Délmagyarország, 1936. február (12. évfolyam, 28-52. szám)

1936-02-05 / 31. szám

1956 február 5. DÉLMAGYARORSZXG 3 Bárányi Tibor búcsúlevele Szeged törvényhatóságához A volt főispán kOszőnete és három kérése (A Délmagyarország munkatársától.) Bara­avi Tibor, Szeged lemondott főispánja, aki néhány nap múlva elköltözik Szegedről, a kö­vetkező búcsúlevelet intézte a város törvény­hatósági bizottságához: „Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! A Kormányzó Ur őfőméltósága 1936 évi január hó 21-én kelt magas elhatározásával Szeged az kir. város főispánsága alól felmenteni mél­tóztatott. Most, amikor a város főispáni szé­két elhagyom, jóleső érzésektől eltelve álla­píthatom meg azt, hogy működésem egész ideje alatt a Tekintetes Törvényhatósági bizottság­gal teljes egyetértésben tudtam szolgálni a vá­ros közönségének érdekeit, ami c&ak ugy volt lehetséges, hogy működésemet kezdettől fogva a Tekintetes Törvényhatósági Bizottság bizal­ma és megértő jóindulata kisérte. Az a közel három év, melyet a Kormányzó ür őfőméltósága és a maga« Kormány bizal­mából ezen a helyen eltöltöttem, — a trianoni Magyarország igen súlyos évei közé sorozha­tó, miért is ne a jóakarat és a munkakészség hiányának, hanem éppen a rendkívüli nehéz viszonyok által előidézett — sokszor teljesség­gel leküzdhetetlen akadályoknak — méltóztas­sanak betudni azt, hogy az általam is igen fon­tosnak elismert feladatok és célkitűzések nem mindegyikét tudtam megoldani és hogy sok komoly érdeket nem állott módomban ngy szolgálni, ahogy azt »zivem szerint szerettem volna. Méltóztassanak megengedni, hogy a reám néz­ve nehéz bucsu pillanatában három kéréssel forduljak önökhöz Első kérésem az: hogy a Törvényhatóság­nak ügyelt a részemről mindenkor tapasztalt megértéssel és jóindulattal továbbra ts felka­rolni és az irányomban tanúsított nagyon ér­tékes támogatásukban utódomat is részesíteni méltóztassanak Második kérésem: hogy kitüntető bizalmuk­ért és segítő készségükért méltóztassanak el­fogadni őszinte, hálás köszönetemet. Harmadik kérésem: hogy kifejezhessem a város közönsége előtt a Polgármester Ur őfő­méltósága és a vezetése alatt álló tisztikar ón. zetlen és ügybuzgó munkájáért őszinte elisme­résemet és támogatásukért köszönetemet A nemes város főispáni székét nyugodt lé­lekkel és abban a tudatban hagyom el, hogy a székfoglalómban vallott elvekhez működésem egész ideje alatt hü maradtam. Magamat a Te­kintetes Törvényhatósági Bizottság és a vá­ros egész közönségének további jóindulatába és jóemlékezetébe ajánlva — őszinte tisztele­tem és igaz nagyrabecsülésem nyilvánítása mellett — maradtam a Tekintetes Törvényha­tósági Bizottságnak. készséges bive: Bárányi Tibor. Dr. Pálfy József polgármester a főispán búcsúlevelét a legközelebbi közgyűlésen ter­jeszti a törvényhatósági bizottság elé. Imecs György főispán elsft szegedi látogatása (A Délmagyarorszdg munkatársiból) Kozma Miklós belügyminisztertől kedden megérkezett a hivatalos értesítés a városházára, a polgár mesterhez Szeged uj főispánjának, vitéz Imecs­falvi lmecs Györgynek a kinevezéséről­Dr- Pálfy József polgármester ugy tervezte, hogy csütörtökön- vagy pénteken Budapestre utazik, felkeresi az uj főispánt és megbeszéli vele az installáció kérdését- A délelőtti órákban Imecs főispán felhívta a polgármestert és érte­sítette, hogy a közeljövőben Szegedre utazik A polgármester igy elejtette az utazás tervét. mer1 az uj főispánnal Szegeden fozja megbeszél­ni a szükséges intézkedéseket Valószínű, hojpy az Installációs közgyfl'és* február végén hív­ják egybe­Ajze,o„ „gn.gyobb meeiepe,é,e p0 ja „0 ds , ,lskit4j4„, W cl % II W K legközelebb a Széchenyiben A hnslparosok harca a Hangyával a nemetországi sertésexportért Egyezkedési tárgyalások — Szerdán iparosküidötlség utazik Budapestre, a Hangya száz sertéssel megkezdi a vágatást (A Délmagyarország munkatársától') Feltű­nést keltett az a harc, amely a husiparosok és a Hangya között robbant k1 a németországi sertésexport körül és amely ugy a budapesti, mint a szegedi vágóhídon tüntetésekre vezetett­A legutóbb kiadott intézkedések értelmében a Hangya kanta volna meg az exportkontingens ipari feldolgozásának is körülbelül negyven százalékát, a huisiparosok rovásóra- Hétfőn megjelent Szegeden a Hangya egyik megbízott­ja és közölte Varga Istvánnal, a húsipari szak­osztály elnökével, hogy a szegedi husiparosok számára biztosítok hét vagon hasított sertésből négy vagont a Hangya foglal le magá­nak, tehát ezen a héten kétszer kétszáz darab sertést a Hangya fog levágatni a szegedi vágóhídon. A bejelentés nagy nyugtalanságot keltett, Belvárosi Mozi Szerdán is Gustav Fr üblich és Renata M MIer ffcz. Ha hat eüer szereli egymás! 5, 1, 9 Szerdán is Sséchonyi Mozi A NAGYMAMA A legszebb magyar film. mert a szegedi husiparosok csak hosszú harc eredményeképen vivták ki nemrégen a maguk számára a hét vagon exportkontingenst- A hus­iparosok tüntetést rendeztek a vágóhídon, til­takozó táviratot küldtek a külkereskedelmi hi­vatalhoz, majd küldöttségileg közbenjárásra kér­ték fel dr. Pálfy József polgármestert, úgyis, mint helyettes főispánt- A polgármester azonnal felhívta Winchkler István kereskedelmi minisz­tert, jelentést tett neki a helyzetről és sürgős intézkedést kért. A miniszter közölte, hogy tárgyal az ügyben és azt az iparosok megnyugvására a legrövi­debb időn belül ej fogja intézni- Hasonló. nyi­latkozatot tett a miniszter Budapesten is a pesti husi páros ok kai folytatott tárgyalás után­Kedden délelőtt Pálfy polgármester ismét felhivta telefonon a keres­kedelmi minisztert, aki kijelentette, hogy megítélése szerint a hus­iparosok nyugtalanságának komoly alapja nincs, mert a Hangya nem foglalkozik sertés­vágással, csupán a husiparosok által feldolgo­zott áru exportálásával­A polgármester felhívta telefonon Wünscher Frigyest» a Hangya vezérigazgatóját, aki ki­jelentette, hogy az ügyet a husiparosok teljes megnyugvására kívánja elintézni- KHeíentette, hogy Gyógyszertárakban kapható a Hangya ugyanolyan feltételek mellett fogja végeztetni a sertésvá­gásokat, mint a mezőgazdák, de ellenőrzést fog gyakorolni ugy az élő álla­tok, mint a levágott állatok fölött, tennészete­sen csak azt az árut fogja ellenőrizni» amely­/jek exportálására vállalkozik- Hozzájárul ahhoz is« hogy a Hangya kontingensének a szegedi hentesek közötti felosztását is ugyanaz a bi­zottság végezze, amely az érdekelt iparosok közöd1 eddig is felosztotta az exportként in gerust és amely Kiss Ferenc ny- miniszteri tanácsos elnökletével, valamint dr- Röth Dezső tt> ta­nácsnok, mint hatósági közeg ellenőrzésével működik­A polgármester megállapodott Wünscher Fri; gyessel abban, hogy Varga István, a szegedi ipartestület husipari szakosztályának elnöke szerdán délelőtt 11 Arakor felkeresi Budapes­ten és vele részletesen megtárgyalja a kérdést­Kedden délután értekezletet tartottak a Kamarában Kör me n d y Mátyás elnökletével. Az érte­kezleten résztvettek a kisiparosok és megje­lentek a Hangya Szegedre küldött megbízot­tai is. Hosszas tárgyalások kezdődtek, a hus­iparosok orvoslást kértek egzisztenciális sérel­meikre s kijelentették, nem állanak el tervük­től, szerdán küldöttséget menesztenek Buda­pestre. A Hangya kiküldöttei közölték, hogy szerdán száz sertéssel megkezdik a vágatást, de a munkából részt juttatnak a szegedi kisiparo­sok számára. Az ügyben a döntést — és re­mélhetőleg az iparosság érdekeit szem előtt tartó és kielégítő megoldást — a szerdai nap hozza meg. Kézimunkafonalak sehol olyan olcsék, mint Tisza-áruházban, Püspökbazár llj Arcképes» igazolványba fényképeket legolcsóbban SIMON VI fényképésznél Korzó Mozival szemben IA In? 1.50-2-50 pengőt takarít meg Budapesten minden nap a penslóban, ha Provincia pengőszelvénnyel fizeti számláját. Kapható a Délniasuarorszaö jegy­irodájában és a fiókkiadóhivatalban: Neu Emö utazási irodájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom