Délmagyarország, 1955. február (11. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-12 / 36. szám

DEL1NGY1R0RSZBG SZOMBAT, 1955 FEBRUÁR 12. Tanácstagok íogadóórái VÁROSI TANACSTAGOK F0GAD00RA1 Czirok Illés, 12-én, 3—6-lg, Petőfitelep, 24. u. 881. lakás. Korányi M.hály, 12-én, 5-7-ig. Belsped kintúi helyisége, Bajcsy-Zs. u. 22. Németh Antal, 12-én. 3—5-lg, Petőfite­lep. templomtéri általános Iskola. Papp Mihá.y. 12-én. 5-7-ig, IWzsa F­eugárút 9. párthelyiség. Barna Mlhályné, 13-án, 10-12-ig. Föld­műves u. MSZT. Berta Ferenc, 13-án, 10—12-ig. Földmű­ves u. MSZT. Berta Mária, 13-án, 9—11-lg, Csongrádi sugárúti Iskola. Csamangó Ferenc, 13-án. 10-12-ig, Czemélelmezésl Iroda helyisége, Jósika és Attila u. sarok. Terhes György, 13-án, 9-U-lg, Szilléri sugárúti Iskola. Rrinkus Lajosné, 12-én, 4-6-lg, Lőcsei u. 7. lakás. Frank Iván, 14-én, 5-7-Ig, Földműves u. MSZT helyiség. Gál János. 14-én, 6-8-ig, Gépipari Tech­nikum, Kálvária tér 5/b. Jáger Kálmán, 14-én, 5-7-ig, Ifjú Gár­da otthon, Szöregi út. Markos Károly, 14-én. 5-7-ig, Mérey u. Közgazdasági Technikum. Sánta Józsefné, 14-én, 6-7-ig, Városi kertészet. Szalma János, 14-én, 4-6-lg. Mlhálytele­kl iskola. , , . , „ ,, Szekeres István, 14-én, 4-6-lg, Hattyas­te>pl Iskola. _ _ . , .... Barlucz József, 15-én, 5-7-lg, Árpád tér az. Gyakorló iskola. Héger Károlyné. 15-én, 5-7-lg. Rózsa Ferenc sgt. 9. párthelyiség. Hódi Imre, 15-én, 5-7-lg. 84. sz. Ipari tanuló Otthon. Tolbuchln sgt. Dr. Kahán Ágoston, 15-én. 6-7-lg. Szem­klinika tanterme. , . Körmendi Ferencné, 15-én. 5-7-ig, alsó­városi Iskola. ... „ 1-Ml.l.n Páltl Gyuláné, 15-én, 4-6-ig. Pelőfltelep II. sz. Isko'a. _ . , Sebők Ferencné. 15-én, 5-7-!g, alsóvi­r0S«.W°UJo., 15-én. 6—8-lg, Béketelepi "vaw'wrencné, 15-én. 5-7-lg. Rókusi á Vőnek|lnillésné, 15-én, 5-7-lg. Ságvári lelepi iskola. AZ KERÜLETI TANACSTAGOK FOGADÓÓRA! Kovács Istvánné, Beisped, kultúrterem, Bsjcsy-Zs. u. 22, 12-en, ó—7 óra. Maróti Sándorné, Radnóti Miklós u. 34., MSZT. 12-en. 5-7 óra. Márkus János, 13-án. Móra Ferenc Kul­túrotthon, 9—11 óra. Frányó Antal, 14-én, Újszeged! Ifjú Gárda Fiútotthon, 5—7 óra Kurucz András, 14-én, Tömörkény-Iskola, 5-7 óra. Ilarmath fstván, 15-én, Újszegedi ált. is­kola, 5—6 óra. Dani Mátyásné, 15-én, Alföldi u. 12. fö'dszint 1.. 5—7 óra. Ilaliósl Miklós, 15-én, Zeneművészeti Szakiskola, 5—7 óra. Jenel Hedvig, 15-én, Szemklinika, 6-7 óla. Kókal János, 15-én, Tömörkény-Glmná­zium, 5—7 óra. Rczsek Margit, I5-én, Temesvári körúti Tanítóképző. 5—7 óra. Vass Zoltán, Adv-kollégium, Munkácsy utca. 15-én, 5—7 óra. Perel Zsuzsanna. Irinyi Diákotthon tár­salgója, AprI'ls 4 útja 4.. 4—6 óra. II. KERÜLETI TANACSTAGOK FOGADÖ­ÖRAI Ökrös Erzsébet, február 12-én, 3—5-ig. Petőfitelepi VI. utcai Iskola. Bálint András, február 13-án, 9— 11-ig, Petőfitelepi kpti iskola. Berta Józsefné, február I3-án, 9—11-ig, UJ-Petőfitc'epi iskola. Bondár István, február 13-án, 9—12-ig, Fodortclepi pártház. Dr. Hatps Sándor, február 13-án, 9— 11-ig. Vásárhelvi sugárút 31. szám. Kassal Tibor, február 13-án, 10-12-ig, Csongrádi sugárúti Iskola. Nagy Sándor, február 13-án, 9—12-ig. UJ-Petőfiteiepi Iskola. Lázár Szllveszterné, február 12-én, 4— 6-lg, Lőcsei u. 7. Horváth Istvánné, 12-én, 4-6-lg, Fodoi­telepl pártház. Bakacsl Sándor, február !2-én, 5-7-lg, Sziliért iskola. MEOYFI TANACSTAGOK FOGADÖÖRAI Február 12-én déle'őtt 9 órakor Puszta­mérgesen. a Tanáeshá'án Fekete Antal, 14-én 9 órakor Uls-entlvánon. a Tanács­házán Nedelykov Péterf tart fogadóórát. Földrajzi ankét-sorozatot rendeztek a pedagógusok továbbképzésére X Pedagógus Szakszervezet ren­dezésében érdekes ankét sorozat fe­jeződött be a közelmúltban Szege­den- Az ankétsorozaton a földrajzi ulapfogalmakkal kapcsolatos prob­lémák tisztázása mellett a helyi hagyományokkal és sajátosságok­kal foglalkoztak a résztvevő peda­gógusok. Ez az ötleie9 és hasznos kezdeményezés valószínűleg rövide­sen újabb követőkro talál: más szaktárgyakkal foglalkozó pedagó­gusok számára is terveznek ilyen helytörténeti ankétsorozatokat. Különös jelentősége a kezdemé­nyezésnek, hogy életben tartja, fel­eleveníti a helyi hagyományokat. A pedagógusok iskoláikban diák­jaiknak továbbadják azokat. Igy ez az ankétsorozat alapjává válhat a további, szélesebbkörű helytörté­neti kutatásoknak is. A RADIŐ MÜSORAJ FEBRUÁR IS, VASARNAP Kossuth-rádló 4.30 Reggeli- zene, 6.45 Lapszemle. 7 Hanglemezek, 8 Hírek, 8.10 Egy falu — egy nóla, 9 Zenés fejtörő, 10 Ünnepi mű­sor Budapest felszabadulásának 10. évfor­dulójára. ..Hajnal Budapest felett" cím­mel. 12 Hirek, lapszemle, 12.15 Népi ze­ne, 13 AJándékmflsor, 13.30 Rádiólexikon, 14.15 Onnepi hangverseny. 15.25 Liszt: III. r pszödia. Zongora: Alexander Bo­rovsky, 15.30 Egv hét a külpolitikában, 15 óra 45 Szív kflldl, 16.15 Moszkvai rádió összeállítása, 16.45 Hanglemezek. 17.40 Kincses kalendárium. 18.40 Tánczene, 19 óra 30 Közvetítés az. Erkel Színházból Bu­dapest felszabadulási évfordu'óje alkalmá­ból rendezett díszünnepségekről. 20 Est' híradó. 30.20 Vendégművészek hangverse­nye. 21.10 A tllndérvá'os. Irodalmi műsor Arnnv János, Babits Mlhátv. Devecserl Gá bor és még mások műveiből, 22 Hfrek, * Párthireh Értesítjük a Párttörténet I.—II. évfolyam, valamint a Politikai Gazdaságtan I.—II. évfolyam pro­pagandistáit, hogy részükre a 3. sz. útmutató megérkezett, melyet a Pártoktatók Házában átvehetnek. Városi Párt-Végrehajtóbizottság Értesítjük az ipari üzemeket, kereskedelmi és hivatali jellegű vállalatokat, hogy a felszabadulási vállalási emléklapok elkészültek. A szükséges mennyiségű emlékla­pok a Helyiipari Dolgozók Szak­szervezetének Területi Bizottságá­nál (Tolbuchin sugárút) Péter eiv­társnőnél átvehetők. Átvételkor darabonként 60 fil­lért kell fizetni a korábbi megbe­szélés alapján. Ipari osztály NAPIREND 1DÖJARASJELENTÉS 22.10 Tánczene. 23 Közvetítés a Zenemű­vészeti Főiskola nagyterméből, 24 Hfrek, 0.10 Csárdások. Petőfi-rádió 8 Magyar muzsika, 9 Alekszandrov­egyűttes műsora, 9.31) Lemezesláda, 10.10 Szív küldi. 11 Népek dalaiból, 11.50 Hang­lemezek. 12.30 Találkozás. Részlet Ka­rinthy Ferenc ,,Budapesti tavasz" c. regé­nyéből. 13 Müvészlemezek. 14 Legszebb operettek belépőiből, 15 Műteremben. Csók István festőművésszel beszélget Tóbiás Aron, 15.20 Csángó dalok, 16 Részletek a Szegedi Állami Nemzeti Színház Verdi Trubadur c. operájának előadásából. 17 Gyermekrádió. 17.50 Szimfónikus zene. 18 óra 35 Vonósnégves. 19.10 Emlékkönyv. Sa'amon Béla beszél emlékeiről, 19.30 Népzene. 20.20 Lapismertetés, 20.35 Tánc zene, 21.30 Sporthíradó, 22 Zenekari hang verseny. Várható időjárás szombat estig: Változó felhőzet, több helyen — futó havazás. Fokoza­I 5c • tosan mérsék.ődö ™ északnyugati-északi szél. Az éjszakai le­hűlés fokozódik, a nappali hőmérséklet alig változik. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet 0—plusz 3 fok között lesz. * A fűtés alapjául szolgáló várható kö­zéphőmérséklet minusz 1—mínusz 4 fok között lesz. MOZI Szabadság: Hintón Járó szerelem. — Uj magyar filmvígjáték (február 23-lg). Vörös Csi'lag: Beszterce ostroma. — Ma­gyar film (február 16-ig). Fáklya: Ezerarcú hős (február 13-ig). Az előadások kezdete fél 6 és Tél 8. Későnjövők csak a híradó utáni szü­netben mehetnek be a nézőtérre. SZÍNHÁZ Délután 3: Csárdáskirálynő. — Ifjúsági előadás. ..... „ Este fél 8: A kőszívű ember fial. — Ka­tona J. bérlet (6). KAMARA BÁBSZÍNHÁZ (Dózsa György u. 16/b) Délután 3: Ciki ás Cakl. - Kinizsi Pál. MUZEUM Fehértó élővilága (Kultúrpalota Roose­velt tér): Múzeumi Képtár (Horváth Mi­hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével mindennap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. FELHÍVÁS Felhívom az érdekelteket, hogy az Idő­kőzben elrendelt helyi állategészségügyi zárlat következtében a rókusl áMatvásár­térre a február 12-én és 13-án megtartan­dó országos vásárra a sertések felhajt isa tilos. Ezért február 12-én sertések fel­hozatalával csak a szokásos heti sertés­vásár lesz megtartva a Közvágóhíd mel­letti piactéren. Ezen a napon más helyen állatvásár nem tarható. A február 13-ra hirdetett állat­vásár a sertések kivételével a rókusl ál­latvásártéren lesz megtartva. Ennek alap ián tehát február 13-án sertéseket felhaj­tani nem szabad. VB.-elnök NAGY FERENC ny. hajókormányos el­hunyt. Temetése 14-én 2 órakor a Gyevi­temetőbe. SPOIiT Az egységes sportminősitési szabályzat módosiüása Az OTSB az átlépési visszásságok meg­szüntetése céljából módosította az egysé­ges sportminősitési szabályzat 40. 41. 42. és 43. porijait. Az alábbiakban ismertet­jük a szabályzat négy módosított pont­ját. 40. AZ ÁTLÉPÉS RENDJE: a) Sportjátékokban (gyep.abda, jégko­rong, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és vízilabda). Az átlépéshez szükséges a sportoló át­lépési nyilatkozata, az új sportkör kérése a sportkü-i alapszabály figyelembevételé­vel, a régi sportkör kiadása, igazolás az illetékes TSB-től, hogy az átlépni kívá­nó sportoló egy éve nem szerepelt régi sportkörének kénvise'etében bajnoki vagy a Maov3r Népköztársasági Kupa mérkőzé­sen. Továbbá mellékelni kell a sportkör­nek megfelelő munkaviszony hat hónapos fennállásának igazolását, valamint 4 pél­dányban a kitöltött átje'entö lapokat. b) Egyéni sportágakban. Az átlépéshez szükséges a sportolók át­lépési nyilatkozata, az új sportkör kérése a sportköri alapszabályok figyeiembevélc­level, a régi sportkör kiadása, igazolás az illetékes TSB-től, hogy az átlépni kí­vánó sportoló 6 hónapja nem indult a régi sportkör színeiben. Továbbá csatol­ni kell a sportkörnek megfelelő munka­viszony 6 hónapos fennállásának Igazo­lását, valamint 4 példányban a kitöltött átjelentő lapokat. Amennyiben a régi sportkör a sportoló kiadásához nem járul hozzá, akkor a sportoló legutolsó indulá­sától számított egv év múlva igazolható. c) A Magvar Népköztársaság ..Kiváló", ,,Érdemes" I. osztályba minősített spor­tolóink és a labdarugó bajnokság NB. I. és NB. II. csoportjaiban szcen'ő sportolók átlépési kérelmét az OTSB Sportoktatási Hivatala Illetékes osztályára kell benyúj­tani. d) TI. osztálvba minősített sportolóknak a megyei labdarugó bajnokságban részt­vevö sportkörök sportolóinak átlépési ké­remét a megyei, budapesti TSB-nez kell benyújtani. e) A III. osztályú és ifjúsági sportolók, valamint rajt és játékengedéllyel rendel­kező sportolók átlépési kérelmét a megyei, budapesti TSB-hez kell benyújtani. f) Az OTSB-hez benyújtott átjelentésl lapokat jóváhagyás után az OTSB nyil­vántartási osztálya átvezeti a nyilvántar­tási lapokon és egy-egy példányát az Il­letékes TSB-nek megküldi. Az alsóbbfokú TSB-hez benyújtott átjelentö lapok egy­egy példányát az illetékes TSB az OTSB nyilvántartási osztályának a sportoló régi sportköre szerint illetékes TSB-hez, az új sportköre szerint illetékes TSB-nek. valamint az új sportkör szerinti kerület;, városi TSB-nek küldi meg. A sportoló nyilvántartási lapját a régi sportköréből magával viszi új sportkörébe, ahol nyil­vántartásba veszik. 41. AZ ÁTLÉPETT SPORTOLÓ BAJNOR­SAGAI a) Egyéni sportokban: Az a sportoló, aki régi sportköre kép­viseletében a bajnokság alsóbb fokozatá­ban résztvett, abban az évben az új sport­Kor színeiben nem vehet részt a bajnoksag felsőbb fokozatában. A nem bajnoki jel­legű versenyeken új sportkörének színei­ben az átlépés Jóváhagyása után azon­nal szerepelhet a sportoló. b) Sportjátékokban (gyeplabda. jégko. rong, kézilabda, kosárlabda, röplabda, lab­darúgás, vízilabda) bajnoki és kupa-mérkőzéseken csak ab­ban az cselben vehet részt az új sport­kör képviseletében, ha abban az évben más sportkörben bajnoki vagy kupamérkő­zéseken — akár alsóbb, akár felsőbb osz­tályú bajnokságban, akár osztá'yozó mér­kőzésen — nem szerepel. Barátságos, érem. stb. mérkőzésen az átlépés Jóváha­gyása után a sportoló új sportköre szí­neiben azonnal szerepelhet. HÉTVÉGI SPORTMŰSOR Vasárnap: Hunyadi téri sporttelep: 15 óra: Szegedi Dózsa—Légierők, Népköztár­sasági Kupa-mérkőzés. Hunyadi tér: 13 óra: Vörös Lobogó—Hm­vásárhelyl Petőfi, barátságos. Petőfi pálya: 11 óra: Szegedi Épftők­Hmvhelyi Építők barátságos. Kistelek: Szegedi Fűtőház-Kisteleki Vö­rös Meteor, barátságos. Súlyemelés Vasárnap délután 4 órai kezdettel kez­dődik a Rókusi Tornacsarnokban Szeged város súlyemelő bajnoksága. A bajnok­ságon résztvesznek Szeged város sport­köreinek versenyzői. Röplabda A Szegedi Vörös Meteor Sportkör va­sárnap reggel 8 órai kezdettel női röp­labda villámtornát rendez a Rókusi Tor­nacsarnokban. Ezen a vll'ámtornin Sze­ged legjobb nöl csapatai vesznek részt. Ujabb átlépéseket engedélyezett az OTSB Az átigazolások alapján a következő sze­gedi sportolók választottak új sportkört. Atlétika: Pelle Lászió (Sz. Lokomotlvból) (Bp. Dózsába. Birkózás: Vászin Péter (Sz Haladás) Ceglédi Lokomotivba. Teke: Bu­borl István (Sz. Dózsa) az Előre Fflzes­sybe. Kézilabda: Hamvas Ferencné (Ma­gyar Posztó) a Szegedi Vasasba. Vízilab­da: Szabadi Csaba (Bp. Fáklya) a Sze­gedi Haladásba. Keméndy András (Sz. Dózsa) a Sz. Szpártákuszba, Gara Gasz­ton (Sz. Dózsa) Gheorghiu-DeJ Hajó­gyárba. , Asztalitenisz A Szegedi Ruházati Bolt Vörös Meteor Sport csoportja asztalitenisz versenyének eredményei: Férfiak: 1. Szécsényi, 2. Heinrlch. 3. Lővlnger. Ifjúságiak: 1. Har­nos, 2. Hirschl, 3. Lakos. Kosárlabda Szegeden rendezték meg hat fiú és há­rom eánycsapat részvételével a megyei középiskolai kosárlabda bajnokságot. A torna végeredménye: Fiúk 1. Szegedi Rad­nóti Gimnázium. 2. Hódmezővásárhelyi Gimnázium. 3. Szegedi Vegyipari Techni­kum. Lányok: 1. Hódmezővásárhelyi Gim­názium. 2. Szegedi Vegyipari Technikum, 3. Csongrádi Gimnázium. A VTSB BESZAMOLOJA AZ 1954. ÉV SPORTJÁRÓL A szegedi városi TSB vasárnap dél­előtt 9 órai kezdettel a VTSB nagytereié ben tartja 1954. évi beszámolóját. A be­számoló foglalkozik az 1954. évben előfor­dult hiányosságokkal, eredményekkel, vala­mint az MDP Központi Vezetőségének út­mutatása alapján az 1955. év feladataival. A beszámolót Kun Lajos a VTSB elnöke tartja, melyre a VTSB elnöksége meghív­ja a sportkörök, szakszövetségek vezetőit és tagjait. Iiogv hozzászólásaikkal segít­séget nyújtsanak a VTSB munkájának megjavításához. A beszámoló és hozzá­szólások után a VTSB megjutalmazza Szeged város területén a sportban és a sportmunkában jó munkát végzetteket. Ökölvívás A Budapesten sorrakerülő Magyarország -Bu'gárla ökölvívó nemzetek közötti talál­kozóra kijelölték a magyar csapat tagjait. Légsúly: Nagy J„ harmatsúly: Fekete, pehelysúly: Horváth I.. könnyűsúly: Kell­ner, klsvá'tósúly: Juhász, váltósúly: Bu­dai. nagyváltósúly: Papp, középsúly: Ra­duly. félnehézsúly: Plachy, nehézsúly: Szabó L. MEGSZŰNT A KAPUS ÉS MEZŐNY­JÁTÉKOS CSERE Az OTSB labdarugó osztálya közlés® szerint az eddig érvényben lévő szabály­tól eltérően a jövőben nem lehet cserélni a mérkőzés fo'yamán. A rendelkezés már a hétvégi Magyar Népköztársasági Kupa mérkőzéseken is érvénybe lép s tovább­menően a bajnoki és egyéb dlimérközése­ken tehát sem kanus. sem pedig mezőny­látékos nem cserélhető. KILENC hónapos csődörcslkó eladó. Ho­mok u. 9. SZOBA-konyhabútorok, edények, üvegek eladók. Megtekinthető naponta 10—2 óráig Battyhány u. 29. ALIG használt samottoa kályha eladó. Liliom u. 11. MOBUTOROK készítése, átalakítása, fé­nyezése, komblnáltszekrény eladó. Mátyás tér 23. Ft.ADÖ ház Csongrádi sgt. 92. lakáscseré­vel. Érd. Kőlcsev u. 5. Vöneklék. 135 cnis LEMEZVILLAS Csepel, egy pár lószerszám eladó. Szivárvány u. 5. sz. Sza'ma. .. , EGY Jó zsf-sertés eladó, kb. 270 kg. Szi­várvány u. 4/b. VARRÓGÉP karikahajós eladó. Maros n. 44. szám. . _ . KÖLES- és clrnkhántolás. Szeged. Rigó u. 21. srám alatt. RÓZSASZÍN kombinált háló, Lampart f.vdőkád e'adó. Arviz n. 23/b. SÜRGŐSEN eladó beköltözhető magánház F»lsövároson. Érd. Ingatlanközvetítő. Szé­chenvi tér 8. ÍRÓGÉP varrógén. vasa'ók. kávéfőző fs vlllanvrez-ő lavlfását vállalom. Kelemen M írton, Dugonics tér 2. POSSZ állapotban lévő Iróoénet varrö­"énet kerékpárokat veszek. Kelemen Már­• n-aanW tér 9. TÖBBÉVES gyakorlattal rendelkező he­gesztéshez és esztergályozáshoz is értő la­katos-szerelöt. tapasztalt asztalost és ácsot ke-cx állandó mnnkára a Csongrád­Békési Borforgalml Válla'at, Szeged. _ MÉLY gyermekkocsi eladó. Gyöngytyúk u. 7. szám. P4RvAZOTT székek, asztal, rekamié és két fotel c'adó, Jutányos áron. Bajcsy-Zs u. 22. III. 33. BÉKETELEP Érsekújvári n. 32. számú ház 40Ú nénvazöoöl gyümölcsössel eladó. VILLANYMOTOROK, akkumulátorok te­kercseséi. Javítását vállalom. Villanymo­torok rí-dók. Zsuffánál, Aranv János ti 4. HAZTARTAS! alkalmazottat. lehetőleg bentlakót azonnal ls felveszek. Tolbuchin sgt. 46. (Kálvária u.) ÜVEGEZETT tükörnjtós választófal, gyer mekágymatrae. kulikocsi, gázrezsó eladó. BEKÖLTÖZHETŐ ház eladó. Tápéi u. 51. gyümö'csöskerttel. Érd. Kigyó u. 1. II. 7. Vargánál. ,, _ „ F.I CSERÉLNÉM magánház Jellegű 2 szo ba. előszoba, kamrás lakásomat (víz. vil lany ben!) független magánházban lévő­élt, ahol Jószágtartás Is van. Érd. bár­mikor. Zászló u. 8. fldszt. 1. alatt. ROZSF.SZF.RO tüzelőanyag és fclekiterme lésre nád eladó, az alsóvárosi temetőben. Apróhirdetések EGY fiatal 10 hónapos 150-160 kg kö­rüli sertés eladó. Nyíl u. 56. FOTELAGY, sportkocsi, 500 kg-os mázsa eladó. Hattyú u. 35. GYENGE tanulókat általános Iskola osz­tályaiból korrepetálok. Tanárnő, Puszta­szeri u. 16. DIÓFA rönkök eladók. Pásztor u. 40. K1ADO 1400 négyszögöl föld feléből pap­rikának, Matyón túl. Szántó u. 3. ELADÓ gyümölcsös Újszegeden kővesűt­nái. Viz van. Erd. Bethlen u. 24/b. ELADÓ vaságy, gyalúpad, asztal, létra, sc-zlon. tükör, szüretelökád. Vág u. 11. SPORTKOCSI eladó. Szent Miklós u. 4. Kürtösi. PEDALOS cimbalom eladó. Csuka u. 19. MEGVÉTELRE keresek egy-két hold sző­lőt kisebb tanyával. Vásárhely! sgt 105. délután 5-től. 175 cm' SZIVATTYU-motor eladó, ösz n. 33. szám. BEJÁRÓNŐT, lehetőleg főzni tudót fel­veszek. Jelentkezni délután 5-7-lg. Gu­tenberg n. 6. I. 2. SPORTKOCSI, Jó állapotbari eladó. Rom u. 7. Felsőváros. EI.ADÖ szén kombinált, komplett, diófa, politúros ebédlő. Jutányosán. Bajcsy-Zs. 11, 15. t. 6. fi HOLD fő'd holdanként ls eladó. Kla­Sx'Vérbe. Fe'sővárosl ff. 39. Arendásék­náf •> drb 5 HÖNAPOS süldő eladó. Lehel o. M. Tóth. rtíriTCV „TISő árva 11. 21 f'dszl. 2. MODERN, diófurnéros szekrény eladó. Jó­sika u. 9. ÍUJ bérház). Bngdány. Megte­kinthető délután 5-től hétköznap. ORION ötlámpás új rádió eladó. Orosz­lán u. 4. fldszt. 2. 3+2 RADIÖ eladó. Kecskeméti u. 15/b. Ko­paszné. SZF-OED és Algyö között az országút kö­zelében egv tanya 4 hold fö'ddel, lakás­átadással eladó. Érd. Szeged. Lomnlczl u. 131. IÍJ. Egedl (volt Rokkantlelep). FIGYELEM! Megnyílt • MŰSZAKI BIZOMÁNYI VALLALAT fiókja. Szeged, Bajcsy-Zs. u. 22. sz. Használt műszaki és villamossági cikkek, szerszámok bizományba vétele és eladása. ÜZLETBERENDEZÉS, Jóáltapotban. el­adó. Tábor utca 7/b., 8. ajtó. Erösné. ELADÓ Szöreg, Pacsirta u. 9. számú ház. Azonnal bekötözhető. „B" TENOR saxofon és egy piston eladó. Kecskeméti u. 3/a. I. NYULPAROSITAS belga óriás bakokkal. Szeged, Április 4 útja 38. EGY drb 130 kg körüli hízottsertés eladó. Szabadsajtó u. 20. 130 kg-os SERTÉS eladó. Becsei n. 7. Fel­söváros. MORAVAROS első edényjavltó bádogos mühe'ye a Nemestakács u. 29. szám alatt van. (Felhő u. sarok). Kálmán István bádogos. FÉL HP villanymotor, szivattyú 110—220 V. teljes felszereléssel eladó. Újszeged, Torontál tél 9/a. ÜLLŐ, satuk és kovácsszerszámok eladók. Sz'1'é-I sgt. 36 FEHÉR, mély gyermekkocsi Jő állapotban eladó. Vásárhelyi sgt. 59. F.LADÓ magánház újszegedi temető köze­lében: egysxoba, előszoba, konyha, spelz. Vagy e'cserélném városi házért. Érd. Se­bészeti Műtéttan, Kossuth Lajos sgt. 35. Herczeg. EGY 300 kg és 120 kg zslrsertés eladó. Bihari u. 22. EGY drb 3 és fél lóerős 380/220 V. villany, motor eladó. Csongrádi sgt. 28. TERMELŐSZÖVETKEZETEK, EGYÉNI TERMELÖK! kössetek SERTÉSHIZLALÁSI és BIKAHlZLALASI szerződést az ALLATFORGALMI VÁLLALATTAL! EGY diófa szlnü hálószoba, komplett, el­adó. Festőműhely, Berzsenyi u 4. KISHASZONBÉRBE keresek 1-2 hold Jó szántófö.det. Liszt u. 22. KÉT rézágy sodronnyal és egy női író­asztal eladó. Takács, Hámán Kató u. 30. HIZOTTSERTÉS eladó. 120-130 kg kö­rüli. Pulcz u. 18/a. MORA u. 19. számú ház felerésze eladó. Érd. Ságvári Endre u. 6. III. 2. DIO komblnáltszekrény. rekamié, asztal készen, modernizálást vállalok. Harmos asztalos. Szt. György tér 5. ELCSERÉLNÉM kettőszobás, összkomfortos elsöemelett lakásomat budapestivel. Érd. Mülhofíer órásnál. Sztálin krt. 47. 180 kg KÖRÜLI hízottsertés eladó. Rákó­czi u. 6. ZONGORÁN gyakorolhat tanuló. Rigó u. 21. szám. ELADÓ modern vlllanygramofon lemez­tartóval és egy univerzális Orion szuper rádió. Arany János u. 10. II. 4. EGY fé! háló eladó. Érd. vasárnap Vidra u. 4. KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba ki­adó. Teréz u. 44. ELCSERÉLNÉM dorozsmai, főtéri lakáso­mat szegedi 1—2 szobásért. Érd. lehet Londoni krt. 9. II. Fülöpné. EGY mély gyermekkocsi eladó. Paprika u. 29. DARU u. 5. számú ház sürgősen eladó lakásátadással. Érd. vasárnap ugyanott F.LADŐ egv pázrezsó és egy petróleum­mal égő sparhelt. Mérey u. 7. házfel­Ogvelöpél. ELADÓ 200 kéve nád vagy trágyáért el­cserélhető. Pálfl ti. 33/a. EGY hold föld kiadó. Csillag li. 12. ELADÓ kis Slnger karikahajós varrógép. Szentháromság u. 67. KIFOGÁSTALAN fehér, mély gyermekko­csi eladó. Petőfi Sándor sgt. 56 Ordöph. ÚJSZEGEDEN kétszobás űj ház eladó. Balfasor 53. HALÖSZOBABUTOR, festett 14 darabból ál'ó eladó. Szekeres u. 29. ALIG használt cseh gvermek métykocsl eladó. Rentér. Szatmári. 4 SZOBÁS, összkomfortos ház melléképü­letekkel. 400 négvszögőles telekkel eladó. Érd. Szened. Toldi u. 4. Óvoda. KONYHABÚTOR oldalszekrényes, modern ÚJ és komplelt, eladó. Teréz u. 17. 120 KILÖS hízómat elcserélném két na­gyobb süldőért, Daru u, 13, Bakacsd, GYAKORLATTAL rendelkező gyógy- és ko­csiKovacsut leiveszunk. Szegedi Sertéste­nyésztő, Újszeged, töltés u. 44. KAZANFUlOi Keresüna azonnali belé­pcsre. Gumiipari Szövetkezet, Rókusi ff. 22. (Damjanich u. végen). DOMASZüM csordagazdaság pásztort ke­res a közlege.öre. Jelentkezni Feketeszél 64. Tóth Imre. EGY telek és épület lebontásra eladó. Megtekinthető 16 órától. Cserepessori kis­lakasok 3/4. Kakas István. ELCSERÉLNEM utcai szoba. konyha, speizos, disznótartásos lakásomat hasonló­ért. Liszt u. 16. SÜRGŐSEN eladó Hunyadi tér 13. számú ház kétszobás, beköltözhető lakással. HAZ eladó. Hobiártbasa u. 11/a. lakását­adással KÉMÉNYSEPRŐ V. szegedi kirendeltsége Szeged és környékére kéményseprő szak­munkást, segédmunkást és tanulót fel­vesz. Jelentkezés Széchenyi tér 8. udvar. ELADÓ Homok u. 3. számú ház lakását­adással és 500 kéve kukoricaszár. Érd, Zárda u. 8. HANGLEMEZVAGÖ, erősítővel Siemens mikrofonnal, modern kombináitszekrény, gyermek sportkocsi. Erika táskairógép el­adó. Rohonczi u. 7/a. (Bakai Nándor u. végén). ELADÓ 25 q-t blrő laposkocsl. löbb meny. nyiségü marhatrágya száltitva. Vásárhelyi sgt. 79. DIÖSZINRE festett komblnáltszekrény. baszná't kétszemélyes rekamié és sezlon, 36-os fekete magasszárú nöi cipő eladó. Somogyi Béla u. 5. IDŐSZAKOS szőlőmunkások felvétetnek komencló és havifizetés mellett. Jelentkez­ni vasárnap délelőtt Csongrádi sgt. 54. HEGESZTŐ apnrát, tábori fújók. 105 ki­lós fll'ő. kazánkovács szerszám eladó. Pálfl ii. 3. DÉLELŐTTRE bejárónőt keresek. Kazinczy U. 6. II. 12. HALÖSZOBA, keménvFa, világot. Jő ágv­hetét-kkel olcsón eladó. Partizán u. 6. I. em. 4. OÉLMAGYARORSZAG • Magyar Dolgozók Párttá csongrádmegve! napilapja Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó- az MDP Csongrád­megyei Bizottsága Szerkesztőség- Szeged Lenln-a. 11. Telefon: 35—35 é9 40-80 Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér i Telefon: 31-16. és 35-00. Csongrédmegyel Nyomdalpari Vállalat Szeged Ntlftl MWlő; Ylnpag »jQrgZ át .

Next

/
Oldalképek
Tartalom