Délmagyarország, 1939. október (15. évfolyam, 224-248. szám)

1939-10-01 / 224. szám

DÉLMAGYARORSZAG KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XV. Ctlollütm 224. SZÓm Dt lcnüucl Kormány oloKnll Párisftan Clono ma Berlinbe érkezik — Moloíov rövidesen viszonozza Rlbben­irop moszkvai látogatását összehívták a birodalmi gyűlést Vasarnap, 1939. X. 1. "WIJRHII.LI ••' • WMMBKANMBMHI Rádió és világválság rádió hallgatói panaszkodnak 5 pa­naszaikban benne van az egész világtörté­nelem. Hol van az az idő, — mondják szo­morúan —, amikor Bécsből Mozart-zenét hallgattunk, Berlinben Wolfram az esthaj­nali csillaghoz fohászkodott s a berlini rá­dió nem a nürnbergi törvényeket, hanem a nürnbergi mesterdalnokok vidám báját és napfényes humorát szólaltatta meg. Varsó remek zongorahangversenyeket adott s ebé­dünk mellé szolgáltatta a Tafclmusik-ot, Prágából a szimfonikusokat hallgattuk, KaHvmitz stúdió-hangversenyeivel tört ránk és a drezdai opera és München, Lipcse és Stuttgart mennyi zenct adtak, mennyi szépséget és mennyi vigasztalást! Ma az angol leadok németül beszélnek, K német leadok angolul, a lengyelek néme­tül s ha valaki Londonból, Parisból, Bécs­ből cs Varsóból, Triesztből és Bukarestből — hogy egyéb szomszédállam leadóállomá­sairól ne is beszéljünk —, magyar nyelvű előadást hall, ha tájékozatlan — van-e még közöttünk ilyen boldog ember? — örülhet­ne annak, hogy milyen világnyelv lett a n?a­gyar, alig van Közcpeurópában rádió, ame­lyik magyarul nem tart előadást. A rádió­leadók ma úgy beszélgetnek, egymással, mint a vitatkozókedvű kávéházi asztaltár­saság tagjai. Berlin cáfolja Londont, Lon­don cáfolja Moszkvát, Moszkva cáfolja Pa­rist, egymással vitatkoznak, egymást cá­folják — s mint békeidőben az uralkodók — egymás nyelvének egyenruhájába öltöz­ködnek a világhatalmak rádiólcadói. Zene nincs, operaelőadás nincs, a filharmonikus zenekarokból mintha csak az üstdob hang­ja maradt volna meg, de alzt is ágyúk cs bombák szólaltatják meg, a világ kepe azt igazolja, hogy Mer arma silent Musae, de nemcsak hallgatnak a Múzsák, hanem ájult tehetetlenségben hevernek összetörve ágyú­talpak és barakocsik dübörgő kerekei alatt. A rádió, a. kultúra terjesztője, a civili­záció szimbóluma, a technikai baladás dia­dala. most a zűrzavar szerszáma lett. Á vi­lág fölött újra a khaosz uralkodik, nincs bizonyosság, nincs véglegesség, nincs örök­érvényű elrendezés többé a földön, csak zűrzavar van és lárma, vita és cáfolat s közben bömbölnek az ágyúk és sisteregve hullanak a bombák. Ha cz a khaosz az az ősanyag. amelyikből minden élet elindult, akkor köszöntsük reménykedve, falán elin­dul majd egy boldogabb emberiség útja eb­ből is. Nincs vallás és nincs mithológia, amelyik nem khaoszban akarná elképzel­tei ni 3 kezdet előtti kezdetet, azt az ősálla­potóf. amelyből a Végtelen Erő mozdította ki a Rendnek törvényeivel a világminden­ség történelmét. Az égyik nagytekintélyű olasz lap á ina­sod iknémet-orpsz megegyezés hírét, kom­mentálva, annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a világ ú j elrendezésre vár s ennek az él rendezésnek méltónak kell lenni ahhoz az Óldözathaz. amelyet a katolikus Lengyelország sorsúnak betcljcsedéscvcl ho­zott meg. A katolikus ország megsemmisü­lése azonban csak akkor lehet mcltó áldo­zat, ha az, amit. érte kap az emberiség, a katolicizmus küldetését és misszió iát erősíti A hadviselő és semleges államok diplomá­ciáját péntek óta majdneyt kizárólag a szovjet­orosz-német szerződés foglalkoztatja. Az angol és francia sajtó véleménye az első pillanatban az volt, hogy a két nagyhatalom nem engedi magát befolyásolni és tovább folytatja a há­borút. Az angol sajtó szerint a nyugati hatal­mak még akkor sem engedik magukat befolyá­solni a fenyegetésektől, ka Oroszország tényle­gesen beavatkoznék a háborúba. Berni jelentés szerint külföldi diplomáciai körökbon az a nézet kerekedik fölül a német­orosz szerződéssel kapcsolatban, hogy a közös tanácskozásra lett ígéret a legkevesebb, amit Oroszország adhatott. Rámutatnak arra is, London, szeptember, 30. Mosciczki lengyel köz­társasági elnök lemondott Raczkiewicz volt szenátusi elnök, vilnai vajda és volt miniszter javára, aki 1918 januárjában ós februárjában megszervezte Oroszországban a lengyel légiót, (MTI) Párís, szeptember 30. A párisi lengyel követ­ség hivatalosan közli: „Mosciczki Ignác egye­temi tanár, a lengyel köztársaság elnöke 1039. szeptember 30-án bejelentette lemondását. Kutyiban 1939 szeptember 17-én kelt rendelet 0 Páris) szeptember 30. A pá£iri lengyel nagy­követség hivatalosan közli: „Raczkiewicz lengyel köztársasági elnök rendeleti úton lemondatta a Zlatkovszky tábor­nok elnöklete alatt álló kormányt, amely nincs abban a' helyzetben, hogy hivatását gyakorol­ja. Egyidejűleg a köztársasági elnök kinevezle meg s b~á fez áz erő több lesz, mint a vesz­teség, amit érte adni kcllclt. Európa új ren­dezés előtt áll, — mondja teljes joggal a nemet beszámoló —de cz az új rendezés azoknak az eszméknek, azoknak az igazsá­goknak, annak a szellemnek végső győ­zelmét jelentheti csak, amelyek hordozója, apostola, védője, talaja cs levegője a ke­resztény szellem és keresztény tanítás. Az új rendezés népi, etnikai, történeti és szociá­lis igazságokat hangsúlyozhat, hangsúlyoz­zon is, de mindezt az irányt, küldetést, programot és meggyőződést csak a keresz­ténység szelleme olvaszthatja úgy magóba, hogy az egymás elleni ütközések lehetőségét ki/.árja. Csak a kereszténység szelleme a ka­dályozhatja azt meg, hogy a történeti elv. hogy Oroszország alapjában véve még nem kö­telezte magát semmife. Mások szerint viszont a tanácskozási ígéret súlyos tény és komoly kö­vetkezményeket vonhat maga után. Fölmerül a kérdés, vájjon Sztálin célja nem Anglia ha­talmának megtörése-e? A Reuter-iroda budapesti jelentést közöl, hogy a magyar fővárosban nagy föltűnést c? érdeklődést váltott ki az orösz-nómet békenyi­latkozat. Továbbra is azon a nézeten vannak' a magyar megfigyelők, hogy az ellentétet békés úton el lehet simítani. Nagy fontosságot tulaj­donítanak annak a kijoleutésnek, hogy Len­gyelország fölszámolása alapul szolgálhat Ke­lelcurópa mcgbckülésórc. értőimében a köztársasági elnök az 1935 április 23-iki lengyel köztársasági alkotmányjogi tör­vény alapján Raczkiewicz Ladiszláv volt sze­nátusi elnököt nevezte ki esetleges utódjává és ezt a Monitor Polski 1939 szeptember 29-én Fái risban megjelent 214. és 217. számában kötelező­leg kihirdette. Ennek értelmében Raczkiewicz a lengyel köztársasági elnöki tisztét átvette és a párisi lengyel nagykövetségen leletig az cs-.. kiit szeptember. 30-án.'' (MTI), Sikorszky Ladiszláv hadosztály tábornokot, (I varsói lengyel haderők főparancsnokát minisz­terelnökké, Sikorszky tábornok Ugyanakkor a hadügyminiszteri tárcát is átvette. A miniszter­elnök előterjesztésére a köztársasági elnök ki ­nevezi: Sztovszky Sztaniszláv tanárt iárcancl­küli miniszterre- és vúniszlerclnökhclycttcssc, ne kezdjen új csalót az etnikai elvvel, a szociális program nc ütközzön meg a gaz­dasági elet követeléseivel akkor, ha egyszer föl akarják építeni az új világot Babilon népei. Akik a „művelt nyugat" nevében szol­hatnak cs cselekedhetnek, azokra ma má­zsás súlyokkal nehezedik a felelősség. Ma nemcsak magukért és nemzetükért felelnek, liauetn az egész emberiség sorsáért is. A tör­ténelem ítélőszéke a ködös magasságból és párás messzeségből ítélőbírósággá lép elő s idézést küld mindenkinek, aki szóval, tol­lal, cselekvéssel felelősséget vállalni kény­telen, A belliim omuiuw conlru omnes he­lyébe a mindenki felelőssége mindenkiért valósága lépett. Cíano Berlinbe utazod Róma, szepfetirHnf! 30. 'A Stcfaui-iroda Jc- ' ion 18 órakor elutazott BerltnVe, aliöv'á Vasúi'­lenti: Ciano gróf olasz külügyminiszter a né- } nap délután érkezik meg. met birodalmi kormány meghívására szómba- j Mosciczki lemondod, utóda Raczkievlcz Ui lenggel kormánu alakod Rárísbait

Next

/
Oldalképek
Tartalom