Szeged, 1923. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-01 / 74. szám

Egyes szám ára 30 rona. m*lulM« ét kladéhlv.­till KBteaey-utca í. (Próféta­•Hl. I. emelet (.) Telefon >3—SS. A .Stéged" megjele­ld hétfő kivételével minden M*. Egyet izém éra 30 ko­EWflzelétl érak: Egy ira Szegeden 600, Buda* trntm éa vidéken 620 kor. IV. évfolyam. Szeged, 1923 április 1, VASÁRNAP. Hirdetési énrt: Félhatéboa 1 mm. 9, egy hasábon 16, más­fél hasábon 25 K. Szövegközi 25 százalékkal drágább. Apró­hirdetés 8. kövér beKikkel lé K. Szövegközi! közlemények toronként 100 K. Nyilltér, csa­ládi ét orvosi hir 100 K. Több­tiörl feladásnál árengedmény. 74-ik szám. Holtaknak föltámadása. Nem az a Krisztus váltotta meg az emberi­ségei, aki meghalt, hanem az, aki föltámadt. Nem a keresztfával kezdődik a kereszfénység, hanem azzal az üres sírral a hegyoldalban, amelyre harmadnap hajnalán ijedt hebegéssel mutatott rá az őrálló légionárius: — Non est hic: surrexit! Ninc6 itt: föltámadt I Annak a római századosnak a nevét, aki a keresztfa tövében mellét verve bizonyságot tett az Ember Fiáról, megőrizte a hagyomány. Emezét, az együgyű közkatonáét, aki látta istenné, válni az Ember Fiát, nem. Pedig ez i névtelen strázsa volt az, aki megalapította a világvallást ama négy szóval: non est hic: surrexit 1 Ez a négy szó támasztotta föl az erkölcsi halálból ezt az egész világrészt, amely addig nem tudott az örök élet igéiről. A többiek már előbb is tudtak róluk. India csodás földjén ősidők óta azzal búcsúzik halott­jától az élő: menj, ó lélek, hosszú vándorútra, változások kapuin keresztül az örök életbe; légy jó, keresd az igazságot, tisztulj meg, mint a hó s ha megtalálod a tökéletességet, nyugodj meg az örök nirvánában I Zoroaszter hive arcra borulva a szent tüz előtt, igy imádkozott: el­megyek a Naphoz, hol Ormuzd, aki nem ismeri rz éjszakát és a halált, örök tisztaságban ragyog s lemossa bűneimet az ő sugaraiban 1 És tul a tengereken az Cserdők lakója, mikor rapja nyugovóra száll, szelíd fohásszal bocsátja el lelkét a Nagy Szellemhez: Uram, vezess el engem apáimhoz s készíts nekem lakozó helyet az égi mezőkön, hol vaddal bővelkednek az erdők és hallal a vizek 1 Lényegében a mi spirituális menyországunk is csak az, aminőt az ősember érzékeivel ál­modod. Mi, a kultura nyomorultjai, csak ugy a nyuga'om erdeit és a békesség vizeit reméljük a csillagok felett, mint ő. A nyugodalomét és békességét, amiket hiába hajszolunk a földi léteken. Születtünk nélkülözésre, dolgozunk gyötre emmel, szeretünk fájdalommal, — meg­haljunk reménytelenül? Nem, ne bántsátok a vallást, ti bölcsek és írástudók, akik távcsővel keresitek és nem találjátok a csillagok közt az istent, akit a tudatlanok meglátnak a homok­szemek csillogásában és meghallanak a tavaszi virágok lélekzésében! Ne nevessetek a tömegen, amely hisz abban, hogy van föltámadás, mint ahogy ti hisztek abban, hogy nincs. Ti azt mondjátok, nem hipztek, hanem tudtok. Ö pedig azt mondja, hogy nem tud, hanem érez, — s mi az ő érzéséhez képest a ti tudományotok? Ti őrölt csontlisztből, mézgából és alkoholból csináltok elefántcsontot, égetett timsóval át­izzasztott gipszből karrarai márványt, boraxból és nátriumból pyémántot: de egyetlen élő sejtet nem tudtok csinálni I Ti megméritek, mennyi a buzaszemben a karbon, a hidrogén, az oxigén, a niiiogén, de sohase fogjátok tudni meg­magyarázni, hogy lesz a földben elrothadt buza­szemből élő-eleven növény i Hogy meritek hát találgatni az üres sir rejtélyét? Könyveiteket, mérővesszöiteket, messzelátóitokat rejtsétek el legalább ez egy napon s ne zavarjátok velük a boldog tudatlanokat, akik térdre borulnak a Krisztus üres sírja előtti * Nemcsak az örök szimbolumok nagy könyve, a biblia tani ja a föltámadást, hanem a törté­nelem nagy könyve is, amelyben az emberi igazságok fölfeszitése és feltámadása iratik meg. Mert minden igazság keresztre feszíttetett még eddig a világon véreskezű hóhérok által és minden igazság feltámadott a Krisztus óta harmadnapra, harmadévre, vagy harmad évszá­zadra. Az eleven igazság mindig gyönge volt, mindig megostoroztaték, arcul vereték és kín­halálra itélteték, — győzni csak a feltámadt igazságok tudnak, de azok mindig győznek. Ezt ne felejtsétek el, emberek, akik vonagiotok a kínok kérészijén és ne felejtsétek el, embe­rek, akik a hatalom borától mámorosan ültök a kereszt tövében és kcckát príbáltok az Igaz­nak ruhíira I Ezt ne felejtsétek el sehol, rab nemzetek és rabtartó nemzetek, ez jusson esze­tekbe mindenütt, vérben dolgozó mesterek, akik azt hiszitek, hogy a sirok száját el lehet zárni rája hengergetett sziklákkal és a halottak fel­támadását meg lehet akadályozni öráiló zsol­dosokkal I Egy nagypéntek a magyar élet a megfeszit­tetés óta, amikor szivén szuraték az igazság és szeretet a bosszú lándzsájával és olyan, mintha ennek a napfogyasztásos nagypénteknek soha nem hajnalodnék diadalmas husvétvasárnapja, nemcsak harmadnapra, harmadévre sem. De a biblia nem hazudik és a történekem pszicho­lógiájának örök törvénye sem hazudik: lesz hollak feltámadása és lesz a megfeszített igaz­ságnak királyi bíborban való megdicsőülése. Gömbösék ellenzékbe mennek? (A Szeged budapesti tudósítójától.) A hús­véti szünet látszólagos csöndjét különböző je­lek után ítélve rövidesen mélyreható változáso­kat jelentő mozgalom zaja fogja felváltani. Az egységespárt jebb szárnya egyelőre beszüntette az offenzívát, de csak azért, hogy annál jobban feli* észüljön a végső összecsapásra, amelynek időpontját most már nem hajlandók újból el­halasztani. Beavatott helyről szerzett értesülésünk szerint Gömbösék nyomban a húsvéti szünet után minden eszközzel színvallásra fogják kényszerí­teni ugy a kormányt, mint az egységes pártot. Gömbösék részletesen kidolgozott programot terjesztenek még a jövő hét folyamán a mi­niszterelnök és íz egységes párt értekezlete elé és követelni fogják, hogy a kormány és a párt azzal a programmal szemben nyiltan és félre­érthetetlenül leszögezze a maga álláspontját. Ez a program személyi és íárgyi követeléseket tartalmaz. A személyi köveleiések között első helyen szerepel a kormány rekonstrukciója, amennyiben Gömbösék további kormánytámo­gatásának öt miniszter távozása az előfeltétele. Ez az öt miniszter, akiknek távozását Gömbösék köve'elik: gróf Klebelsberg Kunó, Kállay Tibor, Valkó Lajos, Daruváry Géza és Belitska Sándor. Klebelsberg, Kállay, Valkó és Daruváryval szemben liberális felfogásuk miatt bizalmatla­nok, Btlilska távozását pedig azért követelik, mert Belitska IV. Károly legutolsó magyar­országi tartózkodásának alkalmával az ellen­állás szervezése körűi határozatlan magatartást tanusitott. A tárgyi követelések felölelik a kormányzati politika minden ágát. Határozott és erélyes rendszabályokat sürgetnek gazdasági téren és ezzel kapcsolatosan a tőzsde megrendszabályo zását kívánják. Pénzügyi téren a keresztény ipari és kereskedelmi vállalatok erélyesebb tá­mogatását, mezőgazdasági hitelek folyósítását és altjában a szövetkezeti mozgalmak felkaro­lását követelik. Ragaszkodnak ahhoz is, hogy a kormány a zsidókérdés, szabadkőművesség és a szerin ük még mindig élő és határozott forradalmi törek­vések letörése érdekében a kormány elvi s gyakor­lati kijelentéseket tegyen és a kijelentéseknek megfelelő kormányzati rendszabályok végrehaj­tására kellő garanciát nyújtson. Általában azt kívánják, jelentse ki a miniszterelnök, hogy a kormány és a párt keresztény és nemzeti alapon áll-e ? A program érintetlen és „intranzigens értelemben teljes fentartását kívánják és el­utasítanak minden olyan feltevést, amely a kormány támogatását, liberális világnézeti és politikai pártállás mellett is célszerűnek tün­teti fel. Gömbösék követelni fogják annak a hang- ' súlyozását is, hogy a kormány ragaszkodik-e a keresztény és nemzeti célkitűzés azon ke­reteihez és programjához, amelyet főbb vonásaiban annak idején még Szegeden állapítottak meg. Minden ellenkező híresztelé­sekkel szemben Gömbösék, ha már végkép le­számoltak a legutóbbi hetek eseményei nyomán előállott helyzet minden konzekvenciájával, semmi körülmények közt nem hajlandók a kor­mányt tovább támogatni, ha követeléseiknek az egész vonalon eleget nem tesznek, kilépnek a kormánypártból és ellenzékbe vonulnak, ha kí­vánságaik teljesítését mogtagadják. Miután pe­dig a miniszterelnök legutóbbi kijelentése, valamint a miniszterelnök és a kormány­párti löbbség állásfoglalása kétségtelenné teszik, hogy Gömbösék akciója sikertelenül fog végződni, az egységespárt jobboldali cso­portja rövidesen eíhsgyja Bethlent és felveszi a harcot a kormánnyal szemben. Az intranzigens kerezzlény csoport egyik tagja ebben a kér­désben a következőket mondta a Szeged munka­társának : — Erkölcsi lehetetlenség számunkra, hogy a jelenlegi helyzet fenntartása mellett tovább tá­mogassuk a kormányt. Itt dönteni kell jobbra vagy balra. Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula cikkci megszabták azt az utat, amelyen mi hah dni kívánunk,.megszabták kontúrjaiban ?zt a programot, melynek meg­valósítását a kormánytól köveleljük. Etég volt a megalkuvás politikájából, ame y számunkra a monarchia által a kül- és belpolitikai kérdések­ben követett politikát juttatja eszünkbe. Meg­győződtünk, hogy ez a politika volt az oka a monarchia összeomlásának és szilár­dan hisszük, hogy a kormány kétlaki politikája nálunk is csak anarchiára vezet. Ez az oka, hogy most már minden erőnkkel nyilt színvallásra fogjuk kényszeríteni minden baráti szimpátia ellenére is gróf Belhten István miniszterelnök urat és amennyiben arról győ­ződünk meg, hogy nem hajlandó követni azt a politikát, amelyre mi választóinknak igéietet tettünk, ugy bucsut veszünk tőle és felvesszük vele szemben is a legélesebb ellenzéki harcot. Hogy hányan leszünk, ebben a pillanatban még nem tudjuk. Azok az urak, akik e tekintetben különböző számításokat végeznek, ne felejtsék el, hogy Gömbös Gyula vezette a választásokat. Igaz ugyan, hogy nem adtak teljes hatalmat Gömbös Gyulának, mert akkor is megnyilvánult vele szemben bizonyos oldalról a bizalmatlan­ság, az azonban nem tudta lehetetlenné tenni azt, hogy Gömbösnek bizonyos befolyása ne legyen a jelöltek kiválasztásánál. De ettől függetlenül is, ha csak nagyon kevesen követnek bennünket, akkor is nagyon súlyos ellenzéke és veszedel­mes ellenzéke lesz a kormánynak az a párt, amelynek vezérei között Gömbös Gyula, Zsi­linszky Endre és Eckhardt Tibor foglalnak he­lyet. Mi leszámoltunk a helyzettel, csak előre nézünk, nem törődünk vele, kik és hányan követnek bennünket. Értesülésünk szerint Gömbösék kiválása a kormánypártból maga után fogja vonni a ke­resztény egység pártjának teljes bomlását is, amennyiben az a párt nem fog teljes egészé­ben csatlakozni Gömbösékhez. Wolff Károly, Csilléry András, Benárd Ágoston, Budai Dezső Gömböséket fogja követni, Viszont Huszár Károly, Bartos János, Usetty Ferenc és mások belépnek a kormánypártba. Mindezek az esemé­nyek természetesen kihatással lesznek a ke­resztény ellenzéki frontra éa az ahhoz csatla­kozó pártonkivüli csoport elhelyezkedésére is, ugy hogy húsvéti szünet után a parlament teljes átcsoportosulására van kilátás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom