Délmagyarország, 1918. június (7. évfolyam, 126-147. szám)

1918-06-20 / 142. szám

4 jm/ma&yar/qbszag Szeged, 1918. junius 20. Tisza István és Fényes László.) TÍSza: Harminc éve állok szemben ilyen artfkulálatlan hangokkal... Fényes László: Leszögezzük ezt a ki­jelentést! Elnök rendreutasítja Fényest. Tisza: Én képviselő urat az esküdtszék előtt szögeztem le. A képviselő úrral soha-, sem állok szóba. Fényes László: Hogy szóba áll-e, vagy sem, nem érdekel. A nép beküldött ide, ne­kem igazam volt, igazam van. Tisza ezután ujabb szemelvényeket olvas fel Károlyi beszédeiből. Kijelenti, hogy pel­lengére kell állítani Károlyi németellenes tö­rekvéseit. A mai katonai helyzet metlett az antantnak egyetlen reménysége, ha ilyen beszédeket hall, amelyek kiszínezve kerülnek odaát feltálalásra. Polónyi Géza: Ez népámitás! Az óriási fcajban az elnök folytonos csengetése és szen­vedélyes közbeszólások közepette folytatja Tisza beszédét. (Miért késik a béke.) Azt mondja, hogy a francia kormány életét hosszabbítják meg az itt elhangzó be­szédek és emiatt késik a béke. Ezek a törek­vések kishitüséget keltenek az emberben, ezek a kirohanások a német szövetséges el­len kompromitálják a népet. — A háborút meg kell szüntetni, de bé­két óhajtásokkal megvalósítani nem lehet. (Már messze tulmentünk a szükség hatá­rán. A békét a kishitűség szitásával meg­hozni nem lehet. A békét a katonák hozzák meg és a nép, amely tür és szenved. — Ismételem, ez nem belpolitikai kérdés, hanem hazafiasság kérdése és hazafiasari gondolkodó ember csak ezt kiálthatja az urak felé: Quo usque tandem? (Viharos taps és éljenzés a munkapárton.) Elnök öt percre szünetet rendel el. (Wekerle a Károlyi-párt elten.) Szünet után Wekerle miniszterelnök szó­falt fel. Azok után a szisztematikus felszóla­lások után, amelyek Németország ellen a legutóbi napokban elhangzottak, engedje meg a Ház, hogy ezekkel foglalkozzam. Nem akarok kitérni azokra az izgatásokra, melyek kel Tisza István részletesen foglalkozott és melyek talán a demagógia szempontjának kiviilhagyásával még gyökeres revizióra szo­rulnak. (Nagy derültség a munkapárton. Gróf Tisza István is nevet.) — Én csak annyit mondhatok, hogy Ma­gyarország az egyetlen állam, amelyben ilyen izgatások minden megtorlás nélkül hangozhatnak el. — Megszoritó intézkedéseket nem igen Óhajtok tenni, de mikor a szövetségesek el­len szisztematikusan elhangzó támadások annyira elfajulnak, mint a legutóbbi napok­ban, amennyire lehetséges, törvényadta mó­. don kétféleképen akarok eljárni. Először in­tézkedni, hogy törvénybe ütköző izgatások megtorlás nélkül ne maradhassanak. (Helyes lés a munkapárton.) Másodszor preventív intézkedéseket fogok tenni, hogy ilyen gyű­lések íeloszlattassanak. Ezután Batthyány és Sándor Pál teg­napi beszédeivel foglalkozik. A két beszéd a Németországgal való szövetség jkimélyitésé­ről szól. A mélyítés uj kifejezés. Szerinte minden külföldi országgal megkötendő keres­kedelmi egyezséget tárgyalás előz meg, a mely nem más, mint ezen viszony szoro­sabbra való fűzése. Németországgal való szövetségi viszonyunkat hosszabb időre akar­juk létrehozni a védelmi szempontok és gaz­dasági érdekek figyelembevételével, ugy, hogy ez a kölcsönös védelem erőteljesebb legyen. Természetesen ez az együttműködés a békefeltételek megállapításánál is érvénye­sülni fog. (A rekvtrálásról.) Batthyány parlamenti bizottság kiküldé­sét célzó indítványát feleslegesnek tartja. Fait accompli elé állítani a törvényhatóságot nem lehet. A nemzet szabad elhatározása a szövetség mélyítésében fenmarad. Megemliti, hogy a rekvirálásöknál a katonaság a tör­vényhatóságok vezetőinek kérése folytán vett részt. A jövőben kerülni fogják ezt és lehetőleg a rekvirálásokat is. Ausztriának gabonanemüt most nem adhatunk, csupán száraz főzelékféléket megfelelő mennyiség­ben. Kéri az indemnitás elfogadását. Károlyi Mihály személyes kérdésben szólal fel. Foglalkozik Tisza támadásával. Kéri, hogy olvassák beszédének eredeti szö­vegét, nyomban meglátják, milyen tévesen közölték a lapok, ö beszédében Clémenceaut támadta és a német szövetség kimélyitéséről ma is az a véleménye, hogy azt Magyar­ország szempontjából veszedelmesnek tartja. Kijelenti bizonyos levélügyben, ihogy a biró­ság előtt fogja a rágalmakat tisztázni. Tisza ujabb felszólalása után Kun Béla beszél. A Károlyi-párt a legélesebb harcot fogja indítani a Wekerle-kormány reakciós politikája ellen.* (Andrássy válasza.) Ezután délután 2 órakor félbeszakították az ülést, délután 4 órakor Kun Béla folytatja beszédét. Foglalkozott a kormány választó­jogi elvfeladásával, sürgette a tisztviselőkér­dés megoldását. Preszly Elemér után Andrássy Gyula szólalt fel és az egész ülést végigbeszélte. Részletesen foglalkozott Tisza mai beszédé­vel, amelyben az ő személyét támadta. Azt mondotta Tisza, hogy az Andrássy-csoport áll a béke útjában. Dehogy. Az Andrássy­csoport csak Tisza teljhatalmának áll az út­jában. Hogy a parlamentben élesebb harcok folynak, mint kellene, annak kizárólag Tisza és pártja az oka. Tisza agresszív modora minden objektív bírálatot lehetetlenné tesz. Mindig az volt a vezérelve, hogy a háború miatt a belbékét nem szabad megbontani. A békét csak ugy lehet megoldani, ha a kor­mány az éhező tömegektől veszi az impul­zust. Ha azonban a tömegeket nem tudja megbékíteni, akkor nincs béke. A jelenlegi parlament nem akarja megcsinálni az igazi választójogot, amelyet a nép óhajt. Áttérve az izgatás kérdésére, kijelenti, hogy az izgatást elitéli, de sajnálja, hogy ma Wekerle, nyilván Tisza uszítására, minden­féle gyűlés feloszlatásával fenyegetőzik: Nem szeretné, ha azt látná, hogy a velünk való szövetséget csak ilyen eszközökkel lehet el­érni. Pártolja a német szövetség kimélyitését, mert a franciákkal, oroszokkal, vagy szer­bekkel nem lehetne azt helyettesíteni. Meg­állapítja, ogy épen Párisból indulnak ki az ellenünk irányuló támadások. A németek­kel egymásra vagyunk utalva. Áttérve a délszláv kérdésre, kijelenti, hogy a délszláv állam alakítását semmieset­re se engedné meg, azonban a horvátok nem­zeti érzését megerősíteni akarja. Az indem­nitást megszavazza. Teíeszky személyes kérdésben való fel­szólalása után 8 órakor áttértek az interpel­lációkra. (Az interpellációk.) Hindy Zoltán a harctéren levő egyetemi' hallgatók szabadságolását követeli. Zichy Já­nos kultuszminiszter kijelenti, hogy kész » kezdeményezést megragadva 3 hónapi tan­folyamot rendezni az egyetemi hallgatók szá­mára, amelyeket egész szemeszter gyanánt számitanának be nekik. A választ tudomásul vették. Bernát Béla a bormonopolium ügyé­ben terjeszti elő interpellációját. Wekerle ki­jelenti, hogy a kormány a bormonopolium ügyével sohasem foglalkozott. Csak arról van szó, hogy a kormány szabályozni kivánja a bor kivitelét. Papp Zoltán a lakáskérdés ügyében interpellál. Szterényi válaszában ki­fejti, hogy a kormány minden intézkedést megtett már. Elsősorbana magánlakásokba* levő állami hivatalokat, a központokat fog­ják kitelepíteni ideiglenes épületekbe. Az ál­lam 10.000 lakás építését is elvállalta és köz­ponti épitészügyi irodát fognak felállítani. A választ tudomásul vették. A többi interpelláló elállt az interpellá­ció előterjesztésétől, mire az ülés negyed lí órakor véget ért. Korzó Mozi R.-T. "ifiS": "sazgató: TELEFON 11-85. j VASS sAndor< 11-85. ••• Junius 20-án Csütörtökön A magyar filmgyártás szenzációja REPRÍZ vígjáték 4 felvonásban. Előadások 5 7 és 9 órakor. Rendes helyárak. Kedvező idő esetén a 9 órás előadás a nyári helyiségben lesz megtartva. iiÉMiiMt SZEGEDEN az 1918|9 tanévre a beiratások megkezdődtek. Felvé­tetnek három éves felső női keres­kedelmi, leánygimnázium, polg. leányisk. stb. középiskolai növendékek. BMüef m M. IpsptösSsa, Paliip-olia 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom