Délmagyarország, 1983. augusztus (73. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 73. évfolyam 181. szám 1983. augusztus 2., kedd Ara: 1,40 forint Napirenden: a korszerű kommunikáció Eszperantó vüáfkeneressixs Budapesten Gáspár Sándor köszöntölte a tanácskozás résztvevőit Vasárnap délelőtt a Bu­dapest Sportcsarnokban az eszperantó himnusz hang­| jaival megkezdődött a 68. eszperantó világkongresz­szus. A nagyszabású talál­kozót Grégoire Maertens, az Eszperantó Világszövet­ség elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a 70 országból összegyűlt mintegy ötezer eszperantistát, valamint a , kongresszus elnökségében helyet foglaló vendégeket, köztük Gáspár Sándort, az Elnöki Tanács helyettes el­nökét a rendezvény fővéd­nökét és Sarlós Istvánt, a Minisztertanács elnökhe­lyettesét, a védnöki testü­let elnökét. Kedves jelenet következett ezután: az egyhetes tanácskozással esv időben zajló nemzetközi eszperantista gyermekkong­resszus résztvevői és ma­gyar úttörők köszöntötték a küldötteket. Ezután Gáspár Sándor a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar dolgozók és az eszperan­tisták világtalálkozójának otthont nyújtó főváros la­kosságának nevében kö­szöntötte a 68. eszperantó világkongresszus valameny­n yi résztvevőjét, majd ar­ról szólt: nem tudni, hogy Bábel legendájának van-e történeti alapja, de az tény, hogy az emberiség egész történelme során nyelvi megosztottságban élt. E helyzet megváltozta­tásának szándéka vezette azokat, akik csaknem száz esztendeje lerakták egy közös nyelv, az eszperantó alapjait. Az eszperantóét, amely a kölcsönös megis­merés és megértés nyelve, s elősegítheti, hogy a vilá­gon létrejött valamennyi szellemi és kulturális ér­ték az egész emberiség köz­kincsévé váljék. Ezért folytatta — az eszperantis­ták mozgalmát az utóbbi évtizedek egyik legtisztább, legnemesebb mozgalmának tekinthetjük. A továbbiakban arról beszélt: minden embert az lelkesít, ha látja munkája eredményét. Ezen a kong­resszuson az eszperantisták jelentős sikerekről, valóban jó eredményekről adhat­nak számot, s ez méltán töltheti el őket büszkeség­gel. Gáspár Sándor befeie­zésül alkotó, eredményes munkát kívánt a kongresz­szusnak. A vendéglátó magyar eszperantisták. nevében Ba­ráth Endre, a Magyar Esz­perantó Szövetség főtitká­ra köszöntötte a mozgalom­nak a világ minden iáid­ról összesereglett tagjait. Elmondotta: népünk joggal érezheti megtisztelőnek, hogy a világszövetség Bu­dapestet választotta a kong­resszus színhelyéül. Ez a magyar eszperantó mozga­lom elismerése, de ezen túl megbecsülése hazánk nyitott, a békés egymás mellett élés jegyében pár­beszédre. kölcsönösen hasz­nos kapcsolatokra törekvő politikájának is. Ezt követően Grégoiré Maertens ismertette számos nemzetközi szervezet üd­vözletét, amelyekben ered­ményes munkát kívánnak a kongresszusnak. A tanácskozás fő témá­jának bevezető előadását Richárd E. Butlcr. a Nem­zetközi Távközlési Unió (ITV) főtitkára, a hírközlé­si világév főkoordinátora. a kongresszus díszvendége tartotta A hírközlési világ­év és a kommunikáció cím­mel. Hangsúlyozta, hogy a kommunikációnak kulcsfon­tosságú szerepe van a nemzetek társadalmi, gaz­dasági és kulturális ' fejő­désében. és a népek közöt­ti megértésben. Áttekintet­te a távközlés technikai fejlődését, szólt azokról a legégetőbb gondokról, ame­lyek enyhítéséért az ENSZ közgyplése 1983-at hírköz­lési világévvé nyilvánította. Az eszperantistákkal való együttműködés jelentősé­gére rámutatva kifejezte azt a véleménvéí: Az unió technikai eszközök felhasz­nálásával, az esznerantó világmozgalom pedig a nemzetek és a néDek kö­zötti nyelvi korlátok leküz­désével azonos célokért munkálkodik. Délután ünnepségen em­lékeztek dz Eszperantó Üi­lágszövetség 75 évvel ez­előtti megalakulására. Gré­goire Maertens áttekintet­te az egyre erősödő moz­galom eddigi történetét, s előadásában nagy teret szentelt a világ eszperan­tistái előtt álló feladatok­nak. Ezt követően a különbö­ző országok eszperantó mozgalmának vezetői kö­szöntötték a kongresszust. Az ünnepség után kezd­te meg munkáját a kong­resszus nemzetközi egyete­me, melynek egyhetes programjában — az orvos­tudománytól a környezet­védelemig, a legkülönfé­lébb témakörökben hangza­nak el előadások. A kongresszus szervezői vasárnap egész napos ren­dezvényre invitálták a bu­dapestieket a Városligetbe. Kirakodóvásár, táncház és sok más látnivaló várta az érdeklődőket. A színes prog­ramcsokor legérdekesebbje az eszperantó fórum volt: az Eszperantó Világszövet­ség tekintélyes vezetői vá­laszoltak a fővárosiaknak a nemzetközi nyelvre, és a hozzá kapcsolódó mozgalom céljaira, jelenére és jövő­jére vonatkozó kérdéseire. Este a Budapest Sport­csarnokban a kongresszus magyar nemzeti estjének kulturális programjai te­kintették meg a küldöttek. Hétfőn a Budapest Sport­csarnokban szekcióülések­kel, szakmai rendezvények­•kel. egyetemi elvadásokkal folytatta munkáját a 68. eszperantó világkongresz­szus. Külön munkacsoportban tanácskoztak az orvos­egészségügyi eszperantisták-, ülésezett a mozgalom egyik legerősebb szakmai szer­vezete a vasutas eszpe­rantisták nemzetközi szö­vetsége. és ugvancsak ösz­szejövetelt tartottak az eszperantista postások és távirdai dolgozók. Tanács­koztak a rádióamatőr esz­perantisták is, akik az MHSZ egyik, a Budapest Sportcsarnokhoz közeli klubjában a kongresszus ideje alatt rádióállomást i működtetnek: eszperantó [ nyelven tájékoztatják a ró-1 lág rádióamatőreit a buda­pesti rendezvény esemé­nyeiről. Folytatódott a nemzet­közi •kongresszusi egyetem: az intelligencia méréséről és örökléséről, valamint Konfuciusz közgazdasági gondolatairól hangzottak el előadások — eszperantó nyelven. Délután rendezték a Nemzetközi Eszperantó Szö­vetség szakmai szervezetei­nek együttes közgyűlését, amelyen a különböző cso­portok tagjait egyaránt ér­deklő kérdéseket vitatták meg. A nap folyamán számos különleges témával foglal­kozó munlcacsoport is ülést tartott. Így például az ide­genforgalommal foglalkozó eszperantisták nyilvános ülésen vitatták meg: mi­ként segilheti a turizmus a mozgalom még szélesebb körűvé válását. A Pataky István Műve­lődési Központban délután megkezdődtek az eszperan­tó nyelvű színházi előadá­sok. Este a csillebérci úttörő­táborban nemzetközi gyer­mektábor nyilt a világ­kongresszuson részt vevő szülők gyermekeinek ré­vételével. A BudaDest Sportcsarnokban nagy sike­rű kórusestet rendeztek amelyen bolgár, lengvel és magyar dalosok léptek fel. Több és jobb minőségű farmerszövet Kölcsönös előnyökön . ala­puló megállapodást írt alá a Budaflax Lenfonó és Szövő­ipari Vállalat az olasz Sil­ci és Filartex cégekkel. A haszonkölcsön-szerződés értelmében- az olasz fél szep­tembertől, hat, jövőre pedig újabb két úgynevezett ra­gadókaros szövőgépet bocsát a csillaghegyi szövőgyár ren­delkezésére. A nagy teljesít­ményű, 3,6 méter borda­szélességű, korszerű szövő­gépekkel a Budaflax több és jobb minőségű farmer­szövetet tud majd gyárta­ni: a berendezéseket —ame­lyek a külföldi partner tu­lajdonában maradnak — a csillaghegyi szövőgyár öt évig térítésmentesen üze­meltetheti. Ennek fejében vállalta, hogy 1983. június 30-ig évi 1000 tonna indigó­festésű fonalat vásárol az olasz partneréktől a minden­kori világpiaci áron. A Budaflax már hosszú évek óta áll üzleti kapcso­latban a Filartex céggel, amely több fonalszállító vál­lalat versenyében tartósan a legjobbnak bizonyult. (MTI) Agrokémiai telepek épülnek Korábban a mezőgazdaság­ban használt vegyszereknek nemegyszer az ötöde is tönk­rement azért, mert hiá­nyoztak a tárolók. A vesz­teségek csökkentésére or­szágszerte hozzáláttak az ag­rokémiai telepek hálózatá­nak kiépítéséhez. A MÉM összesítése szerint eddig 30 létesítmény készült el; a korszerű tárolókban gépe­sítették az anyagmozgatást, és gondoskodtak a vegyi anyagok helyes kezeléséről. A kedvező tapasztalatok alapján 12 helyen építenek újabb telepeket, ezek egy része még az idén elkészül. A telepeket a legtöbb esetben a környező gazda­ságok és a forgalmazó vál­lalatok összefogásával hoz­ták létre. A beruházási költ­ség ugyanis e'.ég magas, ese­tenként eléri a 60—80 millió forintot, s ez egy-egy üzem anyagi erejét meghaladná. A tárolókhoz vasúti vágány, il­letve közúti hálózat vezet, és így az anyagok beszállí­tása és szétosztása nem okoz gondot. A legújabb adatok szerint a mezőgazdaság te­rületének már csaknem 30 százaléka tartozik valame­lyik agrárkémiai' társulás­hoz, a létesítmények befo­gadóképessége azonban egy­előre még szűkös, és köz­vetlenül a terület 10 százalé­kát tudják ellátni. A to­vábbi készletet a meg* Ci Ag­roker-telepekről, illetve a műtrágyagyárakból fuvaroz­zák a gazdaságokba az ag­rokémiai központok közve­títésével. A központok ráfizetéssel működnének, ha csak a mű­trágya készletezésével fog­lalkoznának. Ezért a jöve­delmezőséget szolgáltatások­kal javítják: szállításra és rakodásra vállalkoznak, meg­rendelésre elvégzik a vegy­szeres kezeléseket, szakta­nácsot adnak. Több helyen egyéb feladatokat is ellát­nak, például olajat tárpl­r.ók. vagy betont állítanak elő. Az újabb gyakorlat sze­rint a telepek beruházási programját több szakaszban valósítják meg, így már az első egy-két évben haszno­síthatják az épületeket és az elsőként beszerzett gépeket. Később — az anyagi lehető­ségek ismeretében — újabb helyi fejlesztéseket végez­nek, kiegészítve a létesít­ményt például szolgáltató részleggel és a korszerű la­boratóriummal. (MTI) Kánikula a sólya téren « Nagy László felvétele Egy daru, egy Dodrog cs egy Intcrlightcr bárka szikrázó napsütésben Lemegy? Belenézek az uszály gyomrába. Az ezertonn :s hajó most kap új vaspa i­16t. Hegesztők dolgoznak benne. — Nem — mondom S­balin Endrének, a MA­HART tápéi hajójavítóba üzemvezetőjének. Fönn ugyanis sz. zágra süt a nap Népek barátsága nyári egyetem Hétfőn Pécsett ezúttal im­már huszonötödik alkalom­mal megnyitotta kapuit a TIT Népek barátsága nyá­ri egyeteme. Nyolcvan hall­gatójának mindegyike kül­földi. A megnyitón Soós Gábor nyugalmazott állam­titkár. a TIT országos al­elnöke negyedszázados mun­kájának elismeréséül átadja a jubiláló nyári egyetemnek a társulat aranykoszorús em­lékplakéttjéti A pécsi nyári egyetemnek nincsen szűken vett szak­mai profilja; a nevéhez hí­ven a békét és a barátságot, a népek közötti megértést és közeledést szolgálja a tudo­mányos ismeretterjesztés esz­közeivel. Békemozgalmi mun­kájáért két ízben tüntette ki a nyári egyetemet az Or­szágos Béketanács.. Az universitás első előadá­sát Sarkadi Nagy Barna, az Országos Béketanács főtit­kára tartotta a Magyar Nép­köztársaság békepolitikájáról. Most először eszmecseréket szerveznek a különböző ál­lampolgárságú, világnézetű és politikai meggyőződésű emberek között a békéről, nevezetesen a béke és a kul­túra kapcsolatáról, valamint a prágai békekonferenciáról és a madridi összeurópai ta­lálkozóról. A külföldi ven­dégek előzetes kívánságának megfelelően „mini" magyar nyelvtanfolyamot szerveznek. (MTI)­a hátamról, a homlokomról csufog a víz. lenn pedig a pokol bugyrát látom. — Tegnap 42 fok volt árnyékban — mondja Sibo­lin —, levittünk a haló­testbe egy hőmérőt, de az­tán gyorsan vissza is hoz­tuk ... — Miért? — Féltünk, hogy felroh. ban, ugyanis valószínű eg 60 foknál is melegebb vou az uszály gyomrában. Sétálunk a sólyatéren. Az jut eszembe, hogy a madár igazából akkor szép, amikor úszik, meg az is hogy a hajó is úszik, és az is aiv­kor szép, ha a természetes közegében van. Látok ugyanis egy partra vonta­tott Interlighter bárkát Úszva szebb. Így ormótlan vastömbnek tűnik. — Regiszteri szemlén var. nálunk — magyarázza Si bálin Endre. — Az mi? — Olyasféle, mint a gép­kocsiknál a kötelező mű­szaki szerviz. A sólyatér Tápéhoz kö­zelebbi oldalán a lakatosok szorgoskodnak. A Bodrog nevű vontatóhajót alakítják át tolóboxerré. arrébb egy 1600 tonnás TS-uszály szek­cióit varrják a hegesztők. — Jó félévet zártunk, mondja Ungi Gyula, az üzemvezető. Termelési ér­tékünk több mint 4 száza­lékkal nagyobb, mint tavaiy volt. — Gondjuk? — Szerkezeti lakatos, géplakatos és hegesztő nincs elég. Télen hidegben. nyá.on forróságban kell dolgozni a hajógyáriaknak . .. Való igaz, de nálunk :gen jók a kereseti lehetőségek és nem is csak a mi Droo­lémánk a szakemberhiány. Ilyen foglalkozást kevés fiatal választ mananság. Reméljük azonban. hogy együttműködésünk a 600-as számú Ipari Szakmunkás­képző Iskolával megoldja gondjainkat. P. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom