Délmagyarország, 1913. május (2. évfolyam, 101-125. szám)

1913-05-01 / 101. szám

94 DÉLJ&A.GYARORSZÁQ 1913.. május 1 SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. Szinháxi műsor: CSÜTÖRTÖK d. u.: Leányvásár, operett. CSÜTÖRTÖK este: Aranyeső, operett, páratlan 2/s. PÉNTEK: Swárdström Valborg 1 ven-dég­fölléptéve 1 Hoffman meséi, opera. Bérlietszii­net. SZOMBAT: Swárdström Valborg ven­dógtfölléptével Pillangó kisasszony, opera. Bérletszünet. VASÁRNAP d. u.: A dolovai nábob leá­nya, szinmü. VASÁRNAP este: Aranyeső, operett. Páros s/J. "R:'M A tavaszi tárlat megnyitása. — Szegedi festők kiál.itása. — (Saját tudósítónktól) A város társadal­mának művészi szükségleteihez olyannyira hozzátartozó tavaszi képkiállítás, melynek megtartását a Képzőművészeti Egyesület tervszerűtlen művészi politikája majdnem meghinsitotta, végre mégis alakot öltött, A szegedi festők .összefogtak és kész dolgaikat a ikiultur,palotában csoportosították, jeléül an­nak, hogy munkásságuk eredményes volt és igazi művészi értékekkel állhatnak ki .a kö­zönség elé. i : í.íí A kiállítás anyagát a megnyitás után részletesen ismertetni fogjuk, most csak egy­szerűen felsoroljuk azokat az érdekességeket, amelyeket a rendezés zűrzavarában futólag észrevenni sikerűit. Mindenekelőtt kellemesen tűnik fel, hogy Nyilasy Sándor, ki csak a minap zárta he külön kiállítását, ezruttal is szép kollekcióval van képviselve. Képei ugyan nagyobbrészt ismerősek már, de mostani elhelyezésükben 1 jobban ihatnak és érvényesülnek. A nagy te-, remiben van Papp Gábor (gyűjteménye is. Igen szorgalmas, lelkiismeretes és komoly j művészi ambícióval megáldott ember, aki portré és zsánerképeivel egyaránt feltűnést fog kelteni. T; ( ü Heller ödön képein a színek tavaszi 'him­nuszát vesszük észre, A fiatal festő, aki Nagy­bányáról indult művészi pályájára, mindig nagy fogékonyságot mutatott a meleg színek harmóniája iránt, de ujabb haladása egye­nesen meglepő. Női portréje, mely (Budapes­ten is élénk feltűnést keltett, elsőrendű al­kotás. I i r. j|j$U Külön fel kell említeni Joaohim Ferenc elsőrendű alkotásait, melyek mesteri biztos­ságai megérzésekre vallanak. Egytónusu, gaz­dag invencióju képek ezek; valamennyiben valami különös friss benyomás és emellett álmodozó szín merengés van. Hódy Géza és Vigh iFerencné szintén értékes, komoly mü­veket állítottak ki, különösen az utóbbi tüuik fel nőiesen finom hangulatával. A kiállítás egészére az a megjegyzésünk, hogy a felsorolt és feltétlenül művészi értéket képviselő festők müved mellett van egy cso­mó olyan elfogadott kép is, melyekkel szem­ben a tárlat rendezősége nagyon kevés kri­tikát gyakorolt. Nagyobb ellenőrzés és a szinvonal megőrzése nem ártott volna. A képkiállítás ünuepies megnyitása csü­törtökön délelőtt tíz órakór lesz. * Ocskay brigadéros. Valamikor lőse parádés szérépe és még möst is mutatós és komoly alakítása Fenyvessy Emilnek az áru­ló brigadéros, akinek fájdalmas és poétikus * történetét mindig megindultsággal hallgat- ] 8fiHHSÜÜÜ^flliÍÍIa^Iii3H ja a magyar közönség. Férfias erő, harcos lendület, mély és érzelmes szenvedélyesség jellemzik a vendégművésznek ezt az ország­szerte ismert alkotását, amelynek szonónus alaphangja egymagában fölkelti a darab egész történelmi illúzióját. A közönség so­kat és nagyon szivesen tapsolta a kiváló szí­nészt, aki három módfelett élvezetes esté­vel szolgált a publikumnak. Az egész előadás uj volt, mert a mostani színtársulat még nem játszotta az Ocskay brigadérost. A főszerep­lők közül különösen Csiky László játéka emelkedett ki nemes hévvel és tüzes, komor pátosszal, jók voltak László Tivadar s Pogány Béla is. Tisza Ilonát Gömöry Vilma ját­szotta. A meleg, odaadó hitvest, a lelkes hon­leányt finom és lágy szinekkel, meginditö vonásokkal játszotta és különösen szép meg­jelenése és kiváló beszéde tűnt föl. Dili sze­repében Harmath Zseni mutatott kvalitásokat iés formás, kedves Tisza Jutka volt Gyön­gyössy Teréz. * A színészek választójoga. Az Orszá­gos Szinészegyesület legutóbbi közgyűlésén szóvá tették azt, hogy az uj választótörvény milyen mostohán bánik el a színészekkel. A fővárosi szinészek választói jogosultságának nincsen ugyan semmi akadálya, de annál in­kább kirekeszti az uj törvény a választók kö­zül a vidéki színészeket, akiiknek speciális helyzete kizárja azt, hogy választójogukat gyakorolhassák. Ebből kifolyólag ugy hatá­roztak a szinészek, hogy együttes kéréssel járulnak a törvényihozás elé választójoguk megszerzése érdekében. Kérelmük (főképpen odaterjed, hogy nálunk a választói jogosult­ságot ne kössék «z egy helyben való lakás­hoz, hanem a megfelelő adóminimum tekin­tetbe vétele mellett adják meg nekik a vá­lasztójogot. A szinészek ilyen irányú kérése a képviselők előtt is méltánylásra talált, oly­annyira, hogy több képviselő Ígéretet tett arra, hogy kérésüket támogatni fogja. A leg­közelebbi ülésszakban egy nagyobb küldött­ség járul majd a miniszterelnök és a képvi­selőház elnöke elé és ezek élőszóval is ké­relmezni fogják a szinészek választójoga kérdésének rendezését. * A szegedi Swardström Valborg-esték. Swárdström Valborg, a világhírű svéd éne­kesnő, akit eddig a hang verse ny termekből is­mert a közönség, pénteken és szombaton ját­szik először színpadon. Drámai énekesnőként való bemutatkozása mindenesetre érdekes lesz, amint azt a .közönség érdeklődése is iga­zolja. A művésznő már itt van Szegeden és részt vesz a házi próbákon. Legjobb színházi cukorkák Línden­íeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá­ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. Az „ARANYESŐ" hangjegyei Várnay L. könyvkereskedésében kaphatók. rOGAE szájpadlás nélkül. Az általam készi­tett rágásra kitűnően használható a valódi fo­gaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen pótolják. Készitek továbbá arany koro­nákat és levehető arany hidakat jutányos árak mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javitást 4 óra alatt készitek. BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. : Megnyitás! : A nagyérdemű hölgyközönségetez uton is tisztelettel értesítem, hogy aői AMUtmml május 1-én (Szécsényi-tér 9.1. e.) megnyitom. — A fővárosban és külföldön elsőrendű cégeknél szerzett sok évi tapasztalatom és szaktudásom kellő garancia arra, hogy a legkényesebb Ízlésnek is megfeleljek. — Speciál angol­costümök, utazó- és estélyi-kö­penyek, sport ruhák stbi legújabb divat szerint, szolid árak mellett, elsőrendű munkaerők által sze­mélyes vezetésem alatt készülnek. Magamat a hölgyközönség b. pártfogásába ajánlva maradtam :: Illő tisztelettel :: Zsolnay István. -É ijcttdrijgtt börblitorplcnlcgg$$ggcligi Kulinyinál Szeged, Kiss-utcza, Kiss D.-ház. EDISON mozi színház Csekonics és Fekete­sas utca sarkán. • Ma Duci bácsi legújabb nyolc esete Rendes helyárak 1 K, 80, 60 és 40 f. Előadások hétköznap 5 órakor, vasár­és ünnepnap 3 órakor kezdődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom