Délmagyarország, 1942. július (18. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-10 / 154. szám

8 DÉLMAÜYAB0RS7, AO Péntek, 1942. jnlins 10. SPORT Vasárnap la kell játszani ft elmaradt SzEAC—Topolya bajnoki találkozót 'A Szeged vezetősége csütörtököt) délelőtt levelet kapott Topolyáról. A topolyaiak közölték a Szegeddel, hogy a vasárnapra lekötött mérkőzést nem játszhatják le, mert az MLSz elrendel­te az elmaradt SzEAC—Topolya NB III. osztályú bajnoki küzdelem meg­rendezését. Egyben azt is közölték a topolyaiak, hogy a megállapodást ju­nius 26-ra érvényesnek tekintik. Te­kintettel arra, hogy ez a terminus a Szegednek is megfelel, a Szeged—To­polya találkozóra julius 26-án sor ke­rül Topolyán. Szabadkáról, Gyuláról és Mezőko­vácsházáról is kapott levelet csütörtö­kén a Szeged. Szabadka és Gyula ju­lius 19-re hivja a piros-fehérei,et, a mezőkovácsháziak meghívása későb­bi időpontra szól. A vasárnapi mérkőzés elmaradása következtében, az ünnepnapon pihen­nek a Szeged játékosai, csütörtökön délután azonban könnyű erőnléti és atlétikai gyakorlatokat végeztek a fut­ballisták Baróti Lajos, az együttes ka­ki tanya vezetésével. Újság még az a Szegedben, hogy Hesser Tibor edző Újvidéken tartóz­kodik. Tartózkodásának oka részben Tendvai kiadatásának az elintézése, részben más futballisták megszerzése *-oOo—• A SzUE megnyerte a déli II, osztályú vizilabdabajnokságot és az I. B. osztályban akar játszani A SzUE az orosházaiak fölött ara­tott vasárnapi győzelmével be is fe­jezte a bajnoki küzdelmeket a II. osz­tályban és ezzel megnyerte a déli baj­nokságot. Tekintette] arra, hogy még erősen az idény elején vagyunk, a SzUE vezetősége szeretné, ha a szö­vetség. módot nyújtana együttesének arra, hogy a- küzdelmet az I. B) osz­tályban folytassa. A SzUE-nak ez a kérése annál inkább jogos, mert ere­detileg az I. B) osztálynak volt a tag­ja és a szétválasztás után önként in­dult a II. osztályban. A SzUE kérése, értesülésünk szerint, az egész vonalon kedvező hangulattal találkozott. Megírta a Délmagyarország, hogy a szentesi pálya javítása miatt elma­radt a SzVSE—SzMAV I. B) osztályú vizilabdamérkőzés. A meccs lejátszá­sára vasárnap kerül sor Szentesen, mert a KAC visszalépése folytán az SzMkÁV szabaddá lett, —OOO—• X Elmarad a HTVE—Kula mérkö­z<k-.. A vasárnapra Kulára kitűzött KAFC—HTVE találkozó elmarad. A külalak ugyanis lemondták a mérkő­zést. Tekintettel arra, hogy a KAFC minden különösebb indokolás nélkül már harmadik meccsét mondja le, az MLSz törölte a bajnokságból. X Délután 6 órakor kezdődik n Ti­m.a—Maros körzeti úszóverseny, a va­sárnapra kitűzött Tisza—Maros körze­ti uszóviadal délután 6 órakor kezdő­dik az ujszegedi versenyuszodában te. kintettel arra, hogy körülbelül 10 szám kerül eldöntésre. A küzdelem ér­dekesnek Ígérkezik. X Vasutas-céllövőbajnoki verseny. Szombaton és vasárnap nagyszabású céllövőbajnoki versenyt bonyolít le a SzVSE a Vasutas-stadion lőterén. A közdelem a MÁV üzletvezetőség ván­dordíjáért folyik és ezért a díjért ez­utta] versenyeznek először a céllövők mert a tavalyit a szegediek végleg megnyerték. X A felsővárosi pályán rendezik me ga SzFIE—SzAK ifjúsági döntőt és a SzFIE—Móraváros I. osztályú cso­portbajnoki találkozót, A vasárnapi szegedi futballmösor két pályán bo­nyolódik le. Az érdekesebb műsorra a felsővárosi sporttelepen kerül sor. itt játszák le ugyanis a megismétlendö SzFIE—SzAK ifjúsági döntőt és a SzFIE—Móraváros I. osztályú cso­portbajnoki meccset. Az ifjúsági dön­tő fél 7, a csoportbajnoki találkozó fél 5 órakor kezdődik. A szegedi cso­portbsjnokságban ez lesz az utolsó mérkőzés. — A Szabadság-téren, dél­után 4 órakor kerül sor a SzATF.— KiTE II; osztályú csoportbajnoki já­tékra. X A SzVSE nem megy Magyarka­nizsára vasárnap. Ugy volt, hogy a SzVSE vasárnap Magyarkanizsáu ven­dégszerepel. A játékból egyelőre nem lehet semmi a magyarkanizsaiak ér­tesítése szerint. Függetlenül attól, hogy vasárnap pihen a vasutascsapat, a játékosgárda csütörtökön könnyű munkát végzett a stadionban Berkes­sy Elemér vezetésével, X Sebők IIL nem megy az újvidéki edzőtáborba. Jelentettük, hogy az MLSz az újvidéki edzőtáborban való részvételre Szegedről Sebők IH.-at, a Borbély-fivéreket és Lakatot jelölte ki. Csütörtökön azt az értesülést sze­reztük, hogy Sebők III. betegségére való hivatkozással lemondja a rész­vételt, de kétséges a Borbély-fivérek edzőtábori munkája is szolgálati el­foglaltságuk miatt, X 15 ökölvivója van már a Sze­gednek. Napról-napra erősödik a Sze­ged ökölvivószakosztálya, amelynek ma már 15 tagja van. Az ökölvjvó­szakosztály tagjai kedden és pénte­ken szorgalmasan dolgoznak a Te­mesvári-körúti sporttelep tornatermé­ben, csak az a hiba, bogy még nin­csen elegendő felszerelésük. Ezen a kérdésen ugy akarnak segíteni a ve­zetők, hogy a MöSz-től kértek felsze­relést. A szakosztály feltétlenül meg­érdemli a támogatást, mert csaknem valamennyi tagja többszörös délkerü­JPH és leventebajnok. romy Pá] az Operaház tagja énekel. 7.30: Visszaáililották Szacsvay Imre szobrát. Közvetítés a nagyváradi Ez­redévi-emléktérről. 8:- Hirek. 8.10: Szentgyöngyi-voriósnégyes. 9.10: A nagy csata hőse. Finta Zoltán elbe­szélése. Felolvasás. 10: Az Aranysár­ga falevél című operett III. felvonásá­nak közvetítése az Erzsébetvárosi Színházból. 10.30: Tánczene KASSA 9: Hanglemezek. 11.40: Hírek". 12: Déli harangszó. 5.15: Tánczene. 7.35: Az nj Európa. Záhonyi Tivadar elő­adása. 5.55: Farkas Ilonka énekel. 6.20: A Szimfonietta szalonhatos mű­sora. 19—végig: Azonos Budapest I. műsorával. Varsa Mihály . kenderkfkéasItS, kStéláf* gr** mechanikai hál**?** SZEGED, Aradi ntea A. a*i Szeged sz. kir. város közellátási 1987—1942 k. é. szám, Zsirkiosztás F. évi julius 11-től julius 20-ig te* jedő időre esedékes zsir kiadása a számú szelvényre történik és pedig szelvényenkint 15 dkg zsir (51 fillér árban). Polgármester, RÁDIÓ PÉNTEK, JULIUS 10 BUDAPEST L, 6.40: Ébresztő, torna. 7: Hirek, Közlemények, reggeli zene. 10: Hírek. 10.15: Hanglemezek. 11.20: Simenszky Valéria zongorázik. 11.40: A gyógyító hullámok. Irta dr. Müller József. Fel­olvasás. 12: Harangszó. Fohász. Him­nusz. 12.10: Szórakoztató zene. 12.40: Hirek. 1.30: Honvédetek üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádíószoigáia­ta. 2: Weidinger Ede szalonzenekara 3: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmi­szerárak. 3.20:- A Honvéd Gépkocsi­szertár zenekara. Vezényel Fogaras­sy József. 4.15: A mai spanyol iroda­lom atyja. Dr.. Puskás Lajos előadá­sa Unamunóról. 4.15: Időjelzés, hirek: 5.15: Debreceni Iparos Dalegylet. Ve­zényel Szondv László. 5.40: Sportköz­lemények. 17.50: Rác7 Berci cigányze­nekara muzsikál. 6.15: Német hallga­tóinknak. 6.35: Magyar ének — ma­gyar lélek. Ádám Jenő népdalfélórá­ja. 7: Hirek. 7.25: Közvetítés az Er­zsébetvárosi Színházból. Aranysárga falevél. Operett három felvonásban, nvolc kénben. Irta és zenéjét szerzetté Erdélyi Mihály. Rendező Tihanyi Vil­mos. Vczénveí Endre Emil. 9.40: Hi­rek. 10.10: Üzen az otthon. A Vörös­kereszt bajtársi rádiószolgálata. 11: Hirek. 14.25: Szórakoztató zene. 12: Hirek. BUDAPEST n. . 6.20: Rácz Berci cigányzenekara muzsikál. 6.45: Gyóni Géza őrangyala., Szigethy Ferenc előadása. 7.05; Korná­APRÓHIRDETÉSEK Elad házlelhek, csalód* ós bórhftzak. loar leiepek, szttilü ós siánfO birtokok Újszegeden, körnton. családi ház, adómentes 3 szobás, kertes 10 000 P Újszegeden adómén tes családi ház, pinró* komfortos, templomnál 30 000 P Újszegeden strandnál családi ház 4 szobás, fürdőszobás kertes 32 000 P Ujsve­eeden htd kőzetében adómentes, maeasfőld­szlntj 5 szobás modem komfortos családi ház 45.000 P. _ Szegedi ni dalon: Háztelkek 850 n öles megosztható. Ro' rtogflsszonv sugárutnál 1(1000 P Háztelek Kos­suth T, suirárnt melle': 15 000 P Háztelek le­bontani való házzal Ti­sza Lajos kftrntná! 70 ezer P Háztelek Mnr*­pOOO p Háztetek Móra templomnál 450b P. Családi ház egy (» kással ós építkezési anyaggal RóYuson 90<1C P Emeletes ház 5 la kással Felsővárns. kör ptnál 13.000 P. Maess földszintes szép család ház 4 és 1 szobás la. kással. szép kerttel Fel söváros -12.000 P Csa­ládi ház 2 szobás. Mr dősznbás és 1 szobát lakással, kerttel Móra templomnál -16 500 P Adómentes ma sas föld szintes ház 2 lakássa rókusi sportnálvánál 25 ezer P. Móra templim nál magasfölds*int»s ház 2*9 szobás lakás­sal. kertes 24.000 P Adómentes családi ház 3 szobás. fürdőszobás Káváriáná 32.000 P. Családi ház 5 szobás, lürdőszohás. pincés, ker tes. felsővárosi temp­lomnál 42 000 P. Ss n kház jómenetelfl ven­déglővel, pincével, 2 iekással körúton he'dl 33Ó00 P Belvárosi tő­nkön magasföldszintes ház 3*2 szobás lakás és üzlettel nagv udvarral 56.000 P Emeletes sa­rokház üzlettel 5x2. 4»1 szobás, fürdőszobás la­kással egyetemnél 50 ezer P Belvárosi adó­mentes emeletes ház íl szobás komfortos laká­sokkal 58 000 P Bétv ház 7 drh 1 és I szo­bás. fürdőszobás laká­sokkal 60 000 P. Adó­mentes emeletes hás 4 komfortos lakással Ti­sza Lajos kőrútnál 6'! ezer P Emeletes üzle­tes bérház komfortos lakásokkal. 30 éves adó mentes részen 75 000 P, Kétemeletes üzletes bér ház 9 drh. 1. 2. I szo­bás. fürdőszobás laká­sokkal főúton 70 000 P Adómentes belvárosi emeletes bérház 2 és szobás komfortos laká­sokkal 120 000 P. Adó­mentes bérház két eme­letes bérház 2 és három szobás komfortos laká­sokkal a város leg­szebb részen 100 000 P­Belvárosi kétemeletes üzlete* bérház 8 utca­frontra 14 000 P évi bérfö-v 240.000 P. 11 kat príma szántó nvá-éal müutnál Szege* hez 8 km-re 44.000 P 15 kat. szántó maisai müutnál 30.000 P. 18 kat barna T. «. szántó szatvinazi müutnál 45 ezer P. Gyümölcsös 5 kat. holdas müutnál 2 szobás tanvával Sze­gerihez 10 km-re. 80 kat bánáti szántó tanvával árlézJ kúttal 170.000 P. 2(1 kat. szántó, gvű­mőlcsös tanvával fel­'Ctanvai müutnál 45 (riO P 57 kat. holdas szőb ;« telep épületekkel, <nü­u'hoz közei 95000 P. 120 holdas I. o. búza­termő szántó url 8 szo bás. fürdőszobás lakó­házzal és sok gazd épú letekkel, ártézi kultm 160 000 P, — Alkalmi vételek. ntirmt F M. Irodánál. Horthy M u. 2. (Kultúrpalotá­nál). Rognár segédet állán dó munkára felvesz — Derkács János, Attila­u. 12. Rövidáru segédet azon­nal felveszek angró­üzletbe. «Angro» jeligére Fiatalabb, gvermeksze­retö bejárónő felvéte­lik. Érdeklőni 4—6. — Kossuth I.ajjös 10.1.4. Jó kézi rá su gép- M gvorsirónőt, egyszerű! könyvelést is vállal, ál­landó alkalmazásra —< felveszek. Sajátkezüleg irt ajánlatokat a ki­adóhivatalba kérek —• •1111* jel. " ! 4 középiskolás eyors­és gépírónő jelentkez­zék 10—12 között Du­gonics u. 3—5, IL eme­let 9. Varrni tudó jobb leány konfekció eladáshoz — felvétetik. Baracs Di­vatház. Kifutófiu azonnal fel-s vétetik. Klonkay pék, Kossuth Lajos sugárut 65, ábffivgjgEI Termelői borkimérés sünkben jó asztali bor már 1.76 fillértől kap­ható. Nagvobb vétel-él árkedvezmény. BOR­PINCE, Arany János­utca 9, Berzsenyi utca sarok. 288 1 szép fehér szekrény, 1 fehér uj mosdóáll­vánv, több női ruha eladó. Baross Gábor u. 3a. II. emelet Kitűnő - uL, JÉGSZEKRÉNYEK* kaphatók. Hungáriák1 edényház. Tisza L. kör­út 55. (Mihályi fűszer­üzlet melleit. 153 Körző készletet és Jo­garlécet keresek meg­vételre. Euvesv, Nádor utca 10. Telefon: 39-26. Csak délelőtt. Eladó párevezös csó­nak, strandkabin, ajtó rolió tokkal. Halmi, Ti­sza Lajos körút 38. Szerdáin reggel Móra­utcától Szivárvány ut­cán végig az állomás­hoz vezető ntvonalon ELVESZETT EGY DUPLA „ BALLONKABÁT R megtaláló magas fe talom ellenében szíves­kedjék Móra u. 21 s» alá elhozni. Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Berey Géza Szerkesztőség: Szeged, Kölesev-ntcs ifi. 1. em. — Éjszaka! szerkesztőséi* Kálvária-utca 14. - Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (síért fcesztősee és Kiadóhivatal és nyomda): 13-06. Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körlorgógépén Szeged, Kálvária A. 14 ' telelőn: 10-04. Felelőt üzemvezető: Ablaka István,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom