Délmagyarország, 1928. október (4. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-14 / 233. szám

1« r; r, ntx I7r* "JTrCTZ/.ííí' .H72S" oktőber lí. fl SserResxíöi üszenet A színház örpg barátja. A legkészségesebben s erdeme szerint szeretnénk foglalkozni figyelmet érdemlő levelével, ha tudnánk, hogy ki szól hoz­zánk s tudnánk, hogy mi is kihez beszélünk. Ilyen közérdekű ügyben, ha valóban minden személyi vonatkozásától távol áll nem indokolt forma a név­telen levél Asszonydsputáeió. A Délmagyarország szerkesz­tősége lovagias kötelességének tartja, hogy vissza­vegye a papírkosárból azt az irást, amelyet a Liszt-ucca és a Tabán-ucca környékének asszony­népe nevében küldött valaki. Elővettük a levelet és elolvastuk mégegyszer az Asszonydeputáeió a polgármesternél szóló közleményt. A kettő össze­vetéséből megállapítottuk, hogy a sértődésnek oka és alapja nincsen, mert ebben az Írásban egyetlen >zó sincs, amely sérthetne a Tabán-ucca és a Liszt­ucca érdemes asszonynépének önérzetét. Sőt, el­lenkezőleg. Ebben az Írásban komoly elismerés adódik az, asszonyoknak azért a nehéz és nemes munkáért, amelyet a háztartás jelent és amelynek minden terhe egyedül rájuk hárul. Ez az irás vád­irat volt a férfinép ellen, amiért annyira cihatárolja munkakörét az asszonyétól és pártolása volt an­nak a kérelemnek, amely a polgármester előtt hangzott el, hogy állítson a város ártézi kifolyót a két ucca sarkára. Aki mást értett ebből az Írás­ból, az rosszul olvasta el a jóindulatu sorokat, az nem ismeri a Délmagyarország álláspontját az — asszonykérdésben. ¡Ne vegyen porszívói, mielőtt meg nem tekinti a legmodernebb padlókefélővel kombinált KOLUMBUS porszivógépet. Minden háztartásban nélkülözheteüen. ^Könnyű kezelés"! Olcsö! Díjtalan " bemutatás! Kedvező fizetési feltétellel kapható: villamossági és rádió-üzletében ; Kárász-ucca 3. 623 Telefon 8—71. B szegediek találkozó helye Budapest legelsőrendO, modern családi szállója az 142 István Király-szálloda VI-, Podmanlczky ucca 8. MérsikcU árak, figyelmes kiszolgálás, modern berendezés, központi fütis, melegvlzszolgdltatas, Ufl. 4 szállóban kávé&áx. cukrászda és fodrászíerem. A nyugaíi pályaudvar közelében. 8 Ä A fog orvoslás kö­rébe eső müvelete­X^ kei: foghúzást, fog­i főmésí, fogpótlási,, aranykoro­nákat és aranyhidakat mélyen leszállított árak mellett végzi | _ 602 Barta Agosíon, ¡Szeged, Kígyó u. I. MefivényrovoLi Rovatvezető.^ Rosenthál'Imre. 44. Keresxtrejívény 1 Y 3 I4 5 r r I8 9 10 I11 íü i12 13 í iá < m 17 18 u 19 i 20 21 i j 22 m 23 • H 1 25 26 27 28 1 1 1 29 • 30 ! m ¡.é, i M 1 32 33 1 m 341 1 1 UH 35 1 m 36 37 38 i 1 wn 1 40 № M I41 m 42 431 44 45 46 ¡Ili 47 148 1 1 m 49 50 i Ü 1 1 i i 52 g 53" "1 1 9 54 1 HP? «Hat r IBI 56 57 58 ! 1 m 59 1 ^N61 162 m l .._ !: ! • 63 1 64 H tó 66 w .. 68" \ i ! ^^ÜSSHS Vízszinté« sorok: 1. A tudomáuy egyik ágával fog­lalkozik. 12. Gyümölcs, tájszólással. 15. Tudós tár­saságnak a tagja. 17. Német praepositío. 18. Bör­tönlakó. 19. Nem csendesen. 21. Életrajzhoz is kell. 23. Ékezettel női név. 24. Ázsiai magasföld. 25. Pazarol. 27. Ázsiai emberek. 29. Okozattá válik. 30. Férfinév becézve. 31. Régi keresztény felekezet Af­rikában. 32. Erdős Renéc regénye. 34. Zenei ki­fejezés. 35. Mássalhangzó 'fon. 39. Há.„ jeléül. 41« Nóta. 42. Kiegyenütődik. 44. Pesti futballcsapat. 47. Gyorsan kikap. 49. Igekötő. 50. Szövetek latin neve. 51. Olasz iró a XIX. sz.-ban, keresztnevének kezdőbetűjével. 53. Becéző női név többese. 54. Virág lesz belőle. 55. Fordított részvénytársaság. 57. Ütőkártya. 58. A perzsa királyok téli székhelye. 59. A mulató. 61. Württembergi város. 63. Vissza szájvíz. 65. Átnyújt. 67. Kérdöszó. 68. A nyomdák­ból sok kerül ki. Függőleges sorok: 1. Atlétikai szám fon. 2. Ne­hézkes. 3. A dohány idegen szava. 4. Egyike a hét kun vezérnek. 5. Édes termék. 6. Szerves savak. 7. Pesti mozi. 8. Daedalus fia rövidítve fon. 9. A tudós végez. 10. Egyesült-Államok. 11. Hamis szó­vetkeztetés latin kifejezése. 13. A prímás gondolko­dik azon, hngy a vendégeknek... 14. Becéző női név. 20. Becéző női név megszólítás formájában. 22. Tomis-war régi latin neve. 26. N-nel a végén a német ón. 28. Kisközség Baranya megyében. 33. Vetélytársak. 34. A jótékony teszi. 38. Sokan éne­kelték az... 39. Fürdőhely. 40. Nagyközség a régi Torontál megyében. 43. Tyrus ősi neve. 45. Rend­szabály. 46. Exotikus madár. 4S. Valakinek a ké­rése latinul. 54. Időhalározó. 57. Bányászlámpa fon. 60. Ritka németül. 62. Barimegyei kisközség. 64. Ékezettel állati lakás. 66. Itt németül. 1928 szept. 30-fki szánibati között keress) rsjlvéav megfejtése: 1. Amazon. 6. valahára. 13. Homeros. 15. liaret. 16. eb. 18. kiván. 19. Medusa. 20. lap 22. -nek. 23. man. 24. ser. 25. ijedős. 27. Kafarina 29. tatus. 30. barakot. 31. zár. 32. baladin. 33. pi 34. bír. 35. lakatok. 36. dea. 37. ad. 38. sok a por 39. bal. 40. moroton. 41. batik. 43. a karizom. 45 Marika. 46. lát. 47. cár. 48. dob. 49. sál. 50. obu­lus. 52. Báron. 54. no. 55. Netel. 56. Calamus. 58. alaparok. 59. Janina. Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország: HirlaD-és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. Külföldi képviseletek: AUSZTRIA: Bécsi szerkesztőség: Wien, //, TaborstrasM 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 40—3—22. Bé­csi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részére: Wien, /., yVildprctmarkt 1. (Osten. Anzeigen A.-G.X Telefon: Serie 62-5-95. JUGOSZLÁ­VIA: Interreklam d. d. Zagreb, 1.-78, Marovska-ulica 28, Telefon: 21—65. NÉMETORSZÁG: Ala Anzeigen A.-C, Berlin NW6, Am Zirkus 9. Telefon: Norden 7607/12} SVÁJC: Orell-Fässli-Annoncen A.-G., Zürich, Sonnen-; qual 10. Telefon: Hott. 6700. Ernyőjavllásl és áíhuzást l a legjobban és legolcsóbban vállalja, S/efnernéjj Kölcsey u. 12, Tisza Lajos körút és Feketesas u. sarok Autók," traktorok, motorkerékpárok speciális javítóműhelye MURKA ISTVÁN és TARSAI cégnél, ahol: dagottynzást, hngesköszörülést a legtökéletesebben és legfutányOFsb­ban készítenek. Vadász ucca 1. szám. Telefon 18-40. Nem kelB a rossz autó­kopemrt eldobni, vagy ujjal pótolni. Vigye Kossuth Lajos sugárút 29. szám, csendőrlaktanvéval szemben levő vulkanizáló műhelybe, ahol recés futó felülettel njfá készítik olcsó árért Th.41 Musil és Forró vulkanizáló mesterek. FÖLDES ZOLTÁN férfi és gyermekruha áruháza Szeged, Kállay Albert ucca ruhái olcsók, lók, tartósak. Férfi szövet öltöny 33'— Fiu . 29­Gyermek szövet öltöny .... 13*— Átmeneti kabát ....... 48*— Esőköpeny 2.0'— Szövetnadrág O*— Pepita sportnadrág Munkásnadrág S*— Hosszú télikabát SCS*— Hosszú télikabát plösbéléssel . 93'— Rövid télikabát 4S'— Rövid télikabát plüsbéléssel . . 72»-— Rövid télikabát szőrmebéléssel . 140 ­Fiu télikabát ........ 30~— Gyermek télikabát ...... 22'— Divaiöltöny mérték után . . . ÍOO'— P és feljebb. 837

Next

/
Oldalképek
Tartalom