Délmagyarország, 1938. október (14. évfolyam, 211-236. szám)

1938-10-01 / 211. szám

DELMAGYflBORSZACi Szómat, 1938. oki. I. Politikai napilap XIV. évfolyam 211. sz Béle és igazság Végre izás és frázis nélkül lehet mon­'dani: az gész világ boldog megköny­nyebbülésl fogadta a müncheni tárgyalá­sok eredenyét. Ez az eredmény méltó a tanácskozhoz s a tanácskozásban résztve­vő világhalmak képviselőihez, — a béke hitét évalóságát adta vissza a há­borús feregetéstől meggyötört világnak. S amit a jefzőkönyvck még elárulnak, abból azt a hitt lehet meríteni, hogy a világhá­ború utáríbékekötések ideje végre most el­érkezett. mi eddig volt, az még a világhá­borúhoz rtozott, melynek ütközetei nem voltak kenetlenebbek és véresebbek, mint amilyen kgyetlen és véres volt a versaillesi es trianor — zárótűz. A világháború 1914 julusába kezdődött cs 1938 s z e pt e tb e r 30-á ra virradó éjt­szaka ct véget Münchenben. Ami eddig volt az a háborút folytatta, most kez­dődik a bjce- \ S a bel nem kezdődhetik mással, mint jóvátétellé Helyre kell állítani mindent, amit a háoru és a béke rombolt össze. Természetsen most arra a békére gondo­lunk, amiteddig annak tartottak. Eddig azt hitték, hoy a béke szerződés csupán, most meg kellel a világ urainak is tanulni, hogy a béke - igazság. S a szerződés nem lehet erőseb az igazságnál. A szerződés pa­pír, erejét innak az igazságnak ereje adja meg, melyt megvalósít. Ha nem igazságot szolgál, nics ereje sem. Az egész ' háború utáni „békmü" nem élt husz évnél tovább. Elpusztult t veleszületett gyöngeségben. El 's kellett psztulnia, mert nem bírta ki az igazság sulát. Az erkölcs ereje mégis hatal­masabb, mit a legszentebb esküvésekkel megerősitei s legszabatosabb szerződések­kel garantét hatalmi berendezkedés. Mit használt Cehszlovákiának, hogy határait garantálta [ranciaország, Anglia és Orosz­ország, ha iem garantálta az igazság? A ha­talmak morilitása más, mint az egyéneké, 1— még azdcénál is kevesebb. A hatalom­nak egyedet erkölcsi szabálya van: az ér­dek szolgálaa. S mit jelent a busz év előtti ígéret s az akár tegnapi kötelezettségválla­lás? A pillatatnyi helyzet más tanácsolhat, mint a becilkelvezett megállapodás s ha egyszer magira hagyják az igazságot, nincs erő és nincs hatalom, mely fel tudná tartóz­tatni győzelmes utján: S nincs emberi szó, amelyik érzékeltetni tudná az emberiség mély megkönnyebbülé­sét és hallelujázó örömét. S mégis azt mond­juk: Münchenben még a béke megmentésé­nél is több történt. Először jöttek össze sorsunk urai s első összetalálkozásuk a vi­lágháború veszedelmét háritotta el megkín­zott fejünk felől. Akik Münchenben össze­jöttek, most valóban népeik millióinak ne­vében beszélhettek és cselekedhettek. Ez a nagyszerű eredmény s ennek az eredmény­nek fogadtatása széles e világon bizonyára hozzá fog járulni ahhoz, hogy folytatá­sa legyen annak, amit Münchenben nem­csak hogy nem egész dicstelenül, hanem teljes dicsőséggel kezdtek. S ha egyszer min­den vita, minden nézeteltérés, az emberiség békés együttélését fenyegető, vagy megza­varó minden szembenállás összehozná a vi­lág urait s keresnék az igazság útját a bé­kés kiegyenlítődésnek * szellemében, akkor valóban megvalósulna az, ami a nemzetközi politikának cvtizedek óta hirdetett, de meg nem közelitett célja volt: a kölcsönös biztonság elve- Csak egyszer rá kell esz­mélniük, hogy nem védhetnek semmit, csak azért, mert ténylegesség s nem adhatják te­kintélyük oltalmát semminek, csak azért, mert egyszer tévedtek és hibáztak. Hu egy­szer az igazság szolgálatába szegődnek a hatalom urai, megteremthetik a világ rend­jét, melynek erkölcsi bázisa nem a fegyve­reknek, hanem az igazságnak győzelme lesz. Azt már láttuk, hogy a fegyverek ereje min­dig hatott s milyen torzzá alakította át a vi­lág képét. Azt már láttuk, hogy a győzelem milyen brutális jogtalanságnak és igazságta­lanságoknak, mennyi vérző szenvedésnek és jajgató szerencsétlenségnek volt a forrása. Most próbálják meg a világ urai, hogy mi lesz a világból, ha egyszer az i g a z s á g szolgá­latába szegődnek s ha egyszer nem a jelen­nek, hanem a jövőnek akarnak minisztránsai lenni. A Népszövetség szégyenletesen bukott meg, dc a népszövetségi eszme győzött Münchenben is: a döntőbíróság rendszere és London, szeptember 30. Általános öröm és meg­könnyebbülés fogadta egész Európában a péntek hajnalra létrejött müncheni megállapodást, amcly­lyel sikerült az utolsó órákban a békét megmen­teni. A müncheni megállapodás nagy fontosságú ese­ménye magyar" szempontból az a lény, hogy d nagyhatalmak képviselői elismerték a magyar ön­rendelkezési jogot és igy ez az első lépés a ma­gyar kívánságok érvéenysülése felé. £e2kesedés Londonban Nagy lelkesedéssel fogadta az angol főváros a megegyezés hirét. A színházakban, mulatókban a színpadokról hirdették ki a hirt. A közönség mindenütt percekig éltette Chamberlaint, VI. i György királyt, Angliát és a békét. Az egetverő lelkesedés a legtöbb helyen a nemzeti himnusz el­éneklésével ért véget. Az uccákon örömittas tö­megek hullámoztak; a hangulat a fegyverszünet éj­szakájára emlékeztetett. Paris ünnepli a béliét Páris, szeptember 30. A francia fővárosban a legnagyobb optimisták várakozását is felülmulta az a gyorsa ág, amc'lycl a müncheni megegye és lét c­jött. A megegyezés hirc határtalan lelkesedést vál­tolt ki a francia közvé'e.uénybcn. Megírják a la­a kölcsönös biztonság1 elve. A Népszövetség legnagyobb apostolai és legftagyobb apostatái találkoztak össze München­ben és védtek meg a világ békéjét. Talán ez a találkozás első megmutatkozása lesz an­nak a rendszernek, annak az intézménynek is, ami a béke megőrzésében s a viszályok kiegyenlítésében elvégezhetné azt a missziót, amit a Népszövetség eddig betölteni soha nem tudott. Se a név, se a hely, se az intéz­mény nem fontos, fontos csak az, hogy a világ békéjének és az igazság érvényesülésének legyen min­dig olyan védelme, mint amilyen a müncheni találkozó volt. Hisz any­nyi még a teendő, annyi jogtalanság és igaztalanság áll még az igazi béke útjában s annyi megoldatlan probléma gyötri még a világ népeit! Remélni már nemcsak szabad, de kötelesség is: ha most meg tudtunk állni a szakadékon, akkor ésszel, értelemmel, igaz­ságszeretettel, fáradhatatlansággal s a morá­lis bátorságnak most feltárt mértékével min­dig meg fogjuk őrizni tudni a bókét cs az igazságot. pok azt a szívélyes fogadtatást, amelyben Dala­diert Münchenben részesítették és azt, hogy ami­kor a francia miniszterelnök csütörtökön délután elindult szállásáról a Vezérház felé, egy idősebb német asszony lépett oda hozzá cs miml a két karjával átölelte. — Meg akarom köszönni önnek az összes anyuk nevében —• mondotta az asszony —, hogy eljött Münchenbe a béke megmentésérc. Daladier miniszterelnököt, aki ma Franciaország legnépszerűbb embere, óriási lelkesedéssel ünnepel­te Páris. „Az igazságos európai béke" Rómában külön kiadásokban adták tudtára a népnek, hogy létrejött a müncheni megegyezés. Az emberek csoportokban tárgyalták a történelmi eseményt és lelkesen ünnepelték a békét. A Gior­nule d'ltulia vezércikke hangoztatja, hogy a mün­cheni eredmény az igazságos európii béke azonnali és tarlós biztosítását jelenti. A négy európai nagy­hatalom államférfiai megmentették az európai ci­vilizációt. v „Isten áldja meg Önt..." London, szeptember 30. Csütörtök este, amikor még semmi bizonyosat nem lehetett tudni a niün­J cheni tanácskozásokról, a londoni Szent Mihály­A békét ünnepli Európa A fővárosok lelkesen köszöntötték a hazatérő Cham­berlaint, Mussolinit, Haladtért — A prágai kormány elfogadta a müncheni egyezményt — Előkészületek a tartalékosok leszerelésére Éjfélkor megkezdődött az első szudéla-íerüleísáv fokozatos megszállása A nagyhatalmak elismerték a magyar ön­rendelkezési Jogot i

Next

/
Oldalképek
Tartalom