Délmagyarország, 1934. december (10. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-25 / 291. szám

»er. M&r, yarorszag T934 december 25. Száz évvel ezelőtt is nehéz volt már őszinte kritikát irni a makói színházról Fadguu-gycrtya, fokhagymabüz, pipafüst és illet­len viselkedésű ifjak Thdlia makói temploméban. (A Délmmgyar ország makói tudósítójától.) 1834­i>en, amikor Mátray Gábor, valóságos nevén pe­dig Rothkre.pf Gábor szerkeszt« Honművész ne­vezetű szépirodalmi lapjának „Theátnim" rovatá­Iran az itt következő kritika megjelent a makói színházról, akkoriban még a makói csizmadiák kapui fölött ilyen feliratok díszelegtek: ..fiörcsök István nemzeti lábbeli viseletnek készítő polgári remekelt mestere Makó városába." A reklám akkoriban még nem volt olyan fon­.os, mint a tekintély kellő kihangsúlyozása. Per­sze a szinház az más volt. Ott már akkor se te­kintélyre, hanem sovány kenyérre ment a játék s a komoly és tárgyilagos kritikát ettől a szem­pontoktól vezéreltetve nyilván nem egyszer iga­zították vissza. De beszéljen Mátray Gábor szerkesztő ur •apjának 1834. évi december 20—iki száma, amelyet a városi levéltár egy hasonló életkorú aktájából emeltünk ld, ahova „egy kevéske városi segély kérése okából csatoltatott" (mintha etekintetben 100 év óta semmit se változtak volna az idők.) A KRITIKA. „Makó, 1834, dec. 20. — Tegnap estve Ma­kóra, Csanádvármegye fővárosába érkezvén hallám egy vándor nemzeti színész társaság­nak Jánosy felügyelése alatt itt tartózkodá­sát; s kiváncsi bár fáradt lévén, őket meg­hallgatni, elmenék 8 órakor egy setét kis te­rembe, hol is a szépnenvt ugy mint másokat az előteremből becsapó pipafüst s melegség egyaránt kinzá. — Előadatok ekkor: „Kő­vendég a pokol tornácában. mulattató vig játék 3 fel vonásban." — E darabban D. Pict­ro (Iványi) s Amaralis leánya (Anikó) szere­peiket hidegen vivék. D. Pietrotól harmadik felvonásban a szókat nem eltagolva, hanem mély hangon ejtve szerettük volna hallani. D. Phiiippo Amaralis mátkája idétlenül játszék; D. Jüan (Magoss) szolgájának, Leporellónak bohóságos tettein nevetéstől magát tartóztat­ni nem tudá. — Leporello (Jánossy) bizonyá­ra tapsjutalmat nyer vala, ha körét túlha­ladó némelly kicsapongással a szebb érze­ttek méltó neheztelését magára nem vonja. — A korcsmárosné (Bányainé) fülhasitó hang­jával untatólag utánza — a többieknek sze­repeik rövid volta miatt emlitégt sem érde­melnek. — De a szük hely is, hol a színészek­nek nyomorogniok kell (három 61 széles. 2 öl hosszú) némi mentségökre van. — Néző szá­mos; az előbb kelők közül azonban kevesen, kikben mai napon Leporello által a színpa­don felfalt fokhagyma bűze, ugy némely rend­bontóknak. kik botjaikkal a padlatot, s ajtót iszonyúan verték s egy fadgvu-gyertva kelle­metlen gőzét elfujásával nevelő heves ifiunak illetlen viseletök, elléggé kellemetlen benyo­mást okozának. — Szeretném e rendbontókat israelitáknak, kik itt számosan vannak, hin­ni, de fájdalom értesítőm szerint nem azokl Ezek után következék a bűbájos tükör cim alatt adatott néma ábrázolat négy szakaszban bengáli tűzzel világítva." A VISSZAIGAZITAS. December közepén jelent meg ez a kritika. S iz öreg akta mellett megtaláltuk a Honművész január 22-iki számát is, amelynek ugyancsak a Theátrum-rovatában jelent meg a kővetkező „Visszaigazitás", ahogy annak idején a helyre­igazítást nevezték. Makón, 1835 jan, 22. (Visszaigazitás.) A „Honművész" 35-dik saámának 280-dik lap­ján egy bírálat jelent meg, melly Jánosy szi­nésztársaságát és a városi kisded néző közön­séget választá tárgyául. Azonban birálói bo­rostyánt az iró nem aratott, mert a futtában penderített silány észrevételek helyes kimerí­tő bírálatot nem tehernek. Hasznosabbat te­hetett volna a tudósító, ha illő tanítási mód­dal közölte volna, mit s mikép kel vala oko­sabban s józanabbat) tenni. A játszó terem­ről s abban előfordult körülményekről tett észrevételekben az utazott tudósítónak éppen nem illett olly köznépi jegyzetet tenni sőt a hazai színművészet előhaladasát. habár a leg­virágzóbb fokon nem áll is, kimélőbb illő­séggel kellett volna érinteni, annyival inkább, minthogy észrevételei nagyítva s toldva vol­tak előadva. Hogy az említett társaság nem kedvetlenül fogadtatik a hazafiaktól, bizony­ságul szolgál, hogy néhány mérföld fektében hat helyen is megfordult, hol mindenütt fél esztendeig mulattatá a közönséget; most pe­dig Makón már három hónaptól fogva teljes elégedéssel s jó haszonnal mulat, minthogy PRAKTIKUSAT Rosnernél VEGYEN RAozletuVció. Tisza Laios ktírut 39. Tel. 14 68 BUDAPESTEN legolcsóbb és a pályaudvarok­hoz legközelebb fekszik a HUNGÁRIA gőz, kárt! ürdíUvizg yógyintéz e? (VII., Dohány-ueca 44. szám) Myltás: ragaal S órakor. — Cd*- és kád« filrdö ára P 1.- Klszolqálásl dl| csak 10 MII. meleg részvétellel ápoltatik, hogy vándorlanl mennél kevésbé kéntelenittessék. Kedvezőleg ismertetik itt el ezen társaságnak ama fá radsága és célja, mellynél fogva a köznépet nyelv és miveltség ismertetésére édesgetni tö­rekszik. A jobbérzésü hazafi tehát nemzeti nyelvének előbal/dó divatozásán inkább örül­jön, hogysem a színhely kisdedsége s né­melly apróságok végett az Egészet kárhoz tassa. Egy kebelbeli által." íme, száz évvel ezelőtt se volt könnyű dolga a szerkesztőnek s az igazságért már akkor is ki­járt a visszaigazitás Alp Ufévi villamosajándóktáreryak vásárlói­nak ingyenáram utalványt Inni Hntlwóe villamossági vállalata Jfllll IIIIUM5 Takaréktár ueca 8. sz. Fürdőkádak fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidék és piperecikkek elsőrendű kivitelben FEKETE NÁNDORNÁL, Kossuth L -s.-ntl8 T.: 22-72. Női kabátok Bundák, Férfi kabátok •» nagy választékban 0 «a 0% K férfi és női ruha­rUP^ áruházában Széehenvi-tér 16. 84 Újévre is legalkalmasabb és legolcsóbb ajándék egy szép villamos tea-, vagy kávéfőző, főzőlap, melegitőpárna, kenvér­piritó, asztali, vagy függőlámpa. Legkedvezőbb fizetési feltételek mellett beszerezhető: FONYó SOHA villamossági szaküzletében KÖLCSEY UCCA 4. SZAM. — TELEFON 11—«5. — Minden készúlckvásárlásnál dijmentes áram bont 176 Praktikus ajándékot az u) évre. Vásároljunk villamos készüléket Minden szerelőcégnél beszerezhető. Ingyenáram és részleíakcló. G"clZgy Villamos vasalók, főzők legszebb újévi ajándékok le-- ' sabb an beszerezhetők a Villanytelep részlet és m­gyenáram akciójában részt vesz DEUTSCH ALBERT rádió és villamossági vállalata SZEGED, KAR ASZ UCCA 7. — Telefon 18—71. 884^ P£nz nélkül villamos ufévi ajándékot MOSKOVIT* LAJOS eWra'echn'Kai válásnál rftsárn'ha«, Ktt'cseYU-10. A oAzqyár oraktikus ufévi ajándékai nálam is kap­hatók részletfizetésre. Dávid íslvón villanyszerelő, Mérey-u. 6a Vevőim lnoyen árnmutalványt kapnak Rádiók, csillárok ét egyéb villamos készülékek legolcsóbban kedvező részletre is Csány' Untánál kaphatók. Feketesas ucca 22. Telefon 80-51

Next

/
Oldalképek
Tartalom