Délmagyarország, 1954. szeptember (10. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-01 / 206. szám

V WTLÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK 9 «MM«MM* A MAI SZAMUNKBÓL? \ l í AZ MDP CSONGRÁDMEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 206. SZAM I SZERDA, 1954 SZEPTEMBER 1 ARA: 50 FILLÉR A Tanácstörvény a néphatalom törvénye Vetik az őszi árpát a Felszabadulás tsz-ben Szeged dolgozói tiltakoznak az Amerikai Kommunista Párt betiltása ellen »Az Egyesült Államok súlyos : L vereséget szenvedett* t 47 ezer forint megtakarításának 5 története Dr. Kiss Árpád a Szegedi Tudományegyetem rektora az Nagy ünnepre virradt a mai napon a szülök és az iskolá­sok társadalma, a nevelők és egész dolgozó népünk. Szeptember el­sején máskor is ünnepi hangulat járta át a sziveket: új remény­séggel kezdődött el az iskolai év. Az idei tanév kezdetén fokozot­tabb ez a belső feszültség és fenséges érzés: nemcsak a tanév meg­nyitását ünnepeljük, tudjuk azt is, hogy tizedik éve vagyunk sza­badok. Ez a tudat acélozza erőnket és feszíti karjainkat új fel­adatok megoldása felé. Minden iskolában az igazgatók meleg szava, a nevelők szere­tete, a friss festék és olaj szaga fogadja a belépőket. Igen! A tu­dás mühelytermei tiszták és készen várják a kis munkásokat. Szü­lők szeme öleli át az épületet: a takarítás az ő kezüket is dicséri. Dolgozó népünk állama sók-sok millió forintot fordított arra, hogy rendbehozassa az iskolákat. Hogyne segítenének a szülők is a ta­karítás apróbb munkálataiban, hiszen a tanterem és az iskola lesz tíz hosszú hónapon keresztül gyermekük második otthona. Tu­dunk arról is. hogy az áldozatos szülői szivek összedobbanása cs dolgos keze szerte az országban még tantermeket is létesített, szertárakat fejlesztett és támogatta mindenben az iskolát. Fel­szabadulásunk tizedik évében beszédes bizonyítéka ez is annak, hogy dolgozó népünk az országépítés nagyszerű munkájában eggyé kovácsolódott. Tudjuk és érezzük, hogy köznevelésünk ügye, mint életünk egyetlen területe sem volt zökkenőmentes. Azt azonban megálla­píthatjuk, hogy állandóan eredményeket értünk el és előbbre ha­ladtunk. Pártunk mindig meghatározta a fejlődés irányát. Az MDP III. kongresszusa is határkő hazánk és népünk életében. -•Világosan kell látnunk — írja a Köznevelés június 15-i száma —, hogy az iparnak az eddiginél ugyan lassúbb, de tervszerű és cél­irányos fejlesztése, a mezőgazdasági termelés és a terméshozamok gyors növelése, a szocialista kereskedelem és közlekedés javítása, az oktatás- és népművelésügy területén jelentkező igények fo­kozottabb kielégítése — szorosan összefüggő, egységes feladat*. Ennek az összefüggő és történelmi jelentőségű feladatnak a tu­datában azt szeretnénk elérni, hogy a mi ifjúságunk képes le­gyen ezeket megoldani. Csak szilárd tárgyi ismeretek és a nagy­fokú erkölcsi helytállás együttes birtokában vállalkozhat ilyen feladatok megoldására az ifjúság és az egész dolgozó nép. Szeret­nénk elérni azt, hogy a mi fiaink és leányaink hazaszeretete ne szólamokból, hanem apró tettekből álljon. Szorgalmas tanulásuk mellett szeressék szüleiket, nevelőiket, a szülői házat és az isko­lát. Ismerjék meg történelmi multunk nagyszerű haladó hagyo­mányait. Ismerjék meg dolgozó népünk erőfeszítéseit, mélységes megbecsüléssel forduljanak a munka és annak eredményei felé. Tiszteljék és szeressék a szabadságukért küzdő más népeket, tisz­teljék és szeressék felszabadítónkat, a Szovjetuniót. Mindennapi életükben legyenek udvariasak, kulturált magatartásúak. Tudjuk, hogy »A szülőföld, a haza szeretete, felvirágzása és békéjének vé­delme kivétel nélkül mindenkit mellénk állít — mondotta Rákosi elvtárs prtunk III. kongresszusán —, aki büszke arra, hogy a haza végre szabad, művelt és erős*. Szeretnénk, ha a szülők megértenék, hogy a továbbtanulásra valóban csak jó tanulással lehet megszerezni a lehetőséget. Közös célunk az, hogy iskoláink évről-évre magasabb műveltséggel és szocialista erkölcsi tulajdonságokkal vértezzék fel a magyar ta­nulóifjúságot. Feltétlenül szükség van azonban arra, hogy a tanévnyitó ünnepélyen, vagy éppen ennek jegyében megtörténjék a szeptem­beri kézfogó: fogjon össze és forrjon össze szorosan a szülői ház az iskolával. Az oktatás és nevelés kérdése döntő súllyal iskolai feladat, de szűnjék meg az a téves hiedelem, hogy ez csak az is­kola feladata. Nevel a szülői ház, nevel az utca és nevel az egész társadalom: a nevelés kérdése szélesfrontú társadalmi feladat. Nevelők és tanulók, szülők és társadalmi szervek: dolgozó népünk egészével együtt készülünk a történelmi feladatok megol­dására, készülünk felszabadulásunk tízéves évfordulójára. Eredmé­nyeinkkel szeretnénk igazolni, hogy jól megértettük a feladato­kat és majdan eredményeinkkel szeretnénk igázolni, hogy 1954 szeptember 1-én megtartottuk a szélesfrontú társadalmi kézíogót. Kopognak a jardan a kis cipősarkok: ünneplőbe öltözött gyermekek és szülők sietnek a tanévnyitó ünnepélyre. Szélesre tárultak az iskolakapuk. A meghatott ünnepélyességből szinte hallatszik a szivek dobogása. Kezdődik az iskolaév. Döme Mihály Készülődés az Országos Mezőgazdasági Kiállításra Az Országos Mezőgazdasági Ki­állítás és Vásár — mint ismeretes — szeptember 11-én nyitja meg ka­puit Budapesten. A kiállítás a me­zőgazdaság teljes területét, sőt a mezőgazdasággal összefüggő ipari vállalatok és intézmények munká­ját is bemutatja. Több mint 52 hol­don épülnek fel a kiállítás hatal­masméretű pavilonjai. A látogatók a kiállításon számos hasznos dol­got láthatnak, tapasztalhatnak,. s ezzel együtt jól szórakozhatnak. A kiállítás látogatói 50 százaié­kes vasúti és 25 százalékos autóbuszkedvezményt kapnak. A kiállításra belépőjegyek a he­lyi tanácsoknál 3 forintos áron elővételben kaphatók. Az elővételi jegy szállodára is jo­gosít. A kiállításon Csongrád megye ál­lattenyésztői és növénytermelői . is szép kiállítási anyaggal vesznek részt. Szegedről részt vesz az Or­szágos Mezőgazdasági Kiállításon a Paprikafeldolgozó Vállalat. Fűszerpaprika füzéreket, az őrölt paprika különböző fejtáit is bemutatják. Az algyői Bene János dolgozó pa­raszt fűszer- és étkezési paprikát, kukoricát visz a kiállításra. A do­maszéki Farkas Illés fűszerpapri­kát, míg a szatymazi gyümölcster­melő szakkör különböző gyümöl­csöket mutat be. A röszkei Lenin termelőszövetkezet tagjai fűszer­paprikával, kukoricával, cukorré­pával, burgonyával, gabonával vesznek részt a kiállításon. Visz­nek Budapestre cserepekben fűszer­paprika töveket is, Tanévnyitás előtt két szegedi iskolában Megszépült iskola fogadja a rókusi általános iskolásokat Még itt a nyár, de a hűvös esték, éjszakák, a lehulló sárga levelek már az őszt sejtetik. A diákok is elbúcsúztak a nyártól, hiszen itt van szeptember elseje, megkezdő­dik az új tanév. A rókusi általá­nos iskola kapuja előtt az elmúlt napokban sok-sok kislány állt meg, olvasta a következő hirde­tést.: „Az 1954—55-ös tanév ünne­pélyes megnyitója szeptember 1-én, délután 6 órakor lesz". Az egyik osztályból vidám ka­cagás hallatszik a megnyitó előtti napon. A kíváncsi szemlélőt, ha benyit, kedves kép fogadja. Nyol­cadikos tanulók nagy szekfücso­móból apró o-sokroeskákat szed­nek össze. Meglepetés készül, az első osztályosoknak kedveskedők vele. Az iskola bejáratánál „Kö­szöntjük az első osztályosokat" cí­mű felirat is az elsősökét üdvözli. A rókusi iskola küszöbét ma 90 elsőosztályos aprócska lányka lépi át és tanulja majd itt a tudomány alapjait. Nagy kíváncsi szemmel nézegetik ój, második otthonukat. A vén iskola megfiatalodva várta már ezt a napot. Minden ragyog a tisztaságtól, a folyosók, a tantermek hófehér fa­la, az ablakok tiszta üvege, az ójfejkete táblák, a virágok mind­mind az ój tanévet köszöntik. Ál­lamunk 70 ezer forintot fordított az iskola rendbehozására ée most szeptember elsején tisztára vará­zsolt „új" iskola fogadja 700 lakó­ját. A nyár folyamán bővültek a szertárak, különösen a fizikai szer­tár gazdagodott a szülői munka­közösség segítségével. Nyáron sem szűnt meg az élet a rókusi iskolában. A felső osztályos ta­nulók mezőgazdasági munkát vé­geztek a Konzervgyár gazdaságá­ban, a kisebbek Török Mihály ta­nár vezetésével kalászt gyűjtöttek. Az elmúlt év jó munkájának Szeptember elsején, ma meg­nyílnak az iskolák kapui. \ mostani iskolai év mégis sok­ban különbözik majd az előző évektől. Ez az év a kormány­programm egyéves eredmé­nyeire, a III. pártkongresszus útmutatásaira épül fel. Az új tanév a nevelőt, a diákot egy­aránt nagy feladat elé állítja. A szegedi pedagógusok és diákok vállalják ezt a szép, nehéz fel­adatot és az 1954—55-ös tanév­ben még jobb eredményt akar­nak elérni, mint az 'előző évek­ben. gyümölcse sem maradt el. Az is­kola legjobb 50 tanulója és több nevelő üdült hazánk legszebb vi­dékein. Most a nyári pihenő után, az új tanév kezdete előtt a gyö­nyörűen rendbehozott iskolában bizonyosan lelkesen indul meg az első naptól kezdve a munka, a ta­nulás. Új tantermek, új laboralóriumok a Vegyipari Technikumban A Marx-téri piacra járó háziasz­szonyok már két éve láthatják a Vegyipari Technikumban folyó hatalmas építkezést. Most az új tanév megkezdésekor már csak ap­róbb munkák vannak hátra. A ha­talmas négyszögletű épülettömb Szeged, sőt lehet mondani, Magyar­ország egyik legkorszerűbb, leg­jobban felszerelt középiskolája lett. Ezen a napon nemcsak az első­osztélyosok ismerkednek iskolájuk­kal, hanem a II., III., IV-esek is. Az elmúlt tanévben a kultúrtermet osztották meg, s az így nyert he­lyiségek szolgáltak. tantermekül. — Most a kultúrterem visszakap­ja eredeti rendeltetését — mondja örömmel az iskolai kultúresoport vezetője, Farkas Ernő orosz-szakos tanár. — Nem lesz tanteremhiány sem, sőt rnég az iskolai DlSZ-szer­vezet is kap megfelelő szobát. Az átalakítás, az építkezés során született laboratóriumok az iskola legérdekesebb, legjobban eBátott részlege. — Minden osztálynak külön la­boratóriuma van most már — mondja Czakó Mihály, a fiatal niűr helyoktató és büszkén mutatja meg sorban á laboratóriumokat. A negyedik osztály laboratóriu­ma a legszebb és a legjobban, a legfinomabb műszerekkel felsze­relt. Nagy, hosszú aszbeszt-lappal ellátott asztalok, székek, — a ké­nyesebb, emberi szervezetre ártal­mas kísérletek elvégzéséhez üveg­szekrényhez hasonló készítmény, víz-, gázcsapok a nagyterem beren­dezése. Minden .ajtó felett zuhanyt helyeztek el az esetleges balesetek megelőzése végett. A többi labora­tórium berendezése is hasonló,. A kísérletezésekhez sükséges eszkö­zökben sincs hiány. Most kapott az iskola vácuum szárított, négy ana­litikai mérleget, négy elektromos szárítószekrényt, öt elektromos fű­tőkemencét, négy darab légfékes mérleget. A raktárban valóságos üveggyári raktár fogadja a belépőt. A hatal­mas állványokon százával sorakoz­nak az alapfelszerelések, a poha­rak, a lombikok, a kémcsövük. Most érkeztek a Német DemoMatikus Köztársaságból szűrő tégelyek is. Minden van itt, amire csak szük­ség lehet egy vegyipari technikum­ban. A vegyszertárban is zsúfoltak a polcok. A laboratóriumokon kívül gyö­nyörű új tornaterem, öltözőkj mos­dók, tantermek épültek. A Végy* ipari Technikumnak eddig nem volt tornaterme, most a hatalmas tornateremhez új felszerelést is ka­pott. A tanév kezdete biztató. A gyö­nyörű, jól felszerelt iskolában az 1954—55-ös tanévben a diákok bi­zonyosan szép eredményeket érnek majd el. Éleojáró dolgozó parasztok tanácskozása Vasárnap délelőtt 10 órától a' tanácsháza nagytermében Szeged élenjáró dolgozó parasztjai, a me­zőgazdasági termelési bizottság tagjai megbeszélést tartottak a mezőgazdaság egyes időszerű te­endőiről. Bárányi Sándor elv­társ, a tanács mezőgazdasági osz­tályának vezetője vázolta a soron­lévő legfontosabb feladatokat.. Szükséges, mindenütt elvégezni a tarlóhántást, illetve ezzel együtt a nyári mélyszántást, trágyázást. Készülni kell az őszi betaka­rítás jó elvégzésére, vele pár­huzamosan az őszi szántásra, vetésre. Örök igazság az: kj mint vet, úgy arat. A vetőszántást időben és jó­minősógben végezzük, kitisztított és jóminőségű magot tegyünk a föld be. Feltétlenül fontos, hogy a dol­gozó parasztok szántóterületük 33 százalékát — úgy ahogyan azt a rendelkezés előírja — kenyérgabo­nával vessék be. Ezentúl minden gazda maga választja meg, hogy földjén mit akar termelni. Az őszi feladatok elvégzését az egyéni gazdáknak is segítik a gépállomások — már lehet szerződést kötni talajmunkára a gépállomással. Minden lehetőség adva ahhoz, hogy a soronlévő mezőgazdasági munkákat időben és jóminőségben végeizr.ék. A dolgozó parasztok szorgalma és igyekezete meghozza gyümölcsét. Bárányi Sándor elvtárs szavai után Dénes Leó elvtárs, a Városi Tanács elnöke hat szegcdi egyénileg dolgozó parasztnak áiadta a „Mintagazda" jel­vényt. Megállapította, hogy a kitüntetet­tek évek óta példát mutatnak a gazdálkodásban, az államiránti kötelezettségek teljesítésében. S a Káros dolgozói büsgké^ a mezőgaz­daság élenjáróira. A kitüntetés is mutatója, hogy államunk elismeri, megbecsüli, sőt jutalmazza a dol­gozó parasztok munkáiát: „Minta­gazda"-jel vényt kapott": Csurgó Mihály, Felsővárosi Feketeföldek 210., Czirok Illés, Petőfi-telep, Bár­kányi György Felsővárosi Fekete­földek 96., Kószó János Mihály­telek, Kiss Imre, Mihálytelek és Szekszárdi István, Katona-u. 4. szám alatt lakó dolgozó paraszt. Nem kétséges, hogy a kitüntetettek a jövőben még jobban elöljárnak a munkában és tapasztalataik átadá­sával is segítik a mezőgazdaság fejlesztését. Ezután Dénes elvtárs az ezév őszén sorrakerülö tanácsválasztás jelentőségéről szólott, majd meg­kezdődtek a hozzászólások, Gedő Istvánné a munkás-paraszt szövet­ség fontosságáról szólott. Az idős Cserép bácsi arról beszélt, mi­lyen helyes az, ha, a tanács segít elterjeszteni a mezőgazdaság élenjáró módszereit. D. Papp Gyula az újszegedi víz­ellátást, Katona Pál pedig a mi­nőségi vetőmag kérdését tette szó­vá. Kurunczi Lajos, a Városi Ta­nács főagronómusa az őszi mun­kákra való felkészüléssel foglalko­zott. Előttünk álló egyik fonlo3 feladat — állapította meg — a fűszerpaprika hamarosan sorra­kerülő szedése. Gondolnunk kell az állatok téli takarmánnyal való ellátására is. | „ ( Földmuvesszövetkezeteink feladata a ma kezdődő papírgyűjtő hónap megszervezésében A minisztertanács határozatot hozott arra, hogy a földmüvesszö­vetkezeteknek szeptember 1-től 30-ig papírgyűjtő hónapot kell szer­vezniök. Jó felvilágosító munkával, papírselejtezéssel községekben — a falusi lakosság zaklatása nélkül — be kell gyűjteni minden fellel­hető papír- és textilhulladékot. A papírgyűjtésnél az úttörők és a DISZ-szervezetek bevonása mel­lett nyújtsanak segítséget a me­gyei-, járási-, valaimint a helyi szakszervezeti bizottságok, MNDSZ­szervezetek. Ezt a minisztertanács határozata is hangsúlyozza. Meg kell magyarázni mindenkinek, hogy a papír nagyfontosságú nyersanyag nemzetgazdaságunk számára. Ha­zánkban a papírgyártás alapanyaga, a cellulózé kevés, ezért szükséges, hogy papírgyűjtéssel is járuljunk a napról-napra fokozódó szükséglet kielégítéséhez. Éppen ezért minden községben és városban a lakosság nézzen jól kö­rül házatáján és szedje össze a fe­lesleges papír- és rongyhulladékot és amennyiben teheti, személyesen vigye el a begyüjtőhelyre. A gyűj­tőhelyen pénzt kap érte. Rongyhul­ladékért: 80 fillértől 1 forint 22 fillérig és a papírhulladékért 70 fillértől 2 forintig, ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom