Délmagyarország, 1939. augusztus (15. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-26 / 194. szám

4 DÉCMSGYARÖRS2XQ Szombat, 1959. augusztus 20. V. Nemzetközi Sporthét a Balatonon 1939 augusztus 26-tól szeptember 10-ig. Kedvezményes iegyfüzet (Féláru utazásra jogosító vasúti igazolvány, hajójegy, belépőjegyek, utalványok stb.) Beszerezhető a Délmagyarország kiadóhivatalában. Aradi utca 8. London: „Tudósítónk utolsó jelentését küldi Berlinből..." London, augusztus 25. Pénteken reggel rendkivül súlyosnak látják az európai helyze­tet az angol lapok. Legutolsó értesülések alap­ján azt irják. hogy menthetetlen az európai béke. A különböző békéltetési akciókban nem biznak és annak a véleménynek adnak kifeje­zést, hogy a legközelebbi napok, talán már órák kirobbantják a minden eddiginél súlyo­sabb válságot. Több lap berlini jelentést közöl, amely sze­rint Hitler Berlinben minisztereivel és legbi­| zalmasabb munkatársaival tanácskozik és már valószinüleg el is határozta a döntést. A News Chronicle berlini tudósítójának je­lenlése alapján azt irja, a válság nem órákon belül, hanem „csak" szombaton robban majd ki. A Daily Mai! vezércikkének az alapgondo­lata az, hogy a döntő lépés most Hitlerre vár. A Daily Express berlini tudósítójának a cikke fölé a következő megjegyzést fűzi: „Tu­1 dósitónk utolsó jelenlését küldi Berlinből". Lázas előkészületek Párisban Páris, augusztus 25. A katonai előkészülete­ket lázas ütemben folytatják a francia fővá­rosban. Már teljes mértékben elkészítették az elsötétítéssel kapcsolatos intézkedéseket. A pá­risiokat felszólította a közmunkaügyi minisz­térium, hogy akiknek nem föltétlenül szüksé­ges párisi tartózkodása, hagyja el a fővárost. A nemzetvédelmi célra dolgozó vállalatok francia és külföldi állampolgársága alkalma­zottai és munkásai közvetlenül a katonai pa­Daladier rádióbeszéde Páris, augusztus 25. Daladier. miniszterel­nök pénteken este rádióbeszédet mondott, amelyben többek között hangoztatta, hogy min­dent elkövet, ami emberileg lehetséges a há­ború elhárítására. — Minden kérdést szabad és becsületes tár­gyalásokkal rendezni lehet, ha a felelős állam­férfiak őszintén akarják a békét. Nyomatékosan hangsúlyozta Daladier, hogy Franciaország valamennyi vállalt liötelezettsé­jét teljesíti. Megemlékezett a német-orosz szer­tődéiről, azután pedig az elmúlt napokban el­hangzott békebeszódeket tette szóvá. Hangoz­tatta, hogy Franciaország ezekhez a felhívá­tokhoz és erőfeszítésekhez teljes mértékben csatlakozik. — A világ sorsának ezekben az ünnepélyes iráiban mindnyájan hinni akarjuk, hogy az okosság és a józan belátás végül is győzedel­meskedik, — fejezte he beszédét Daladier. Párisban csomagolták a műtárgyakat Páris, augusztus 25. Páris valamennyi mú­zeumában lázas sietséggel csomagolják a mü­tágyakat, hogy biztos helyre vigyék őket. Pá­risban sok vonat érkezik francia állampolgá­rokkal, akik eddig külföldön tartózkodtak. Átalakul a francia kormány? Páris, augusztus 25. Daladier minisz­terelnök a pénteki nap folyamán csakuem szakadatlanul tovább folytatta megbeszéléseit a hadsereg vezérkarával és a kormány tagjai­val. A miniszterelnök ebédjét és vacsoráját is dolgozószobájában költötte el. 'A képviselőház külügyi bizottsága délután értekezletet tartott, amelyen megvitatták a O tt h o n-M oagi, Szöreg szombat vasárnap Rendet helyárak. iza néni! Kitérd műsor! A Délmagyarorszán előfizetőinek cs csa­ládtagjainak jegyen­ként 10 f kedvezmény ranüsnokságok alá tartőnzak , , , .. . Daladier miniszterelnök hosszasan tárgyalt Bonnet külügyminiszterrel, majd fogadta Po­marct munkaügyi minisztert, akivel az ipari mozgósítás módozatait vitatta meg. A francia kommunista párt erélyesen állást­foglalt Szovjetorszországgal szemben. A párt párlsvidéki szövetsége fölszólította a kommu­nista'párt tagjait, hogy szüntessék meg Mosz­kvával való együttműködésüket. Nem engedélyezték a nyilasok vasárnapi gyűlését Budapest, augusztus 25. A nyilaskeresztes párt vasárnap a budai Vigadóban nagygyűlést akart tartani. A gyűlés után a nyilasók felvo­nulást terveztek a német és olasz követség elé, hogy a moszkvai szerződés sikere alkalmából üdvözöljék Németországot és Olaszországot A nyilasok kérése pénteken került tárgyalas alá főkapitányságon. Ennek ellenére éjszaka meg­jelentek az utcákon a párt plakátragasztói és ki akarták ragasztani a plakátokat. A rendőr* ség előre értesült a dologról és csaknem min* denütt megakadályozta a plakátok kiragasztá­sát. Szézcgy plakátragasztót előállítottak a fő­kapitányságra és megindították ellenük az el­járást tiltott plakátragasztás miatt A főkapitány délelőtt döntött a nyilas párt kérelme ügyében: sem a nagygyűlést, sem a tervezett felvonulást nem engedélyezte. Pusztító robbanás Coventryben 4 halót', 50 sebesült London, augusztus 25. Coventryben, a Bel­városban pénteken délután fél 3 órakor végze­tes kimenetelű robbanás történt. A robbanás három épületet teljesen szétrombolt. Az első megállapítás szerint 4 embert, 3 férfit és egy nőt megölt, 11 embert súlyosan, 40—50 embert könnyebben megsebesített. A rendőrség meg­szüntette a forgalmat, a város egész mentő­í szolgálatát mozgósította. A telefonközpont fel­mondotta a szolgálatot A rendőrség eddig két férfit és egy nőt letartóztatott Ugy tudják, hogy a merényletet az ir hadsereg tagjai kö­vették el. A tobbanásokozta kárt többezer font­ra beesülik. nemzetközi helyzetet. Politikai körökben és a fiancia sajtóban ellenőrizhetetlen hirek ter­jedtek el a kormány átalakításáról. A folyosón Fressard, Leon Blum, Flandin és Marin tárcaválalásáról beszélnek. Szombaton indul Varsóba a magyar válogatott futballcsapat Budapest., augusztus 25. A magyafi váloga­tott labdarugócsapat szombaton reggel 8 óra­kor vitéz Ginzery Dénes szövetségi kapitány vezetésével a budaőrsi repülőtérről Varsóba re­pül. A magyar együttes hétfőn délelőtt indul vissza Varsóból. Magyar sikerek a főiskolai világbajnokságon | Bécs. augusztus 25. 'A diákvilágbajnoki mérkőzések során pénwken a kard egyéni baj­nokságban a magyar. Palóca főiskolai világ­bajnokságot nyert. A kézilabdában a magyay csapat Németor­szággal 8:8 arányban döntetlenül végzett Vég­eredményben a világbajnok Németország, 2. Magyarország, 3. Olaszország.' . . Emlékezzünk! • •« N y ik o r a Sándor őrmester, őStörmezői őrs. paransnokot egy feldühödött medve 1895. julius 15-én az ökörmezői határban szolgálat közben, megtámadta és széttépte. Vágó János dombói őrsbeli népfelkelőt ka­tonaszökevények üldözése közben, 1917 julius 29­én egy szökevény agyonlőtte. Teszlák György kiskunmajsai őrsbeli tart őrmester, lesállás alkalmával egy katonaszőke, vény Kiskunmajsán 1917 augusztus 3-án agyon­lőtte. I Kapus József őrmester, a székásveresegy­házai őrs parancsnoka, a 3. Isonzó-csatában a Doderdóu 1915 augusztus 10-én elesett Berccki Dávid feldebrői őrsbeli főtörzsőr­mestert egy elfogandó kommunista 1919 augusz­tus 13-án Feldabrőn agyonlőtte. T u r i István berszaszkai őrsbeli csendőr 1915 augusztus 14-én a szerb partra végrehajtott éj­jeli rajtaütés alkalmával a partraszállás alkal­mával a Dunába fulladt, B r o c z k ó Gyuia ungvári szárnybeli csend­őr a szerb harctéren szerzett betegségében 1918 augusztus 14-én Reraetevasgyáron meghalt. Somogyi Sándor ujborlovényi őrsbeli al« őrmester az orosz harctéren kapott lősebében 1917 augusztus 19-en Brzezanyban meghalt Katona László kecskeméti őrsbeli c. őrs­vezető Kerekegyházán 1896 augusztus 20-án bu­csuiigyelet alkalmával szenvedett sérüléseiben meghalt. D a i k a Laj'os kassahámori őrsbeli csendőrt megszökött orosz hadifoglyok 1915 augusztus 21­én Felsőtőkés határában megölték. Fejérvári Sándor érendrédl őrsbeli al­őrmester az orsz harctéren szerzett járványos betegségében 1917 augusztus 23-án Zloczöwban pieghalt. Szengyel András ózdi őrsbeli Őrmestert egy bűntettel terhelt 1920 augusztus 22-éo ózdon orvul lelőtte. Tóth Károly cserbátsurányi őrsbeli csendőr az oroszokkal Lulice mellett vivott ütközetben 1915 augusztus 26-án eleseit .V a k á n József bercsényi őrsbeli csendőr oroszokkal Kosmierzvn mellett vivott harcSan" , 1915 augusztus 27-én elesett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom