Délmagyarország, 1990. augusztus (80. évfolyam, 189-218. szám)

1990-08-16 / 204. szám

Körkép 1990. augusztus 16., csütörtök —— Kötélhúzás az arab világban Rádiótelex Szerdán kora reggel meg­érkezett. . Washingtonba Iiusszeii) jordániai király, hogy George Bush amerikai elnökkel az öbölbeli válság megoldásáról tanácskozzék. Husszein és kísérete elő­ször a nap folyamán Brent Scowcroft nemzetbiztonsá­gi tanácsadóval találkozik, majd ezután utazik Busíi el­nök nyári rezidenciájára, a Mai ne állambeli Kenne­bunkportba Sajtóértesülé­sek szerint Husszein, akiko-. rábban tallákozott Szaddán •Húszéin iraki elnökkel, üze­netet hoz az Iraki államfő­től Bagdad résziéről kedden közölték, hogy nem enge­dik meg az Irakban és Ku­vaitban rekedt több imint 3 ezer amerikai állampolgár távozását mindaddig, amíg a válság meg nem oldódik — jelentette az ABC ameri­kai televíziós társaság iraki külügyi forrásokra hivat­kozva. Moamer Kadhafi líbiai vezető kedden kijelentette, hogy az Öbölben nem ENSZ­üobogó alatt megjelenő egy­ségeket „gyarmatosítók­nak'1 kell tekinteni, és „har­colni kell'1 ellenük. A jordán vezetés felszólí­totta az ország állampolgá­rait, hogy tartalékoljanak vizet, építsenek 'búvóhelye­ket és halmozzanak fel megfelelő mennyiségű élel­miszert. A háborús készülő­dés erösödé6et jelzi az is, hogy a polgárvédelmi mi­nisztérium vezetője közölte: a kormány gázálarcokat fog értékesíteni azt követően, hogy befejezték annak mi­nőségi vizsgálatát. Izraelben hangnemet vál­tottak az Öböl menti válság ügyében, és kiváltképpen Jordániával szemben Benjámin Eliezer, a Kne­szet (parlament) külügyi és védelmi bizottságának al­elnöke egy kedd esti tv-in­terjúban óvta Husszein ki­rályt attól, hogy a vörös­tengeri Akábai-öbölt Irak rendelkezésére bocsássa. „Izrael nem fogja túrni, hogy az Akaba—Bagdad út­vonal Irakba irányuló ier­mékszállítósra szolgáljon" — mondta a munkapárti po­litikus, aki szerint egyéb­ként Husszein „mindinkább elveszti az ellenőrzést Jor­dánia fölött". Benjámin Eliezer véleménye az, hogy Izrael „ha tetszik, ha nem, Husszein lépései révén be­lekeveredett a válságba'1. Az izraeli televízió forrás megjelölése nélkül azt han­goztatta, hogy Jeruzsálem­ben úgy tartják: Jordánia voltaképpen Irak toldaléká­vá lett Jasszer Arafat, a Palesz­tinai Felszabadítást Szerve­zet vezetője, a kikiáltott pa­lesztin állam elnöke, a múlt héten mindössze harmad­magával — Irak képviselő­jével és Kadhafi líbiai el­nökkel — szavazott az iraki inváziót elítélő, kivonulást követelő és arab haderőt felállító arab csúcsértekez­leti határozat ellen Kuvaitból 230 szovjet ál­lampolgár tndult útnak köz­úton Bagdadba, hogy Am­manon keresztül térjen visz­sza hazájába — jelentették be szerdán Moszkvában. A szóvivő elmondotta: Szi­tyenko különleges megbíza­tású szovjet nagykövet ked­den a Közel-Keletre indult, hogy Szíriában, Jordániá­ban, Egyiptomban és más< országokban tárgyaljon a válságról. A szovjet közel­keleta szakértő Bagdadot is fel kívánja keresni. A KIS ORSZÁG NAGY NAPJA. Az ENSZ legújabb, 160. tagországa, Liechtenstein egy tekintetben sokáig rekor­der lesz majd: a 28 ezer 500 latcosú, 158 négyzetkilométer területű hercegség a legparányibb a tagállamok közül. A lelvetel a tagok sorába ünnepi ajándéknak is tekinthető: II. János Ádám, Liechtenstein új hercege éppen az eskü­tételi ünnepség előtt kapott értesítést New Yorkból arról, hogy a Biztonsági Tanács egyhangúlag támogatta a kérel­met. A szeptember közepén történő közgyűlési jóváhagyás már csak formalitás. • Ú.ISAGIKOK ÉHSÉGSZTRÁJKJA. Nem jelent meg tegnap a Szmena című leningrádi ifjúsági napilap: mun­katársai éhségsztrájkot kezdenek. Az újságírók amiatt til­takoznak, hogy a városi tanács illetékesei megtagadták a lap demokratikus ifjúsági kiadványként való bejegyzését. Mivel a Szmenát a Komszomol városi szervezete, a lap ed­digi gazdája is be akarta jegyeztetni, s a leningrádi vá­rosi tanács halasztja a kérelmek újratárgyalását, az újság­írók éhségsztrájkkal akarták kierőszakolni az azonnali döntést. HATVANHAT KOLERAS. Julius 19-e é& augusztus 14-e között hatvanhat kolerás megbetegedést jelentettek be Romániában. A betegek közül még harminchárem em­bert kezelnek kórházban. A megbetegedések s Duna men­ti megyékben fordultak elő, s Románia fekete-tengert üdülőhelyeiről egyetlen kolerás esetet sem jelentettek. JEGYRENDSZER SZÓFIÁBAN. Jegyrendszert vezet­nek be szeptembertől Szófiában a cukorra, és fontolóra vették, hogy más, hiánycikknek számító élelmiszert, is' iegyre árusítanak a jövőben — jelentette be tegnap a pol­gár hírügynökség. Bulgária nagyobb városaiban már hetek óta csak jegyre adják a cukrot, az étolajat és a mosóport. Sokszor viszont még ez sem segít, ugyanis több helyen egyáltalán nem lehet kapni e cikkeket. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS. A nyugatnémet hadsereg, a Bundeswehr ellenőrei kedden nem találtak vegyi fegy­vert az NDK-beli hohenleipischi szovjet katonai támasz­ponton. Annak jeleire sem bukkantak, hogy a katonai egy­ségnél a közelmúltig ilyen fegyvert tároltak volna. Ez az újabb nyugatnémet helyszíni ellenőrzés eredménye, amely­ről az ellenőrök kedden este Lipcsében számoltak be. JELCIN MEGSZAKÍTOTTA VIDÉKI ÜTJAT. Megsza­kította vidéki útját és szerdán visszatért Moszkvába Borisz Jelcin, az oroszországi föderáció parlamenti elnöke mivel gondok merültek fel a gazdasági reform meggyorsításáról a központi vezetéssel folytatott tárgyalásokon. Jelcin Szverdlovazkban jelentette be, hogy egy napra Moszkvá­ba utazik, azonban nem szólt arról, hogy milyen oroblé­mákról van szó. Az oroszországi föderáció legfelsőbb ta­nácsúnak elnökévé májusban megválasztott Jelcin, a köz­ponti szoviet vezetésnél radikálisabb programot hirdetett a piacgazdálkodásra való áttérésre. Az ötszáz napos át­menetre vonatkozó program egyebek közt a köztársaság gazdaságának rendbe hozatalát és a központi irányítás felszámolását célozza. A múlt hónapban Mihail Gorba­csov és Borisz Jelcin között létrejött megállapodás alap­ján közös bizottságot hoztak létre, amelynek célja a gaz­dasági .reformok meggyorsítása. Uram, a dolgok rosszul állnak A Földművelésügyi Minisztéri­umban kedden tartott sajtótájékoz­tató nyugodt hangulatban, állapot­rögzítéssel kezdődött. Az újságírók megtudhatták, hogy 1983 óta a leg­súlyosabb aszályos esztendő az idei, hogy a károk csak tízmilliárdokban mérhetők, tudomást szerezhettek az átszervezések hasznáról, rendszeré­ről az adminisztrációban. A tájé­koztató kényesebb és időben terje­delmesebb részét a még gyakorlat­ban nem tapasztalható elképzelések­ről, a földtörvény tervezetéről szóló vita, illetve az annak mélyebb meg­értését firtató kérdések és feleletek adták. Ennek hangulatát az újság­írók sűrű hümmögése, kétkedő meg­jegyzései, s időnként — mit tagad­juk — cinkos összekacsintása ha­tározta meg. Olyannyira, hogy az egyre melegedő helyzetben — dél felé járt már az idő — a közigaz­gatási államtitkár úr szükségit érezte, hogy a megjelent és még ottmaradt tollnokok szivet figyel­mét felhívja arra, milyen nagy szüksége lenne az illetékes kor­mányzati szerveknek a jelen, még kusza helyzetben, az írott szó baj­nokainak támogatására. Kérése jogosságát megkérdőjelez­ni nem ildomos. Hanem az állam­titkár úr szavain elgondolkodni nem haszontalan, és különösen nem ta­nulságok nélküli. Az államtitkár úr arról beszelt, erőfeszítéseik fő célja, hogy a föld privatizációját a lehető legszélesebb körben oldhassák meg, csúnya szó­val élve: „globális megoldást" ke­resnek Ezen tézisnek kissé ellent­mondani látszott az a — szintén e fórumon elhangzott — bejelentés, hogy a földtörvény javított terve­zetét mar tárgyalja a kormány, míg az ehhez szervesen tartozó szö­vetkezeti törvény „remélhetőleg még az idén az Országgyűlés elé kerül". Átfogó rendezési terv, félévente be­nyújtott törvényjavaslatokkal? Hm. Az államtitkár úr arról is szólt — minisztériumi főelőadók megle­petését is kiváltva —, hogy az ál­lami gazdaságok átalakítás előtt áll­nak, azokból egy „nyugati mintájú, szolgáltatási szövetkezeti forma lét­rehozása szükséges". Túl azon, hogy a szép kifejezés közelebbi jelentését — egy konkrét kérdés ellenére — meghatározni nem tudta, újra csak elgondolkodásra késztetők az ehhez kapcsolható újabb megjegyzések. E szerint az önkormányzati tulajdonú földek kialakítása, összetevőik meg­határozása még bizonytalan. Epp ezért, bizonyos, a privatizálások ré­vén szabaddá váló földtulajdont iid­vösebb lenne állami tulajdonba — kvázi az átalakítás előtt álló, s Így természetesen még tisztázatlan jog­állású volt állami gazdaságok tu­lajdonába venni. Hm. ' Az államtitkár úr saját szavai szerint a privatizáció sikere elképzelhetet­len egy „agrár" — vagy ..paraszti bankrendszer" létrehozása nélkül. A kereskedelmi bankok iszónyúan magas kamatai ugyanis teljesen le­hetetlenné teszik azok működő tő­keként történő alkalmazását. (Ez annyit jelent, hogy a gazdálkodók nem merik igénybe venni azokat.) E megjegyzés után feltétlenül disz­szonáns hangú a következő, mely arról tájékoztatta az egyre elkese­redettebb hallgatót, hogy a 'lehető­ségek egyelőre legfeljebb odáig ter­jednek, hogy egyetlen ilyen bankot állítsanak fel — állami támogatás­sal, ami garantálja az alacsony ka? matlábat — de annak megnyitá­sából is „majd csak lesz valami". Hm. Figyelemre méltó adalék a kira­gadott — de rendkívül tanulságos­nak tűnő — példákhoz. Létezik egy belső használatra készült miniszté­riumi jelentés, ami az első földtör­vénytervezet országos megvitatása után az azzal kapcsolatos fő kérdé­seket és kétségeket tartalmazza, a bizonytalan pontokat tükrözi. En­nek ismeretében a figyelmes olvasó könnyen rájöhet, a tervezet összes sarkalatos megállapítása ellenérzé­seket szült a lakosság — a gazdál­kodó, abból megélni kivánó lakos­ság — körében. Ezek után nem csoda, fia azt írom: nem tudom, államtitkár úr, kérése ellenére sem tudom támo­gatni erőfeszítéseiket. A koncepciót­lan kapkodás, a valódi lehetőségek­kel. a privatizáció megvalósításának konkrét akadályaival nem számoló elképzelések nem lehetnek szímpa* tikusak. A kérdés, melynek megol­dásán fáradoznak, nagyon fontos. Avatatlan kezek általi babusgatása rendkívül veszélyes Czégény József Hogyan csökkenthető az államadósság Az államháztartás a bankrendszerrel szemben jelenleg nrir több mint 1300 milliárd forinttal tar­tozik. Az elmúlt években az államadósság viszonylag gyorsan nőtt. Míg két év­vel ezelőtt az államháztar­tás adóssága 950 milliárd forintot tett ki, tavaly az év végén már elérte az 1235 milliárd forintot. A folyamat úgy tűnik, megál­líthatatlan. Ezért is keltett figyelmet Hagelmayer Ist­vánnak, az Állami Számve­vőszék elnökének az a ja­vaslata, hogy a privatizá­ció során nyert bevételt le­hetne az adósságcsökken­tésre fordítani. Hagelmayer Lstván az MTI (munkatársának elmondot­ta: véleménye szerint sem­miképpen sem lehet meg­oldás, ha az adósságcsök­kentés kiadásai a folyó költségvetést terhelik. Eb­ben az esetben nagyon hosszú időre nyúlna a fo­lyamat. s csak lassan csak­kenne az államháztartás összegyűlt tartozása. Rá­adásul nagymértékben megterhelné minden esz­tendőben az éves költség­vetést, amely jelenleg is meglehetősen feszített, s valószínűleg az elkövetke­zendő időszakban sem lesz másként. Az államháztar­tás adósságának csökkenté­se azért fontos, mert éven­te a költségvetésnek — a viszonylag alacsony kama­tokkal számolva is — 08— 70 milliárd forintot kell fordítania kamatköltségek kifizetésére. Kézenfekvő, hogy az ál­lamadósság csökkentésé­ben szerepet vállaljanak azok a vállalatok, amelyek hozzájárultak a nagymérté­kű tartozás kialakulásához. Ezeknek az állami vállala. toknak a vagyona az el­múlt 40 esztendő során —a juttatott állami támogatá­sok révén — jelentősen bő­vült. így amikor sor kerül privatizációjukra, indakelt, hogy az ebből származó ál­lami bevétel egy részét a tartozások csökkentésére fordítsák. Az államháztar­tás adósságainak egy bizo­nyos hányadát már most fel lehetne osztani az érin­tett vállalatokra. Tény, hogy eddig még vi­szonylag kevés bevétele származott az államnak a privatizálásból. Ha azon­ban a folyamatok felgyor­sulnak, és sor kerül a jól múködó, jövedelmezően gaz­dálkodó cégek magantulaj­donba adására is, várható­an az állami bevételek nö­vekedni fognak. De egyéb intézkedések is szükségesek az államház­tartás helyzetének rendezé­sére. Jelenleg ugyanis sza­bályozatlan az, hogy a GDP-hez (bruttó hazai ter­mék) viszonyítva mekkora lehet az államháztartás el­adósodása. Rövid időn be­lül ezt is szabályozni kell. Az sem helyénvaló, hogy a tartozások finanszírozására az állam 7 százalékos ka­matozású Magyar Nemzeti Banki hitelekhez jut. Ilyen körülmények kö­zött nem tükröződik reá­lisan, hogy mennyibe is ke­rül az államháztartás nagy­mértékű hiányának finan­szírozása, s ez nem ösztön­zi kellóképpen a kormányt a megoldás keresésére. Ezért fontos, hogy ezt a kérdést a készülőben lévó jegybanktörvény rendezze, s a jogszabályt még az idén a Parlament elfogadja. Ugyancsak lényeges a kedvezményes kamatozású lakáshitelek ügyének ren­dezése. A lakosság t—3,5 százalékos kamatot fizet e hitelek után, azért csak ilyen keveset, mert a piaci kamatokhoz viszonyított különbözetet a költségvetés kipótolja. Ez azonban egy­re elviselhetetlenebb terhet jelent, A Pénzügyminiszté­riumban már dolgoznak a megoldáson, valószínűleg szeptemberre elkészül a ja­vaslat. (MTI) Autósorszámok Tmhani I4m Hyp. (Bp l 114 Trabant Combf Hyc. (Bp.) 1SŰ Trabant Ltm. <Sp (Be.) 14 BOT Trabant Lim. Sp. (Debr.) 22 978 Trabant Lim Sp. (Sa»ed) 1818 Trabant combi sp. <Bp.) íoooi Trabant Combi Sp. (Debr.) • joa Wartburg standard (Bp.) 7 387 Wartburg Standard (Debr.) 5 214 Wartburg Sp. (Bp.) 7 998 Wartburg Sp. (Debr.) C Ml Wartburg Tourlst (Bp.) (920 Wartburg TbuiUt (Debr.) 4 060 Lada 1808 6 (Bp ) 84 188 Lada 1200 S (Debr ) » 791 Lada 1300 S (Bp.) 26 0S9 Lada 1300 s (Debr.) >1 440 Lada samara 2108 ((Bp.) 10Ml Lada Samara 2108 (Debr.) 7 014 Lada Samara 2108 (Bp.) l 333 Lada Samara 31M (Dote.) 1*11 Lada 1808 L (Bp.) 21*84 Lada 1600 L (Debr ) 21883 Lada Combi (Bp.) 2 886 Lada Combi (Debr.) 1 629 Lada Niva (Bp.) SKODA m L (Bp.) Skoda 108 L (Debr.) Skoda 130 L (Bp.) Skoda 180 L (Debr.) Polski FIAT 138 (Bp.) POMki FIAT 138 (Debr.) Dacia TLE 1310 (Bp.) Dada TLE 1910 (Debr.) Dacia TLE 1310 (Szeged) Dacia Combi 1310 (Bp.) Dada Combi uio (Debr.) Daota Combi 1310 (Szeged) 1 933 13 387 11 109 37 799 19 803 17 012 9 106 353 247 108 10 081 6 777 28 Dada TLE 1318 (Bp.) 22 273 Dacia TLE 1310 (Debr.) 13 394 Zastava Ju*ó SOtala (Bp.) 3 140 ZaaWrva Jugó skata (Debr.) 258* 87 82 1 575 823 1 T1S 822 votwa Volga Comba Opel Kadett Volkswagen Golf Marub Moszkvics MEDIÁTOK KÖZVETÍTŐ ÉS SZERVEZŐ IRODA BT Hirdetésfelvétel közületek és vállalkozók részére. A Délmagyarországba, a Déli apróba, és a Danubius Rádióba Szegeden, a Dugonics tér 12. szám alatt. Telefon és fax: 24-326. Munkanapokon 9-16 óra között. Kívánságára munkatársunk felkeresi önt Állunk rendelkezésére! MEDIÁTOK

Next

/
Oldalképek
Tartalom