Délmagyarország, 1939. március (15. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-07 / 55. szám

r Kedd, T939. március 7. D 11 MAGYARORSZÁG 3 Tiz OTDA kerületet állítanak lel szegeden Március 31-íől kiterjesztik az OIBA-szolgálaiot a városi tisztv selőkre (A Délmagyarország munkatársától.) Hét­főn délelőtt járt le a városi tisztviselők OTBA­bejelentése, ezzel kapcsolatban a hétfő déli referáló ülésen Karácsony Aladár dr. OTBA­föorvos Pálfy József dr. polgármester és a ta­nácsnoki kar előtt ismertette az OTBA-tagság jogait és előnyeit. A kormány az OTBA-szol­gáltatás rendezése folytán az ingyenes, vagy kedvezményes egészségügyi szolgálatot 1939 március 31. hatállyal kiterjeszti a vármegyei, városi és községi alkalmazottakra, a nem ál­lami tanszemélyzetre, a bevett hitfelekezetek papjaira és kántoraira, valamint ezen kategó­riák nyugdíjasaira és családtagjaira. Karácsony főorvos ismertette, hogy Szege­den tiz OTBA-körzetet állítanak fel, valamint tervbevették szakorvosi rendelőintézetek felál­lítását. Ez utóbbira jelenleg a klinikákkal van szerződés. * A fizetések után megállapított dijakban a progresszivitás érvényesül. Általában a pro* (A Délmagyarország munkatársától.) Nagy visszatetszést keltett Szegeden a februári kisgyűlés határozata, amely 10:9 szavazat­arányban elutasította dr. Somogyi Szil­veszterné, a nagy alkotó polgármester özve­gyének beadványát és ezzel kapcsolatban Tóth Imre dr. indítványát, hogy Somogyi Szilveszter koporsóját kijavítsák. Ennek az általánosan megnyilvánuló hangulatnak ad kifejezést vitéz Shvoy Kálmán dr. képvi­selő beadványa, amely vitéz Imecs György dr. főispán utján arra kéri a belügyminisztert, hogy a kisgyülési sérelmes határozatot oldja fel és a kisgyűlés tagjait ujabb határozatho­zatalra utasítsa. Vitéz Shvoy Kálmán fel­lebbezésének indokait a következőkben fejti ki: — özv. Somogyi Szilveszterné, Szeged szabad királyi város néhai nagy polgármes­terének özvegye azon kéréssel fordult Sze­ged szabad királyi városhoz, hogy férjének megsérült koporsóját egy időtálló, termés­kőből készült koporsóval cserélje ki. Éspedig egy kettős koporsóval, hogy annak idején az ő nyugvóhelyének kérdése is meg legyen oldva. A kettős koporsó 4—5 ezer pengő körülbelüli költségének felét az özvegy vi­seli. Néhai Somogyi Szilveszter polgármester koporsója a kriptába szállítás alkalmával Mára pro'onqáltuli TILOS UTAKON Botvárosi Mozi Korsó Mozi Keddtől csütörtökig iz álarcos gráfnő izgalmas kalandorfilm. Fősz.: CLAtRE TREVOR és a Fantom trubadur vígjáték. 5, 7, 9 gresszivitás a segélyezésnél is megnyilvánul. Háromszáz pengőn alóli fizetéseknél másfél­százalékos a díj, háromszáz pengőn felül, ha az illető kötött orvost nem vesz igénybe, a díj egy százalék. Szociális a beteggondozás a tüdőbajosak esetében. Egy teljes évi OTBA-tagság után négyhónapi szanatóriumi kezelés vehető igény­be és ez az idő a főorvos, valamint a minisz­térium javaslatára esetenként meghosszabbít­ható. Hasonló gondoskodás történik a szülő ról, kik a járandóság hetvenöt százalékát él­vezik a betegség ideje alatt. Az OTBA ingyenes gyógyszert csak kórházi kezelés, illetve ápolás idején nyújt, kivételt képez a cukorbetegek inzulinellátása. Karácsony Aladár dr. főorvos előadását Pálfy József dr. polgármester köszönte meg a városi tisztviselők nevében. Az OTBA-tag­ság rendezésével a városi tisztviselők rég óhajtott egészségügyi szolgálata nyert elinté­zést. megsérült, a rosszul bebalzsamozott holttest oszlásnak indult és a megsérült koporsóból szivárgás történt. Az elhunyt özvegyének jo­gos és megérthető kérése, hogy a megsérült koporsó helyett egy másik, egy a kriptát tel­jesen kitöltő kő-, vagy márványkoporsó el­készítését kéri, azzal a számítással, hogy ő is ott fog halála után nyugodni. — Szeged város közönsége tartozik a nagy polgármestere emlékének annyival, hogy öz­vegye ezen kérését teljesítse. Teljesen mel­lékes ezen kérdés elbírálásánál az, hogy a város annakidején nagy halottja eltemetteté­séről gondoskodott és hogy a kriptáját Kle­belsberg Kuno gróf kriptájával azonos mó­don elkészíttette, mert itt nem a kriptáról, hanem kizárólag a megsérült koporsónak kőkoporsóval való kicseréléséről van sző. A koporsó megsérüléséért a városnak kell a felelősséget és a következményeket viselni. Nem méltó Szeged városához, hogy a meg­sérült koporsót foldozással javíttassa meg, amit tudomásom szerint az özvegy nem is fogad el, sőt nem enged meg. — Anyagilag nem képezhet akadályt 2—3 ezer pengős kőkoporsó elkészíttetése, meit a város annakidején a polgárság által a sír­bolt elkészítésére megszavazott összeget tel­jes egészében nem használta fel. de egyéb­ként is, sok más olyan kiadást fedezett már a város, amelyre megközelítőleg sem volt olyannyira kötelezve, mint erre a kegyeleti kötelességére. — A kérdés teljesitését azért is tartom szükségesnek, — mondja végül a fellebbe­zés —, mert minden körülmények között el­kerülendőnek vélem, hogy ezen ügyből kifo­lyólag az özvegy és a város között differen­cia támadjon, amit nem enged meg a nagy polgármesterünk iránti kegyeletünk és érde­meinek mindenkori elismerése. De az öz­veggyel szemben is — aki a város szegé­nyeiért annyit és oly nemeslelküen dolgo­zott —, tartozik a város közönsége annyi megértéssel és szeretettel, hogy ezen kéré­sét teliesjtse. ÖRÖM AZ EMBER ÉLETE. J HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE 7 ^^ Az egész katolikus világ részvéte mellett temették el Rott Nándor püspököt Veszprém, március 6. Flott Nándor dr. vész­prén)i püspököt hétfőn délelőtt nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. A püspöki palotában felállított ravatalhoz a püspöki szék­város népe vasárnap reggeltől zarándokolt, hogy imádkozzék elhunyt föpásztora lelkiüdvéért. Az esti órákban átszállítot­ták a koporsót a székesegyházba, amelynek szenté'ye előtt helyezték el égő gyertyák és délszaki növények között diszes ravatalra. Hétfő délelőttig itt pihent a veszprémi főpász­tor holtteste. Hétfőn a kora reggeli óráktól kezdtek gyü­lekezni a székesegyházban az ország minden részéből összesereglett előkelőségek. Ott vol­tak Mikes János gróf, llanaucr Á. István, Breyer Lajos, Grősz József püspökök, Mesz­lényt Zoltán c. püspök, a hercegprímás segéd­püspöke, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát a királyi család képviseletében, Pallavi­cini b'ándor őrgróf. A kormány képviseletében Hóman L'á'int kultuszminiszter jelent meg a temetésen. Ott volt a felsőház és a képviselő­ház küldöttsége, számos kulturális és szociális intézmény delegációja. Tóth Tihamér dr. püspök délelőtt 10 óra­kor nagy papi segédlettel pontifikált misét az elhunyt lelkiüdvéért, majd a koporsónál Ke­lemen Krizosztom főapát, Meszléngi Zoltán püspök, Breyer István és Ilanauer Á. István Megyéspüspök ra Liberával együtt a szertar­tást végző Tóth Tihamér püspök adta meg az ötös abszoluciót. Ezután kialakult a gyászmenet,, amely az isko'ák növendékeinek sorfala között haladt a Rott Nándor által épittetett Árpádházi Bol­dog Margit-templomba, ahol ismét beszentel­ték a holttestet és a kriptában helyezték örök nyugalomra. A temetés ulán bemutatták a tem­plomban a »Gloriosum«-szentmisét, amelyei nagy segédlettel Hanauer A. István püspök pontifikált. 1000 pengőnél magasabb árat is fizetek brilliáns kövek karüifúérl. Aranyat, ékszerzálogjegyet magas áron veszek. Nagy óra- és ékszerjavitó műhely Laczkó ékszerész Kárász u. 14. Delka-iizlet melleit. 97 Kivégeztek egy kémet Rómában Róma, március 6. Az olasz hadbíróság kém­kedés miatt halálra ítélte Scarba Antoniót, aki régebben az oszuák-magyar tengerészetben szolgált, mint tiszt, a háború után az olasz tengerészet szolgálatába lépett- A halálos Íté­letet hétfőn hajnalban végrehajtották. SZÉCHENYI MOZI Kedden 5, 7, 9 A legjobb magyar vígjáték Anday Ernő „Vadvirág"-ja filmváltozata VADRÓZSA DAYKA, RÓZSAHEGYI, Lohotav, Simor, ördög Sári, l'eihes, Vizváry. »Szeged tartozik nagy polgármestere emlékének annyival, hogy özvegye kérését teljesitse« Somogyi Szilveszter koporsójának megsérüléséért a városnak kell a felelősséget vállalni — Fellebbezés a kisgyűlés határozata elten

Next

/
Oldalképek
Tartalom