Délmagyarország, 1982. április (72. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

tfcboyv*' VILÁG PROLETÁRJAl.EGYESÜLJETEK! 'TV . s DELMA6YAR0RSZA6 72. évfolyam 77. szám 1982. április 1., csütörtök Ára: 1,40 forint MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Április 4-e alkalmából Megemlékezések, kitüntetések Ünnepség a megyei tanácsházán — Átadták a művészeti elismeréseket Hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak tegnap, szerdán Szegeden, a Csong­rád megyei tanács székházá­ban. Az ünnepségen többek között részt vett dr. Komó­csin Mihály, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság elsó titkára. Szabó Sándor, a megyei tanacs elnöke kö­szöntötte a résztvevőket, majd megemlékezett felsza­badulásunk évfordulójáról. Beszédében rámutatott az építő munka eredményeire, hogy mennyivel lettek szeb­bek, gazdagabbak városaink, községeink, miképp változ­tak az életkörülmények, s lett jobb az egészségügyi el­látás, fejlődött a kulturális élet. A megemlékezés után kitüntetéseket adott át a munkában élenjáróknak. A Munka Érdemrend érany fokozata kitüntetésben részesült Horváth Zoltán, a Szegedi Nemzeti Színház fő­rendezője, dr. Nagyistók Sándor, megyei tanácstag, Szabó C. László, a megyei tanács elnökhelyettese. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést kapta: Apró Lajos, a felgyői Alföldi Ilona Tsz előadója, dr. Czif­rantcí József, a Szeged me­gyei városi tanács igazgatá­si osztályának csoportvezető­ié. Farkas Imre, a kisteleki Itákóczi Ferenc Általános és Keneiskola szakmunkása, dr. Horváth Lászlóné, a megyei Szerdán, tegnap hazánk felszabadulásának 37. év­fordulója tiszteletére megemlékezéseket tartottak, s el­ismeréseket adtak át. Kiváló Művész és Érdemes Mű­vész címeket adományoztak, s e kitüntetéseket a Par­lamentben adták át. A Vigadó nagytermében tartott ünnepségen nyújtották át az irodalmi és művészeti dí­jakat. A művészeti elismerést kapottak névsorát la­punk 4. oldalán ismertetjük. A 3. oldalon fényképes összeállítást adunk a szegedi művészeti díjasokról, va­lamint a Csongrád megyei tanács Alkotói Díjával ki­tüntetettekről. Tegnap ünnepségen nyújtották át a Rózsa Ferenc-díjakat. Csányi Mátyás, a megyei ta­nács munkaügyi osztályának vezetője, dr. Csada László, a megyei tanács kereskedelmi osztályának nyugalmazott osztályvezető-helyettese, Ré­ti- Csabané dr., a Szeged me­gyei városi tanács kereske­delmi osztályának vezetője, dr. Adók László, a megyei tanács mezőgazdasági és költségvetési és elszámoló hivatala osztályvezetője. A Tanács Kiváló Dolgozó­ja kitüntetésben részesült: Ár­va Istvánná, a Maroslele vá­ros környéki községi tanács szakigazgatási előadója, Bali Jánosné, a Makó városi ta­nács igazgatási osztályának főelőadója, dr. Berkes Ist­ván, a Csongrád városi ta­élelmezésügyi osztályának fő- nács igazgatási osztályának munkatársa. Bajusz Tamás, a megyei tanács mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi osztályá­nak csoportvezetője, Füleki László, a megyei tanács me­zőgazdasági és élelmezés­ügyi osztályának főelőadója, Bitó Antal, Pusztaszer köz­ségi tanács elnöke. Hévízi Miklósné dr., a Szeged me­gyei városi tanács titkársága szervezési és jogi osztályá­nak csoportvezetője, Nóvák Ferenc, Kübekháza községi tanács