Délmagyarország, 1997. július (87. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

Kis magyar gyógyszerháború... (6. oldal) o OU^^. ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ KEDD, 1997. JÚL. 1., 87/151. ÁRA: 33 FT • Égett az ásotthalmi erdő... Eldobtak egy csikket? Hármas, kiemelt riasz­tási fokozattal vonultak tegnap a szegedi önkor­mányzati tűzoltók a 35 kilométerre lévó Ásottha­lomra, ahol a helyi erdé­szetben közel egy hek­tárnyi területen égett az aljnövényzet, amely ve­szélyeztette a mellette, körülötte lévő 15-20 éves fenyóerdöt is. Mire a helyszínre értek a tűzoltók, akkorra már a lombok is lángot fogtak. A halasi kollégák, vala­mint a mórahalmi és az ásotthalmi önkéntesek segítségével fél óra alatt oltották el a lángokat. A szegedi ügyeletes tűzol­tók a Napos úti laktanyában éppen forró levesüket fújták, kanalazták tegnap ebéd­időben, amikor megszólalt a riasztást jelző csengő, majd a hang: tűz van az ásotthalmi erdőben. Gyors szájtörlés a szalvétával, aztán uzsgyi! Négy fecskendővel és egy vízszállító járművel érkeztek meg a hullámos, keskeny, homokos úton az erdőgazda­ság területére, ahol füst és lángok fogadták őket. Ár­nyékban is izzadt a bámész­kodó tudósító, hát még a vas­tag köpenyben szorgoskodó tűzoltók! Napon legalább 40 fok lehetett. A védőgúnyá­A tűzoltók 30 perc alatt fojtották el a lángokat. (Fotó: Gyenes Kálmán) ban, oltás közben pedig dup­láját érezhették. Amikor minden füstöl, üszkös, olyankor elképzelhe­tetlen a hozzá nem értők szá­mára, ugyan hogyan tudják a szakemberek utólag megál­lapítani, mi okozta a tüzet. Bizonyítani ugyan nehéz, de vélhetőleg dohányzás, avagy nyílt láng könnyelmű haszná­latában gyökerezhet a kiváltó ok - vélekedett tegnap az ol­tási munkák irányítója, Vida Sándor őrnagy, szolgálatve­zető. Azt azonban nem sza­bad remélni, hogy az esetle­ges vétkes majd felnyújtja a kezét, és kijelenti: én vagyok a bűnös - tette hozzá. Az idén eddig lényegesen kevesebb erdőtűzhöz moz­gósították a piros autókkal száguldó egyenruhásokat, mint például két évvel ezelőtt. Akkor nagy volt a szárazság, és túl sok az irigy ember - füstölögtek egymás között a tűzoltók tegnap a már csupán füstölgő gallyak fölött. Sokan jutottak akkor kárpótlásként erdőhöz, rá­adásul a megégett rönköket fillérekért meg lehetett vásá­rolni... A vizsgálat folytatódik, a kár néhány százezer forintra becsülhető. V. Fekete Sándor A Magyar RTL (is) nyert • Budapest (MTI) Az Országos Rádió és Te­levízió Testület (ORTT) hétfőn, a nyílt szavazás má­sodik fordulójában egy tar­tózkodással meghozta dönté­sét az országos kereskedelmi televíziók frekvenciapályáza­tának ügyében. A Kereske­delmi 1. néven jelzett frek­venciára kiírt pályázatot az MTM-SBS nyerte el, a Ke­reskedelmi 2-re kiírt pályáza­ton pedig a Magyar RTL végzett az első helyen. A döntést követően Ré­vész Tamás Mihály, az ORTT elnöke a Magyar Rá­diónak, a Magyar Televízió­nak és az MTI-nek adott tájé­koztatásában elmondta: a tes­tület politikamentes, szakmai­lag megalapozott döntést ho­zott. Törvényi kötelezettsé­gének megfelelően 15 napon belül írásban készíti el indok­lását, amelyet nyilvánosságra hoz. Hozzátette: elöljáróban annyit elmondhat, hogy a na­gyon szoros versenyben műsortervével győzött az MTM-SBS. A Magyar RTL (CLT-UFA) azzal győzőtt, hogy 16 televíziót működtet Európában, meghatározó hír­szolgáltatással, amelybe ez­után Magyarország is bekap­csolódhat. MTM-SBS kon­zorcium tagjai: a Tolvaly Fe­renc nevével fémjelzett film­forgalmazó vállalat az MTM; az SBS (Skandinavian Broadcast), amelyhez az ABC és a Paramount, vala­mint a Walt Disney-érdekelt­ségek tartoznak; továbbá a TeleMünchen Group. A Magyar RTL tagjai: a CLT-UFA, amelyből a CLT luxemburgi érdekeltségű cég, az UFA pedig Bertelsman- és Universum-érdekeltség; a Pearson Television; a Matáv és az Unicbank. Berisha veresége • Tirana (MTI) Sali Berisha albán elnök hétfőn elismerte, hogy jobb­oldali Demokratikus Pártja vereséget szenvedett a vasár­nap megtartott előrehozott parlamenti választásokon. Fatos Nano, a magát győztes­nek kikiáltó Szocialista Párt vezetője szinte azonnal le­mondásra szólította fel Beris­hát, aki szavai szerint mindig is visszautasította az együtt­élést. Az albán monarchisták pártja eközben azt állította, hogy a parlamenti választá­sokkal egyidőben tartott nép­szavazáson a többség támo­gatta I. Leka király uralkodá­sának helyreállítását Elhunyt Benkö Gyula • Budapest (MTI) Életének hetvenkilencedik évében hétfőn elhunyt Benkő Gyula színművész. A Jászai Mari-díjas, kiváló művészt, a Vígszínház örökös tagját a teátrum saját halottjának te­kinti. Benkő Gyula búcsúzta­tásáról később intézkednek ­tudatta a színház igazgatósá­ga, valamint társulata és a gyászoló család. Benkő Gyula több mint félévszázados pályafutása alatt játszott például Piran­dello Hat szerep keres egy szerzőt, Shaw Candida, Gor­kij Éjjeli menedékhely, Cse­hov Három nővér, Rostand Cyrano de Bergerac, Molnár Ferenc Liliom, Shakespeare Rómeó és Júlia, valamint Miller Közjáték Vichyben című művében. Emlékezetes alakítást nyújtott a Háború és béke Andrej Bolkonszkij herceg szerepében is. Ki a lakáspazarló? Állami Számvevőszék kontra szegedi polgármesteri hivatal. (5. oldal) Kánikulai csoda A 75 éves néni karcolás nélkül jött ki a villamos alól. (4. oldal) Fél tonna alkohol „Leleményességből megint jelesre vizsgáztak a határt átlépő turisták..." (5. oldal) M5: díjemelés • Budapest (MTI) Keddtől emelkedik az Ml-es és az M5-ös autópá­lya úthasználati díja. Az Ml­es autópálya koncessziós szakaszán a személy- és kis­teherautókért 1500 forintot, az autóbuszokért 5 ezer 500 forintot kell fizetni. A teher­gépjárművek díjtétele a ko­rábbi 3 ezer forintról 3 ezer 200 forintra nő. A díjemelés az Első Magyar Koncessziós Autópálya Rt. (ELMKA) szerződéses partnereit nem érinti. Az új tarifák szerint az M5-ös legolcsóbb szaka­szán, Ócsa északi fel- és le­hajtó ágáig 210-840 forintot kell fizetni járműkategórián­ként. Ez az újhartyáni főka­puig tartó szakaszon ezer-4 ezer forint között változik. Vádemelés Patakyék ügyében • Budapest (MTI) A BRFK Vizsgálati Fő­osztályának Szervezett Bűnö­zés Elleni Osztálya június 27-én befejezte a nyomozást Pataky Attila és társai - H. György és G. László - ügyé­ben. A nyomozati iratokat a rendőrség vádemelési javas­lattal adja át a U-III. kerületi Ügyészségnek. A közlemény szerint két miskolci lakos 1996. október 28-án feljelen­tést tett zsarolás bűntett elkö­vetésének alapos gyanúja mi­att Pataky Attila budapesti la­kos és ismeretlen társai ellen. Egyikük feljelentése szerint október 17-én Pataky Attila és két ismeretlen társa Pataky lakásában arra kényszerítet­ték, hogy 50-50 százalékos közös tulajdonban lévő cé­gükben mondjon le a részéről Pataky Attila javára. A sértet­tet megfenyegették, hogy amennyiben nem írja alá az iratokat, megölik őt és fiát. A másik sértett feljelenté­se szerint 1995 áprilisában Pataky Attila és ismeretlen társa fegyverrel arra akarták kényszeríteni, hogy aláírjon egy olyan szerződést, mely számára kedvezőtlen feltéte­leket tartalmaz. Az eljárás során a gyanú­sítottak a terhükre rótt bűn­cselekmények elkövetését mindvégig tagadták. Hongkong újra Kínáé Tegnap délben is eldör­dült a gyarmat alapítása óta hagyományos delet jelző ágyúlövés - az úgynevezett Jardine déli ágyú -, az utol­só, amelyet még a brit ura­lom alatt álló Hongkongban, a Causeway-öbölben adtak le. Éjfélkor azután Károly herceg, a brit trónörökös hi­vatalosan átadta Hongkon­got Csiang Cö-min kínai el­nöknek, véget vetve ezzel a több mint 150 évig tartó brit uralomnak az 1000 négyzet­kilométernyi, „Kelet gyöngy­szemének" is nevezett terü­let felett. Ami az ágyúlövést illeti, az átadás-átvétel után is megmarad a hagyomány ­legalábbis nincs ilyen szán­déka a Jardine Matheson Holdings Ltd. cégnek, annak az ősi kereskedő vállalatnak, amely a lövést pontban dél­ben leadja, s amelyről ezért el is nevezték Jardine ágyú­nak. (Hongkong átadásáról írásaink a 2. oldalon.) Tegnap is eldördült a hagyományos déli ágyúlövés Hongkongban. (MTI Telefotó) Perbe fogták • Frankfurt (MTI) Majna-Frankfurtban hétfőn perbe fogták azt az építési vállalkozót, aki Né­metország eddigi legna­gyobb üzleti csődjét okozta, és amikor összecsaptak a fe­je fölött a hullámok, több mint ötmilliárd márkás hi­ányt hátrahagyva egy évig külföldön bujkált. Az ügyészség többrendbeli kü­lönösen súlyos csalással és okirathamisítással vádolja a 63 éves Jürgen Schneidert, aki mint építési nagyvállal­kozó egészen 1994 tavaszáig elismert üzletember volt és sorra építtette a luxusszállo­dákat, bevásárlóközponto­kat, s felújíttatott számos történelmi nevezetességet. Jelentős beruházásai voltak az új keleti tartományokban is. Legfőbb finanszírozója a legnagyobb német pénzinté­zet, a Deutsche Bank volt, amely szinte számolatlanul utalta ki a százmilliós össze­geket Schneidernek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom