Délmagyarország, 1943. november (19. évfolyam, 248-271. szám)

1943-11-21 / 264. szám

Vitéz nagybányai Horthy Istvánná rádiószózata a leánylevente ifjúsághoz Budapest, november 20. Vitéz nagybányai Horthy Istvánné, a hősi halált halt Kormányzóhelyet­tes özvegye szombaton 7 órakor Budapest I. hullámhosszán rádió­szózatot intézett a levente lcány­ifjuságjioz abból az alkalomból, bogy elvállalta a leventeleány­mo^alom védnökségét. A Főmél­tóságu 'Asszonyt a bejáratnál F r i­gyessy János, a rádió vezérigaz­gatója és a posta részéről G y a r­mathy Béla, a posta helyettes vezérigazgatója üdvözölte, majd bekalauzolta a III. számú stúdió­hoz, ahonnan a Kormányzóhelyet­tes özvegye a leventelányokhoz szólt. — Szeretettel szólok ma minden leventeleányhoz és vezetőhöz. Is­merem és értékelem azt a munkát, amit a leventeleánymozgalom vé­gez. Épp ezért örömmel fogadtam azt a kérést, hogy a mozgalom védnökségét elvállaljam. 'A levente­leánvmozgalom oly időben szüle­tett, kezdte meg működését, ami­kor az asszonyi lélek erejére, a női szív gyengédségére és a leánykezek szorgos, áldozatos munkájára ta­lán a legnagyobb szükség van. A levenleleánymozgalom célkitűzése szerint munkátokat nem a harcte­rek várják, ott helytállanak a fér­fiak. A ti küzdőteretek a család, ott kell őrt állnotok. Kizárólag női hivatásotokra készit elő bennete­ket és örömmel látom, hogy már eddig is milyen szép eredménye­ket értetek el. Szerte az országban ezren és ezren dolgoztok, munkál­kodtok, hogy a haza bizalmát ki­érdemeljétek, hogy ne legyen sze­gény cs elhagyott ott, ahol ti akar­tok segíteni és szivetekben biztos helyet találjon Isten, haza yés a család gondolata. — Erre a bizalomra építve vál­lalkoztam arra, hogy résztvegyek munkátokban. A háború szenvedé­seiből uj világ születik majd, uj világ, amelynek épitőmunkájából az oroszlánrészt nektek kell vállal­notok. Szeretném, ha ott találkoz­nának a magyar lányok; szivük és lelkük ereje Isten segítségével meg­teremtene az erős asszonyt, akit a Biblia állított élettársul a harcoló és az élet viharában kifáradó férfi oldalára. — Az élet kötelességek láncolata. Az asszonyi kötelesség pedig azok lélek" erősítésére is végez munkát, hogy eleget tehessen a legszebb női feladatoknak. Példák vannak előt­tetek, ismeritek a történelem nagy magyar asszonyalakjait és látjátok a hétköznapok hőseit. Róluk ve­gyetek példát. Imádkozzatok és dolgozzatok, folytassátok a meg­kezdett munkát lelkesedésseil és kötelességteljesitéssel, hiszen az ifjúság tiszta ereje segít bennete­közé tartozik, amelyeknek vállalá- ket. Vigyázzatok egymásra és se­sára erősíteni kell a lelket már gitsétek egymást. Bizom bennetek zsenge kortól kezdve. Hiszem, hogy ^ közös munkátokra kérem a jó leventelányok ifjú tábora ezért a Isten áldását. (MTI) iúíktz fedhtíntyek szegedi Igen szép képanpog. uáh.(a Csánky. Dénes muzeumi fiigazgatá látogatását (A Délmagyarország muDkatársá-, tói) Nagyon érdekes és életképes terv­vé bontakozott ki az az akció, ame­lyet Szeged város kulturtanácsnoka, dr. Pálfy György kezdeményezett a magángyűjteményekben lévő márkás festmények katalogizálására vonatko­zólag. Mint ismeretes, a város kultur­ügyosztálya összegyűjti és lajstromoz­za azokat a magángyűjteményekben lévő értékes festményeket, rajzokat, rézkarcokat, amelyek érdemesek arra, hogy a Szépművészeti Muzeum főigaz­gatója: Csánky Dénes nyilvántartás szempontjából megtekintse. Idöszeiü és értékelendő cz az akció akkor, ha meggondoljuk, hogy a magyar képző­művészet milyen értékei lelhetők fel egv egy szegedi vagy szegedkörnyéki magángyűjteményben, sőt ilyen katalo­gizáló munkánál mindig meg van a le­hetősége annak, hogy elfelejtve és eldugott helyeken olyan képzőművé­szeti értékre akadnak, amely az enró. pai piktúra valamely korszakának ki­magasló értéke is lehet. Akkor, amikor magyar értékeinket számon kell tartani talán inkább, mint valaha, nagy érdeklődésre számithat ez az életképes akció. A magángyűjte­ményekben lévő márkás festmények kozóan. _ A bejelentett képekről ki­mutatást készítünk és felküldjük DÉEMAGYARORSZAQ VASARNAP, 1943 november 21. Amíg On alszik, q DARMOL dolgozik Ébner, Glatz Oszkár, Iványi-Grüuvald, Karlovszky Bertalan (2), Mednyánszky (2), Tornyai, Magyar-Mannheiraer, Rudnay, Spányi, Perimutter Izsák, Brodszky Sándor, Szüle Péter magyar­mesterek. A világhírre emelkedett külföldi piktorok közül: Diaz (a bar­Csánkv Dénes főigazgatónak, aki nisoni iskola egyik mestere), Lenbach, majd kiválasztja ebből a listából, hogy Acihcnbach (2>, Dávid Teniers, Tro­melyek azok a képek, amelyek érde- von, Than Mór, Magnasco, Doré és kelhetik. Ezeket a képeket azután a égy 1580—IGOO-ból való olasz fest­kiállitási csarnokban gyűjtjük össze niény, amelynek mestere megállapitás­és egy karácsonyelőtti kiállításon be-Ira szorul. Valószínűnek látszik, hogy mutatjuk a nagyközönségnek is. A je- egy Coreggio-tanitvány munkája, lek szerint minde.nki szívesen bn- \ bejelentett képek festői közül csájtja rendelkezésre értékeit és igy! Lapu Lajos felemlítette a következö­i,„H,,-rA-4A„ot; szempontból is igen'ket: Paál T-ászló, r>~­kultúrtörténeti szempontból is érdekes és nagyjelentőségű tárlatban gyönyörködhet majd a műpártolók ha­talmas tábora. A nagyobb magángyűjteményeket azonban a helyszínen szemléli majd meg Csánky Dénes főigazgató. Szeged dicsekedhet valóban orszá­gos hirü magángyűjteményekkel is. Sajnos, ezek köziil az egyikről, bega­vári B a c k Bernát felsőházi tag nagy­értékü gyűljteményéröl ugy tudjuk, bogy nincsen már Szegeden. Itt van azonban dr. Balogh István alsóköz­ponti plébános hires képgyűjteménye, amelyet Csánky Dénes főigazgató minden bizonnyal örömmel tekint majd meg. Ez a képgyűjtemény ugyanis ide­genforgalmi látványosságnak is 'be­illik, hiszen a Szabadtéri Játékok al­bejelentésének határideje 20-án, szonv kaiméval Szegeden járt külföldiek Belvárosi Mo** Vasárnap, hétfőn utoljára A szines filmcsoda Vasárnap: % 2, ':4 4, 5 J|4 8 órakor. Köznap: 3L 3. 5 és '[4 8 órakor.( Jön! Az uj tű! Itlonle Clirisü Keddre már a jegyek válthatók. Belvárosiban. baton járt lc cs a kulturügyosztálv­hoz valóban érdekes képanyagról szó­ló bejelentés érkezett be. Levél htján cs telefonon naponta igen szépszámú bejelentés futott be és a bejelentett képek megtekintése állandóan progra­mon volt. Dr. Pálfy György kultur­tanácsnok Lapu Lajost, a Városi Záloghitelintézet igazgatóját kérte fel arra, hogy a bejelentett képanyagot a helyszínen tekintse meg. Az igazgató, aki maca is két évtizede képgytijtő, a.' legalkalmasabb arra, bogy megitélje^ melyek azok a képek, amelyek a Szép­művészeti Muzeum igazgatóját orszá­gos szempontból érdekelhetik. Jtáiáesany-ctatU táhtzxt — Természetesen mindazokat a /nerc márkás, illetőleg esetleg Ismeretlen piktorlol származó képeket is össze­gyűjtjük, amelyekről gyanítható, hogy esetleg valamely középkori fes/tő ér­téket jelentő munkái, — mondotta La­pu Lajos igazgató, akihez kérdést in­téztünk a begyült képanvagrá vonat­KORZÓBAN Perimutter Izsák, Nádler Róbert, Bosznay János, Vágó Pál, Zemplénvi Tivadar, báró Mcd­nvánszkv László, Veress Zoltán, Vesztróczy Manó, László Fülöp, Fe­renczy Károly, Aggházy Gyula, Zom­borv Lajos. Igen sok szép Nyilasy kép van * gyűjtők birtokában Szegeden, ezenki­vül a régi szegedi piktorok közül né­hánv kitűnő Heller Ödón-kép és Papp Gábor-festmény is kiállításra kerül. Ezek valóban értékes és igen szép da­rabok. Nagyon sok szignálatlan régf kép is előkerül a magángyűjtemények­ből s nincs kizárva, hogv klasszikus értékekre bukkannak majd közöttük. ítyj, Hlunlcácsp-itázlai töcténete. A kulturügyosztályhoz bejelentés érkezett egy állítólagos Munkácsy­vázlatrói is. A vázlatnak érdekes tör­ténete van. A családban, ajnelynele b'rtokában van az állítólagos Munká­csy-vázlat, fennmaradt az a történet, nem győztek eleget álmélkodni azon. bogy a szegedi tanyavilágban ilyen nagyértékü képgyűjtemény található... f)r. Balogh István magángyüjtemé­nvéböl felemiitjük a következő meste­redet: Benczúr Gyula, Zichv Mihály, Paál László (2). Csók István (2), Mé siröly Géza f2), Bohra Pál (2), Székely |amelv szerint Munkácsy ezt a vázlatot Bertalan. Telepv Károlv, ifjabb Mar-1annakidején egy festőtársa kérésé.ro kó Károlv és Markó András. Deák- csinálta meg A festőt egv oltárkép el­Még két napra prolongáltuk! Vasárnap és hétfőn utoljára adjuk! §IUMIU\ ZIIA HAJMASSY, B1LICSI egzotikus énekes-zenés vibjátéka, SZIÁMI MMSIÍA SZÉCHÉNYI MOZI Ma és mindennap! A magyor filmgyártás lenagyobb történelmi filmje­Rákóczi nótáia Irta: Dr. Asztalos Miklós és Daróczy József. Rendezte: Daróczy Jó­zsef. Zene: Karkas Ferenc. Szereposztás: II. Rákóczi Ferenc ........ ABONYI GÉZA Gróf Bercsényi Miklós FALÓCZY LÁSZLÓ Károlyi Sándor . . * MIHALYFI BÉLA Vak Bottyán , MAKLARY ZOLTÁN Esze Tamás HIDASSY SÁNDOR Francia követ CSORTOS GYULA Szakmáry Péter ........ SARDY JÁNOS Szakmárv Frigyes ........ KOVÁCS KAROLY Koltay Krisztinka ....... TOLNAY KLÁRI Előadás kezdete: hétköznap 3, 5, 7 órakor. \uirnap délelőtt (él 11 órakor, délután 2, fél 4, 5 és 7 órakor. < Telefon 26-33

Next

/
Oldalképek
Tartalom