Délmagyarország, 1928. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-28 / 72. szám

1 neoT4r,v4RORsz,«? Ardino völgyében. Trevisoban és Gluzottoban я hóolvadás és nagy esőzések következtébeu hatalmas áradás pusztít. Mestrébcn az uccá­kon hömpölyög a viz. A Dolomitokból és a Karni alpokból ujabb nagy havazásokat jelen­tenek. Városokat pusztított el a m&xikéi földrengés (Budapesti tudósítónk lelejonjelenlése.) | elpusztította a földrengés Növelte a pusztu­Londonból jelentik: Mexikói jelentések szerint i lást az is, hogy a közeli hegjékből hatalmas Oxaxa városát heves földrengés rázta meg sziklák zudulták az elpusztult városokra. Plumas, Hidalgó és Votme városokat teljesen I Párisban ül össze a gépfegyver-Mzotisácj Páris, március 27. Az Havas iroda jelen- | megvizsgálására küldött ki, rövidesen összeül tése szerint az a háromtagú bizottság, amelyet • és tanácskozásait valószínűleg Parisban tartja a Népszövetség a magyar gépfegyveraffér | meg. lord Rothermere és Mussolini (Budapesti tudósítónk tele.'onjelentése.') Londonból jelenlik: A Daily Máil beszélgetést közöl, amely lórd Rothermere és Mussolini között, folyt le. Mussolini azzal kezdte, hogy a fasizmus megdönthetetlenül szilárd alapokon nyugszik. Olaszországnak békére van szüksége, mert hosszú gazdasági fejlődés előtt áll. Kül­földi államokkal nem óhajt konfliktusokba ke­veredni. Ami Magyarország cs Olaszország viszonyát illeti, a két állam kőzött őszinte barátság áll fenn. Véleménye szerint nem lehet egy olyan nemzetet, mint a magyar, erkölcsi depresszió állapotában tartani. A nemzetközi szerződések szentségének érinthebetlenségi elvét meg kell ugyan őrfcni, ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy egyes kérdésekben változtatások történjenek, ha a béke érdeke azt ugy kívánja. Foqadáából beleugrott a Dunába, majdnem belefullad! (Budape&ti tudósítónk telefonjelentése.) j parira A Duna közepén az asszony görcsöt Ma este 6 óra után Orffy Gvuláné 59 éves kapott, fuldoklani és sikoltozni kezdett. A magánzónö a Ferenc JózSef-hidról beugrott J parti őrség azután kimentette és kórházba szál­a Dunába, hogy fogadásból átússzon a budai | litotta a furcsa fogadás áldozatát, „Trianont a Habsburgok uralma alatt megdönteni nem lehet", — mondotta Farkas István Budapest, március 27. A képviselőház ma foly­tatta a költségvetés Vitáját. Az első szónok a szociáldemokrata Farkas István volt, aki azzal kezdte beszédét, hogy a miniszterelnök Januári feesréiíéhen elismerte, hogy • titkosság benne van nr egységes párt programjában. Tönkretették az országot és megakadályozták az októberi demok­rácia megerősödését. Parlamenti váltógazdaságot tővetel. Az elnök rendreutasítja az egységespárti Kálmán Mvánt, aki sértő megjegyzést tett Peldl Gyulára. Farkas több határozati javaslatot nyajt be a földbirtokreformról és a titkos választójogról. Majd az ismeretes Vyx-féle levélről beszél és azt mond­ja, hogy a miniszterelnök felelős, hogy az állam határait szűkebbre szabták, mint a demarkációs vonal tolt. Trianont a Habsburgok uralma alatt megdttnteol nem lehet. Rothermere és MacDonald szerint a revíziós gondolatot veszélyezteti a Habsburg-gondolat Magyarországon­KaJlav Tibor először saját pénzügyi politiká­jával foglalkozik, majd hosszasan polemizál Hadik .lános felsőházi beszédével. Kijelenti, hogy ezen­kívül nem kíván foglalkozni a hadiköIC6őn-valo­rizáció kérdésével, töjelenti, hogy az volt az ál­láspontja, hogy nem szanálható az államháztar­tás a reperációs kérdés megoldása nélkül. Majd arról beszélt, hogy elérkezett az ideje annak, hogy legyünk valamit az adózóktfpesség (entartására. Csak annyi szerv legyen, amennyi elkerülhetetlenül Ittanic horza'mas katasztrófáin a Jégheggye' a tö»6 hét «seménve a Belvárosiban Sra jókarbantartás havi 50 fillér мм» Essrsrsas? szükséges. Amikor Kállay idáig ér, vizet iszik, amire Berki Gyula közbeszól: — Vizet iszik és bort prédikál. (Nagy derült­ség.) Kéllay kijelenti, hogy elismeréssel van a Kul­tuszminiszter kulturális programjáért. Fontos a magángazdaság rentabilitásának kérdése. A köz­gazdasági helyzetet kissé nyomasztónak tartja. Slrausz Zoltán: Kissé? Kállay ezután forgalmi adó enyhítést kér, a visszaéléseket ki kell irtani. Elérkezett az idő, hogy a rokkantádót, betegápolási adót és az inség­adót eltöröljék. A földadót pedig le kell szállí­tani . . . Megállapítja azonban, hogy a nagy krfzist e legjobban a kisgazdatársadalom állotta kl. Azzal végzi beszédét, hogy a hatalom törődjék az emberek dolgával. Szünet után Dencz Ákos azzal a megállapítás­sal kezdte beszédét, hogy az államháztartással együtt szanálni kellett volna a magánháztartást is. Kultúrpolitikai kérdésekkel foglalkozott és ki­jelentette, hogy egyetért a miniszter politikájá­val. Bleyer Jakab szólalt fel ezuláu. Először azokkal a vádakkal foglalkozott, amelyek a legutóbb hang­zottak el vele szemben. A nemzeti autonómia gondolatát Jászi Oszkár hozta be a közvéleménybe. Az ő mérsékelt politikája nem tetszett Jászi Osz­kárnak és társainak, akik őt denunciánsnak, házi németnek és ellenforradalmárnak nevezték. Ma nem a radikálisok támadják őt, hanem a naciona­listák, akik szerint ő agitátor. Mikép a múltban, ugy ma is kitart meggyőződése mellett. Madarassy Gábor: Csak abban nincs igaza, hogy a német kisebbség el van nyomva! Bleyer Jakab: Ünnepélyesen kijelentem, hogy > a német kisebbség nincs elnyomva, ő a történelmi magyarsággal együtt akarja megoldani a nem­zetiségi kérdést. Magyarország nemzeti kisebbségei nem voltak elnyomva és mindig tiltakozott az ilyen állítás ellen. Az utódállamok nemzetiségei azonban el vannak nyomva a szó fizikai értelmé­ben annyira, hogy nemcsak faji és nemzeti vol­tuk, nyelvi és kulturális érdekeik, hanem létük is vesaéJyeztetve van. Ama kéri a kormányt, hogy T928 március 31. intézkedéseiben gyorsabb tempót kövessen. A ma­gyar közvéleményhez az a kérése, hogy kevesebb bizalmatlanságot tanúsítson velük szemben, mert gyanakvásra és bizalmatlanságra nincsen ok, в és társai, akik a nemzetiségi kívánságok szószólói, nem akarják soha sem érzelmileg, íem területiig megbontani az országot. Az ülés este 6 órakor ért véget. ffi kultuszminiszter Szapden (A Délmagyarország munkatársától) Ked­den délután 5 órakor érkezett autón Szegedre gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, aki azonnal a püspöki palotába hajtatott. Itt a főispán és a polgármester üdvözölték a püs­pök társaságában, majd a miniszter rövid pihenő után a kis társaság kíséretében bejárta as egyetemi építkezéseket. Este a megyéspüspök­nél vacsora volt. Kilenc órakor érkezett a színházba, hogy résztvegyen a díszelőadáson, amelyről lapunk más hHyén számolunk be. A színház előcsarnokában Aigncr főispán, Somogyi polgármester, Pálfy József tanácsnok, a filharmonikusok elnöke és Tarnay Ernő igazgató üdvözölték a grófot, aki ezután a színpadra vonult, majd beszéde után a dísz­páholyban foglalt helyet. A kultuszminiszter szerdán résztvesz az egyetemi építési bizottság ülésén, este ismét a »külvárosi nagybizottság rendez vacsorát sze­fia MM••• !l!'¡NiaMai Gytgylthatatlm betegsége miatt ineSeugroft a Tiszába (A Délmagyarország munkatársától.) Ked­den délelőtt Jelentették a rendőrségnek, hogy Újszegeden a közúti híd lábánál egv isme­retlen uri nő beleugrott a Tiszába. Az élet* unt un nőt azonban kihúzták a vizből, akt• |'/ieft igv komolyabb bafa nem történt. A rend' | őrség részéről dr. Liokay Zoltán rendőrfő* ge'mazó száll > ki a helyszínre. Az életunt úriasszony kihallgatása alkalmával elmon­dotta. hogy gyógyíthatatlan betegsége miatt határozta el magát az öngyilkosságra. Két* ségbeesésében azt is kijelentette hogy újból öngyilkos tesz, mert halálos betegségével tovább élnt nem akar. Kihallgatták Tomkó Ferenc munkást is, aki a kétségbeesett asszonyt a vizből kimentette. Tomkó elmondotta hogy a közúti híd reno­válási munkálatainál mint mentő van alkal­mazva. Csónaklával a közúti hid újszeged! pillérjénél állt a part mellett, amikor Feczkó Ferenc, aki a hid vasszerkezete között dol­gozott, arra lett figyelmes, hoqy egy nő sza­lad le a vízhez, ledobfa magáról kabátját és a oizbe uorik. Feczkó azonnal szólt Tomkó Ferencnek, aki nyomban utána evezett a már­mér elmerülő úrnőnek, akit hosszas küzdel­mek után sikerült kimentenie a parira. A sze­rencsétlen n«s7onyt bevitték a körkórházba.) „OUrkopp", „Lucifer", „Steyer" Amerlcön" KERÉKPÁROK a világversenyek győztese! minőségben utolérhetetlen Gyári áraití Gummik. alkatrészek legolcsóbban GYERMEKKOCSIK legszebb kivitelben reklám érakon Kardos István műszerész ArleayréK Ingyen. 454 Cíckonlc» u. 5. JSÖi Kalapot 863 legolcsóbban veQes Kniiielnél Széchenyi iér 2. ss. I&Kola ucca 26. ss.

Next

/
Oldalképek
Tartalom