Délmagyarország, 1925. december (1. évfolyam, 157-180. szám)

1925-12-13 / 167. szám

1925 december 10. DELMAGYARORSZÁG 5 A hisántánt demarsot intéz a magyar kormányhoz az Ottd-propaganda ügyében? Az egyik budapeili déli lap írja: Diplomá­ciai körökből arrél értesülünk, bogy Cseh­szlovákia, Románia és Jugosilávia követei kor­mányainak utasítására Bethlen István grófnak Genfből való hazaérkezése után demarsot fog' naklintiznt a magyar kormányhoz a legitimis­táknak Ottó agiiációja ügyében. A kisántánt­nak demarsa figyelmébe fogja ajánlani a ma­gyar kormánynak a Habsburgok detronizáló­tára vonatkozó törvényt és ki fogfa fejteni, hogy a kisántánt államai semmi szin alatt sem tűrik a fajvédők is a legitimisták akcióit. A szegedi szakszervezeti bizottság kérése a törvényhatésági bizottság tagjaihoz. 300—500000 korona karácaonyi segélyt kérnek a várostól a nyomorgó munkanélküliek számára. A szegedi szakszervezeti bizottság a követ­kező kiáltvány köilését kérte a Dilmagyaror­szágtól: Urakl Önök, akik több mint egy évtized előtt vagyonuk, vagy egy elavult, cenzusos vá­lasztójog alapján nyertek megbízást e város lakói sorsának intézésére, a karácsonyi ünne­pek elölt utoljára 16-án ismét összeülnek, bogy az eléjük kerülő ügyek falölt döntsenek. Csaknem vilimennyien azok közé tartoznak, kik e háboruvesztes csonka országban mente­sen a kenyérgondoktól várják a Megváltó el­jövetelét. Meleg otthonukban meg fog jelenni a kis Jézus és el fogja hozni a gondtalanság korát élő gyermekeiknek a sok jóval és kedves­sel teleaggatott karácsonyfát. Örülni fognak gyermekeik ártatlan boldogságának és együtt az életnek, mely nem nyújtja számukra a nél­külözés szenvedéseit... Meg vannak váltva 1... Vájjon gondolnak-e a na, bogy sokaa vannak, akik nincsenek megváltva, akik hiába váriák a Megváltó eljövetelét? A fűtetlen szobák zúz­marás ablakain nem fog kopogtatni, a hideg Byomortanyákban nem fog örömet gyújtani. Azokra a munkáscsaládokra gondolunk, kik az egész évben 30—10 héten át dolgozhattak csupán, meri nem tudtak munkái találni és most apa és feleség ártatlan gyermekeikkel vívják ádáz és reménytelen harcukat a nincset­len séggel I Nem remélhettük, hogy napirendre kerül ezek lájdalmas sorsa a 16 iki ülésen, hiszen a mun­kásság képviselői még ma is ki vannak zárva onnan. Az alábbi beadvánnyal fordultunk ezért a város tanácsához: Tekintetes tanáesi A gazdasági válság okozta szokatlan mérvű munkanélküliség az utolsó esztendőben különösen nagy nyomorba és nincsetlenségbe taszította a munkásság nagyrészét — családjaikkal együtt. Vannak, akik az év folyamán 10—20 hetet töltöt­tek a legjobb esetben munkában, tehát épen, hogy éhen nem pusztultak, nemhogy módjukban lett volna gyűjteni a télre, amely pedig ezévben szokat­lan korán és vad hideggel köszöntött a nyeset­lenekre. Ezt a kérdést a szokásos jótékonysági akciók­kal elintézni nem lehet, különösen azért nem, mert ma jobbára olyanok sínylődnek, akiknek két karja máskor beteremtette a szükségeseket s akiknek a nyomornál is súlyosabb megpróbáltatás —önérze­tükön erőszakot véve — a segélyt kérők sorába állani. Épen ezért az a felfogásunk, hogy ha már a kormány elmulasztotta a kérdés rendezését — szociális törvényhozás utján, ezúttal legalábj) a szűkebb közületek: a városok intézőinek kell meg­látniok az ennek nyomán támadt nyomort és a közelgő Szeretet ünnepére a társadalmi szolidari­tás és az emberszeretet melegével kell a ntneset­lenek és didergők hajlékaiba bekopogtatniok. Lát­niok kell azt, hogy most emberek sínylődnek, akiknek keze munkája int feléjük abban a ház­ban, ahol a közügyeit intézik, abban a bútordarab­ban, amelyben napi fáradalmaikat pihenik ki, to­vábbá a város minden talpalattnyi területén és minden alkotásában — fel egészen a templomok tornyának keresztjéig. Meg kell érezniök azt, hogy azok a kezek, amelyek mindezt alkották, ma is MMMMMMMIMMMMMMMMMMMW Telefon: irodai 2-58. Belvárosi Mozi Telefon: pénztári 5-82. inkább a munkától fáradnának, minisem a nyo­mor és a hideg által lankasztva, tétlenül álljanak. Mi ugy érezzük, hogy az önhibájukon kivül nincsetlenségbe szorult dolgos polgárai a város­nak, akik pár heti keresetükből is mindenkor le­rótták adójukat, szomorú helyzetükben méltán kér­hetnek egyszer valamit vissza abból, amit sokban a saját munkájuk eredményezett. Rá kell itt mutat­nunk arra, hogy rendkívüli alkalmakkor nem ta gadlák meg az illetékesek a tisztviselők sorsának enyhítése erdekében áldozatot hozni, vagy rossz termés idején a gazdatársadalom segítségére jönni, sem más társadalmi osztályoknak esetleges oltal­mat nyújtani — ezt hát elvárhatja a munkás­osztály is. Ennek példáit is láthatjuk az utóbbi időben s ezúttal csak arra kivánunk utalni, hogy több városon kivül maga a főváros szavazott meg a közelben egy 6 milliárdos segélyt a munkanél­küliség szülte nyomor enyhítésére. Kértük tehát a város tekintetes Tanácsát, hogy a legközelebbi közgyűlés elé pártolólag szíves­kedjék előterjeszteni a munkanélküliek nevében benyújtott következő kérelmünket: Nyújtson a törvényhatóság karácsony ünnepe előtt egyszeri segélyt a rászorult munkanélküli munkásoknak esetenklnt 300000—500000 ko­ronáig menő összegben, a nyomor mérve, illetve a családtagok száma arányában. Keresse meg egyúttal a törvényhatóság a kor­mányt, a munkanélküliség esetére szóló biztosítást célzó törvényjavaslatnak a nemzetgyűlés elé való halaszthatatlan beterjesztése érdekében s ennek megtételére átiratilag keresse meg a többi törvény­hatóságokat is. Számításaink szerint 200-300-ra tehető a se­gélyre igényt tarthatók száma. A segélykiosztás módozatainak megállapítására egy ankét összehí­vását látnók célravezetőnek, amelyre a város ha­tósága, a munkaadótestületek és a munkásérdek­képviseletek küldöttei volnának hivatalosak. Hisszük, hogy a tek. Tanács és a törvényható­sági bizottság nem zárkóznak el a kérelem telje­sítése elöl és ezzel bizonyságát adják a szociális megértésnek s a nyomorgók könnyeinek letörlé­sén felül a társadalmi megnyugvást fogják előse­gíteni. Teljes tisztelettel: A szegedi szakszervezeti bizottság. Ennek elfogadási alkalmas lesz a munka­nélküliség következtében nyomorbajutott csa­ládok legalább karácsonyi nélkülözéseinek eny­hítésére. Bizunk abban, hogy a Tanács nem fog elzárkózni kérésünk teljesítése elöl. Bizunk abban is, bogy a törvényhatósági bizottság mindazon mélyen tisztelt tagja, ki az utolsó kegyetlen években is át ludta menteni szivének jóságát és lelkének nemességét, ezen az ülésen meg fog jelenni és a nyomorgók nevében előterjeszteti kérésünket támogatni. Azokat pedig, kiknek szivét jégkéreg vonta be az önhibájukon kivül nyomorúságba jutott magyar munkáscsaládok sorsával szemben, arra kérjük, mielőtt állástfoglalnának kérésünk ellen, fáradjanak kl a külső városrészekbe és szerez­zenek személyesen meggyőződést arról, hogy mit Jelent munkanélkülinek lenni, mit jelent a nyomor és hogyan várják ezek a családok a béke és szeretet ünnepét?' Tisztelettel: A szegedi szakszervezeti bizottság. 884 IPARMŰVÉSZETI PORCELL.ANGYAR SELB. * Legelső miivészek mint: Guldbrandsen, Liebermann, Márkusé, Himmelstoss, Caasmann lervei utón készült Vázák, Szobrok, Nippek, Bonbonierek, Servicek legjutányosabb árak mellett beszerezhetők klzáróloQos gyári képvlselOnKnél Reich Mlóv és Fia cégnél OROSZLXN UCCA S. Kéretik a;tenti eredeti védjegyet, amely minden tárgyon be van égetve .hasonlóval Ossz ssze nem téveszteni. CSOKOLÁDÉS HASHAJTÓ' ÓVAKODJUNK AZ UTÁNZATOKTÓL? Hagy karácsonyi KUP GYULA ÉS TÁRSA RT SZEGED földszinti helyiségeiben november 15-től kezdődőleg. Eladásra kerülnek: Szőrmekabátok Kosztümök Köpenyek Kopirozott modellruhák szövet, bársony és crepe de chineből Divatos kazakok Pongyolák ^ Aljak Kalapok Gyermekköpenyek és ruhák. WMfMfMMMMMMtMMMMMMMMflMMAMMfMfMAW December 13-án, vasárnap Glória Swanson uj filmje : Férfi vágyak... asszonysorsok! Dráma 7 felvonásban. — Azonkívül: A legújabb Gaumont hiradó. Előadások kezdete 5, 1 és y órakor. Telefon 11-85. Korzó Mozi Telefon 11-85. December 13-án, vasárnap legújabb filmje: ! (Zigano, az álarcos lovag,) Kalandortörténet 10 felvonásban. Azonkívül: Fox hiradó. Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Pénzt vagy Telefon: 16-33. Széchenyi Mozi Telefon: 18-33. December 13-án, vasárnap CONRAD VEIDT Jg, Teil Vilmos. Történelmi dráma 10 felv. Mindkét része egyszerre! Azonkívül: A legújabb Hiradó. Előadások 3,5,7, 9 órakor, A terem kellemesen fűtve van 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom