Délmagyarország, 1942. március (18. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

vasárnap Ara 16 fillér 194*. március 1. aviii. eri. 49. sz. iiuvoma 2.90. neöuedcvre 1.20 P KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP Nagy tengeri csata a láva körüli vizeken A japánok a csata folyamán elsüllyesztettek egy ellenséges cirkálót és három rombolót — Visszavert nagyerejü szovjet támadások Krímben és a Donecnél — Eredménytelen angol ejtőernyős kísérlet Eszakfranciaországban Cáfolják Leahy franciaországi amerikai nagykövet visszahívását Egyre nagyobb 'érdeklődés for­Hul * japán-szovjet viszony alaku­lása felé. Szombaton Tokióban hi­vatalosan közölték, hogy Tatekava moszkvai japán nagykövet egészsé­gi okokból lemondott és utódjává Namtake Satont nevezték' ki. Az új moszkvai nagykövet kinevezésével a viszony enyhülésére következtet­nek. míg ezzel szemben Csungking­5an továbbre is számolnak azzal. Kogy a német tavaszi offenzívával egyidöben japán támadást intéz Szibéria ellen. Közlik a hírszolgá­lati irodák a Daily Sketeh vélemé­nyét. amely szerint Moszkva és To­kió között a Helyzet erősen megrom­lott az utóbbi időben. Csata a jávai vizeken rK Jáva-tenger bejáratánál — mint egy sanghaji távirat jelenti — péntek óta nagy tengeri Csata fo­lyik. A csatéban amerikai, angol és holland hadihajók állanak szemben nagy japán flottaegységekkel, ame­lyek Jáva felé indultak egy nacrv hajókaraván kíséretéhen. Nagy lé­gierők ís résztvesznek a csatában, amelyről részletes jelentéseket még nem adtak ki. BzPmafra ellen Ts ToTyfatAdfak a. Karcok, de a legnagyobb* erőkkel a. japánok váltazaflnnfil Burmában támadnak. 'A' Siltang folyó felső folyása mentén történő előretörés­sel akarják teljesen bekeríteni Ran­goont. A japánok újabb" erősítést kaptak P'nganoreból. Japán repü­lők a Bengáli öbölben szigeteket bombáztak, azokon a vizeken, ahol koráhlnn már japán TT-haiók meg­jelenését jelentették. Tokióban köz­leményt adtak ki a légi támadások­ra való felkészülésről. .Topán illeté­kes körök óva lufik a japán népet az elbizakodásfól és irtainak arra. hogv mi mindenre fel kell készülni, számítani kell arra. hogv a japán szigeteket légítém"dn«nk érhetik. Ezért szigorú légvédelmi progra­mot dolgoztak kí, Ba táv iából jelenti' az NST tudó­sítója. Kogy a legújabb holtandin­diaí hadijelentés szerint Celebesz­sziget középső részén heves harcok folynak. A* jolenfés Helységneveket nőm közöl. Ugvanrsak heves bar­inkról számol be a jelentés Szú­rna tm és Jáva sziget középső té­lién is. Az NST sangháji távirata szerint, amint Canberrából jelentik,' Francis Fordé ausztráliai hadügyminiszter rendeletet adott ki az északausztráliai partvidék katonai ellenőrzés alá he­lyezésére. Eddig csak Port Darwin volt katonai ellenőrzés alatt Az NST stockholmi tudósítójá­nak jelentése szerint a Csendesóeeá­ni szövetséges haditanács Melbonr­neban tartott ülésén megegyeztek a közös hadműveleti elvekben a jövőre nézve. A haditanácsban fő­leg azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogyan akadályozhatják meg Ausz­trália elöznnlésének veszélyét Sonantóból (Singapore) jelenti az NST, hogy japán rombolóraj 26 an­gol kereskedelmi hajóból álló hajóka­ravánt kisért be sonantói kikötőbe. A 26 hajó aközül a 64 hajó közül való, amely egy hollandindiai kikötőbe akart menekülni a japán hadihajók elől, de amelyet japán hajók felfedez­tek és megtámadtak. A 64 hajóból 38-at a három kisérő rombolóval együtt elsüllyesztettek, a. többit fog­lyul ejtették. Amint Stockholmból jelenti a Német TT, az Északamerikai Egye­sült-Államok haditengerészetügyi minisztériuma közölte — mint a Rentcr-iroda washingtoni külön je­lentésében hírül adja —, Hogy Kim­mel tengernagyot, Amerika Kawayi hajóhadának volt főparancsnokát haditörvényszék' elé 'állítják. Short tábornok"* a Kawayi légi haderő parancsnokát — mint a Reuter­iroda jelenti —. éppúgy, mint Kim­mel tengernagyot, haditörvényszék elé állítják. Az indiai-óceán és a Földközi-tenaer Tokióból jelenti az NST: A Ja­pan Times a háborús helyzettel foglalkozva megállapítja, hogy az indiaíóccáni és a földközi tengeri helyzet szoros összefüggésben áll egymással,. Rineapore eleste kiha­tással lesz a Földközi-tengeren le­játszódó eseményekre is. mert a jö­vőben a Jóremenvség-foka, a Per­zsa-öböl és a Vörös-tenger a legna­gyobb veszélybe kerül. A tengely­hatalmaknak Líbiában elért nagy sikerei nagy támadások előjelei. Ha » tengely "Csapatai a nagy támadá­sok-Borán elérik Szuezt és a Vörös­tengert, az Tndiai-óceánon fognak találkozni a japánokkal. A riomi per Viehyből jelenti az NST, hog.v francia politikai körökben mind­inkább növekszik az elégedetlenség a rio'mi perben folytatott eljárás­sal szemben, mivel a leglényegesebb kérdést, a háborús bűnösség /kér­dését nem kutatja, csupán az ösz­szeomlásért való felelősség megál­lapítását keresi. Politikai körökben kételkednek abban, hogy a per eléri igazi célját. De Brinnn japán n.i­"ágiróknak adott nyilatkozatában kijelentette, hibás dolog ynlt a had­üzenetben való vétkesség helyett az összeomlásért való felelősség kér­dését felvetni. Ennek a nyilatko­zatnak a nyomán újjáéledt azoknak a reménye, akik a per megszakítá­sát kívánják. Hazatér a francia hadiflotta Bern, február 28. A Daily Mait madridi jelentése szerint a Dakar ban állomásozó francia hadihajók a közelíövnben valószínűleg vissza­térnek Toülonba. (Bud. Tud.) Berlin, február 28. parancsnoksága közli: — A Krím-félszigeten az ellenség Szebasztopol előtt és a Kercs-félszi­geten egyidejűleg pánrélosoktól és re­pülőktől támogatott nagy erőkkel .tá­madást inditott. Kemény harcokban az ellenségnek okozott véres és sulvos veszteséggel visszavertük a támadá­sokat. A harcok részben még most is folynak. Szebasztonol előtt kilenc, a Kercs-félszigeten 35 ellenséges páncé­lost lőttünk ki. — A Bonec-arcvonalon az ellen­ségnek nagy erőkkel és páncélosok­kal végrehajtott további támadása hiusnlt meg. Az ellenség a keleti arc­vonal többi szakaszain is folytatta támadásait, azonban ezek eredmény­telenek maradtak és súlyos veszte­séggel -jártak. A hadsereg kötelékei­nek és az SS-alaknlateknak vállalko­zásai eredményesek volak. Csupán a pénteki napon 75 ellenséges páncélos semmisült meg a keleti arcvonalon. — Északafrikábnn a német és olasz légierők alaesonv támadással a brit csapatösszevonások kötelékeit ugrasztották szét és bombákkal, va­lamint géppuskatűzzel támadták meg az ellenség repülőtereit és kikötőbe­Német hadiielentés • A véderő fő-rendezéseit. öt brit repülőgépet a föl­dön semmisítettek meg, kettőt pedig légihareban lőttek le. Német harcigé­pek Málta szigete ellen intézett tá­madásuk során legnagyobb méretű . bombáikkal találták el La Valeít i kikötőjének raktárhelyiségeit és fegy vertárait. Egy brit ' tengeralattjáród géppuskáikkal megrongáltak. — Német tengeralattjárók az At­lanti-óceánon öt hajót süllyesztettek el 42 000 tonnatartalommal. Két má« sik nagy hajót torpedótalálattal rotr. gálták meg. — Az Anglia kőrfill tengerrészen német harci repülőgépek bombatalála taikkal súlyosan megrongáltak két nagy kereskedelmi hajót — Franciaország északi partja irt a szombatra virradó éjjel sok brit ej­tőernyős vadász szállott partra, mi­után a gyenge parti biztosító őrségei rajtaütésszerűén meglepték. Két órá­val később a német ollenrendszabá lyok nvomására a tengeren át vissza­vonultak. Brit bombázóknak a szombáfra'vtr­radó éjjel a német parti vidék fölé történt berepülése során három tá­madó repülőgépet lelőttünk. (MTI) 150 támadást vert vissza öt hét alatt egy német hadosztály Berlin, február 28. A Német TT jelenti: Az Ihnen-tótól délkeletre lévő arcvonnlsznkaszon egy német gyalogos hadosztály, amelyet több oldalr''1 "' ' -"dőlt meg számszerű fölényben lévő ellenség Rt hét alatt több, mint 150 bolsevista támadást vert vissza, E Hadosz+ály arcvonal­szakaszán jannár 7—27-ig terjedő időben 4425 bolsevista halottat szá­moltak össze és 357 foglyot szállítot­tak He. Zsákmányoltak 6 páncélost, 3 repülőgénef. 35 ágyút, több mint 100 géppuskát, aknavetőt cs páncél­törő ágvit*. E szakaszon a német ellentámadások során, amelyek he­lyenként mélven behalollak az el­lenséges vonalakba, az ellenség to­vábbi súlyos ember- é"* anyagvesz­teséget szenvedett. (MTI) Göring hadparancsa a légifegyvernem tagjaihoz február 28. A Német TI je­Berlin lenti: Göring birodalmi tábornagy, a né­met légi fegyvernem parancsnoka március 1. alkalmából, amely a légi­fegvvernem napja, hadiparancsot in­tézett a feavvernem t 'giaihoz. — A mi fiatal fegyvernemünk" —­mondja egyebek között — alig hét év alatt olyan történelmet irt magának, amely minden idők legmerészebb hős­költeményeivel egyenrangú. Rövide­sen tnl vagyunk a kemény télen Amint teljesre emelkedik a nap, Né-\

Next

/
Oldalképek
Tartalom