Délmagyarország, 1934. november (10. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-18 / 260. szám

1934 novrmher T& DÉLMAGYARORSZÁG 13 ^yermelt RUHA ~ TELIKABAT ^ FÖLDES 1ZSŐ ^ KLAUZÁL TÉR Mérték utáni szövetujdonságok elsőrangú kivitelben készülnek. Tessék féláru jegyevei utazni! Hetenként kétszer féláru utascsoportokat indít mostanában a Délmagyarország jegyirodája az OMWE tagjaiból Budapestre. Ezeket a csoporto­kat olymódon toborozzuk, hogy napról-napra hirdetjük, hogy mikor kell jelentkezni az utasok­nak. Akiknek azonban egy másik nap van dol­guk Budapesten, azok persze bosszankodtak, hogy nem vehetik igénybe a kedvezményt és azt kér­dezik, miért nem indítunk naponta egy csopor­tot. A valóságban annak nincs is semmi aka­dálya, hogy mindennap, sőt minden vonattal utazhassanak féláron a szegediek. Mindössze ar­ra van szükség, hogy beiratkozzanak a Weekend egyesületbe és lefizessék az évi 4 pengő tagsági diijat. Azután pedig jelentsék be utazási szán­dékukat a jegyirodánkban. Ha összejön négy utas, akkor semmi akadálya a féláru utazásnak. Ha nem jön össze, akkor csak a közönség nem­törődése az oka, mert sokan még annyi fárad­ságot sem vesznek, hogy bejelentsék utazási szán­dékukat. Lassanként azonban mégis csak egyre többen jönnek rá a Weekend-tagság nagy elő­nyeire, ezért tehát ezentúl napról-napra jegy­zékbe foglaljuk, hogy ki akar féláru jeggyel Budapestre utazni és megvagyunk róla győződve, hogy ha nem is minden vonathoz, de legalább^ mindennap egy vonathoz összeállíthatunk egy­egy utascsoportot. Hangsúlyozni kivánjuk, hogy a Weekend-tagság nem merül ki a féláru vasúti kedvezményben, hanem szállodai, éttermi és szín­házi jegykedvezményt is nyújt. A kisrongyos akció A Vöröskereszt Egylet választmánya a kö­vetkező felhívással fordul Szeged nyilvános. ságához: „A Vöröskereszt Egylet szegedi választmá­nya kérő szóval fordul a város minden polgá­rához hogy a ..Kisrongyosakció" ezévi törek­véseit segitse eredményes sikerekhez­Az ország egyetlen városa sem tud felmutat­ni olyan méretű gyermeksegitő mozgalmait, mint ez a jól bevált régi szegedi segitőalakulat­Ebben a városban a polgárság és a hatóság ko­moly összefogása a legnehezebb gazdasági válság éveiben is ezer és ezer gyermeket tu­dott cipővel és meleg ruhával ellátni- A gyűjtés csendben mindig egész éven át folyt. Szórakozó kártyajátékok nyereségfiilérei, koszorumegvál­tások és névnapi önkéntes adók pengői, alkalmi aijándiékok összegei gyűltek össze tervszerű vezetés mellett, hogy a tél kezdetén jelentkező Ínséges gyermekek légióit ki tudják elégíteni­A kisrongyosakoió eddigi vezetője, dr- Aigner Károly nincs már köztünk- Kérése nem kopog­tat többé az üzletek asztalán, a jó emberek szivén De a szegény gyermekek itt maradtak és sovány, fázó kis kezük újra kérőn nyul fe­lénk- Akinek szive van» megérti a néma kérést­A Magyar Vöröskereszt Egylet szegedi vá­lasztmánya tolmácsolja a gyermekek kérését, folytatja, Aigner Károly kisrongyosakcióját. Felkéri a város mindenkor megértő nemes tár­sadalmát küldje pénzadományát a Szeged­Csongrádi Takarékpénztárba Kisrongyosakció folyószámlája javára, vagy használt cioő, ruha­adományát a rókusi iskolába. Minden adományt nyilvánosan nyugtáz és utolsó fillérig & S7W ­roeksegélyeziéare fordít. A Vöröskereszt Egyesület Elnöksége. * K kisrongyosakció célkitűzéseit folytatja az a nemes akció, amit dr. L á n g-M i t ic z k v Ernő kezdeményezett. Az Ítélőtábla elnöke*;«1 kezdeményezésére a szegedi igazságügyi m'tv.­mények körében akció indult meg a szr;.,i gyermekek fel segélyezése érdekében. Az i;; ságügyi alkalmazottak mozgalma, aim I „Kisrongyosakció" keretén belül mük 200 pár cipőt juttat a szegedi szegény gyeim keknek. Pékek és magánost j 1 liter TányéricaétolajP-80 I NAIV ALBERT Valéria tér. Paprika piac * — Potyautasok a bíróság előtt. Az ősz elején két szegedi fiatal napszámos ingyen alcarl Sze­gedről Vásárhelyre jutni. A rókusi állomáson felkapaszkodtak a vonat tetejére és sikerült is Koppáncsig jutniok, ott azonban felfedezték őket. A járásbíróságon szombaton megtartott tár­gyaláson azzal védekeztek, hogy munkát akartai: keresni Vásárhelyen és mivel egy fillérjük sem volt, fellő pózlak a vonat tetejére. A bíróság a potyautasokat elitélte, Csóti István 15, Bodor. Ist­ván 10 napi elzárást kapott. — A „Tiisök"-öt, Szeged egyetlen élclapját t*e felejtse el elolvasni. Megjelenik minden szomba­ton. \Gomh§ás: ffombvalasasiéRa fogalaml\ Az OMWE hirei Kedden reggel a 6 óra 28 perces budapesti gyorsvonattal egy csoport utazik féláru vasúti jeggyel. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni akarnak, jelentkezzenek mielőbb, de legké­sőbb hétfő délután 5 óráig a Délmagyar­ország jegyirodájában. Dorogi Gs s a I g 6 fatelepen, Br- Jóslka u. 20. Tel.: 18—81. Viszonteladóknak árkedvezmény. Fa,szft,kokc,iaiiMüa — A szegedi ifjúsági vöröskeresztes csoportok előadása. A szegedi iskolák ifjúsági vöröskeresz­tes csoportjai december 2-án, vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel a Városi Színházban az építen­dő Somogyi-telepi templom és a Szegedi Tüdő­gondozó egyesület javára jótékonycélu műsoros előadást rendeznek. Az előmunkálatok már meg­kezdődtek, az egyes csoportok próbái- már seré­nyen folynak. A filléres jegyek igényelhetők min­den ifjúsági vöröskeresztes tanárelnöknél és Sza­káll felsőkereskedelmi iskolai tanár' egyesületi megbízottnál. — Előadások. „A nő Évától napjainkig" cím­mel tart előadást hétfőn délután fél 6 órakor a leánygimnáziumban dr. Pataky Mária, a közok­tatásügyi minisztériumba beosztott tanfelügyelő. Az előadás Ingyenes. — A Ferenc József Tudo­mányegyetem Barátainak Egyesülete 22-én, csü­törtökön délután 6 órakor az egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart. Előad dr. Náray­Sznhó István egyetemi magántanár „Az elemek átalakítása" cimmel. Belépés dij'alan. I GltícRslfjtal és Társa Csehonfcs ucca 3. szám. I elsőrendű munkái szolid árai közismertek! — Raktárkészlet! Szent Mihály u. 1. Fodor u. sarok Leventék karácsonyi segélyakciója A testnevelési ós népgondozó felügyelő a kö­vetkező felhívást teszi közzé: A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyokra való tekinettel, a szegedi szegénysorsu leventék fel­segélvezésére, Szeged város testnevelési és nép­gondozó felügyelősége ruhasegély-akciót indit. Célja az olyan szegénysorsu leventék segélyezése, akik még a kemény, nyirkos november hónap­ban is mezítláb, elnyűtt ruhában, hiányos fehér­nemükben jelennek meg a törvény szerint előirt testnevelési foglalkozáson, mert lábbelivel, vagy rendes ruhaneművel nem rendelkeznek. A testnevelési felügyelőség azon tiszteletteljes kérelemmel fordul a nagyérdemű közönséghez, hogy elhasznált és nélkülözhető öreg ruhanemüe­ket, lábbeliket, fehérnemüeket., szvettereket, sála­kat, kalapokat, sapkákat, stb. a testnevelési "fel­ügyelőség részére rendelkezésre bocsájtani ke­gyeskedjék. Bármily állapotban levő — javí­tásra szoruló, rongyos — holmik is értékesek, mert azokat a felügyelőség inségmunkásokkal rendbehozatni és egy karácsonyi szerény ünnepély keretében a szegénysorsu, arra érdemes leventék között kiosztani szándékozik. Amennyiben bárki ilyen cikkekkel az akcióhoz hozzájárulni nem tudna, hazafias tisztelettel fel­kérem, hogy bármily csekély pénzadománnyal, esetleg — romlásnak alá nem vetett — élelmi­szerekkel hozzájárulni kegyesked jók. A felügyelőségnél az akciót központíasan ke­ze.ik s mindennemű adomány »Levente karácso­nyi segélyakció«, cimre Szeged, testnevelési fel­ügyelőség, Vitéz-ucca 11., I. em. alá küldhető. Telefon 16-10. Aki ugy kivánná, hogy az aján­dékolni szándékozott holmikat a felügyelőség a helyszínen vegye át, ugy ezekért a felügyelőség által írásbeli, pecsétes felhatalmazással ellátott közegeket küldenek ki. Aki azonban az elkül­désről maga kívánna gondoskodni, ugy azok fenti cimre minden délelőtt 9 órától l-ig éa délután 4-től 5-ig volnának elküldendők. A nagyérdemű közönség szives támogatását a ssegénysorsu leventék nevében előre is hálásan köszöni Szeged város testnevelési és népgondozó felügyelője. — A Nemzeti Munkavédelmi Hivatal a nyilván­tartási munkálatok megkönnyítése céljából felkéri a város belterléferől beszervezett tagokat, hogy címükre kézbesített nyomtatvány-válaszlap rova­tait pontosan kitöltve a hivatalnak mielőbb visz­szajuttatní szíveskedjenek. — Elitélt csaló. Sípos Gábor Brassóból szö­kött román katonaszökevényt a rendőrség néhány nappal ezelőtt letartóztatta, mert Szegeden többe­ket becsapott. Felkereste többek között Szabó Zoltán szigorlóorvost, akitől pénzt csalt ki azzal a mesével, hogy csomagot hozott neki Erdélyből. Hesser Lajoshoz azzal a szavakkal állított be, hogy Hesserék Kézdivásárhelyen lakó lányuktól, dr. Kovács Andrétól, hoz üdvözletet és vállal­ta, hogy csomagot visz át. Persze, a csomagot el­sikkasztotta. A biróság szombaton Sipos Sándort 14 napi fogházra ítélte. * Pnjor-szanatórinm (Budapest, Vas-ucca 17) ügyében felvilágosítást nyújt szívességből Szege­den: Temesváry József gyógyszerész (telefon: 13-91). Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tele­fan: 2 01) KöszSsietnyfivánitás Mindazoknak, akik gyászunkban fáj­lalmunkat részvétükkel enyhilení igye­keztek, hálás köszönetünket fejezzük ki. SHZ8T és Harsa család

Next

/
Oldalképek
Tartalom