Délmagyarország, 1991. február (81. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-08 / 33. szám

12 Röviden 1991. február 8., péntek Szegedi nemzeti napok A Független Kisgazdapárt! helyi szervezete kétnapos rendezvényért — február 9-én és 10-én, a textilművek éttermében — nemzetünk sorskérdéseivel foglalkozó előadásokra várja a szege­dieket. Az előadók szomba­ton: Fekete Pál tanár, Szé­csényi Ágost író, Siklósi András költő, Makra Zsolt, a 'Magyar Nemzeti Párt el­nöke, Romhányi László, a Szent Korona főszerkesztője; vasárnap: Pesti József törté­nész, Kunszabó Ferenc, a Hunnia Füzetek főszerkesz­tője, Rácz Sándor,'az '56-os Budapesti Munkástanács el­nöke, Endrey Antal, a Nem­zeti Üjság főszerkesztője. Erdély körök //. országos találkozója Szombaton és vasárnap, február 9—10-én rendezi meg a Szegedi Erdély Kör a menekültek és áttelepültek kép­viselőinek II. országos találkozóját. Első alkalommal 1989 szeptemberében, szintén Szegeden gyűltek, egybe a sors­társak — alapvetően más bel- és külpolitikai körülmények közepette. Akkor Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági el­nök volt a rendezvény védnöke és szónoka, s a kétnapos tanácskozás során állásfoglalás született a menekültek, az emberi jogok és Tőkés László ügyében. Megalakították az érdekvédő és -egyeztető tanácsot, ami a régióban beállt társadalmi fordulatokat nem tudta követni, és életképte­lennek bizonyult. Az új helyzet felmérésére vállalkozik az összejövetel; javaslatot készítenek — a Szegedi Erdély Kör előterjesztése alapján — vagyonjogi kérdésekről és eset­leges részesedésükről az egzisztenciakölcsönből, különös tekintetlel az Erdéllyel kiépíthető gazdasági kapcsolatokra. A helyőrségi klubban hblnap 10 órakor kezdődő ta­nácskozásra tegnap déli 14 helység képviselői jelezték részvételüket. Az RMDSZ-t megfigyelők képviselik. P. S. Közoktatási fórum Oktatás ma és holnap — ez a címe a február 9-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődő oktatáspolitikái fó­rumnak. Színhelye a MAV Nevelőotthon (Boldogasszony sugárút 44.). Szervezője a Szedipesz (Szegedi Diákok és Pedagógusok'Szövetsége). Az eseményre meghívták a Művelődési Minisztérium Közoktatási Főosztályának vezetőjét, Szemők Á.rpádot, a szegedi önkormányzat ok­tatási és ifjúsági bizottságá­nak titkárát. Pál Tamás szo­ciológust, és Tráser Lászlót, a JATE Társadalomtudomá­nyi Tanszékéről. A fórumon arról lehet majd véleményeket cserélni, hogy az irányítás különböző szintjein milyen elképzelése­ket alakítottak ki a közok­tatás pénzügyi finanszírozá­sával kapcsolatban. Terve­zik-e szegedi iskolák egyhá­zi, illetve magánkézbe adá­sát? Számítanak-e arra, hogy szeptemberben kilenc gimnáziumi osztály elhelye­zése okoz majd nehézséget? A fórumra szegedi peda­gógusokat és diákokat hív­tak meg. Ezzel az esemény­nyel függ össze, hogy a MÁV Nevelőotthonban a hét vé­gén kétnapos diáktábort is szervezett a Szedipesz: Ny. P. Szerdán délután 4 órakor a Szent István téri Búza vendéglő előtt parkoló Lada személygépkocsiból próbált meg kézitáskát elemelni egy arra járó tolvaj, akit a rend­őrök tettenértek. Az éjszaka folyamán az Alföldi utcában Volkswagen, a Vitéz utcában Mercedes gépkocsit törtek fel ablakbetöréses módszer­rel. Csütörtökre virradóra a Kárász utcai Delta villamos­sági szaküzlet kirakatát tör­ték be három videokazettá­ért, betörtek a Vértói troli­büfébe, a Csongor téri álta­lános iskolába és a Makkos­házi ABC-be. * A rendőrség kérése: Kérik azon személyek je­lentkezését, akik a fonti ké­pen látható személygépkocsit látták, annak eredetéről, tu­lajdonosának » személyéről bármilyen információval rendelkeznek. A gépjárművet az elmúlt év folyamán, feltehetően bűncselekmény elkövetésé­nél használták, Csongrád és ^^tutóiaaííSt T»í»fort: 23-333 Kocsik orcsolya Homokbombák A meteorológiai intézet szegedi mérőállomásától megtudtuk, hogy csütörtök délig pontosan 3,3 millimé­ter csapadék és 3 centiméter hó esett. A hó azért lát­szik többnek, ment a széltől „buckásodik". A vgv gépei szórnak, ahol tudnak — a reggeli autó­sok közül pedig sokan csúszkállak: a friss jogosítvá­nyos úrvezetők először látnak havat. A közutak járhatók, a szórás után helyenként la­tyakosak. Az alsóbb rendű utakon viszont csúszik a le­taposott hó: 50-60 kilométer/óránál nem érdemes gyor­sabban menni. A közúti igazgatóság 20 sószórója, illet­ve hóekéje dolgozott az utakon. Az autóbuszokat és villamosokat nem zavarta meg a pár centis hó, bár az AlgYőre járó buszvezetők mi­előbbi szórást kérték, mert délelőtt úgy csúsztak be a megállókba. Ny. p. Bár évek óta tiltakoznak a környezetvédők (s nem csak ők...) a havas utak sózása ellen, úgy látszik, igaz a mondás: „A szó elszáll...",. a só azonban (meg)ma­rad. Utóbbi megállapítás igaz az írásra is, talán épp ezért választotta szombatig tartó akciója során a Fidesz zöld tagozata is a tiltakozásnak az utóbbi időben leg­eredményesebb válfaját — az aláírásgyűjtést. Az íve­ket — amelyeket a Kárász utca s a Klauzál tér sarkán felállított asztalon csütörtökön délután 2-ig már több száz járókelő szignált — az önkormányzatnak küldik majd el, remélve, hogy „szavuk" ezúttal nem lesz fal­ra hányt borsó. Hiszen — mint ez lapunk tegnapi szá­mából is kitűnik — van másféle megoldás is a hó eltaka­rítására. S addig is homokot kínálnak, kicsi zacskók­ban, a házak előtti járdákra. (Gyenes Kálmán képei.) P. L>. Hófúvás Bács-Kiskun megye terüle­tén, majd Szeged határában, a Széksósi úton elhagyták. (A rendőrségre beszállítot­ták.) Típusa VAZ 2101, al­vázszámát kivágták, motor­száma: 4 287 572. Eredeti színe korallpiros, melyet ké­sőbb kézi ecseteléssel okker­sárgára festettek. A kocsi­szekrényt az első ülések mö­gött megbontották, a tető­részt eltávolították, s azt fur­gonszerűvé átalakítva, teher­szállításra tették alkalmassá. Rendszámtáblája nincs. Jelentkezni ' személyesen vagy telefonon lehet a sze­gedi rendőrkapitányságon, Párizsi körút 22—26., máso­dik emelet 238. szoba. Tele­fon: 07, vagy 23-011/14-82 mellék. *. A rendőrség fenti kérése tegnapi lapszámunkban már megjelent: a hozzá mellékelt fotó helyett azonban — az egyik nyomdagép „rakoncát­lankodása" miatt — olvasó­ink csupán egy fekete foltot fedezhettek fel. Tegnap so­kan telefonáltak szerkesztő­ségünkbe emiatt. Most új­fent kísérletet teszíink az ominózus gépkocsiról készült kép közlésére, annak remé­nyében: ezúttal eléri a felis­merhetőség szintjét. KÖZGYŰLÉS Tömörkény István Üdülő-' társulat évi közgyűlése feb­ruár 23-án 1/2 9-kor a Tantusz Művelődési Ház­ban, (volt Postás mozi), Dankó Pista u. (x) Eleinte kissé felszakadozik a felhőzet, majd ismét bo­rult lesz az ég, és sokfelé várható havazás. Pénteken fő­ként délnyugaton havas eső. ónos eső is valószínű. Az erős, időnként viharos déli, délkeleti szél hófúvást okozhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és mínusz 7 fok között, a derült helyeken mínusz 10 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénte­ken 0 és mínusz 5 fok között, délkeleten plusz 2. fok kö­rül lesz. (MTI) Az önkormányzat nyújtotta karját Amíg a fővárosban és az ország több megyéjében je­lentősen visszaesett a véradás, addig Szegeden szinte liter­re ugyanannyi — 7 ezer 992 liter — vért adtak tavaly, mint az előző évben. A SZOTE véradó állomásának most elkészült — 1990-et értékelő — adatai azt mutatják, hogy a véradó állomás a nehéz napokban is képes megtartani véradóit. Nem sajátos szegedi lelkület okán állunk az or­szágos lista első helyén, sokkal inkább — az immáron évek óta bizonyított — ikitűnő szervezés, a véradók — sokszor apróságokban megnyilvánuló — megbecsülése, no és a példaadás eredményeképpen. Hisz példa értékű az is. hogy az orvosegyetem hallgatói, oktatói közül igen sokan nyújtják a karjukat, és minden bizonnyal serkentően hat majd a szegediekre az is, hogy tegnap a város önkormány­zatának dolgozói és a polgármester is adta vérét a segít­ségre szoruló embertársainak. KÖZLEMÉNY A Postabank Szegedi Igaz­gatósága ezúton értesíti tisz­telt ügyfeleit, hogy techni­kai okok miatt február 14­én 8—10 óráig, február 15­én 8—15 óráig tart nyitva (X) FALUGYŰLÉS KISKUNDOROZSMÁN 4991. február 9-én >14.00 órakor a Jerney Általános Iskolában falugyűlés* lesz részönkormányzati tagok ajánlásával. (X) A LOTTÖ NYERŐSZÁMAI 32, 34, 40, 51, 62. BARATH ETELE SZEGEDEN » Nemrég adta hírül a saj­tó, hogy Baráth Etele le­mondott államtitkári tiszté­ről. Megmaradt azon­ban a világkiállítás kor­mánybiztosának. A Bécs— Budapest Exporól pártok, országgyűlési frakciók vitat­koznak hónapok óta, jelen­leg a budapesti közgyűlés döntésére vár az ország. Ar­ról, hogy mikor és hogyan születik végleges elhatáro­zás, hogy kell-e nekünk a sok kiadás, hogy lemond­hatunk-e a kiállítással járó haszonról, pénteken délután fél 5 órától Baráth Etelét kérdezhetik a szegedi ér­deklődők. A kormánybiztos­sal Király Zoltán ország­gyűlési képviselő beszélget a helyőrségi klubban. (Vic­tor Hugó u. 6.). Nagy László felvétele DÉIMA6YAR0RSZÁ6 Főszerkesztő: DLUSZTUS IMRE Főszerkesztő-helyettes: SANDI ISTVÁN Olvasó- és tervezőszerkesztő: TANDI LAJOS Rovatvezetők: PÁLFY KATALIN (város), BECSEI PÉTER (városkörnyék), ÚJSZÁSZI ILONA (társadalom), RAFAI GÁBOH (gazdaság), MÁROK TAMÁS (kultúra), GYÜRKI ERNÓ (sport), NAGY LÁSZLÓ (fotó) KIADJA: a Délmagyarország Könyv- és Lapkiadó Kft. Felelős kiadó: CHRISTIAN THEODOSE és DLUSZTUS IMRE Ügyvezető igazgató: KISPÁL ANTAL Reklámfőnök: BELLA VICS ISTVÁN Szerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged, Tanácsköztársaság útja 10„ Sajtóház. Telefon: 24-633'; titkárság: 13-710; olvasószolgálat: 12-825; városkörnyéki rovat: 12-847; sportrovat: 13-529; hirdetésfelvétel: 12-836; ügyvitel: 13-130. Telex: 82-282. Telefax: 13-130,13-529. A lapot a Szegedi Nyomda állítja elő, 6720 Szeged, Feketesas u. 28. Megbízott igazgató: Kónya Antai. Terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság. Igazgató: Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta. Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 148 Ft. ISSN 0133-025X

Next

/
Oldalképek
Tartalom