Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-18 / 183. szám

ií Wlág proletárjai egyesüljetek 1 Siewd, 1946. awiisztus 18. vasárnap in. árt. tsí, u. Bra: 40 fillér. vmwAa imioZBU A MAGYAR KOMMUNISTA PART DÉLMAGYAROKSZAGI NAPILAPJA FALURA ELVTARSAKi Irta: GÁRDOS SÁNDOR A Magyar Kommunista Párt városi szervezetei ma, vasárnap és kedden, Szent István napján tömegesen kere­sik fel a falvakat s tanyákat, hogy az országszerte megrendezett parasztnapok keretében a személyes találkozás esz­közeivel mélyítsék, erősítsék azt a ba­rátságot, amely a falu és város dolgo­zói között eddig sajnálatosképpen nem volt eleven valóság, de amely a pa raszt- és munkásegység kiépítése és az ország dolgozóinak összefogásai érdleké­ben elkerülhetetlen szükségesség. Ed­dig) csak a követválasztások előtt és ilyentájt gabonaéréskor volt a falvak­nak városi látogatójuk. Vála-sztáisok előtt az ural? is leereszkedtek a falusi néphez, komáztak velük, hogy János bácsi igy, meg Mihály gazda amúgy, szavazzon erre, vagy ama a pártra, az­tán hai lezajlott a választás és ez vagy amaz a kegyelmes, méltóságos vagy nagyságos ur követ lett, feléje se néz­tek többé Mihály gazdának, meg János, bácsinak. Gabonaéréskor pedig a ke­reskedők siserahada. öntötte el a falva­kat és igyekezett olcsó áron összevásá­rolni a termést. A város dolgozói a legutóbbi évek­ben ugyancsak meglátogatták a parasz­tot, batyu volt a hátukon és az élelem­ért. meg iparcikkekért folyó élet-halál­harcban igyekeztek egymást kölcsönö­vn V'rsapaL Ezek. a c-orebere-j+oga­tások sem voltai? &jkaúi ásuk «tu, hegy a íaiu és város népét eözelebb hozzák egymáshoz. Sőt, a nyomorúság még Ki­élezte a két termelőséteg között azok­kat az ellentéteket, amelyeket eddig az urak mesterségesen szítottak is, nehogy egymá&nataiáljon munkás és paraszt. A demokrácia megtörte a földesuráig, szoigablrák, jegyzői?, csendőrök ée fis­kálisok korlátlan, hatalmát es befolyá­sát. a falu népe lassan-lassan ráeszmél osztályöntudatára, megérti, hogy mi­lyen ej"öt és hatalmat jelent a paraszt­ság egy nagyrészt agárországban és le­rázva magáról az urak mézesmadzagát, amellyel eddig ide-oda rángatták, ösz­tönösen szövetségest keres a politikai la® jóval érettebb, szervezettebb városi munkásságban, amelynek érdekei azo­nosak az övéivel. Ezt a természetes szö­vetkezést kell most kiépítenünk meg­bonthatatlan munkás- és paraszt-egy­séggé, ezért megyünk ezúttal már ba­tyu nélkül a falvakba és tanyákra: A jó forint feleslegessé tette a cserebere­játékot és megszüntette a fasiszta nyo­morúság okozta érdekellentéteket vá­rosi munkás és falus termelői termelő között. Szeged várog kommunista pártszer­vezetei és az üzemek munkássága most a legtisztább szándékokkal eltel­ve látogatja meg otthonában falusi munkástestvéreit és a közvetlen szó erejével igyekszik lerombolni a közé­jük emelt mesterséges falakat és meg­győzni őket arról, hogy ha munkás és paraszt összefog a demokratikus Ma­gyarország jólétének, gazdasági és kul­turális felemeiésénele érdekében, ugy n:nc9 az az uri huncutsági, amely eb­ből a szép és gazdag országból még egyszer siralomvölgyét csinálhasson. Akkor ebben az országban döntő szava a munkásság és parasztság szervezetei­nek lész és ezt a józan, hatalmas dol­gozó réteget nem lehet mindenféle ide­gen érdekekért, ködös jelszavak és, hangzatos propaganda eszközeivel ujabb politikai kalandokba sodorni. Elvtársak, akik 18-án és 20-áh tö­megesen látogatjátok meg falusi testvé­reinket, világosítsátok fel őket, hogy a legnagyobb politikai erő a szervezett­ség, a közös, szent célokért való össze­fogás. Bizonyítsátok be, hogy mindaz a sok alávaló rágalom, amit eddig falun a kommunisták ellen tervszerűen tere jesztettek, gyalázatos hazugság, mert nincs a kisparasztnak őszintébb, iga­zibb barátja, mint a kommunista dolgo­' zó, a Magyar Kommunista Párt, amelp ' élenjárt a földosztásnál, legnagyobb ré­jsze van abban, hogy a hadifoglyokat még békekötés előtt hazaengedik a Szov­jetunióból és a Kommunista Párt volt az, amely kierőszakolta a jó forint megteremtését és rohammunkával vett részt ugy az ország újjáépítésében, mint a már tűrhetetlen infláció megszünte­tésében. Erősítsétek megjelenésiekkel pártunk falusi szervezeteit és építsétek ki azokat az elszakíthatatlan kapcsola­tokat, amelyek a jövőben munkást és parasztot összefűzik. Üljetek össze ba­ráti beszélgetésekre, hallgassátok meg a földmunkások panaszait és tanácskoz­zatok meg velük a segítés módozatait. Az üzemi és szervezeti kulturgárdák necsak szórakoztassák a falu népét, ha­nem a művészet eszközeivel igyekezze­nek felkelteni kulturszomjukat és nagy költőink szellemével erősíteni munkás­öntudatukat. Szervezzétek meg, velük együtt a rendszeres falujárásokat, ame­lyek kereteben a városi dolgozó egyre sűrűbben randizhasson ki falura pi­henni s üdülni, szórak-.iná s szórakoz­tatni, tanuini s tanítani. Teremtsetek személyi kapcsolatokat egymással, hogy a m mkas-paraszt barátsági necsak po­nt.kat szólam, hetem eleven va'.ósás legyen. Ne ugy fogjátok fel a faluláto­gatásokat, mint agitációs pártmunkát, hanem mint nemzetnevelő feladatot, amelynek eredménye a két hatalmas dolgozó réteg egymásratalálása és a de­mokratikus Magyarország felemelke­dése lesz. Ha ezt a szép és döntően fon­tos feladatot sikerül nektek megoldani, akkor egyszersmind jó pártmunkát is végeztetek. Mert ezt kívánja tőletek a Magyar Kommunista Párt. A magyar sérelmek cáfolat nélkül maradtak — tehát igazak Gyöngyösi külügyminiszter válaszolt Masaryknak a magyar ügyben elmondott beszédére (Páris, augusztus 17.) Gyöngyösi Já­nos külügyminiszter, a magyar béke­küldöttség vezetője, válaszolva Masa­ryk csehszlovák külügyminiszternek a oéfcecrtekezlet plénuma előtt csütörtö­kön elmondott beszédére, nydJatkoaat­tert adott a Magyar Távirati Iroda kü­lön tudósi tójának és a következőket mondotta: —< Masan-k külügymin tszt.— ur . .nagyar .t.öziái ..as Hönnái'»v.\ 4 óen elmondott deklarációmra linóm, fölényes iróniával' válaszolt, de nem cáfolta a tényeket, hogy, a magyarság jogfosztott állapotban, kiutasításra elő­készítve, állandó félelemben él Szlová- j kiában. Ehelyett feltette magának a; kérdést, vájjon nem hadlcrtta-e mind- j L Ausztriának az a kérése, hogy küldöttség utján kifejthesse álláspont­ját az osztrák-olasz határ megvonása kérdésében. 2. Az iráni kormánynak az a kéré­se, hogy résztvehessen a békeértekez­loien. Mac Neil angol megbízott javasolta Ausztria meghallgatását, Visinszky el­lenezte azt. Az olasz békeszerződéssel) kapcso­latos osztrák álláspont meghallgatásá­ra vonatkozó brit indítványt a békeére tekezleten 15 szavazattal 6 ellenében elfogadták. Az indítvány ellen a Szov­jetunió, Fehér-Oroszország, Lengyelor­szág, Csehszlovákia, Ukrajna és Jugo­szlávia szavazott. A békeszerződés aláírása után átalakul a magyar kormány (Budapest, augusztus 17.) A kor­ezt már sokszor és másoktói és ki a győztes, Magyarország vagy Cseh- iS klZa^tl mm.Sr külügyminiszter ezt a beszédet már hallotta volna, mert hiszen a sérelr mek, amelyeket szóvá tettem, ujkele­tüek és ezek a sérelmek Masaryk Ta­más Csehszlovákiájában ismeretlenek voltak. A sérelmek cáfolat nélkül ma­radtak, tehát igazak. Ha igazai?, az em­beriesség és a demokrácia súlyos meg­sértését jelentik. Hangoztatásukat és az ellenük való tüitakozást csak az el­fogultság azonosíthatja admirálisok vagy mások révizionizmusávaL Egy ül­dözött nép fájdalmas panaszát és til­takozását nem lehet zokon venni. — Masanylc ur fel'eszi azt a kér­utáh azonban az egé^z kormány le­mond és ekkor az egész kormányt át­alakítják. Koss t István a Ház legközelebbi ülésén válaszol Drózdy Győzőnek a nemzetgyűlésen legutóbb elhang­zott vádjaira. 1600 vasúti tisztviselő kerül B-listára a szegedi üzletvezetOség területén Eddig 1133 tisztviselő B-listára helyezéséről jött ki a hatá­rozat. — Szombaton megkezdték a határozatok kikézbesítését (Sseged, auígusztus 17) A szegcdi MAV-üZl«tv©zetőség területén működő cfést is, hogy a mult tapasztalatai után öt B-It3ta bizottság közül négy telje­van e még nép, amely másként, járna sen e,"készült munkájával. Az általuk el a magyarsággal szemben, mint aho-j Készített létszámcsökkentési terveze­;yan -ezt ők teszik. Anélkül, hogy tet a közlekedési miniszter átnézte é® most ezt a multat vitatnám, válaszom az, hogy igenis van. A Szovjetunió és Jugoszlávia, amelyeknek demokratikus alkotmánya a területükön, élő magyar­ságot nemcsak hogy nem üldökí, ha­nem teljes jogegyenlőségben részesíti Örömmel állapítom meg, hogy a csehszlovák külügyminiszter úrral egy közös célban egyetértünk; a Magyaror­szág és Csehszlovákia közötti jószom­szédi viszony megteremtésében? Ennek érdekében, azt hisezm, égy dolgot kell megtenni: teljes őszinteséggel és nyílt­sággal beszélni az alapvető problémák rók A párisi rádió magyarnyelvű adá­sában közölte, hogy Gyöngyösi János külügyminiszter sajtóértekezletén igen sok külföldi újságíró jelenít meg; akik a miniszternek Masaryk csehszlovák külülgyminiszternek adött válaszai iátható nagy érdeklődéssel hallgatták Ausztriát meghallgatják az olasz-osztrák határ kérdésében (páris, augusztus 17.) A békeérts ticzlct szombaton teljes ülést tartott. A -vapírendre a következő kérdéseke* 'Űzték ki: Kiadta a szegedi üzletigazgatóságnak feldolgozás vég-tt. Ezien a néten a feldolgozás munkája ís befejeződött a négy bizottság anyagát iiletően as szombaton megkezdték a végleges ha­tározatok kikézbesítését a B-listára helyezett tisztviselőknek. A kiskun­halasi ötödik bizottság munkája még Wiyik. A négy bizottság munkája eredmé­nyeként a szegedi üzletvezetőség te­rületén eddig 1133 vasúti tisztviselő került b-listára. Ez a szám a kiskun­halasi bizottság által B-üstára helye­zettekkel együtt valószínűleg 1600-ra fog növekedni. Ez a tisztviselői össz­létszámnak körülbelül 30 százaléka, a vasút b-listája tehát meglehetősen nagyarányú és azt jelenti, nogy kö­rülbelül minden harmadik vasutas b­listára került a szegedi üzletvezetőség területén. Az elbocsátottak között egész rór főtisztviselő szerepei, akiknek legna­gyobb része politikai megbízhatatlan­ság miatt, vagy létszámteiettiség miatt nyugdíjigény nélkül került B­listára. Igy például dr. Szilágyi Ferenc volt* üzletiigazgató, dr. Somogyi Miklós mű­szaki főtanácsos, Magyari Nándör mii­szaki főtanácsos, az építési és pálya­fenntartási osztály főnöke, Cserta László műszaki főtanácsos, megbízott üzletigazgató, dr. Kiss Gyula taná­csos, Hadik Zoltán főmérnök, Bokor Ferenc felügyelő, a szám osztály főnö­ke dr. Jambrik Kázmér főtanácsos, a titkárság osztályfőnöke (nyugdiigéiny­nyel), Lengyel Nándor főtiszt, a keres­kedelmi csoport főnöke, Koltai József müsza-ki tanácsos (nyugdiigénnyei), Si­mor János műszaki főtanácsos (nyug­díjigénnyel), Szabó Zsigmond, felügye­lő, Bérezi József felügyelő, a- közellá­tási osztály " vezetője, Bacsila János, főintéző, osztályfőnök, Cseh Ferenc ellenőr, üzletigazgatósági titkár és má­sok. Amint értesülünk, az elbocsátó ha­tározatokat olyan mértékben kézbesi­tik ki, amint az elbocsátott tisztvise­lők pótlásáról gondoskodás történik. Szombaton már sokan megkapták az elbocsátó határozatokat. Gyöngyösi József elvtárs üzlet-igaz­gatóhelyettes az elbocsátásokkal kap­csolaban a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának: — Az elbocsátott tisztviselők pótlá­sa folyamatban van, mindent elköve­tünk, hogy, távozásuk ne idézzen elő fennakadást az üzletmenetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom