Délmagyarország, 1943. november (19. évfolyam, 248-271. szám)

1943-11-11 / 255. szám

Kormányzónk arcképének leleplezése a kereskedelmi és iparkamarában Zsindely Ferenc kereskedelmi miniszter jelenlétében A miniszter nyilatkozott a szabadkereskedelem útjára való (okozatos visszatérésről és a szegedi kereskedelmi és iparkamara autonómiáiénak visszaállításáról (A Délmagyarország munkatársá­tól) A szegedi kereskedelmi és iparkamara megfestette Kormány­zó urunk arcképét. A művészi kép­más leleplezése szerdán délelőtt történt meg szép ünnepség kereté­ben a kamara disztermében. Az ünnepségnek különös jelentőséget adott, hogy erre az alkalomra Sze­gedre érkezett dr. Zsindely Fe­renc. kereskedelemügyi miniszter és képvseltette magát dr. Bor­nemisza Géza iparügyi minisz­!ter is. Dr. Zsindely Ferenc miniszter Hélelőtt 10 órakor autón érkezett Szegedre dr. S c h 1 i c k István kereskedelmi államtitkár és dr. Kiss Gyula miniszteri titkár kí­séretében. Kívülük számos fővárosi előkelőség jött Szegedre már ked­den este, igy dr. Kovács Aladár miniszteri osztályfőnök, dr. D o b­rovics Károly miniszteri ta­nácsos, dr. Hídvégi Ervin és dr. 'Jablonkay István miniszteri osztálytanácsosok, dr. G y u 1 a y Ákos minisztériumi osztályfőnök és dr. Tób i á s Kornél, az iparügyi minisztérium kisipari osztályának vezetője. A miniszter megérkezése után a városházára hajtatott dr. Tukats Sándor főispánhoz és vele, vala­mint dr. Pálfy József polgármes­terrel együtt fél 11 tájban kereste fel a kamarát, ahol ekkor már csaknem teljes számban összegyűl­tek fogadására a budapesti és hely­beli előkelőségek, valamint a kamara véleményező bizottságának tagjai. A véleményező bizottság arckép­leleplező ülésének megkezdése előtt; n kamara uzsonnán látta vendégül a minisztert és kíséretét, újonnan berendezett földszinti könyvtárter­mében. rAz uzsonna elfogyasztása után 11' óra tájban került sor a véleményező bizottság diszülésére. Tizenegy órára tedjesen megtelt a díszterem a véleményező bizottság tagjaival és a meghívott budapesti, valamint vidéki és helybeli vendé­gekkel. DBntöen meghóditoHa a színes filtnóriás a tegnapi be­mutató közönségét. Minden diszitő jelző, elismerés értéktelen kifeje­zés a film szépségeinek méltatásá­ra. A film maga beszél magáért. Ma is és a következő napokon a Belvárosi Mozilian Vigyázz az előadások kezdetére: %3. 5 és y, 8 órakor A véleményező bizottság diszülése Tizenegy óra után 10 perccel vo­nult be a terembe Zsindely minisz­ter kíséretével nagy éljenzés köz­ben és elfoglalta az elnöki emel­vénnyel szemben levő helyet. A tö­mött padok első soraiban ott láttuk dr. Tukats Sándor főispánt, dr. P ál f y József polgármestert, dr. Széchenyi István országmozgó­silási kormánybiztost, dr. Farkas Bélát, az egyetem természettudo­mányi karának dékánját, dr. Buócz Béla főkapitányhelyettest, az apostoli kormányzó képviseleté­ben dr. Becker Vendel c. apátot, a hadtestparancsnok képvisele­tében toldalagi Nyárády Zolián ezredest, dr. Tóth Béla polgár­mesterhelyettest, Schneider Vencel alsóvárosi rendőrfőnök-plé­bánost, vitéz dr. Szilágyi Fe­renc MÁV üzletigazgatót, Peták Nándor országgyűlési képviselőt, dr. L e h el Pál magyarkanizsai polgármestert és másokat. A díszülés a Himnusz hangjaival kezdődött a MAV Hazánk Dalkör előadásában. A nemzeti imádság elhangzása után az elnöklő dr. K o­c s o n d y Gyula, a kamara minisz­teri biztosa emelkedett szólásra. Melegen üdvözölte Zsindely Ferenc kereskedelmi minisztert és az el­foglaltság miatt megjelenésben akadályozott Bornemisza Géza iparügyi miniszler képviseletében megjelent dr. Gvulay Ákos minisz­tériumi osztályfőnököt, valamint a többi vendéget. Ezután igv foly­tatta a miniszteri biztos: — Régen teljesítésre váró, igen kedves kötelességünknek teszünk eleget, ma, amikor Kormányzó urunk arcképét ebben a teremben elhelyezzük. Ebben a teremben Kormányzó urunk fenkölt szelle­mét már régen idézzük és hirdet­jük, de azért mégis szükségét érez­tük annak hogy arcképe s kőztünk legyen és most. már necsak képze­letünk. de szemeink is állandóan gyönyörködhessenek a legelső ma­gyar emberben, a Kormányzó ur őf őmél I óságában. A miniszteri biztos ezután enge­délyt kért Zsindely minisztertől az arckép leleplezésére. Az engedély megadása után lehullott a lepel a Kormánvzó ur nagvméretü nortré­tjárói, Emánuel Béla festőmű­vész müvéről, amely álló helyzet­ben, tengernagyi uniformisban, karddal ábrázolja a Kormányzó urat. A portré egyébként a Kor­mányzó ur legfrissebb hiteles arc­képe, mert csak nemrégen fejezte be a művész, miután a főméltóságu ur 40 percig modellt ült. Kocsondy miniszteri biztos ez­után beszélt arról a nagy bölcses­ségü, széles látókörű országvezetés­ről, amelyet vitéz nagybányai Horthy Miklós végez a magyarság javára és boldogulására. A szegedi kereskedelmi és iparkamara, mint a legnagyobb alföldi kamara, kü­lön köszönettel adózik a Kormány­zó urnák azokért a megnyilatko­zásaiért, amelyek az Alföld szere­tetéről tanúskodik. Beszélt itt a szónok az Alföld problémáiról, amelyek ha megoldódnak, abból az iparnak és kereskedelemnek egy­aránt haszna lehet. Az alföldi ma­gyar nép felemelése alkalmat fog nyújtani az ipar decentralizálásra és egészséges kereskedelmi élet ki­alakítására. A szegedi kereskedel­mi és iparkamara szorosan igyek­szik alkalmazkodni az Alföld me­zőgazdasági lakosságálnak érdekei­dbemxgy'a robsz a© CSÜTÖRTÖK, 1943 november 11. Nagyvárad közötti sebesvonat visz­szaállitását, ezzel kapcsolatban azt. hogy a budapesti gyors délután 5 óra 40 perc helyett 6 óra 10 perc­kor induljon Budapestről Szegedre, végül rámutattak, hogy Szeged hiányt szenved tűzifában, mert az 5000 vagonban megállapított szük­séglettel szemben eddig csupán 1900 vagon fa érkezett a városba. A küldöttség írásban is átnyújtot­ta kéréseit a miniszternek. Zsindely miniszter válaszában kijelentette, hogy a LIoyd-Társulat vagyoná­nak átruházása nem olyan egy­szerű dolog, a kérdést jogi szempontból meg kell vizsgálni. A vonatokra vonatkozó kérelem ügyét megfontolás tárgyává teszi, meg kell azonban mondania, hogy 1 vasúti közlekedésünk a jövőben hez es ennek a területnek iparát, ,nem alakul ugy, amint azt szive­I.'nrneL/nrln!A4 a^Alrnnh » IaUaIaaT , , M . , . sen latna, örülne, ha a vonatkoz­kereskedelmét ezeknek a lehetősé­geknek figyelembvételével kívánja szolgálni és irányítani. A miniszteri biztos ezután át­adta az arcképet a kamara főtitká­rának és az államfő éltetésével fe­jezte be beszédét. A díszülés közönsége ismét fel­állva, hosszasan nagy lelkesedéssel ünnepelte a Kormányzót. 'Az egyes érdekeltségek képvise lekedés a mostani mértékét fent tudná tartani, de erre aligha lesz mód a jelentkező szénhiánv miatt, A tüzifaellátásra vonatkozóan ki­jelentette, hogy november 20-án, amikor a cukorrépaszáliltások be­fejeződnek, több vagon áll rendel­kezésre és gyorsabb tempóban le­het szállítani a tűzifát. Megígérte, hogy tekintettel lesz a szegedi kére­lóinek felszólalása következett ez- jlemre. "t'ji" A fűszerpaprika nagykereskedők után. Rainer Ferenc ipartestületi el­nök a kisiparosság nevében, Lend­vai Lajos (Szabadka) a kereske­dők, vitéz Görög Károly a gyáripa­rosok nevében mondott beszédet és fejezte ki afeletti örömét, bogy a Kormányzó ur arcképe a kamara nagytermének falát diszitheti az elnöki emelvény felelt Dr. Kocsondy Gyula miniszteri biztos végül javasolta, hogy a dísz­ülés közönsége táviratilag fejezze ki hódolatát a Kormányzó urnák és küldöttsége jelent meg ezután a miniszter előtt Gresz István ve­zetésével. Előadták, bogy az uj árrendelet késése miatt eltűnt a piacról a paprika. A kereskedők kérik a minisztert, hasson oda hogy a Hangya az általa tárolt készleteket dobja a piacra, hogy a fogyasztók elláthatók legyenek pap­rikával. A kereskedők második ké­rése, hogy az uj árrendelet tisztes­séges polgári hasznot biztositson számukra, harmadsorban pedig üdvözölje őt arcképének leleplezéseink, hasson oda a miniszter, bogy alkalmából. rA jelenlevők az in- ja különlegességi paprika csomago­ditványt nagy lelkesedéssel tették Jásúná! legyen rajta a Szeged fel­magukévá. A díszülés után a vasutas jrás. dalárda elénekelte a Szózatot. | A miniszter megnyugtató felele­KORZOBAi 2 órás kacagóest! SZELSCZKY ZIT® Blllcsy, HaJmSssy, Erdélyi Mid, Makláry, Periei %mm mbcsks Küidöttséqek foqadása j A díszülés után Zsindely minisz­ter, valamint az iparügyi minisz­tert képviselő Gvulay Ákos és Tóbiás Kornél, a kisipari ügyek vezetője küldöttségeket fogadlak. Zsindely miniszter előtt elsőnek a Keresztény Kereskedők Egyesüle­tének küldöttsége jelent meg. A küldöttség tagjai kérték a LIoyd­Társulat vagyonának a Keresztény Kereskedők Egyesülelére való át­ruházását, a Szabadka—Szeged—. I, Széchenyi Mozi . Ma 3, 5, 7 órakor! ÉJJELI ZENE Vígjáték. Derű, fiatalság, muzsika Két kellemos óra. Szereplők: SARDY, KELEMEN J5, BTTJC8T, GOZMÁNY, FETHES.

Next

/
Oldalképek
Tartalom