Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

J |oggaI reméljük, hogy a most kezdődő vezetőségvá­lasztó taggyűlések ismét a pártmunka megélénkülé­sét és bizonyos megújhodását eredményezik, tökéle­tesítésének forrásaivá válnak. Az eltelt két esztendő ered­ményei is magukban hordozzák erre az ígéretet és a ga­ranciat. SZ. SIMON ISTVÁN Taggyűlések A kommunisták taggyűlésekre ülnek össze a következő napokban, hetekben az alapszervezetekben. A szoká­sosnál ünnepélyesebbek, s talán hosszadalmasabbak is lesznek ezek a taggyűlések, hiszen most jár le azoknak az alapszervezeti vezetőségeknek a megbízatása, amelyeket két esztendővel ezelőtt a kommunista közössegek élére vá­lasztottak; most kell az egész tagsag előtt számot adni a végzett munkáról; s most időszerű a vezetőségek megújí­tása is. A beszámolókon már hetek ota dolgoznak a veze­tőségek, megkapták megbízatásukat a jelölő bizottságok is — így a taggyűléseken már jóval kevesebb lesz a szüksé­ges formalitás: a tagság az érdemi kérdésekre fordíthatja figyelmét. A párt- és gazdasági munka elemzése, a további feladatok meghatározása és aktív, tekintélyes, kezdeménye­ző pártvezetőség megválasztása ezeknek a taggyűléseknek a tétje. Nemcsak ilyenkor fordul az üzemi, munkahelyi közvé­lemény élénk figyelemmel a kommunisták taggyűléséi felé, de erthető az érdeklődés élénkülése társadalmi méretekben is. A kommunisták sohasem sáncolták el magukat annak a kollektívának az örömeitől, gondjaitól, eredményeitől és hibáitól, amelyben tevékenykednek — ellenkezőleg: látó­körük. figyelmük kiterjedt és kiterjed mindenre, ami kö­zösségi érdekű. A taggyűlések határozatai mindig a teljes közösség érdekeiben fogannak. A megválasztott vezetőségi tagok- és titkárok az egész munkahely képviselői, tisztség­viselői. Hiszen a pártmunka sosem volt önmagáért való. Az alapszervezeteknek nagyon fontos szerepük van a társadalmi életben és a pártéletben. Ennek nem mondhat ellent az sem, hogy helyenként még ma sem tudja telje­sen betölteni szerepét, hivatását egy-egy alapszervezet, mert hiányzik belőle a kezdeményezés, nem elég tudatos a felelősségérzet, vagy éppen nem kapja meg a szükséges támogatást az állami, hivatali, vállalati vezetőktől. A pártmunka magas színvonalával ezt a szerepet mindenkép­pen biztosítani kell, s az elmúlt két esztendő tapasztalatai elégséges tanáccsal szolgálnak mindenütt ennek módjához. De ehhez mindenekelőtt az szükséges, hogy a beszámolók nyíltan, őszintén, elemzően tárják fel a tanulságokat és a korrigálni valót, a téma körül élénk vita alakuljon ki, és az alapszervezetek úgy válasszák meg új vezetőségeiket, hogy azok tagjai képesek legyenek az alapszervezet szere­pét és tekintélyét tovább növelni. Ha most visszagondolunk pártszervezeteink két évvel ezelőtti helyzetére, mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy a legutóbbi vezetőségválasztás óta erőben és aktivi­tásban sokat gyarapodtak a párt-alapszervezetek. Föltalál­ták szerepüket az új gazdaságpolitikai, társadalmi célki­tűzések élenjáró szolgálatában; jól közvetítették és képvi­selték a párt felsőbb szerveinek határozatait; olyan elvtár­sakkal erősítették soraikat, akik méltók arra, hogy az él­csapathoz tartozzanak. Szegeden több száz új tagot vettek fel az alapszervezetek, jórészt a fizikai dolgozók köréből, ce növekedett a nők, az értelmiségiek és a műszakiak ará­nya is a pártban. Amikor új vezetőségek megválasztásáról beszélünk, a pártmunka és a pártépítés szükségleteihez mérjük elképze­léseinket Természetesen továbbra is bizalmat szavazunk azoknak az elvtársaknak, akik választott pártmegbízatá­sukban helytálltak, kommunista módon dogoztak, de kép­viseleletet biztosítunk a friss, új erőknek is, akik bebizo­nyították képessegüket és készségeiket a pártmunkában. A pártdemokrácia módot ad ezeknek az elveknek az érvé­nyesítésére. Felelős döntés előtt áll tehát most minden alapszerve­zet. S a felelősséget csak tetézi, hogy a szocializmus épí­tésének olyan időszakában élünk, amikor nagy elhatározá­sokra szántuk magunkat gazdasági életünk nagyobb fellen­dítéséért. Politikai munkánkat a nemzetközi helyzet szá­mos problémaja bonyolítja. Ideológiailag mindén korábbi­nál éberebbnek kell lennünk, hiszen az eszmei. diverzió fegyverét a nemzetközi reakció minden fronton igyekszik bevetni, A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom­ban támadt nézeteltérések ugyancsak nehezítik munkánkat. S e körülmények összességében kell helytállnunk népünk es a nemzetközi kommunista mozgalom előtt továbbra is. A mostani taggyűléseken mindezekről s feladatokról és gondokról beszélnünk kell, hogy következtetéseket vonhas­sunk le munkák megszervezésére, az agitáció és propa­ganda módszereire, a pártfeladatok elosztására stb. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? WYARORSIAG MAGYAR S Z OCI ALI S T A M U N KÁS P 58. évfolyam, 230. szám Ara: 70 fillér LAPJA Kedd. 1968. oktoher 1. Budapest: Megnyílt az Előkészítő Bizottság ülése USA-támadás a demilitarizált övezetben A kommunista és munkás- Az előkészítő pártok nemzetközi tanácsko- ülésén részt zását előkészítő bizottság képviselői tudomásul vették 1968. szeptember 30-án Bu- a Magyar Szocialista Mun­bizottság tanácskozás előkészítésének vevő pártok eddigi munkálatairól, majd megkezdték Több mint 6000 amerikai katona vadászgépek, harc­kocsik és a tüzérség támo­gatásával hétfőn újabb tá­madási hullámot indított a demilitarizált övezetben — , jelenti a UPI amerikai hír­napirenden | ügynökség. Az utóbbi hetek­dapesten megkezdte munká- káspárt Központi Bizottságé- kereplő kérdések tárgyalá- i ben ez a harmadik ilyen ak­ját. nak jelentését a nemzetközi sat. ENSZ-küldöttségünk New York-ba érkezett Péter János külügyminisz­ter vezetésével hétfőn reggel elutazott New Yorkba az ENSZ közgyűlés 23. üléssza­kára a magyar küldöttség. A küldöttség búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent a Külügyminisz­térium több vezető munka­társa. Péter János elutazása előt­ti nyilatkozatában elmondta: — Azzal a gondolattal uta­zom a közgyűlésre, hogy a földkerekség nagyon össze­zsugorodott Budapestről ugyanis 9 óra 10 perckor in­dulunk, s New Yorkba érke­zünk helyi idő szerint délután fél' 4 körül, magyar idő sze­rint este 10 órakor. Ez mu­tatja, hogy mennyire össze­zsugorodott a világ. Viszont ennek nagy politikai jelentő­sége is van, mert bármi törté­nik a világ bármely sarkán, az, ha jelentős esemény, tu­lajdonképpen kihat az egész nemzetközi helyzetre, a világ minden más tájára. Nem le­gyon egyszerű nemzetközi Péter János külügyminiszter J. A. Furceva hazánkban mm­í -o-'-iiLJ® <m sjum jppfg^.. ÍÍlPx Ilii sggíS^' l-:' • S|m A, i ! Ili. JL • , A, : HH nm J. A. Furceva. a Szovjet­unió művelődésügyi minisz­tere Ilku Pál művelődésügyi miniszter meghívására hétfőn Üzletkötések Plovdivban A Plovdivi Vásáron rész­vevő magyar vállalatok kép­viselőitől a Hungexpo-hoz egyre gyakrabban érkeznek jelentések az üzleti tárgya­lásokról, üzletkötésekről. A Mogürt csuklós autóbuszt és járműalkatrészeket adott el a Hemusimpex-nek. amely­Ivei mintegy kétmillió rubel ertekben kötött szerződése­ket, A Komplex Külkereske­delmi Vállalat 144 000 rubel értékben vásárolt konzerv­mari gépeket bolgár partne­rétól a Debreceni Konzerv­gyár részére. Az Agrotröszt a szófiai Agromasinaimpext­től 240 000 rubelért szerzett be mezőgazdasági gépeket. A magyar kiállítóknak, il­letve exportcikkeiknek két aranyérmet ítéltek oda: az egyiket a Mogürt Ikarus 25fl-és autóbusza, a másikai a Metrimpex komplett labo­ratóriuma BJtrte. Ötmilliárdos beruházás Megkétszereződik a nitrogén műtrágya termelés Az illetékes kormányszer­vek döntése alapján a Péti Nitrogénművek építik fel azt az új. rü üzemet, amelynek elké­szültével megkétszereződik a hazai nitrogén műtrágya termelés. A mintegy öt­milliárd forintos beruházást műtrágyát készít majd az. új üzem — hangsúlyozta az területén igazgató. A termelést elő­korsze- reláthatóan a negyedik öt­éves terv köz.epén kezdi meg. A leendő műtrágyagyár terméke az eddigieknél jó­val nagyobb hatású lesz. igénylő nagyszabású terv Gazdaságos felhasználása megvalósításáról nyilatko- magasabb szakmai kvalifi­zott Gergely Lajos, a Péti Nitrogénművek igazgatója. A licenc vásárlásával kap­csolatos külföldi tárgyalások még nem fejez.ődtek be, any­nyi azonban biztos, hogy , nagy hatóanyagú, komplex káltságot igényel. A Péti Nitrogénművek éppen ezért támogatja azt az elképzelést, hogy a Keszthelyi Agrártu­dományi Főiskola mezőgaz­dasági kemizálás! specialki­takat t5 kepezzen. hivatalos látogatásra Buda­pestre érkezett A Ferihegyi repülőtérén fogadására meg­jelent Ilku Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, művelődésügyi minisz­ter, Molnár János művelődés­ügyi miniszterhelyettes. Er­délyi Károly, külügyminisz­ter-helyettes, Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Inté­zetének ügyvezető elnöke, valamint a művelődésügyi minisztérium és a külügymi­nisztérium több vezető be­osztású munkatársa. Ott volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. * J. A. Furceva a repülőté­ren az újságíróknak rövid interjút adott. — Látogatósom célja, hogy elősegítsem és meg szoro­sabbra fűzzem népeink kul­turális együttműködését. Ma­gyarországi látogatásommal régi kívánságom teljesült. Meggyőződésem, hogy a kul­turális élet számos területén sok megbeszélni valónk akad. Megannyi kérdés foglalkoztat bennünket és ezeket — remé­lem — kölcsönösen megvá­laszoljuk majd. Wormser Antal felvétele a Ferihegyi repülőtéren viszonyok között indulok er­re a közgyűlésre, és azt sem, hogy egyszerű nemzetközi vi­szonyok között kezdődött el az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének mostani közgyűlése. De jól megalapozott reményem, hogy sokkal jobb hírekkel jövök vissza az Egyesült Nemzetek Szervezetének köz­gyűléséről, mint amilyen hí­rekkel erre a közgyűlésre in­dulok. Lapzártakor érkezett jelen­tés szerint az ENSZ-közgyű­lésének 23. ülésszakán rész­vevő magyar küldöttség hétfőn este New Yorkba ér­kezett. A küldöttségét a Kennedy nemzetközi repülőtéren Csa­torday Károly nagykövet, hazánk? állandó ENSZ-képvi­selője, valamint a magyar ENSZ-misszió tagjai fogad­ták. Megjelent a repülőtéren számos állam ENSZ-képvise­letének vezetője, köztük Ja­kov Malik, a Szovjetunió ál­landó képviselője a világ­szervezetben. cio. Ismét szolgálatra vezé­nyelte az amerikai hadveze­tőség a New Jersey-t, a/, amerikai haditengereszet 56 ezer tonnás hadihajóját, amelyet annak idején a ko­reai háborúban is felhasz­náltak. A hadihajó 16 hü­velykes ágyúi egyes jelenté­sek szerint a demilitarizált övezet északi részén, más jelentések szerint kifejezet­ten a VDK területén táma­dott hétfőn hat célpontot. A VDK külügyminiszté­riuma hétfőn nyilatkozatot adott ki, tiltakozásul az amerikai haderők ujabb ag­resszív akciója ellen. Ezek az amerikai cselekmények — mutat rá a nyilatkozat — súlyosan sértik az 1954-es genfi egyezményeket és ki­hívást jelentenek a világ közvéleménye ellen. Nyugati hírügynökségek egybehangzó jelentése sze­rint heves harcok voltak hétfőn Quang Nan tarto­mányban, a Da Nangtól mintegy 50 kilométerre fek­vő amerikai „zöldsapkás" tá­bor környékén. A szabad­ságharcosok öt előretolt ál­lásból kettőt elfoglaltak és onnan tódítottak fergeteges erejű tüzérségi támadast ma­gára a táborra. Növekvő kiskereskedelmi forgalom Dr. Varga Jenő elnökleté­vel tegnap délelőtt a Parla­mentben tanácskozásra- ült össze az országgyűlés keres­kedelmi bizottsága. Keserű Jánosné belkereskedelmi mi­niszterhelyettes tájékoztatója alapján megtárgyalták, mi­lyen tapasztalatokat hozott az új gazdasági mechaniz­mus bevezetése a belkeres­kedelemben. A Belkereskedelmi Minisz­térium jelentése szerint az év első nyolc hónapja a tár­cához tartozó vállalatoknál mind az áruforgalom, mind a nyereségelőirányzatok tel­jesítése terén kedvező ered­ményeket hozott. A kiske­reskedelmi forgalom január­tól augusztus végéig — 1967 azonos időszakához képest — 7,3 százalékkal nőtt. Ujabb gepek betakarításhoz Jugoszláv, francia és né- a napokban vehetnek át. met mezőgazdasági gépekér- Száz NDK-gyártmányű cu­keztek a betakarításhoz. A korrépa betakarító gép ta­kukorica betakarítására szol- Iáit eddig gazdára. A Német gáló gépek közül jugoszláv Demokratikus Köztársaság­gyártmányú, Zmaj típusú ban készül a burgonyaszedó csőtörő-fosztó adapterek és gépek egyik változata is, morzsoló adapterek érkéz- amely iránt igen élénk az tek. Tóbb mint 50 francia, érdeklődés. A hazai mezü­Braud típusú gépet is vásá- gazdasági gépgyárak is nö­roltak eddig a mezőgazda- vekedő ütemben szállítják a sági üzemek, s. további 36 következő hetekben -i széles francia berendezest ezekben koruen használt gépeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom