Délmagyarország, 1982. szeptember (72. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Miío i? í® ra VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 72. évfolyam 204. szám 10S2 szeptember 1., szerda Ara: 1,40 forint Utak, forgalmi rend, közlekedésbiztonság Ülést tartott a megyei tanács vb A Csongrád megyei tanács kerékpárok és a segédmoto- den községében van már végrehajtó bizottsága tegnap, rok száma. A járművek ará- öregek napközi otthona, ad­kedden. Szegeden, ülésezett, nyának növekedése ellenére dig a szegedi járás 25 tele­Az előterjesztések elfogadá- a forgalom mégis mérséklő- pülésén csak négy napközi sa után a testület megvitat- dik, ezt bizonyítja az Áfor otthont szerveztek. Továbbra ta a közúti közlekedés szer- statisztikája: míg 1979-ben is kiemelt feladat a tanyán vezésének tapasztalatairól és 63 ézer tonna, addig tavaly élő idős korúak ellátása, bár a közlekedésbiztonság hely- csak 59 ezer tonna benzint az utóbbi tíz évben jelentő­zetéről készült beszámolót, használtak el a motorosok, sen csökkent a tanyai lakos­Nem mondunk újat, ha azt autósok. A közúti balesetek ság aránya. Ez a gondosko­állítjuk. a közlekedés hely- száma az elmúlt két évben dás mégis megtartotta lét­zete, állapota közügy, hiszen lényegesen nem változott. 85 jogosultságát. 1970-ben több p r járművezetők, mint 90 ezer ember élt kül­a gyalogosok területen, ebből a 60 éven baleseti felüliek aránya meghaladta a 16 ezret. 1980-ban a közel betöltöttek aránya. A ta­nyákról tehát elsősorban a munkaképes korúak költöz­Oszi szolidaritási akció Az MSZB nyilatkozata A Magyar Szolidaritási verkezési verseny új hullá- sebben lépnek fel az ernberi­Bizottság kedden nyilalkoza- ma került előtérbe. Földün- séget fenyegető veszélyek el­tot tett közzé az őszi szoli- kön mélyülnek és szaporod- len. E világméretű küzde­daritási akciósorozat alkal- nak a nemzetközi biztonsá- lemben — elsősorban a ha­ntából. aot fenyegetg helyi válsá- tékonyabb szocialista építő­Nehéz időszakot él át az Bok; mindezek miatt a világ munkával - részt vállal a emberiség Évtizedek óta országai növekvő belsó gaz- magyar nep is. A Szovjet­nem volt ennyire feszült, el- dasáSi nehézségekkel küzde- unio. a szocialista országok, lentmondásokkal, veszélyek- - állapította meg be- a yilag nepei es haladó erői­kéi terhes a világ Az Egye- vezetőben a dokumentum. nek cselekvő szoliclaritasa, sült Allatok politikájában A békét féltő tömegek összefogása a békéért. a há­az éles konfrontáció, a fegy- mind bátrabban és erőtelje- tFolytatás a 2. oldalon.) mindenkit érint. És hozzá- százalékát a tartozik a dologhoz, ha a 15 százalékát közlekedés biztonságos, za- hibája okozta. A varmentes, akkor az a *gép- adatokat egyébként a JATE kocsivezetöt, a gyalogost egy- kibernetikai laboratóriuma 57 ezer külterületi lakosból aránt megnyugtatja. A köz- számítógépen feldolgozza és 12 ezer 776 volt a 60 évet utak helyzetével, illetve a okulásként az illetékes szer­baleset megelőzésével hat év- vek rendelkezésére bocsátja vei ezelőtt foglalkozott utol- A tapasztalatokat felhasznál- ... ... jára részletesen a vb. Így ják a tanácsok az útépítés- nek el, és a kint maradók ! most a téma napirendre tű- nél, a közlekedésszervezés- nagyobb számban idős körö­zésénél először a testület át- nél. A tegnapi ülésen egybe- ak, s egy részük magányos. | tekintette azokat az intézke- hangzó vélemény volt. hogy A testület foglalkozott a szo­déseket, amelyek az utóbbi bár a közlekedési morál so- ciális btthonok korszerűsí­időszakban születtek a for- kat javult, azonban a bal- tésével, a szociális ellátás galmi rend kialakítása érde- esetmegelőzésben a rendőr- jövőjével, az öregek ottho­kében. A felsorolás nem tel- ségnek, a hatóságoknak, a jes, csak a legfontosabb je- tanácsoknak továbbra is fo­lenségekről néhány ismertető kozott, összehangolt munká- jött a családi Takarmánykonzerválók tssam mondat. A közúti jelzőlámpákat a baleseti és a forgalmi ada­tok ismeretében helyezték el. A megyében 31 forgalomirá­nyító jelzőlámpa működik, ebből 27 Szegeden található. Közülük a legkorszerűbb a számítógéppel vezérelt, a nának szakosításával is. A testület végül tájékozó­eseményeket jára van szükség. A testület szervező irodák tevékenysé­rámutatott arra. hogy a bal- géről, a családi események esetek csökkentésében, a tar- helyzetéről. Évekkel ezelőtt talékok egyelőre „kimerít- hozott a végrehajtó bizottság hetetlenek", hiszen az embe- olyan határozatot: meg kell rek felelőssegét tovább kell találni a módját, illetve te­novclni és a közlekedési kul- remteni a feltételeit, hogv a túrát javítani. A végrehajtó bizottság tá­családi események színvona­lasabbak, bensőségesebbek városra "vagy városrészre ki- jékoztafót hallgatott meg ez- legyenek. Ennek a rendelke­terjedő összehangolt rend- után az időskorú lakosság szerű. Sajnos, e gyors kiépí- helyzetéről, illetve az öregek zésnek a végrehajtásaként 1976—81 között a községek­tést a tanácsok anyagi for- körülményeinek javítására ben is sokat tettek azért, rásai nem teszik lehetővé, hozott intézkedésekről. Csöng- hogy a családi ünnepekhez ezért először egyes útvonala- rád megyében ez a téma jobb feltételeket teremtse­kon hangolják össze műkő- azért is jelentős, mert Bé- nek- A megye városaiban désüket és ígv több csomó- kés megye után patriánkban Ped'g tíz éve működnek az ponton keresztül megállás a legmagasabb az öregek ünnepségeket .szervező iro­nélküli áthaladást a „zöld- aránya. A testület áttekin­hullámok" biztosítják. (Ilyen tette a területi szociális el­látás fejlesztésének eredmé­nyeit. Megállapította a vb, hogy településenként nem működik a Nagykörúton.) Az elmúlt időszakban jelen­tős törekvés volt, hogy a vas­úti átjárók biztonságát fo­kozzák. Az intézkedések eredményeképp minden vas­úti átjáróban megtalálható a „vasúti átjáró kezdete" elnevezésű jelzőtábla. De más ismert körülmények megteremtésével tették biz­tonságossá a forgalmat vas­útvonalak és közutak talál­kozásánál. Az eredmények elismerése mellett a tegnapi ülésen néhány hiányosságot is szóvá tettek. Gyakran elő­fordul, hogy a megye úthá­lózatán a karbantartást vég­ző vállalatok nem igazolják a változó körülményekhez az ideiglenes forgalomkorláto­zásokat. Így a gépkocsiveze­tők egy része nem veszi ko­molyan a jelzéseket, mert nem tartja azokat valósak­nak és ez adott helyzetben közlekedési balesetet idézhet elő. A közlekedés jobb kö­rülményeinek megteremtése érdekében vetették fel, hogy településenként a jelenlegi­nél több kerékpárutat épít­senek. Néhány dicséretes kezdeményezés is elhangzott. Így Csongrádon, Szentesen, Kiszomboron és Makó között épül, illetve Apátfalván ké­szült külön út a kerékpáro­soknak. Tudomásul kell azonban venni, hogy a ta­nácsok korlátozott pénzfor­rásai ennek a népszerű programnak a megvalósulá­sát egyelőre nem teszi le­hetővé. A közlekedés azért is kap egyre nagyobb társa­dalmi figyelmet, mert a gép­jármű-állomány állandóan növekszik és jelenleg a me­gyében meghaladja a 93 ez­ret. Jelentős számban növe­kedett az utóbbi időben a dák, és az eddigi tapaszta­latok a létjogosultságukat bizonyították. Különösen a szegedi és a hódmezővásár­helyi iroda szolgáltatásai , , . , magas színvonalúak és ga­egyforrnak a feltetelek. Amíg rantaijak a családi esemé­például a makói járás min- nyek bensőségességét. Szövetkezeti kereskedelem A Fogyasztási Szövetke­zetek Országos Tanácsa el­nöksége tegnap kihelyezett ülést tartott Győrben. A testület megvitatta a fo­gyasztási szövetkezetek és szövetkezeti vállalatok idei tervteljesítésének eddigi ta­pasztalatait. Megállapította: az áfészek működési terüle­tükön — a községekben, kis­településeken és a városok­ban is — összességében ki­egyensúlyozott, színvonalas áruellátást biztosítottak, megkülönböztetett figyelmet fordítottak az alapellátásra. Kereskedelmi forgalmuk a tervezettet meghaladóan 7.5 százalékkal, a szövetkezeti vendéglátás bevétele pedig 9,2 százalékkal növekedett az első félévben. A választé­kosabb ellátást jól segítette az új működési formák to­vábbi terjedése: jelenleg a szövetkezeti kereskedelem­ben mintegv 2 ezer vendég­látóhely. zöldség-gyümölcs szaküzlet s egyéb bolt mű­ködik szerződéses rendszer­ben. A mezőgazdasági árufor­galmazás mennyiségileg el­maradt a tervezettől: a szö­vetkezeti zöldség-gyümölcs szaküzletek első félévi for­galma mintegy 12 százalék­kal volt kevesebb az elmúlt esztendő azonos időszakáé­nál. Az elnökség nagy figyel­met fordított a külgazdaság egyensúlyi helyzetének ja­vításával összefüggő tevé­kenység elemzésére. Az ipa­ri termelés 11 százalékkal emelkedett, ez segítette az export-árualapok növelését. Ehhez hozzájárult a háztáji gazdaságokban folyó inten­zív kistermelés, valamint a kis tételű áruk egyre foko­zottabb mértékű külföldre szállítása is. Dinamikusan. 48 százalékkal növekedett a szocialista export, ugyan­akkor a dollárbevétel a nem­zetközi pénzügyi viszonyok Siloznak Zákányszéken Szinte a levegtíbe ugrat' a?' kománnyal. Az MTZ is föl- — Aki ennyire'tudja, kö­óriás Ra ha-trák tor a rúzsai Püíóg a szecsKanálorhra es ze lehet a dologhoz... bikaistállónál, mikor tapos- Ketreces potKocsijáról le­sa a szecskát. Irányítója. Ka- billenti a zöldet, nogy is­tona Imre tekeri, "csavarja a met hasig süllyedjen a sí­kormányt, hogy kordában lórakásba, a nagy nehéz Rá- gészés'.' — A férjem az egyik ta­posó az Únozó-tanyán. — Akkor azért is a biin­tartsa a prüszkölő gépet. A ba. betüzesedett vasparipa bi- Aztán az is kiderül, hogy zonvára menne világnak a a takarmánykonzerválo bri­silórakás tetejéről, ha nem gádnaic csax az egyiK í'ele­az volna a dolga, hogy na- vei találkoztunk, a több'iek ponta százszor is oda-vissza kint szecskáznak a határ­Nem, szedheti, aki akarja. Vétek lenne ha le­szántanák az itthagyott szép csöveket. — Fizetnek érte? — Majd elmegyünk a kö­járva. jól megtapossa a .te- ban. Mégpedig Ácsai Varga zösbe szüretelni. Meg hát, henek télire való takarmá- József és Dicső György a nyát. A most még dunyha- vágógépet kezeli, Donka puha szecskahalom idővel Laszlo és Tanács Zoltán bil­majd betonkeményre tömő- lentős teherkocsival jár a rödik, olyannyira, hogy té- nyomukba, len a tehenészek százszor Zákányszéken, az Egyet­is megszidják a taposónak értés Szakszövetkezetben két még a tíz körmét is. Termé- hegyes bálakazal közé szo­szetesen nem komoly az ak- rítják a silónakvaló kukori­kori zsörtölődés, mert ha cát. Erre mondják a rúzsai­nem lenne jól megtaposva a ak: úgy is jó, mert marko­szecska,' idővel begyulladna, lóval szaggatják föl, nem megpenészedne és tönkre- kell tartaniuk, hogy majd a menne az állatok eledele. lovas kocsi a kazaltól nem Rúzsán már jó ideje si- tud a silórakás mellé áll­lóznak. Előbb a Napsugár, nk majd a Népszabadság Tsz- _ Felénk így szoktuk meg nem olyan sok az, amit el­szór a gép. A zöld kígyócsíkot fújó gé­pet tátott szájjal bámuló kisgyerek láttán, Kürti An­talné megjegyezte: neki is van kettő,, s ha kint lenné­nek, biztos föl is kéredzked­nének valamelyik gépre. Így is rá lehet szokni a dologra! . A silózás az őszi takar­mánytartósítás egyik mód­ja. Lényege, hogy az össze­darabolt kukoricaszár közül kiszorítsák a levegőt, és így segítsék a biológiai folya­matot, az erjedést. Ezáltal a — mondja erre a zákányszé­ki silótaposó — de az is , , , , . . , , közrejátszik, hogy nálunk teheneknek jo takarmany te­azért lényegesen több a jó- he,to el tehr«; A s'akember szág, mint odaát. velemenye ekkent hangzik: S ebből nyilván következik _ Amibe tárolják, az a is: a többnek több kell. siló> -s amit a tehenészek a A Szűcs-táblán Kürti An- jászolba raknak, az a szi­ben álltak munkába a ta­karmánykonzerváló brigá­dok. A Szivárvány majori bikaistállónál hétfőn kere­kítették meg a silókazal al­ját. — Azért ekkorát — mu­LiLi^d "kupacra3 —mert talné járja a silótarlót. Ha láz, A kettő sajn<* csak T-ictm i c mrs~\vo rí y-lí-v ami ide kell, az éppen be­lefér. Ha nagyobbra akar­na nyújtózkodni a megenge­dettnél. ott a tolólap és megigazítjuk vele a formá­ját. Mintha Kálmán Ferenc hallotta volna, miről be­nem is gyorsan, de azért a szakember szavajárásában megtelik a zsák csöves ku- választódik szét, mert az koricával. Arrébb éppen áll- egyszerű halandó minden nak a silózógépek. A fiatal­asszony tudja is miért: — Kiszakadt az egyikből egy nagy rugó, és azt ke­resik. Különben már csak alig van — mutat a még szélünk, kék traktorával meglevő haragos zöldtengeri korbeborotvalja a kazlat, csíkra. Hétfő óta vágják műveletet silőzásnak nevez." S ennél. fogva silót . etet a jószágokkal, ami ugye, le­hetetlen. Persze, ettől még nyugod­tan alhatunk, mert ha si­loznak. ha szilázst készíte­nek —, mind egyre megy: az kedvezőtlen változása miatt i Éppen jókor, mert Losoncz Tombácz-tanyánál, már őszi nágv munkák ' egviké' mérséklődött. 1 A^h-^rrHr /,4C»KK . ...... . - -i József érkezik az újabb ra­Hazánkba érkezik a norvég külügyminiszter Svenn Stray. a Norvég Királyság külügyminisztere Púja Frigyes külügyminiszter meghívására szerdán, ma hi­vatalos látogatásra hazánkba érkezik. hagyják beérni, annyira szép be fogtak. Csongrád megyé­rajta a silónak vetett kuko- ben. az idei őszön a gaz­rica. daságokban csaknem 15 ezer Nyomban kitudódik: ha el- hektár-föld terméséből te­indulnak. Szekeres Ferenc szik el a télire való takar­ül a silókombájnon, Bozsó mányt. S ebből a képzele1­János és Kalmár Géza kö- beli hatalmas szecskahegyből veti a traktorral. Az Ónozó- szinte észrevétlenül nyomják tanyai tehenészetbe hordják, ki a levegőt a vad gépet sze­ahoi két Dutra tapossa a lídítő dutrások, rábások, meg szecskát. Egy teríték kuko- a többi takarmánykonzervá­ricára egy teríték herét rak- ]ó. nak- Majoros Tibor t

Next

/
Oldalképek
Tartalom