Délmagyarország, 1914. április (3. évfolyam, 76-101. szám)

1914-04-02 / 77. szám

8. DÉLMAGYARORSZÁG 1914. április 29. örökös itt iléHét tarts|k titokban, mert a trónörökös inkognitó van Itt Friedland gráf­ja néven. A trónörökös még ma visszatért Miramarébe. — Nikolics püspök budapesti utja. Karlócáról jelentik: Nikolics püspök, a pat­riarkátus adminisztrátora, Budapestre uta­zott. Budapesti tartózkodását itt az egyházi kongresszus összehívásával hozzák össze­függésbe. Nikolics mostani tanácskozásaitól eredményt várnak abban az irányban, Ihogy a mértékadó tényezők mielőbb döntő elha­tározásra fognak jutni a szerb egyházi au­tonómia aktuális kérdéseiben. — Királyi kitüntetés. A magyar keres­kedő világ ©gyík kiválló tagját, Mauthner Ödön magnagyke eesfceoőt ós törvényes utó­dait Őfelsége a magyar .királyi földmi velés­iigyi miniszter ur előterjesztésére díjmente­sen a magyar .nemességgel Jánoshegyi elő­névvel tüntette ki. Ezen kitüntetés általá­nos rokonérzássel találkozik, mert Mauthner Ödönnek a hazai magtermelés, magkereske­delem és kertészet terén elért sikereit jutal­mazza. Meghíz hatóságáról ismert cégének, a mely az lidén ünnepli 40 éves évfordulóját, si­került a külföldön is kivételes eredményeket elérni. Nagy segítsége van az öreg, de még mindig fiatal Mauthner-nek két fiában: Mauthner Alfréd és Mauthner Pálban, akik szintén páratlan szorgalommal és nagy szak­tudással viszik tovább előre e világhírű cé­get előnyére és díszére a magyar kereskede­lemnek. - Rákóczi-szobor Budapesten. Szigeti János budai bizottsági tag a főváros közgyű­lésének ma délutáni ülésén indítványt tett, hogy II. Rákóezi Ferenc fejedelem emlékét Budapesten örökítsék meg. E végből azt ja­vasolja, hogy a főváros valamiilyen alkalmas pontján szobrot emeljenek Rákóczinak. — A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége szegedi fiókja április 5-én, va­sárnap délelőtt 11 órakor a kereskedelmi és iparkamara nagy te nmében megtartandó évi közgyűlésére ezennel tisztelettel meghívom és annál biztosabban számítok szives meg­jelenésére, mivel Hegedűs Lóránt ország­gyűlési képviselő .alelnök le jövetelét (biztos kilátásba heHyezte, Gratz Gusztáv dr. or­szággyűlési képviselő ügyvezető-igazgató pedig a közgyűlés alkalmából aktuális ipari kérdésekről előadást tart. Teljes tisztelettel: Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé­nek Szegedi Fiókja elnöke. — Salamon Gyula hagyatéka. Meg­írtuk, hogy pénteken délután két órakor Lévay Ferenc dr. ügyvédnek a Zsótér-házban lévő lakásán hagyatéki árverés lesz, amelyen Salamon Gyula ingóságai kerülnek eladásra. A leltárba felvett dolgok között bútorok, sző­nyegek, könyvek, puskák, ágy- és ruhane­müek vannak. A bútordarabok közt van az a kettős tükörrel ellátott üvegszekrény, amely előtt Salamon Gyula „Halál" cimü színmü­vét irta. — Kun Bertalan temetése. Városszerte nagy részvétet keltett Kun Bertalannak, a Szegedi Kendertfonógyár r.-t. igazgatósági tagjának halála. Kun Bertalan, mint már 'hí­rül adtuk, Purkersdorfban halt meg, ahová három héttel ezelőtt utazott. Temetését csü­törtök délutánra tervezték, de addigra a holttestet nem lehet Szegedre szállítani, igy a temetés pénteken délelőtt 10 órakor lesz az izraelita temető cinterméből. — Mesemondó délután. A szegedi ágostai evangélikus népiskola tanulói április i ón délután 3 érakor, az Osztrovszky-ucta 5. szám .( ütti iskolahelyiségben az iskolai alap Nagy szenzációja = lesz megint i pénteken, szombaton és vasárnap I Ili A fiORDiSK gyár kiváló filmdrámája kerül bemutatásra 6 felvonásban. A főszerepet Elsa Frölich játsza. Jegyek mától keidve válthatok a pénztárnál. javára mesemondó délutánt rendeznek. A műsor ez: 1. Megnyitó beszéd. Mondja: Or­szágit József tanító. 2. Népdal egyveleg. 3. Kólóntos Palkó. Előadja: Bavala (György tanuló. 4. A három pajtás. Előadja: Ben(11 László. 5. A kókuszdió. Előadja: Kulinyi László. 6. A lyukas dió. Előadja: Tüll Gusz­táv. 7. A varga három kérése. Előadja: Sán­tlia László. 8. Mi van a skatulyában? Előad­ja: Bérezi Dezső. 9. Népdal egyveleg. 10. A bika. Előadja: Gede András. 11. Az ördög kö­ve. Előadja: Rischák Géza. 12. A kis (gömböc. Előadja: Sehulek Teofil. 13. A kis prücsök. Előadja: Schwartz István. 14. Az oroszlán és a tüskebor. Előadja: Csizmadia Lajos. 15. A török császár fája. Előadja: Ádámfi György. 16. Kuruc dalok. 17. Varangybéka komám­asszony. Előadja: Temesváry András. 18. Egyszeri bolond. Előadja: Armentano Ala­jos. 19. A soknevü királyfi. Előadja: Pazár Dénes. 20. A patkó. Előadja: Gönczi Pál. 21. A kis gidó. Előadja: Rácz József. 22. A hó­lyag, szalmaszál és ia tüzes üszök. Előadja: Muráti Árpád. 23. Vig nóták. 24. Melyik • ér többet? Előadja: Berzsenyi Lajos. 25. A gyík. Előadja: Molnár József. 26. A három kíván­ság. Előadja: Heim Miklós. 27. A vitéz csacsi. Előadja: Szennovitz Jenő. 28. Csatadal. Him­nusz. 29. Záróbeszéd. Mondja: Thomay Jó­zsef lelkész. Belépőjegy 50 fillér. Felülfiizeté­sek köszönettel fogadtatnak. — Véres affér a flört miatt cimen keddi számunkban cikket adtunk. Ma annak a közlésére kértek föl bennünket, hogy nem Fabritzky vezérigazgató mit az, aki Kálóé­kat fikszirozta, hanem egy, a társaságban lé­vő másik ur. Káló névjegyét Is annak az ur­nák küldte, kinek megbízásából Fabritzky és a harmadik ur épen a lovagias elégtételt akarták felajánlani, amikor is Káló Fabritz­ky (igazgatót megsértette1 és csak ezután tör­tént Fabritzky részéről az inzultus. Egyéb­ként a folyamatban lévő bűnvádi eljárás fog ez ügyre teljes világot deriteni. — Magyar mintára. Párisból jelentik: Nemrégen uj egyesület alakult Parisban Mű­vészi és sportegyesület címén s fényes helyi­ségeket rendezett be a főváros egyik legelő­kelőbb negyedében. Valaki figyelmessé tette a rendőrséget, hogy a szépnevü egyesület mű­ködése ép oly távol esik a művészettől, mint a sport valamennyi ágától, ezzel szemben nincs az az elképzelhető hazárdjáték, amit ott ne űznének xninden éjszaka, egész hajnali órákig. A rendőrség figyelni kezdte a társa­ságot s kiderült, hogy tényleg hazárdjátéko­sok gyülbalye a művészi,.és sportegyesület. Egy éjszakán a rendőrség emberei behatol­tak helyiségeibe, ahol későn hangzott fel a „rendőrség!" vészkiáltás, mert a játékosokat sikerült meglepni abban a pillanatban, ami­kor ezrek voltak a bankban. Kiderült, hogy a helyiség kétes egyéniségek találkozó helye volt s a játékbank, illetve egyesület magas fizetésű hivatalnokokat tartott, összesen ti­zenhat tettenért játékos került a biróság élé, akikkal épen nem bántak el kíméletesen. Az egyesület elnökét félévi börtönre és hatezer frank bírság megfizetésére Ítélték, az alelnök négy hónapot és négyezer frank bírságot ka­pott, továbbá sorra büntették az egyesület je­lenvolt és távollévő tagjait és tisztviselőit is, senkiről sem feledkezve meg. A szokatlanul erős büntetésnek az a magyarázata, hogy ujabban Paristól száz kilométernyi területen belül semmiféle játékbanknak mm adnak engedélyt. Igy már ezidén sem nyilik meg Pár is szomszédságában a hires enghieni-i já­tékbank, a montekarléi kaszinó mása; mint­hogy a hazárjátékosok minden bizonnyal nem fognak ebbe beletörődni, különböző egye sületekben folyik már most is — budapesti mintára — a baccarat és egyéb hazárd játék. Az elsőnek leleplezett kaszinó tagjainak szi­gorú büntetése elriasztó például kíván szol­gálni a többi hangzatos cimü hazárdjátékot üző egyesületeknek és társaságnak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom