Délmagyarország, 1935. május (11. évfolyam, 96-121. szám)

1935-05-05 / 100. szám

1035 máius 5. DÉLMAGYARORSZÂG Öt perc alatt — tizenhat indítvány A katasztrofális fagykárokról beszéltek a közgyűlés napirend előtti szónokai. - Megalakították az adófel­szolamlási bizottságot. - Egyetlen szónoka volt a zár­számadási vitának (A Délmagyarország munkatársától.) A szom­batra összehívott közgyűlés napirendjének leg­izgalmasabb pontja az a leírhatatlanul súlyos csapás volt, amelyet a fagy zudibott a városra és a gazdaközönségre, pedig a hatóság ezt a kér­dést nem is iktatta a tárgysorozatba. Dr. Pálfy József polgármester negyedöt óra­kor nyitotta meg az ülést, bejelentette, hogy Szeitz Ferencet, dr. Csekzy Istvánt, Tichy An­talt, Kövecs Józsefet & Back Károlyt, mint ren­des tagokat, meghívta a közgyűlésbe. Bejelen­tette ezután, hogy napirend előtt dr. Balogh Ist­ván kért felszólalásra engedélyt. Dr. Balogh István azzal kezdte beszédét, hogy amitől a gazdák napok óta tartottak, bekövetke­. zett, péntekre virradó éjjel »lyan arányú fagykár érte őket, amely a gazdasági életben helyre­hozhatatlan csapást jelent. A kár 40—100 százalékos. A gazdák kétségbe­esve, reménytelenül lézengenek csak elpusztult földjeik között. A legnagyobb a kár a szőlők­ben, de a fagy még a paprikaültelvényekben is tekintélyes kárt okozott, legalább 30 százalékosat. A fagykár nemcsak a haszontól fosztja meg a gazdákat, mert a hónapok óta folytatott nehéz munkájuk eredményét, értékét is megsemmisí­tette. A károsult gazdák számára biztosítson a polgármester kíméletet az adóbehajtások terén. A gazdák kérése szól a városhoz és az állam­hoz is. Wolf Miksa is napirend előtt szólalt fel. A' fagynak közvetlen szemlélője volt. A kár sokkal nagyobb, mint a vá­rosiak hitték, mert szombatra vir­radó éjjel a dér azt is elpusztította, amit a péntek éiicli fagy megha­gyott. A magyar gazdára rettenetes csapás zudult és ez a csapás érint minden osztályt. A gazdákon nem­csak adóhaladékkal, hanem a mezőgazdaságban szükséges cikkek árának mérséklésével is lehetne valamit segíteni. A polgármester bejelentette, hogy dr. Kovács Zoltán a főldmivelésügyi miniszter megbízásá­ból már kiment a tanyákra, hogy összegyűjtse az adatokat. A város hatósága mindent elkövet, hogy enyhítsen a gazdák súlyos helyzetén. Szá­Oelvárosi Mozi Vasárnap, hétfő Poklokon keresztül h a d i fogoly t örtén et KARL LUDVIGH DIEL Szlclitnyi nozl vasárnap, netfö magyarul beszélő dzsungel fi ra HALLALI lovas film a, 7, 9. zálékszeriien a kárt még nem lehet megbecsülni. Ezután megkezdték a napirend tárgyalását. A polgármester jelen tését dr. Prmó Ferenc tb. tanácsnok ismertette. A köriratok tárgyalása után kisebb ügyrendi vita következett, amelynek eredményeképen a pol­gármester megváltoztatta a tárgyalás sorrend­jét és az adófelszólamlási bizottságok megalakítására vonatkoaó javaslat tárgyalását rendelte d. A hi­vatalos szavazólapokat szétosztották, megkezdőd­tek a korteskedések, a húzások, a beírások, mi­közben dr. vitéz Szabó Géza pénzügyi tanács­nok ismertette a javaslatot, majd megkezdődött a szavazás. A leadott szavazatok összeszámolása közben a közgyűlés folytatta a napirend tárgyalását. A közigazgatási bizottságnak a hivatalát működé­KETTER ETTEREM szép és kellemos kerthelyiségében BUDA, Horthy Miklós ut 48. esténként úgyszintén vasár- ps ün nepnapokon a deli órákban is szegedi KárolQl Árpiid muzsikál Updczhu József éneke1. C'lsmer! kltllnö konyha. Freher sörök, Pompásfajborok. sére vonatkozó és a kormányhoz felter jesztett je­lentését tudomásul vették, tudomásul vették az út­alap zárszámadását is, amely szerint 326.000 pengő volt az útalap kiadása. A közigazgatási gyakornoki állások szervezé­séről szóló javaslat alapján a közgyűlés elhatá­rozta, hogy 3 uj II. osztályú aljegyzői, 3 har­madik osztályú aljegyzői és 3 közigazgatási gya­kornoki állást szervez, a három fogalmazó állá­sát II. osztályú aljegyzői állássá szervezi át és így aljegyzővé minősíti dr. vitéz Gombos József, dr. Pálfy György és dr. Biacsy Béla fogalma­zókat. Kimondotta a közgyűlés, hogy a bnzabéreket az esedékességkor érvényben lévő búzaárak sze­rint kell fizetni. Hozzájárultak ahhoz, hogy a Bokkant-ucca nevét Lomnici-uccára változtassák meg. A kéményseprő-kerületeik uj beosztásáról szóló miniszteri leirattal kapcsolatban dr. Dettre Já­nos azt indítványozta, hogy a közgyűlés adjon hangot annak, hogy az egyik uj kéményseprő­kerületet Körmendy Mátyásnak kivonja juttatni. (Taps a baloldalon.) Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfo­gadta. A gyepmesteri szabályrendelet módosításával kapcsolatban a polgármester azt javasolta, hogy a közgyűlés a jövőben rendes gyepmesteri, köz­tisztasági feladattá minősítse a Tiszán uszó állati hullák eltakarítását. A javaslatot elfogadták. Olejnyik József a gyepmesterek tulbuzgósági ellen tiltakozik. Indítványozza, hogy a közgvíi­lés módosítsa a szabályrendeletet ós mondja ki, hogy csak a nyilvánvalóan kóbor ebeket fogdos­hassák össze. A polgármester bejelentette, hogy a gyepmes­fereltet emberségesebb elbánásra fogja utasítani.. Dr. vitéz Szabó Géza pénzügyi tanácsnok is­mertette ezután az Angol-Magyar Banknál lévő 214.648 dol'áros városi kölcsönnek pengőköl­csőnné való átalakítására vonatkozó javaslatot. A javaslat szerint 438 pengős dollárárfolyamon konvertálnák a kölcsönt. ldrb borotváló készülék nikkelezett P—.64 1 drb konkurrens borotvapenge P—.06 1 drb borotvatál P —.22 1 drb borotvaecset P -.48-tól 1 drb „IZSÁK" borotvakocka - P —.16 1 drb „IZSÁK'' mdborotva szappan 60 gr. P —-18 1 üveg „IZSÁK" borotvakölni 50gr-os P—.98 ldkg „IZSÁK" kölnivíz kimérve P —.16 1 drb timsókocka kicsi P —.18 40 fiókunk kötelezi cégünket egysége-- AYsó érőn - Jó 6ru "'Mn'eAiA• IZMk 'J0Z5EF R-T Tissa Calos Körűi 42. Tel. : 32 - 66. Dr. Dobay Gyula azt indítványozta, hogy a javaslat fölött térjen a közgyűlés napirendre, mert az ajánlat kedvezőtlen. Dr. Schultz Károly kifogásolta, hogy ebben a kérdésben nem hallgatták meg a jogügyi bi­zottság véleményét, majd azt fejtegette, hogy a javasolt megállapodás előnytelen lenne a vá­rosra. Dr. Kertész Béla a kisgyűlés javaslatát fo­gadta el. Hasonló értelemben szólalt fel dr. Szí­vessy Lehel is. A kisgyűlés javaslatét egyhangúlag elfogadták. Hozzájárult a közgyűlés a Magyar Altalános Hitelbanknál lévő tartozás konvertálásához is. A hatóság egyévi haladék megadását javasol­ta a villamosvasutnak a felsővárosi nj vonarszakass kiépítésére. Franki Antal a javaslatot nem fogadja el, a* engedély megadását nem javasolja, mert erre a vonalszakaszra sürgős szüksége van Felsővárosi közönségének. A villamos deficitjét a helytelen tarifapolitika okozza. Dáni János sem javasolja a haladék meg­adását. Ha a társaság kiépítené a tele]>ek között a körforgalmat, lényegesen növelhetné forgalmát. Schmidt József szerint Felsőváros fejlődése is követeli a villamosvonal kiépítését. A kisgyűlés» javaslat elvetésével kötelezze tehát a közgyűlés a Társaságot a vonalszakasz haladéktalan kiépíté­sére. A közgyűlés szervesen egyhangúlag ugy ha­tározott, hogy nem adja meg a haladékot, ha­nem a vonalszakasz azonnali kiépítésére utasítja a vállalatot és a Társaság anyagi helyzetéivel, megvizsgálására bizottságot küld ki. Király-König Péter zeneiskolai igazgató nyug­díjazási ügyének tárgyalásánál Shvoy Kálmán szólalt fel. A közgyűlés nevében köszönetet mond a nyugalomba vo­MINDEN WIPLA MÖFOORÓL V KÉRJEN ORVŐeArÓL GARANCIA LEVELET « (erékpárgumnik 3s alkatrészek szenzációs olcsó áron! fltjön be véfolkényazer nélkül (leletembe éa tekintse iaeg no» érkezett Araimat. Kerékptrok, varrógépek, gyermekkocsik IatIMm, IIusMlim l xAm, heggeszléae garaneU mellett 4« KARDOS műszerész utóda Csekonics ucca 5. Nagy tavaszi BUTOR Tálif olcsón ! Asztalosmesterek Bútorcsarnoka Szend­rényi Géza és Tsai, Dugonios-tér 11. TsL- 19-82.

Next

/
Oldalképek
Tartalom