Délmagyarország, 1991. február (81. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

81. évfolyam, 27. szám 1991. február 1., péntek ALAPÍTVA: 1910-BEN Havi előfizetési díj: 148 forint Ára 5,80 forint Tejtestvérek Éljenek a tehenek! - Százmilliós csalás Vásárhelyen - Kémet szénsegély R omulus és Rcmus is megirigyelhette volna azt a tej- számunkra egy jó várospo- adott be értékelhető palyá­testvérséget, amelynek demonstrálására az ország litika kialakításához. Szét- zatot. A problémát az okoz­több településén — így Szegeden is — e tápláló esik így a döntés-előkészí- ta, hogy nem voltunk igazi nedű fogyasztói árának emelkedése adott okot. Lapunk tés és a végrehajtás egy- döntési helyzetben, nerri negyedik oldalán az ezzel kapcsolatos helyi események- aránt. Köszönhető ez azok- tudtunk választani. Az FŐI. a második oldalon pedig a'fővárosban történtekről nak a képviselőknek, akik egyetlen lehetőség volt: az tájékoztatjuk olvasóinkat. saját politikai céljaikra ő személyét elfogadni, vagy Mint általában csütörtökönként, tegnap is ülést tartott akarták a jegyzőt felhasz- elvetni. Nem csupán arról a kormány, s döntött az 50 millió márkás német szénse- nálni. azt a személyt, aki- van itt szó, hogy a megbí­gély felhasználásáról. A szénimport bővítése azért szüksé- nek feltétlenül kívül kelle- zott jegyzőt visszautasítot­ges, mert a lakossági kereslet megnövekedett (talán az ne maradnia a politikán. Ez- tuk, sokkal inkább azt je­olaj- és gázárak növekedése miatt?), s ezen igényeket ha- zel elindultunk a romlás lenti döntésünk, hogy a köz­zai termelésből már nem lehet kielégíteni. Az MTI által útján. Én Tóth László helyé- gyűlés időt kért. Új pályázat kiadott közleményből az derül ki, hogy hamarosan 350 ben az összes szabadságomat kiírása után újra szeretnénk ezer tonna szén érkezik Magyarországra; ennek 10 száza- kivenném, s nem érdekelne választani, de már több le­léka kiváló minőségű fekete kőszén. ez az egész. így nem lehet hetöség közül. Nagy hiba A kormány döntése alapján azokat a bányászokat, dolgozni, hogy nem tudom, azonban a testület részéről, akiknek munkaviszonya bányabezárás miatt szűnt meg melyik pillanatban veszítem ha mindenáron meg akarna (magyarul: munkanélkülivé váltak) különböző kedvezmé- el az állásomat. Koncepció- szabadulni egy szakmailag nyek illetik meg. zus, kemény munkát, az ap- nem kifogásolható embertől Az Állami Számvevőszék korábban már döntött az el- parátus átszervezését, a sze- anélkül, hogy valóságos al­műlt rendszerhez kötődő társadalmi szervezetek vagyon- mélycseréket amelyek ren- ternatívával rendelkezne, elszámoltatásáról; ám ezen „számlák" egy része nem felelt geteg feszültséggel járnak, Amíg nincs jobb, ezt kéli meg a követelményeknek, emiatt néhány szervezetet arra csak akkor lehet elkezdeni, elfogadni, köteleztek, hogy „adósságaikat" a későbbiekben pótolják. ha az ember tudja, nem „ h # ,Mnn Göncz Árpád köztársasági elnök USA-beli útja során csupán a vele járó konfron- Ko,,r' Róbert (WUU; találkozott Baker külügyminiszterrel, majd részt vett a tációt, hanem gyümölcsének — A jelentkezők közül hagyományos imareggelin. beérését is átélheti. A iegy- szakmailag kizárólag Tóth zöválasztást is elodáztuk, . . • .. „ .„,.„,, húzzuk, halasztjuk, akárcsak Laszl°' a mázott Jegyző y/nrc llí ÍAfll/rAftlf a harmadik alpolgármester volt alkalmas. így döntött a • Nin Wd UJ J%?y yzon K megválasztását. Mindennek véleményező bizottság, s a Zárt ülést rendeltek el a egy fű alatt, szerette volna az alfáía « ómegája a gaz- jelölteket ismerve, erre szá­városházán tegnap délután megválasztatni a tápéi rész- dasag Ha erre a területre mitani is lehetett. Hogy a önmaguknak az önkormány- önkormányzatot. Az ügyben választunk alpolgar- testület miért nem szavazta zati képviselők. A kiszivár- vizsgálatot folytató ügyren- mestert a csőd következik, meg, azt nem tudormSzak­gott hírek szerint a jegyző di bizottság szerint a pon- Oka: három alpolgármester ma> hozzaerteset senki nem személyéről készült^ dönts- tos szabályozás híján a kép- szükségeltetlk ugyarii de kapcSatban ÍM sem me­ni. A tobb mint ketoras ta- viselő nem sértett jogot.. , , . . . . ,• nácskozás és a titkos ssava- Ugyanakkor gondos élőké- csak ket ™ou frakcw van' ralt Az benyomásom, aki zás nem hozott eredményt: szítéssel a közzététel módját- szabó Ferenc (Fidesz): tette mert az elmúlt rend' Szegednek tovabbra is csu- illetően — a hely és időpont D - ... ,. ' tette' m®. aZ e'mult rfnö pán megbízott jegyzője van. kiválasztását értve ezalatt - ~ Rend,^lval ^ez he v- szer twztsegvtselojet lattá A négy pályázó közül a bí- a félreértések elkerülhetők zet^n v°tun* f. dontes ben"e' Beszámolhatok arról ráló bizottság egyedül dr. lettek volna. Az ilyen kép- ™ghozatalanal, hlszen a hogy elég nagy nyomás Tóth László volt vb-titkár. viselői magatartás alkalmas ^velemeny nagy nyomás nehezed.k rank. kepviselok­jelenlegi megbízott jegyző lehet a közgyűlés egészével al**ta!Ífc ? testühte.t: el" T™ T^kA^" szakmai felkészültségét ítél- szembeni bizalmatlanság va[/akf t(3luak ® rendszer- kantast. Az utóbbi időben te az állás betöltésére alkal- keltésére, ezért felhívja váltast' a sjruktura atdolao- mar csak ilyen tele onokat masnak. A szavazáson a Márton Györgyöt a gondos zasat' demokratikus fel- kapok. Mégis azt kell mon­közgyűlésnek így nem volt munkavégzésre. tételrendszer kialakítását, dánom, az ellenérzések sze­alternatívája. A szükséges Néhányan ezt kevésnek Ebbe beleértendő a jegyző mélyével kapcsolatban nem kétharmados többség azon- érezték, s azt kérték, a koz- JL ^J*^, Í^^U^ l^ Ódor József jogot kaptak, a városrészi önkormányzat személyi ösz­szetételéről a közgyűlés dönt. A jelölőgyűléseket olyan időpontokban kell megren­dezni, amely lehetővé teszi a lakosság legalább 10 szá­zalékának megjelenését (pontos tájékoztatást, a szer­vezők a Délmagyarországon keresztül adnak), s megfe­lelő nagyságú termet szüksé­ges erre az alkalomra biz­tosítani — a kívülrekedtek számára pedig — ..kihango­sítással" — a hallhatóságot. •b A közgyűlés visszatért Márton György ügyére. Is­meretes, a képviselő, mint­a javaslatot. Szilvássy kép­viselő úr ezt kikérte magá­nak, majd eldugta a mikro­font padtársa, Koha Róbert elől, aki így nem tudott szólni. A polgármester arra figyelmeztetett: csak az nyilváníthat véleményt, aki­nek ő szót ad. Időközben Csapó Balázs a polgármes­ter kérésére körülnézett a folyosón, ahonnan négy kép­viselőtársával tért vissza, majd ismét szavazás követ­kezett. Ezen elfogadták az ügyrendi bizottság jelenté­sét, egyúttal elhatárolták magukat Márton György cselekedetétől de rosszallá­sukat nem fejezték ki. A kudarcról — három tételben A pártok képviselőit ar­ról kérdeztük, mi az oka a jegyzőválasztás kudarcának? Szeműk Árpád (MSZP): — Azzal, hogy egy szak­mailag alkalmas embert ta­lán politikai, talán más okokból nem választottunk meg, a közgyűlés megásta a saját sírját. Ügy érzem, a jövőben komoly munkára még oly mértékben sincs esély, mint eddig. Ehhez tudniillik egy harmonikus munkakapcsolatnak kellene lennie a közgyűlés és az apparátus között. A közgyű­lés határozatai nem lesz­nek megvalósíthatók, hiszen ezeket az apparátusnak ép­pen a jegyző vezényletével kellene végrehajtania. Attól tartok, az apparátus ezek után — mivel úgy érzi, rá nincs szükség — menekülni fog, s főként azok, akik leg­inkább fontosak lennének ban nem jött össze. dr. Tóth gyűlés határolja el magát latas elvarasok. Sajnos u«v hogy kozel 50 szazalekos László eredménye 45 száza- Márton György cselekedeté- alakalt; a le entkezők kozul volt az igen szavazatok ará­lék körül mozgott. A folyo- tői. és fejezze ki rosszallá- egyedul a jelenlegi megbi- nya. sói beszélgetésekből kihal- sát. A hosszadalmas, több- zott íegyzo' dr Toth L36210 látszott: a megbízott jegyző szőri megismételt szavazási a szakmai szűrőn átment, a procedúra sem hozott ered­politikain nem. ményt. Piri József felvetet­AZ ajtók megnyitása után te: a közgyűlés ne hozzon a képviselők az szmsz mó- határozatot ebben az ügy­dosításaként a településrészi ben. Moldován Judit kifeje­önkormányzatok helyi jelö- zésre juttatta: a liberáli­lési módjairól határoztak, soknak nincs szégyellnivaló­A csatolt községek ajánlási juk, akár el is fogadhatják Lámpák Európában i gy film jár az eszemben, amelyben Bronson fé­lelmet, fáradságot nem ismerve őrzi az ameri­' kai—mexikói határt: illegálisan átlépő mexi­kóiakra vadászik. A sötétben egyszer csak villan a lámpa, szegényesen öltözött nyomorultak arcát világít­ja meg a fénycsóva. Azok másodpercekre megvakul­nak, aztán magukhoz térvén, szaladnak, amerre lát­nak. Át, vissza, bele a vakvilágba. De hiszen úgy is indultak valamelyik flancos nagyvároshoz ragasztott pléhputriból. Csak el, messzire, mert ott jobb lesz... A film régi, és persze más a vászonra vetített tör­ténet, mint az igazi. Néhány- napja hajnalban 46 határsértőt fogtak el a magyar—román határon, Kübekháza térségében. A férfiakból álló csapat tagjainak semmi közük sem volt egymáshoz. Valami útnak indította a törököket, a pa­kisztániakat, a bangladesieket... A nyomor? Kaland­vágy? A törvényes felelősségre vonástól való félelem? Számtalan oka lehet. Merre kalandoztak? A határőrök, a rendőrök_ke­vés, kis címletű pénzt találtak náluk, poggyászuk né­hány hevenyészett csomag, melyek sorából a flottír­törülköző méltó említésre. Ennyi maradt Magyaror­szágig? Hozzánk elérve, többük úgy döntött, az útle­vél sem kell. Egyszerűen széttépkedték, eldobálták mentükben. Utolsó fillérjeiktől, vallomásaik szerint, még Romániában temesvári embercsempészek szaba­dították meg őket. Legalábbis a törökök 700-tól ezer dollárig terjedő összegeket fizettek. Ennek fejében fuvarozták őket a határ közelébe, ahol újabb vezető egyengette útjukat a zöldhatáron. Nálunk, a túlolda­lon, Mercedes mikrobusz meg két Dacia állt készen­létben. Gyanítható, a fejpénzekbe még belefért egy­egy Szombathelyig tartó utaztatás. Nem, nem a du­nántúli város nevezetességeire voltak kíváncsiak a vándorok, Ausztriába tartottak. Azok is, akik széttép­ték az útlevelüket. Talán azt gondolták, Kübekházá­val Európába értek ... Vajon ilyennek képzelik Euró­pát? Mert kéjségtelen, mi is ott vagyunk. A határsértőket visszaadták a román hatóságok­nak, amelyeknek föltételezhetően több kérdésük is lesz a Temesváron köttetett „üzletről". Mi, itt ennek a, félszáz embernek a sorsáról aligha tudunk meg töb­bet. Ezzel az igazi történetnek vége is, lenne, ha nem olvasnánk például az Európa Tanács emigrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságának Párizsban megtartott üléséről szóló nyilatkozatokat. A z elkövetkező években valóban sok milliós me­nekültáradatra számíthat Magyarország, Cseh­szlovákia, Lengyelország ..., ezek közül az ET­tag Magyarország sincs fölkészülve eme áradat befo­gadására, bármiféle ezzel kapcsolatos intézkedés meg­tételére ..., a lehetőségeink, tartalékaink kimerültek. Különben mi is Európába tartunk, hogy ne csak földrajzi értelemben tartozzunk oda. S nagyon nem szeretném megérni, hogy egyszer az én arcomba vilá­gítsanak ... .Mag Edit Emberkéz suhintott a halál kaszájával Á félelem belopakodott Röszkére Szalma Szilveszternét szerda délután még sokan lát­ták a faluban. Vásárölt, beszélgetett, egy gyűlésen társa­dalmi életet is élt, aztán hazament. Többet nem látják már Röszkén, hacsak nem a ravatalon, a temetés előtt, a népes család tagjai, az ismerősök, a lánykori barátnők, az immár fekete kendős, tipegő asszonyoké A tegnapi közmeghallga­táson fel is vetette az egyik aggódó lakos, mi a háttere a keringő pletykáknak, az úgy­nevezett „röszkei híreknek '? — A hír sajnos igaz — válaszolt komoran Magyari László polgármester a kér­dezőnek. — A faluban bru­tális gyilkosság történt az elmúlt napon. Rövid hallgatás a terem­ben néhány pillanatig. Majd újra a falu gondjairól esik szó, az esetről többen majd este, otthon, hiszen az élet megy tovább ... — Kedden voltak itt a megyei és a városi rendőrség képviselői — így a polgár­mester a szünetben, már csak velem beszélgetve. — Utoljára egy néhány évvel ezelőtti gyilkosság alkalmá­val találkoztunk, most az át­kelőhely körüli problémák­ról beszéltünk. Azzal vál­tunk el, remélhetően egy vé­res eset kapcsán nem kell a közeljövőben találkoznunk. Szerdán este 10 óráig jártuk be együtt a helyszínt... Bóklászok az emberek kö­zött, hallgatom beszédjüket, kérdezek néhányat, tart a szünet, tele a művelődési ház előtere. — Nem nyitunk többet es­te kaput; — utasítja kerék­páron távozó feleségét a még politizálni kívánó férj. — Zárj be mindent, ha haza­mégy! — Semmit el nem vittek, pedig talán lett volna mit — dörmög egy másik társaság. — Családi harag, egy régi ügy, ki tudja? Átfutok a községházára, ott várják a nyomozók a ta­núk jelentkezését, ez a gyű­lésen fel is olvastatott, A ki­jelölt szobában javában fo­lyik a meghallgatás, kopog az írógép, idegesen gomolyog a cigarettafüst. Felvilágo­sítást csak a nyomozás veze­tőjétől kaphatok. Ö viszont helyszínel, és oda kimenni nem lehet. Várok. Megáll egy rendőrautó, kiszáll két nyomozó, megáll a második, a harmadik. Már négy par­kol az ajtó előtt. Azt hiszem, erre mondják, hogy a rend­őrség nagy erők bevonásával folytatja a nyomozást. Aki a! hírről többet mondhatna, visszaindult Szegedre. Vele jmár nem lehet beszélnem, más dolgok, fontosabbak szólítják. Egyébként sem teljesen tisztázottak még az események. — Hallottam, persze, hogy hallottam, mi történt — fon­ja mellén karba a kezét a kultúrház gondnoknője, mi­kor visszatérek, s a szürkülő folyosón beszélgetünk. — Hozzánk is betörtek a múlt héten, elvitték a videónkat, 68 ezer forint volt az ára. Az ABC-t rendszeresen feltörik. Nem vagyunk biztonságban. JReggel, mikor a gázért men­tem, már beszélték az embe­rek a halálhírt. Persze ilyen­kor mindent beszélnek. Hogy ez volt, mert haragudott rá, hogy az volt, mert nem adott neki több pénzt inni. Ki tudja? Ki tudja? senki olyan, akinek kellene. Csak egyet­len ember álmát rontja még az átvágott torokból elő­buggyanó vér rémes képe. A közmeghallgatáson több száz fős falusi lakosság egy­értelmű helyesléssel fogadta egy helyi, öntevékeny járőr­csoport felállítását Czégény József Szombati magazinunkban — a Petőfi-rejtélyről két véleményt közlünk és kri­tikát a Faust-bemutatóról; — összeállításunk a munkanélküliség helyi látlele­tét adja; — bemutatjuk a Móra Múzeum új, avarokról szóló állandó kiállítását; — és megemlékezünk „Szeged legnagyobb könyv­kiadójáról". (újszászi) . *

Next

/
Oldalképek
Tartalom