapok újból megjelennek. A katonai kivételes állapottal össze­függésben mindössze egy esetben ült össze a statáriális bíróság és börtönbüntetésre itélt egy férfit és egy leányt, akik letéplek hivatalos hirdetményeket Az átmeneti nyugtalanság okát a Wilhelmstrasse abban látja, hogy felelőtlen elemek, akik külföldről szivárogtak be, szántszándékkal nyugtalanságot szítottak. Dánia a háború első négy évében a jólét és a nyugalom oázisa volt — mondják a Wilhelmstrassen —, a felelőtlen külföldi elemek azonban addig ás­kálódtak, mig sikerült elvétve ki­robban laniok sztrájkokat, német­ellenes tüntetéseket stb. A dán kor­mány nemrégiben több figyelmez­tetést ntézett a néphez, de nem volt abban a helyzetben, hogy teljes egészében biztosítani tudja a rend Egyúttal utasítottak a rendőrséget, ós nyugalom fenntartását. Rosszul hogy Hanoccken tábornok rendeleteitj hmerné Németországot - teszik haladéktalanul hajtsak végre. A vá-:. . ...... , . . . rosi és községi tisztviselők német el- hozza a Wilhelmstrassen aki lcnórzés alatt kötelesek folytatni a azt hinné, hogy német részről szen­munkákat. (MTI) vedőlegesen tudomásulveszik a lör­Berlin, augusztus 31. A Wilhelm- fenteket és megvárják, amíg »a gr ól strasse közlése szerint egcsz Dánia-ja vízbe fu!«. Az illetékes német lé­hán ismét nyugalom van. Sehol sem nyezők mindent megtesznek, hogy sztrájkolnak s ott is, ahol átmene- a rend és nyugalom, amely eddig tileg munkabeszüntetések voltak, uj-( Dániát jellemezte, továíbbra is fenn. ból megindult a munka. A rendőr-j maradjon ebben az országban, A W Ihelmslrasse szerint beigazolódott a sYÓd halászhajók nemzetközi jogba ütköző magatartása Berlin, augusztus 31. Illetékes né-.a brit ügynökök tevékenysége éppen met helyen tájékoztatásul közlik: Egy kérdésre a Wilhelmstrassen ki­jelentették, hogy kétségtelenül beiga­zolódott a svéd halászbárkák nemzet­közi jogba ütköző magatartása. Ber­linben egyáltalán nem látják okát annak, hogy a német katonai helyek erre vonatkozó jelentéseit kétségbe vonják. Rámutatnak még arra, hogy ezeken a területeken már régebb idő óta jólismert Ua a svéd sajtó meg­kísérli a nyilvánvaló tényállást más­képpen előadni, az nagyon sajnálatos dolog. Az természetes, hogy éppen ma, amikor Anglia mindenütt zavart igyek­szik támasztani, Németország ott, ahol előőrsön ál^ éberségét megkétszerezi. (MTI) »ia, az Egyesült-Államok és a Szov­jetunió között háromhatalmi értekez­let jöjjön létre. Ila ez az értekezlet eddig nem valósult meg, ez nem azt jelenti, mintha nem lennénk hajlandók az értekezlet megtartására, hanem ar­ra vezefhciő vissza, hogy Sztálin lok minden találgatást arról, hogy a háború hamarosan véget ér-e. Befejező szavaiban az egyesült nemzetek törhetetlen akaratáról be­szélt és megállapította, hogy az egész világot az a reménykedés tölti el, hogy sikerül kivivni a háború után a való­RcoseveU és Churchill előkészítik a hármas találkozót marsall, aki személyesen áll azjdi tartós békét. (MTI) Hanneckern német főparancsnok velte kezébe a dániai kormányhatalmat, a törvényhozást és törvénykezési Kopenhága, augusztus 31. A Scave­hlus-kormány, mint hivatalosan köz­lik, lemondott és leJhivásban kérte a dán népet, hogy tanúsítson nyugalmat. <MTI) Stockholm, augusztus 31. A Buda­pesti Tudósító jelenti: A dán aajtó­jpkzolgálat jelenti, hogy a német katonai hatóságok rendeletére a dán tényleges éa tartalékos tiszteket internálták. A hadsereg internált tisztjeinek száma körülbelül ezer, a tengerészeké körül­belül 200. A németek ezenkívül letar­tóztattak a zsidó hitközség elnökét és 50 fontosabb náidó személyiséget. A dán rádióbaB ttroklamációt olvasta* London, augusztus 31. A Buda­pesti Tudósító jelenti. Az Exchange Star jelenti Newyorkból, hogy Churchill miniszterelnök e hét má­sodik felében érkezik az Egyesült­Államokba, ahol Roosevelt elnökkel fog tanácskozni. Ezek a tanácskozá­tekezlettel. Churchill és Roosevelt második tanácskozásának egyedüli célja az orosz személyiségekkel való kcsőbbi megbeszélések előkészítése, Roosevelt és Churchill fontos an­gol—amerikai vonalban kiván meg­állapodni, amelyet követnének az sek tisztán angol—amerikai jelle- {Oroszországgal együtt megoldandó güek lesznek cs semmiféle összefüg- kérdésekkel kapcsolatbna. (MTI) gésben nem állanak a quebeci ér­A Szentatya békére szólítja fel a világot Róma, augusztus 31. XII. Píus 20.35 és 31.06 méteres hullámhosz­pápa szerdán délután 1 óra 15 perc- szón. A közvetítést számos más or­kor mondja el a világ népeihez in- szág rádiója is átveszi. Az olasz iézett rádiószózatát A szózatot a rádió hétfőn délben már be Í3 je­vatíkáni rádió közvetíti 15;30; 19.84, lentette, hogv átveszi a vatikáni rá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom