Délmagyarország, 1964. november (54. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

Kinek-kinek munkája szerint E gyszer szeretném összeszámolni, mennyi „mun­kanélküli segély"-t fizetnek ki a mi üzemünkben! — mondta valaki az egyik megbeszélésen. A jelenlevők fel­kapták fejüket. Miféle „segélyt" emleget? — kérdezte a művezető. Azt az összeget, amit nálunk az el nem végzett mun­káért adnak! — válaszolt a felszólaló. A már-már kitörő nevetést a gondolkodás csendje váltotta fel. — Vajon mi­lyen képet kapnának — folytatta —, ha ebből a szempont­ból körülnéznénk az egész gyárban? — A tréfának indult megjegyzésből komoly eszmecsere kerekedett, hisz olyan alaptételt érintett, amelyet ma­gyarázni sem kellene: a társadalom csak azért adhat pénzt, amiért megdolgoztunk. Aki semmit vagy nagyon keve­set tesz hozzá mindahhoz, amiből folytonosan elvesz, végül is abba a helyzetbe kerül, hogy nem lesz miből elvennie. Sajnos még számosan akadnak, akik ellógott munka­napok után is megkeresik ugyanazt, amiért másoknak keményen kellett dolgozniuk. Lógás... Nem a legszebb szavunk, de használnunk kell, mert létező jelenségre mu­tat és tartozunk önmagunknak a jelenség józan vizs­gálatával. Az üzemen belüli „munkanélküli segély" nemcsak szubjektív, hanem objektív okokból is származhat. A hó végi hajrákat kiváltó szervezetlenség, a rossz ütemű termelés, az anyaghiány és nem egyszer kooperációs té­nyezők is szerepet játsszanak. Ezek megszüntetése első­sorban szervezési feladat. Mégis a szubjektív okok a döntők. A szép számú „csellengő" szereti a munka könnyebb végét megfogni, így gondolkodnak: „Megy a szekér akkor is, ha nem mindenki tolja. Az ember rajta tarthatja a kezét anél­kül, hogy különösebb erőfeszítést követelne tőle. Nagy a gyár, a munkahely, elbírja a néhányórás ,üresjáratot', ha egy pár percre átruccan a szomszédba, jóharátjához, büfébe, italboltba, vagy a mosdó élőterébe egy kis tere­ferére". És mintha még az eredményeink is őket igazol­nák: valóban szépen fejlődünk. Csak hogy valamiről megfeledkeznek: mennyivel gyorsabban haladhatnánk, ha fizetésüket, bérüket való­ban teljesítményük ellenértékeként kapnák és nem „jelen­léti díj "-ként. Igaz ugyan, aki munkájával arányban nem álló fizetést feveszd, nem érzékeli, hogy bárki is károso­dott volna. De tíz, húsz, kétszáz ilyen módon kifizetett összeg már nagyon számit. Nem gyártanak még olyan mindent észlelő elektronikus agyat, amely regisztrálni tudná, mit jelent egyik vagy másik munkahelyen, üzem­ben, gyárban, vagy iparágban például az egy évi „csel­lengés"; de a meg nem termelt érték mindenképpen hiányzik. Hol. miben jelentkezett volna? Üj iskolákban, lakásokban, esetleg nagyon sürgős tatarozásban? Vagy egy részét alkothatta volna valamelyik lakónegyed hiány­zó üzleteihez szükséges összegnek? Hamisan értelmezi a szocialista humanizmust és rend­szerünk lényegét, aki megengedhetőnek tartja a munká­ban a lezserséget, s a bérezésnél valamiféle egyenlősdi szempontokat követ.. A munkaközösségiek erejére tá­maszkodva érhető el, hogy ki-kl legjobb tudása, igyeke­zete szerint elvégezze munkáját. A bérezésnél pedig csakis a szocialista alapelv lehet az irányadó. Kinek-kinek mun­kája szerint. F. a VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK] PP®WGS! MAGYAR SZOCIALISTA MÜS fi ASPART LAPJA 54. évfolyam, 257, szám Ara: GO fillér Vasárnap. 1904. november 1. lövőre 450 millióval gazdálkodik a Csongrád megyei tanács Elkészült az 1965. évi megyei tervjavaslat A Csongrád megyei tanács legutóbbi ülésén megvitatta és elfogadta az új eszten­dei, 1965. évi költségvetést és tervjavaslatot. Eszerint 1965­ben a megyei összesített költségvetés meghaladja a 450 millió forintot és közel 12 millióval lesz magasabb az ideinél. Ebből az összeg­ből tekintélyes részt, 143 milliót fordítanak Csongrád megye egészségügyi és szo­ciális helyzetének javítására. Még tekintélyesebb summát képviselnek a kulturális cé­lokra fordítható kiadások: együttesen megközelítik a 179 millió forintot A köz­ségfejlesztésre fordítható összeg több mint 76 millió és tartalmazza a lakosság tár­sadalmi munka hozzájárulá­sát, amit 6,9 millió forintra terveztek. -A helyi tanácsok a kiadási terv szerint utak, járdák építésére, helyi szo­ciális és egyéb problémák megoldására 44 millió fölött költenek, együttesen pedig több mint 25 milliót tartalé­kolnak jelentősebb építkezé­sekre. A megyei tervjavaslat fel­újítási rovatán 45 millió fo­rint szerepel. Ebből az ösz­szegből iskolákat, egészség­ügyi és egyéb intézményeket tataroznak és korszerűsíte­nek. A költségvetés gerincét ké­pezi a tanácsi ipar fejlesz­tése. A terv a helyi iparban 4,9, az élelmiszeriparban 2,3 százalékos termelésnöveke­dést ír elő és 9,3 százalékkal magasabbra tervezi a helyi ipar exportját A lakosság ellátása érdekében 49 szol­gáltató, javító fiókkal bőví­ti az ellátóhálózatot és 7 millióval magasabb értékű szolgáltatást tervez a szocia­lista szektor és a magánkis­ipar részvételével. A program szerint 1965­ben — beleszámítva a har­madik ötéves terv első évé­ben megvalósuló beruházá­sokat is — mintegy 74,7 mil­lió forint értékben készül­nek új létesítmények, isko­lák, utak, üzletek. csator­nák, vízhálózat. A beruházá­si programban első helyen állnak a kommunális felada­tok. Tíz é?e független Algéria Új magyar államiság és jogrend kialakulása Egykori vízállások, mai városépítés Ai i-téli divat Magyar-osztrák egyezményeket írtak alá Magyar államférfiak fogadása Rendezték a határ- és vagyonjogi kérdéseket Külügyminiszterünk meghívása külügyminiszter, osztrák rész- ben pedig, amikor határkő ről dr. Bruno Kreisky oszt- elmozdulásról vagy eltűnés­rák külügyminiszter írta alá. ről van szó, a határjelek íel­Az ünnepélyes aláíráson je- újítását. A másik határegyez­lep volt Tímár Mátyás pénz. ^^LTgoflelriiT­ügyminiszter, Benkei András tósáról intézked!k> amely M. belügyminiszter, Sulyok Béla, vatott lesz a határon előfor­a pénzügyminiszter első he- duló zavaró események meg­lyottese, Gergely Miklós pro- előzésének biztosítósára és az Ünnepségek a Magy Októberi Szocialista Forradalom 47. évfordulója alkalmából Kisházi Ödön, a Magyar zánkban hivatalos látogatáson tokolfőnök, Szabó Gusztáv Népköztársaság Elnöki Taná- tartózkodó dr. Bruno Kreisky ezredes, a határőrség parancs­csa elnökhelyettese szamba- osztrák külügyminisztert. noka, a magyar és az osztrák . ,,, ,... . ,, , Ezt követően Kád~~ r~ tan délelőtt fogadta a ha- a kolTOány elnöke Kreisky-t, majd az külügyminiszter látogatást tett Kállai Gyulánál, a kor­, Ezt követően Kádár János, , . . , . , a ha" a kormány elnöke fogadta de^gaC1(S, valammt az osz rák °®ztrak kovetseg diplomatái. Közeledik november 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47. évfordulója. Mint minden évben, a sze­gedi dolgozók az idén is ün­nepségeken fejezik ki tiszte­letüket és szeretetüket a fel­szabadító Szovjetunió iránt, megemlékeznek a szocializ­mus sikeredről, amely mind az októberi forradalomban gyökereznek. A szegedi pártszervezetek és tömegszervezetek taggyű­lésein, pártnapokon, illetve más rendezvényeken méltat­ják november 7-e jelentősé­gét. Az ünnepségeket kul­turális műsorral teszik ün­nepélyessé. Megemlékezésekre kerül sor a felsőoktatási intézmé­nyekben is: a hallgatók ré­szére karonként, rövid mű­sorral egybekötött ünnepsé­geket szerveznek. Az általá­nos- és középiskolákban az ünnep előtti utolsó tanítási órán emlékeznek meg no­vember 7-ről. Több iskola úttörőcsapatában november 6-án, pénteken kisdobos ava­tások lesznek. A kiskereskedők és kis­iparosok a Hazafias Nép­front Szeged városi bizottsá­ga rendezésében összevontan kívánják megünnepelni a történelmi évfordulót A ke­reskedelmi vállalatok ünne­pi dekorációval díszítik fel kirakataikat. Szegeden az MSZMP vá­rosi bizottsága, a megyei jogú városi tanács és a Ha­zafias Népfront városi bi­zottsága november 6-án es­te 7 órakor díszünnepséget rendez a Szegedi Nemzeti Színházban. Az ünnepséget kulturális műsor követi, November 7-én koszorúzd­si ünnepségre kerül sor a Széchenyi téri, valamint a Dugonics-temetőben levő szovjet hősi emlékművek­nél. A Szegedi Nemzeti Szín­ház november 7-én este 7 órakor bemutatja Jevgenyij Svarc szovjet íré A sárkány című szimbolikus mesejáté­kát. Ünnepségeket rendeznek a szegedi járás községeiben fc. Megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékműveket és síro­kat, méltatják az évforduló jelentőségét. ilyen események helyszíni kivizsgálására. A vagyonjogi egyezmények egy részről, arról a 87,5 mil­lió schilling globális kártérí­tési összegről szólnak, ame­lyeket Magyarország fizet a mány elnökhelyettesénél. Dr Bruno Kreisky osztrák kül°nb°ző osztrák igények A magyar államférfiaknál külügyminiszter látogatása al- fejében, másrészről arról a 65 tett látogatósok során a két kalmával három egyezményt millió schillingről, amelyet SSS-SSKff TSLsm ­foglalkozó egyezmény előirá- Magyaros-szagnak nyugdíj es A nyozza a határjelek pontos más követelései kiegyenlíté­bemérését, azokban az esetek- sére. Az osztrák küldöttséggel folytatott tárgyalások után, «„ | " | ^ ' szombaton délutón aláírtak AlOZOS h OZlPnteilY a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság kö- Péter János, a Magyar nak szakosított szervei kere­zötti határ- és vagyonjogi Népköztársaság külügymi- tében kérdéseket szabályozó egyez- niszterének meghívására dr. ség menyeket. Az egyezményeket Bruno Kreisky. az Osztrák nak, magyar részről Péter János Köztársaság külügyminiszte­re 1934. október 29-től no­vember l-ig hivatalos1 látó­Régi gyár iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiniiiiniiiiiiiiiiii új ebédlő (Somogyiné felv.) \ szegedi ecsetgyár dolgozói most már kultúrált köriil­íénjck között fogyaszthatják cl ebédjüket. A közel­múltban épült fel, a társadalmi munkában lebontott j/emépületek helyén az új ebédlő, ahol kényelmesen 150 dolgozó étkezhet egyszerre. Az épület hatszázezer fo­rintba került. Ebből az összegből hatvanezret társadalmi munkában építettek be az üzem munkásai. A délutáni órákban felhasználják a termet tanteremnek, s a terme­lési tanácskozásokat ls itt tartják a nemzetközi feszült­csökkentésére irányul­Ezzel kapcsolatban alá­húzták a két kormány által a moszkvai részleges atom­csend-egyezménynek tulaj­gatást tett Magyarországon, donított jelentőséget A látogatás lehetőséget nyúj­tott beható eszmecsere foly­A két külügyminiszter alá­írta a nyitott pénzügyi kér­tatására. Ennek során mind- dések rendezéséről szóló ma. két fél megállapította, hogy gyar—osztrák szerződést, to­a Magyar Népköztársaság és vábbá a közös államhatáron az Osztrák Köztársaság kö- a határjelek felújításáról és zötti kapcsolatok az egymás ezzel összefüggésben a közös belügyeibe való be nem avat- államhatáron előforduló ese­kozás alapelvén — tekintet tek kivizsgálásának eljárásá­nélkiil a két ország politikai ról szóló szerződéseket. Ezen­rendszerének különbözőségé- kívül tárgyalások folytakegy r« — immár kedvezően fej- útlevél- és vámkezelési szer­lődnek. Mindkét fél kifeje- ződésről. valamint egv köl­zésre juttatta 'azon óhaját, csönös jogsegély-egyezmény­hogy e tendenciákat erejé- ről hez mérten támogatja és ab- A tárgyaló felek különös bol a meggyőződésből indul figyelmet fordítottak a gaz­ki hogy ezáltal nemcsak a dasáai « kulturális kérdé­kaPCS?laí°k sekre. valamint egves kon­normalizalódásat éri el. ha- zuláris ügyek rendezésére nem jelentős mértékben hoz­zájárul a békéhez és az al­kotó együttműködéshez zépi-Európában. Mindkét fél megállapítot­ta. hogy a világpolitika nyi­tott kérdéseit csak az Egye- "TV sült Nemzetek alapokmánya ^ rangra eme,jék' alapelveinek figyelembevé­telével lehet tartósan meg­oldani. Megelégedéssel állapítot­Kö- tóh meg. most már minden feltétele fnegvan annak, hogy a külképviseletek szintjét mindkét részről nagykövet­Az Orsztrák Köztársaság külügyminisztere meghívta a Magyar Népköztársaság kül­A felek megerősítették ügyminiszterét Bécsben te­azon kívánságukat. hogy endő viszontlátogatásra. A mindent megtesznek a béke meghívást a magyar külügy­fenntartása érdekében ós tá. miniszter köszönettel elfő­mogatják azokat a törekvé- gadta. Ezen látogatás idő­seket, amelyek az Egyesült pontját diplomáciai ótqpl iiíemaetek. Szervezet® aa- fogják mcgállacrftani. (MTH

Next

/
Oldalképek
Tartalom