elnöke, dr. Tóth Ist­ván, a Tömörkény községi tanács vb-titkára kitünteté­sét a Parlamentben vésni "aü főelőadója, Bozó Lukácsné, Sándorfalva nagyközségi kö­zös tanács szakigazgatási szervének csoportvezetője, Bödő Lajosné, a Hódmezővá­sárhely városi tanács pénz­ügyi osztályának előadója,' Ceglédi Sándor, a Hódmező­vásárhely városi tanács ter­melés-ellátásfelügyeleti osz­tályának főmunkatársa, Csepregi Antalné, a Fábián­sebestyén községi közös ta­nacs szakigazgatási főelőadó­ja, Csornák Lászlóné, a me­gyei tanács szegedi járási hi­vatala általános igazgatási t>s2tályánait ügyviteli alkat inoziüzemi vállalat igazgató- Makra Gyulgné, a megyei mazottja, Faragó Béla, a Sze­[ja. Kocsis Mihály, a makói tanács pénzügyi-, terv- és munkaügyi osztályának cso­portvezetője, dr. Kozma Já­nos, a hódmezővásárhelyi kórház-rendelőintézet főor­vosa, Mészáros Lászlóné, a megyei tanács szervezési és jogi osztályának főelőadója. Pásztói Lajos, a Szegedi Ál­lami Gazdaság igazgatója, Szakáts József, a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát gyárvezetője. A Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetésben része­sült Bereczky Zoltánná, a Szegedi Patyolat Vállalat fő­könyvelője, Berezvai Lajos­né, á Szentesi Járási Váro6i Könyvtár igazgatója. Kovács Sándomé, a megyei tanács szentesi járási hivatala álta­lános igazgatási osztályának főelőadója. Mitykó Sándor, a Kiszombor város környéki nagyközségi közös tanács el­nöke, Palásti Kovács Kata­lin, a Csongrád városi tanács szervezési osztályának fő­előadója. Temesváry Dezső, a Szegedi Szalámigyár és Hús­kombinát szakmunkása, dr. Tóth Mihály. a megyei ta­nács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztálya kertésze­ti szakfelügyelője. A Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottsága a ta­nács által alapított Csongrád megyei tanács Alkotói Díja kitüntetést adományozta: Tá­pot Antal szegedi szobrász­művésznek, Giai) íjóbert, a székkutasi Üj Élet Tsz fő­mérnökének. megosztva kap­ta a dijat dr. Tari Gábor, a Szentes városi kórház-rende­lőintézet sebészföorvosa és Hári László, szentesi eszter­gályos kisiparos. Vinkler László. 1980-ban elhunyt sze­gedi festőművész munkássá­gát születésének 70. évfor­dulója alkalmából rendezen­dő kiállításon a megyej ta­nács végrehaitó bizottsága Alkotói Díiial ismeri el. Kiváló Munkáért minisz­teri kitüntetést kapott: dr. tanács Sporthivatala ren- ged megyej városi tanács dezvényi irodájának gaz- építési és közlekedési osztá­dasági vezetője. Fodor lyának csoportvezetője, Ferencné, Zsombó köz­ségi tanács szakigazgatási előadója, Mátó István, Makó városi tanács pénzügyi-, terv- és munkaügyi osztályá­nak csoportvezetője, Oroszné Mónus Irén, a Hódmezővá­sárhely városi tanács pénz­ügyi osztályának vezetője. Pálfalvi István, a Szeged megyei városi tanács vb hi­vatala pénzügyi osztályának helyettes vezetője, Sebestyén Gábor, a megyei tanácsi Francia Jenőné, Csengele községi tanács vb-titkára, Gáspár András, a Szentes városi tanács titkárságának gépkocsivezetője. Gáspár Já­nosné, Üllés nagyközségi kö­zös tanács szakigazgatási szervének ügyviteli alkalma­zottai, Hajdú János, a me­gyei tanác> gazdasági hiva­talának műszaki ügyintézője, Haska Imréné, a Szeged me­gyei városi tanács hivatalá­nak főelőadója, Hürkecz Jó­(Folytatás a 3. oldalon.j Sarlós István látogatása Szegeden A lakásépítésről, -gazdálkodásról tárgyalt a megyei népfrontelnökség Eszmecsere az újszegedi népfrontkörzetek munkájáról Tanácskozik a megyei népfrontelnökség, melynek munkájában reszt István is — balról a második. vett Sarlós Szerdán délelőtt Szegeden ülésezett a Hazafias Nép­front Csongrád megyei El­nöksége. A testület munká­jában részt vett Sarlós Ist­ván, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, vala­mint dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titká­ra is. Nagy István elnöki meg­nyitóját követően — a me­gye lakásépítésének és ^gaz­dálkodásának helyzetéről ké­szített írásos tájékoztató alapján — elhangzott kér­désekre válaszolva dr. Pet­rik István, a megyei tanács elnökének általános helyet­tese mintegy rövid szóbeli kiegészítést fűzött az írás­ban foglaltakhoz. Ezt köve­tően sokoldalú . eszmecsere bontakozott ki. melyben részt veitek: Sarlós István, Mo­ravszky Ferenc (nyugdíjas, Makó), dr. Tényi Mária (egyetemi tanár, Szeged), Kulcsaimé dr. Kiss Piroska (városi népfronttitkár, Szer ged), dr. Márton Sándor (tsz-főkönyvelő, Szentes), dr. Küldöttség Temes megyéből Hazánk felszabadulásának közelgő évfordulója alkal­mából szerdán délután Csongrád megyébe érkezett romániai testvérmegyénk, Temes küldöttsége: Constan­tin Potmga, a Román Kom­munista Párt Temes megyei Bizottságának titkára, a me­gyei néptanács alelnöke (a delegáció vezetője), Constan­tin Posa. az RKP Temés megyei Bizottsága, megyei munkásellenőrző tanácsának alelnöke, a megyei népta­nács végrehajtó bizottságá­nak tagja, Rákóczi Ferenc, az RKP Temes megyei Bi­zottsága irodájának nóttagja. a párt Zsombolya városi, bi­zottságának titkára, a városi néptanács elnöke (a delegáció tagjai). A nagylaki határátkelő­helyen a vendégeket dr. Koncz János, a megyei párt­bizottság titkára. Szabó G. László, a megyei tanács el. nökhelyettese és Lantos Ist­ván, a makó városi pártbi­zottság titkára fogadta. A kölcsönös köszöntés so­rán meleg szavakkal méltat­A Temes megyei küldöttség és kísérete a nagylaki határ, állomáson. ták az immár hagyományos gyei küldöttség tagjai ven­testvérmegyei kapcsolatokat, déglátóik kíséretében Sze­rövid eszmecserét folytattak gedre utaztak. Látogatásai­az elkövetkező napok prog- kat ma. csütörtökön kezdik ram járói, majd a Temes me- meg. Gyányi Lajos (a Magyar Nemzeti Bank osztályvezető­je, Szeged), Szabó Gáborné (a megyei pártbizottság okta­tási igazgatóságának vezető­helyettese, Szeged), Turcsik­né Süli Mária (a KISZ Csongrád megyei Bizottságá­nak titkára, Szeged), Bíró Lajos (a Közalkalmazottak Szakszervezete megyei Bi­zottságának titkára. Szeged) és dr. Tihanyi Ernő (a me­gyei NEB elnökhelyettese, Szeged). Ezt követően Molnár Sán­dor, a népfront' megyei tit­kára előterjesztésében jóvá­hagyták a Csongrád megyei Tanács Végrehajtó Bizottsá­ga és a Hazafias Népfront Csongrád megyei Bizottsága együttműködési megállapo­dásának tervezetét. Majd a dr. Mózes Ervinnek, a me­gyei néptrontbizottság politi­kai munkatársának írásos tájékoztatója alapján érté­kelték' a településfejlesztési verseny múlt évi eredmé­.nyeit, s meghatározták az 1982. évi célokat. Végül Ösz Károly titkárhelyettes javas­latot tett a Fogyasztók Me­gyei Tanácsa megalakítására. A lakásépítés, a meglevő lakásállománnyal való gaz­dálkodás, a nemzeti vagyon tekintélyes részét alkotó la­kásvagyon megóvása, felújí­tása elsőrendű társadalom­poitikai kérdés, közügy a javából. Ezt bizonyította a népfrontelnökség ülésén ki­bontakozó eszmecsere is. Többen beszéltek arról, hogy a lakásigény jóval nagyobb, mint ennek kielégítésére rendelkezésre álló anyagi erő., A jelenlegi tervidőszak­ban minden eddiginél na­gyobb segítséget kellene ad­ni a magánerős családi há­zak építéséhez. A tapaszta­latok szerint több dolog is megnehezíti, vagy kedvét szegi az. erre vállalkozóknak. Egyik égető gond a telek megszerzése, egyrészt azért, mert a jó helyen levőknek az ára igen magas, másrészt nem mindig az igények sze­rint alakítják ki, előközmű­vesítik a telkeket, továbbá pénzügyi akadályai is van­nak, hogy ez folyamatossá és a körülményekhez job­ban igazodóvá váljék. Ma­kón például a két- vagy há­romszintes házak építésére nem akad vállalkozó. Töb­ben javasolták, hogy a ta­nácsok szervezettebben bo­csássanak olcsóbb telkeket a lakásépítők részére, a pálya­kezdő, különösen az értel­miségi foglalkozásúak lakás­hoz való jutását könnyítsék meg. Indokolatlannak tart­ják az emberek, hogy az épí­tőipari vállalatok gyors ütemben növelik áraikat. Ezt is felül kellene vizsgál­ni. Szegeden különösen be­szédtéma, hogy sok az üres lakás. Nemcsak itt, hanem a megye más városaiban is az lenne az ésszerű, hogy mind az állami, mind a magán­kézben levő üres lakásokat hasznosítsák valamilyen mó­don. A lakáscserék bonyolí­tása is nehézkes, pedig a többlépcsős cserékkel' javíta­ni lehetne a közérzetet. Számtalan jogszabály is megköti a kezét azoknak, akik rugalmasabban akar­nak a lakással gazdálkodni. Ehhez szükség van a taná­csok nagyobb önállóságára. Mint a népfrontelnökség megállapította: mind a la­kásépítéssel, mind a gazdál­kodással a jövőben is szük­séges foglalkozni, mert sok embert foglalkoztatnak ezek a kérdések. • A kora délutáni órákban a Csongrád megyei pártbizott­ságra látogatott Sarlós Istj­ván. ahol megbeszélést foly­tatott dr. Komócsin Mihály­lyal, az MSZMP KB tagjá­val. a megyei' pártbizottság első titkárával. . A megbeszé­lésen időszerű politikai kér­désekről esett szó. Az ese­ményen jelen vol,t dr. Koncz János és Molnár Sándor is. Sarlós István tegnap dél­után az újszegedi körzeti pártszékházban a városrész két körzeti népfrontbizottsá­gának tagjaival találkozott. Gion János, az I. számú új­szegedi körzeti néptrontbi­zottság elnöke köszöntötte a vendéget, majd beszámolt tevékenységükről. Az eszme­csere során többen szól kér­tek és a népfrontmunka sa­játosságait. nehézségeit és örömeit, azaz eredményeit ismertették saját tapasztala­taik alapján. A népfront fó­titkára — bekapcsolódva az eszmecserébe — a két nép­frontbizottság jó együttmű­ködésére hívta fel a figyel­met, hangsúlyozta, hogy a kapcsolatteremtés, azaz a la­kóhelyi közösség szervezése nem könnyű feladat. Külö­nösen az újonnan épült vá­rosrészekben. Arra a kezde­ményezésre reagálva, hogy Újszegeden a lakók saját környezetüket rendben tart­ják, azt fejtette ki, hogy ez nagyon jó gyakorlat! Sarlós István a késő dél­utáni órákban visszautazott Budapestre. B. Gy. Gy. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom