Délmagyarország, 1998. április (88. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-27 / 98. szám

HÉTFŐ, 1998. ÁPR. 27. INFORMÁCIÓ 19 Olasz-magyar csipkegyár • Sükösd (MTI) Olasz-magyar csipkegyá­rat avattak szombaton Sü­kösdön. A 100 millió forintos be­ruházás 90-10 százalékos arányban az olasz Gusella Antonio Candelli, valamint a sükösdi Koch-család tulaj­donában épült fel alig tíz hó­nap alatt. A 400 négyzetméternyi alapterületű gyárban jelenleg két gépsor működik, de rövi­desen újabb kettővel bővül. Egy esztendő alatt előrelát­hatólag 100 millió forint ér­tékű csipkét állítanak elő, ki­zárólag menyasszonyiruha­alapanyagként. Koch Andrásné ügyveze­tő igazgató elmondta: a pa­mut és viszkóz cérnaalap­anyagot Olaszországból im­portálják. Jelenleg ezer féle mintájuk van, ami a meg­rendelő kérése szerint leg­alább ezerféleképpen vari­álható. A gyár részben a ha­zai igényeket elégíti majd ki - eddig ezeket a csipké­ket importálni kellett -, de máris van megrendelésük több közép-kelet-európai országból. A csipkegyárban egyelőre 11 ember kapott munkát. A bővítés után újabb munkaal­kalmat jelent az üzem a fog­lalkoztatási gondokkal küsz­ködő észak-bácskai falvak­ban. A megnyitón egyébként 40 féle modellel menyasszo­nyiruha-divatbemutatót is tartottak. Az olasz és magyar divattervezők a bemutatott kollekcióból ötöt már a gyárban készített csipkékből állítottak elő. Egyesül a Munkástanács és a Liga • Budapest (MTI) Önállósága fenntartásával egy újabb szakszervezeti szövetséget hoz létre a ter­vek szerint a Munkástaná­csok Országos Szövetsége, valamint a Liga - jelentette be Palkovics Imre, valamint Gaskó István a két érdek­képviseleti konföderáció ve­zetője szombaton Budapes­ten. Palkovics Imre a munkás­tanácsok szombati kong­resszusán kért ehhez támo­gatást a küldöttektől, s azt a szavazás során csaknem tel­jeskörűen megkapta. A két szakszervezeti szö­vetség többek között az or­szágos érdekegyeztetésben való részvétel miatt köt szö­vetséget. Az ÉT-ben való részvételre ugyanis csak a novemberi üzemi, közalkal­mazotti tanácsválasztások legalább 10 százalékos ered­ménye adhat jogot. Szabad(demokrata)nap - Makkosházán Fékezik a macsé férfiakat" Az SZDSZ jelöltjei jó hangulatú „dömajálist" tartottak I PPíK •Mák Szegeden. (Fotó: Gyenes Kálmán) Az SZDSZ három szegedi képviselőjelöltje - Kovács Beáta, Rózsa Edit és Szabó Gábor - majális jellegű kampányrendezvényt tartott tegnap Makkosházán Sza­badnap címmel. A kenyér­gyár melletti szabad terüle­ten forogtak a sergők, a gye­rekek gólyalábazhattak. A középen álló sátorban délben magyar nóta szólt, a hang­szórókból pedig időnként rock, máskor blues. Délután háromkor, üde bevonulással, politikusnők léptek a pódi­umra. Fábry Sándor humor­ista igyekezett zavarba hozni őket, Farkasházy Tivadar segédletével. A Szabad De­mokraták Szövetségének parlamenti képviselői - Ho­dosán Róza, Büky Dorottya, Lukovics Éva, Szabó Rudolf­né és Halda Aliz - valamint a rendezvény szegedi házi­asszonyai, Rózsa Edit és Ko­vács Beáta kitartóan ütöget­ték vissza a (szó)csavaros labdákat is. Miért színt visz­nek a nők a parlament mun­kájába? Egyrészt fékezik az „önmegvalósító, macsó fér­fiakat", másrészt: egy nő, ha elkezd valamit, akkor azt be is fejezi, erősebb gyengébb nem a kompromisszumkész­ségben, lehet bennük bízni, stb. A közéletben sokkal többet kellene vállalniuk, ám ennek még nincsenek meg a társadalmi feltételei. A párt jelöltjei egyébként „köz­hasznú kampányt" folytat­nak. Nem szórólaperdőre költik a pénzt, hanem olyan, kellemes hangulatú rendez­vényekre, mint amilyen - re­ményeik szerint - a tegnapi is volt. V. P. S. Az utolsó sorállományú határörök • Balassagyarmat (MTI) Az utolsó 65 sorállomá­nyú határőrtől is búcsút vet­tek vasárnap délelőtt a Ba­lassagyartami Határőr Igaz­gatóságon, s ezzel befejező­dött a hivatásos állományra való áttérés nyolc évvel ez­előtt kezdődött folyamata. Tágliber Ferenc alezre­des, az igazgatóság szóvivő­je'Balassagyarmaton, az ün­nepélyes búcsúztató alkal­mából elmondta: éppen öt­ven esztendeig szolgáltak sorállományú határőrök a kétszázharminc kilométeres határszakaszon, kezdetben négy, majd az Ipolytar­nóc-Kalonda közötti átkelő­hely megnyitását követően öt határátkelőhelyen. Az utolsó, most leszerelt kato­nák már csak kilenc hónapot szolgáltak. Kezdetben még részt vettek az országhatár őrzésében, a hivatásos állo­mány feltöltésével együtt azonban az utolsó hónapok­ban már csak kiszolgáló fel­adatokat láttak el. A balassagyarmati határ­vadászok a délszláv háború idején részt vettek a déli ha­társzakasz megerősítésében is - tette hozzá az igazgató­ság szóvivője. Új feladatai­kat is magas színvonalon lát­ják el. Az utóbbi időben az embercsempészet felderíté­sében ért el komoly eredmé­nyeket nemrégiben felállított nyomozószolgálatuk. HIRDETÉSFELVÉTEL SZEQED, STEFrtHIfl 10.. SAJTóHAZ REGGEL l-TOl ESTE MG! Pannon Praktikum. Most még könnyebben elérhető! Pannon Praktikum előfizetés + 3600 forintos Praktikum-kártya -f- Motorola d160 mobiltelefon bruttó 36 250 Ft ^tsüO*4 1 Csak Pannon Praktikum előfizetés 3600 forintos Praktikum-kártyával bruttó 15 900 Ft Pannon Praktikum előfizetés + 3600 forintos Praktikum-kártya + Ericsson GA 628 mobiltelefon 49 500 Ft A Pannon Praktikum szolgáltatás segítségével Ön már havi brut­tó 1200 forintért elérhetővé válik. Nem kell havi előfizetési díjat fizetnie és részletes szerződést kötnie, nincs telefonszámla és vá­ratlan kiadások sem. A Praktikum-kártyával telefonhívásainak költségét előre tervezheti. A Pannon Praktikum alap- és kezdő­csomagok megvásárolhatók bemutatótermeinkben, területi kép­viseleteinken, valamint hivatalos viszonteladóinknál. További részletekért hívja nonstop ügyfélszolgálatunkat a 06 20 200 200-as telefonszámon! A megvásárolható készülékek csak Pannon (iSM SÍM kártyával hasznai­hatók! Ajánlatunk április 16-tól a készlet ere- PVMWMHliáAiAá . jéig tart! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Q £ ^ ••••• Az élvonal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom