Délmagyarország, 1940. december (16. évfolyam, 274-290. szám)

1940-12-01 / 274. szám

ICAKtlSZI ISTVÁN KÁRPITOS mindennemű kárpitosmunkát vállai ARADI-UTCA 5. (LWlmagyarországgal símben) Párnázott bútorok állandóan raktáron I Ti , Alsótanyán is jelentkeznek az árvizbajok Tanyai küldöttség a polgármesternél a rösxke-afsóközponti ut építése, a petróleum fejadagok és a koctibeállók ügyében (2 Délmagyarország munkatársától) Ba­logh István dr. alsóközponti plébános és dr, Hunyadi János ügyréíl küldöttséget vezetett szombaton délolőtt dr. Pálfy József polgár­mesterhez a tanyai úthálózat kiépítése, a ta­nyai árvizbajolc, a petróleum ellátási zavarok és a koesibeállók ügyében. Ur. Balogh István plébános előadta, hogy a töszke—alsóközpouti ét jelenlegi építdso eltér attól a programtól, amelyet ebbou az ügyben annakidején elhatá­rozott a város. Ma az a helyzet, hogy a mér­nöki hivatal aa útépítést akként végzi, hogy a röszkoi útat Nagyszéksóson keresztül a Kle­bolsborgtelepi iskolához köti be, vagyis ezt a fontos tanyarészt egy teleppel és nem a város­sal köti össze. A tanyaiak kérése az, hogy az útat építsék aszerint a program szerint tovább, amely Röszkét és 'Alsóközpontot a várossal köti össze. Pálfy polgármester válaszában ki­iclontctte, liogy az útépítést nem össze-vissza munkával, hanem a megállapított módón foly­tatják, mert a maga Részéről egy tapodtat sem °ngcd a a eredcli programból. Az árvíz-ügyben előadta Balogh" plébános, hogy a szegedi tanyavilágban köröskörül min­dent ellepett as iszap és a viz; eddig Alséttt­r.yát megkímélte a vadvízáradás, most múr azonban itt is jelentkeznek az árvizbajok. Sür­gős intézkedést kórt a tanyák megmentése ügyében. Pálfy polgármester válaszában elmondotta, högy jelenleg $00 ember dolgozik a vadvizek levezetésén• A természettel perbo nem lehet szállni s cl kell viselnünk ennek az esztendő­nek" csapásait; a város a maga részéről min­dent megtesz, hogy a nehéz helyzetben meg­mentse azt, amit lehet. 'Á petrúleumellúlás körüli zavarok ügyében előadta a küldöttség vezetője, hogy a tanyai takpssdg számára nem elég a megállapított fejadag. Ennek oka abban keresendő, hogy a kereskedők valószínűleg nem jelentették be a tényleges fogyasztást. rA polgármester meg­ígérte, hogg a pelróleumfejadag felemelése ügyében eljár az illetékes minisztériumban. K kocsibeállók körüli panaszokat abban foglalták össze a küldöttség tagjai, bogy a vá­rosba szelceten érkező tanyai lakosság nem ké­pes Szegeden elhelyezni cs őriztetni kocsiját, tekintettel arra, hogy a város közegészségügyi okokból februárban megszüntette a fcocsibeát­PETŐ nél még kapható ÁLLAMSQ RS JE6Y nuriis: December Uó 5-t* lóleat. Többszöri intervencióra a vájJOs Halasz­tást adott a koesibeállók teljes megszünteté­sére, így néhány helyen még ma is igénybo ve­hetik a gazdát a kocsi beállókat, ez azonban I nem elégséges arra, hogy ezt a visszán Helyei zetet végérvényesen megoldják. Kérték" a pol­gármestert, hogy az ügyben haladéktalant!!! hozzon megoldást, eredményező intézkedést. A! polgármester kijelentette, hogy a város haladé­kot ad továbbra is a koesibeállók végleges megszüntetése ügyében mindaddig, amíg mód­jában nem lesz megfelelő intézmények felállt* tdsa, amelyek melegedőkből és koeslőrző ho-, lyekből állanak. Ezzel az intézkedéssel véglo­ges elintézést nyer majd a kocsibeállók Ügye. Legújabb BREITSCH1DANZ PERZSA SEAL modelleke! lekinlii meg Rosmanná 1 K u Uatwátoif, vzá hja : dafay. Jáztcf Tegnap különös eset történt velem ide. fenn, Pesten. Helyesebben nem is velem tör­tént s nem is Pesten, hanem Budán. (Isten tudja, Pest és Buda együtt ugyan Buda­pest, azért mégis örökkön mennyire más a kettő. Rolconok, de az egyik apai, a másik anyai ágon.) Nos, Ut Budán sokszor vezet keresztül az utam a Főutcán. A híres áhitalosszép­ségü, csodatórnyú Szent 'Anna-templom szomszédságában, a sarkon áll egy „üzlet." Helyesebben egy vállalat üzleti fiókja. Er­re a vállalatra eggszer mindenkinek szük­sége van s még sem szereti senki. Történe­tesen csak az élet után van reá szüksé­günk-.. Ugye, olvasóim már ki s találták, liogy miféle „üztéf-ről lehet szó... A napokban, úgy rcggeltájt, amikor Bu­da oly elegánsan friss és kissé gőgösen ke­délyes, siettem az Anna-templom felé. Egy magas, szikár úr haladt előttem. Feltűnt szinte kínos feszessége, nadrágja szára alól kivillogó világosszürke kamásnija. Egészen testhezállón szabott télikabátot s kissé fej­bábra helyezkedő, oldalt viselt kemény ka­lapot hordóit. Járásából, helyesebben ma­gassarkú Cipőjének kopogása alól kihány, zolt a gőg: — Un vagyok e várys legelegánsabb em­berei Figyelt e-m. Közeledtünk ahhoz a bizonyos üzlethez. 'Az üzletnek óriásablafcoJtkal. ellátott ki­rakatai vannak. rA keménykalapos úr megállt az üzlet sarkán, az egyik ilyen kirakatüveg előli. Az üvegtábla előzékeny volt, átalakult ha­talmas tükörré s megmúlatta az elegáns úr egész külsejét, magának as elegáns úrnak. Az úriember először pirospettyes vsukor­nyakkendőjét igazította meg. Aztán a ke­mén .'/kalapját, Aztán lehajolt nagy türe­lem met s talált igazítani valót a kainásni­jdn is. Majd visszaegyenesedett. 'Altiamba háta'mögött, a patika-sarkon és néztem. Egyszerre a szívéhez kapott. Majd hogy hátra nem zuhant. Hallottam a hörgő ki­állását i - Jaj! És elrohant. Átsiettem as üzlet elé. Pillanatok alatt értettem mindent. Es as üzlet a Budapesti Községi Temetkezési Vállalat egyik budai fiókja. S mikor az elegáns úr as élet és örömök, a hiúság s a biztonságérzet teljével néze­gette magát a tkirakatba, akkor tellek ki egy vadonatúj, nagy, komor, fekete kopor­sót ... Lehet, a halál mosolygott rá hiúsá­gára ... 16 és olcsó is a Darmol hashajtó. Beváltja, amit ígér. Nincs vele kényelmetlenség, bajlódás, v , teafőzé*. keserüizO anyagok nyelése. Vj^A^y Kitünó izü hashajtó a ' ,e,yíiti| Már 14 tillárért ii wnden {yágymrUrbin koptilM. \ljl»»* ' A színtársulat tagjai is szerepelnek a leventék decem* ber 8~i matinéján (A Délmagyarország munkatársától) Fel­emelő üuepscg színhelye lesz december S án, vasárnap délelőtt n Városi Szinház. A szegcdi Levente Egyesületek délelőtt 10 órai kezdőitől rendezik" meg műsortis malinójukut, amelynek tiszta jövedelmét as „Erdélyért" akció javára fordítják. A nagy körültekintéssel összeállított műsoron szavalatok, ének és zeucszáuiok, va­lamint színdarabok szerepelnek. A matiué fénypontja dr. Tóth Béla helyettes polgármes­ter beszéde mellett h ..Meghalt az Isten" című egyfelvonásos színdarab lesz. A színdarabot Horváth Jenő a Városi Szinház tagja rendezi és a szinház kiváló erői: Horváth Jenő, Lo vassy Klára. Márky Géza és Bózsó Imre adják" uiajd elő. A leventék műsoros matiuéjára a je­gyeket 4 pengőtől a kutönai parancsnokság ki rendeltségénél (Somogyi-utca 24. szám alatt) lehet kapni. KOSZON ITN YILVAMTAS Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, illetve édöaspáin elhunyta alkalmából rész­vétükkel felkerestek és a temetésen rószt­vett ipartestületeknek, ismerősöknek hala;, köszönetemet nyilvánítom, ézr. Polgár Henrikül, Fo!g r Andor

Next

/
Oldalképek
Tartalom