Délmagyarország, 1912. március (3. évfolyam, 50-76. szám)

1912-03-27 / 72. szám

1912 máricus 27. DELMAGYARÜRSZÁU 9 A'VASS' SZÍNHÁZBAN két Asfta Nielsen sláger egymásután. Szerdán és csütörtökön Gyenge pillanat Három felvonásban. Pénteken és szombaton Ciflányvér Négy felvonásban. Mindkét szenzációs slágerban Hsfa Nielsen játsza.a főszerepet. Előadások délután 6, este fél 8 és 9 órakor­A legfinomabb varrógép, kerék­pár, beszélőgép és lemezek kedvez® rétzletre yy. beszerezhető. SöPr^k Óriási naay lemezválaszték, Megérkeztek a legújabb daasfie^ felvételek, köztük a leg- ^g^jjg­ujabb énekujdonságok. hessí*.­Bármilyeniró­gépjavitást jótállás mellet elvállalok. Árjegyzék Kelemen Márton ingyen! Szeged, Oroszlán-utea. 2412 Megérkeztek finom tavaszi és nyári szövetek készpénzfizetés mellett wsEggiRs. legújabb szabás szerint WW 50 koronától följebb rendelhető. ===== (ím szöueímaradékok öltönyökre, női kosztümökre jutányos árban kapható Singer Mór férfiszabó Szegeti,Tisza Lajos-körut 54 KÖZGAZDASÁG Szeged a gazdasági fejlődés utján. (Saját tudósítónktól.) A pénzügyi és gyár­ipari bizottságok kedd délutáni ülésén nagy vitát kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése. Az egyesület székháza részére terü­letet kért a várostól a mérnökség által meg­állapított becsérték feléért. Ugyanezt a terü­letet kérték a szegedi iparosszövetkezetek is, de többet Ígértek érte, mint amekkorára azt a mérnökség becsülte. A bizottság ülésén mind a két kérelemnek akadtak hivei, végül azonban a többség Wimmer Fülöp indítvá­nyát fogadta el, amely szerint az egyesület­nek odaadja a területet, de csak a szövetke­zetek által kínált vételár feléért, a szövetke­zetnek pedig másutt jelöl ki területet. A bizottság üléséről, .melyen Lázár György dr polgármester elnökölt, ez a tudó­sításunk számol be: Balogh Károly tanácsos előadja, bogy a Szegedi Gazdasági Egyesület a Mérey-utoa sarkán gazdasági székházat akar épiteni, amelyben az irodai helyiségeken kivül bor­közraktárat, mezőgazdasági muzeumot, ki­állítási csarnokot helyezne el. A kormány kamatmentes kölcsönnel támogatja az építke­zést. Arra kéri az egyesület a várost, hogy a telket kedvezményes áron adják oda. A mérnökség a 419 négyszögöl nagyságú tel­ket négyszögölenkint száz koronára becsülte, de magánosok már százötven koronát is Ígér­tek azért. Az egyesület közben ugy nyilatko­zott, hogy kizárólag csak az említett telekre reflektál és szeretnék, ha azt féláron kapná meg. Az ajánlat beérkezése után a szegedi ipari szövetkezetek összessége szintén ajánla­tot tett a városnak a telekre és négyszögölen­kint százötven koronát ígértek a telekért. Ha a várostól a telket megkapnák, akkor az ösz­szes szövetkezeteik műhelyeit ott helyeznék el. Az előadó azt javasolja, hogy a gazdasági egyesületnek adják odia a telket a mérnökség által kiszámított becsérték feléért. Szerinte támogatni kell az egyesületet, mert támo­gatni kell a mezőgazdaságot is, hiszen Sze­ged voltaképen agrikultur város. Wimmer Fülöpnek az az álláspontja, hogy a gazdasági egyesület kérvényét kedvezően intézzék el, mert nem szabad az ipart egyol­dalúan támogatni. Azt tartja azonban, hogy nem. 40,000, hanem 60,000 K a telek becsértéke. Az iparos szövetkezetek érdekeit is ki kell elégíteni, de nem fontos áz, hogy épen a Mérey-utcában legyen a szövetkezetek ipar­telepe. Föl kell szólítani a szövetkezeteket, keressenek magúiknak megfelelő területet és biztosítani kell azokat, hogy a város a legna­gyobb jóindulattal fogja a kérésüket kezelni. Kószó István dr kéri, hogy a gazdasági egyesület kérését támogassák és 'adják oda a területet a mérnökség által, megállapított becsérték feléért. Becsey Károly dr azt mondja, hogy a gaz­dasági egyesületnek nincs szüksége föltétle­nül arra a telekre, amelyet kér. Szerinte a fo­gadalmi templom építése alkalmával rende­zés alá kerülő városrészen kellene az egyesü­letnek területet adni. A szövetkezeteknek na­gyobb szükségük "van a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel, arai ál is Inkább, mert pénzügyi szempontból is elő­nyöseid) a városra. Bokor Adolf azon a véleményen van, hogy mind a két kérelmet el kell utasítani, mert az a telek se nem száz, se nem százötven koronát ér, hanem legkevesebb háromszáz koronát. Szivesen adna a gazdasági egyesületnek tel­ket, de nem a Mérey-utca sarkán. Pillich Kálmán azt mondja, biztosítékot kellene nyújtani az egyesületnek arra, hogy ígéreteit be is váltja. A bizottság a vita után elfogadta Wimmer Fülöp indítványát és kimondotta, hogy oda­adja a Gazdasági Egyesületnek a kért tel­ket, de 150 koronát vesz becsértéknek és en­nek az összegnek a feléért engedi át a kért 419 négyszögterületet, illetve ilyen irányú javaslatot terjeszt a közgyűlés elé. (—) A Magyar Jelzálogbank közgyű­lése. A Magyar Jelzálogbank ma délelőtt tartotta évi közgyűlését Budapesten Széli Kálmán kormányzó elnöklésével, akit a meg­jelent részvényesek nagy melegséggel üdvö­zöltek. Az igazgatóság jelentése szerint a ki­mutatott tiszta nyereség az 1910. évről át­hozott 818.197 korona 57 fillérrel együtt tesz 6,587.221 korona 67 fillért. Ebből az alap­szabály 58. szakasza értelmében 20 millió aranyforinttal befizetett alaptőke után levon­ván ötszázalékos kamatot, 1 millió forint aranyban, vagyis 2,387.500 koronát, marad 4,199.721 korona 67 fillér. Erre nézive indít­ványozza az igazgatóság, hogy a 818.197 korona 57 Mér áthozott nyereség levonása után fönmaradó 3,861.569 korona 23 fillér fönmaradó 3,861.569 korona 23 fillér összeg­ből az igazgatóság jutalékára 10 százalék fordittassék, vagyis 338.152 korona 44 fillér és a fönmaradt összegből 20 millió arany forint után 5.8 százalék, vagyis még 2,769.500 korona kiosztassék, ugy hogy az 1911. évi osztalék 27 frankkal már április 1-től kezdve kifizettessék. Az ezután még fönmaradó 1,092.069 korona 23 fillérből 100.000 korona az intézeti nyugdijalap ja­vadalmazására, 125.000 korona pedig az in­tézeti tisztviselők és szolgák rendkivüli ja­vadalmazására fordittassék, a fönmaradó 867.069 korona 23 fillér uj számlára elővi­tessék. A közgyűlés egyhangúan elfogadta ezeket a javaslatokat, megválasztotta a fel­ügyelő-bizottság tagjait és egy részvényes indítványára a szép eredményért jegyző­könyvi köszönetet szavazott elsősorban Széli Kálmán kormányzónak, az egész igazgató­ságnak és a tisztikarnak. Széli Kálmán kö­szönő szavai után a közgyűlés véget ért. Budapesti gabonatőzsde. A határidőpiac a szép időjárás, a vetés ál­lásáról érkező kedvező hír s a tömeges kisebb kényszereladás nyomán igen lanyha irány­zattal folyt le. Egy órakor a következők vol­tak a záróár folyamok: Buza áprilisra Búza májusra Rozs áprilisra Rozs októberre Tengeri májusra Tengeri júliusra Zab áprlisra 11.19—11:20 11.1»—'1.20 9.60— 9.61 8.48— 8.49 8.61— 8.62 8.59- 8.60 9.43— 9.44 A budapesti értéktőzsde. Március 26. A mai előtőzsdén az üzlet for­galma pangott. A spekulánsok, holnap lévén az ultimóhalasztás, az ügyleteket a lehető leg­szűkebb mederbe terelték. A német császár látogatásának a kedvező kommentárjait, a magyar politikai helyzet javulásának a remé­nyát, a német pénzpiac rosszabbodása némi­leg ellensúlyozta. A nemzetközi piacon alig volt kötés, a helyi piacon az árnivó alig vál­tozott. A készárüpiacon kötés csak elvétve fordult elő. A zárlat csöndes. — Kötöttek: Osztrák hitel Magyar hitel 0. m. állam*. Jelzálogbank Leszámitolóbank Rimamurányi Közúti villamos Városi villamos Hazai bank Magyar bank 656.50 -611.— 865. 8£6 75 742.50—744.50 487. 437.60 547.50—548.50 730. 784.50 783.50-789.60 429.— -430.— 305.75—303.50 676.75-881.75 Viktória Pannónia Weitzer Beoesini Salgótarjáni Alt. kőszén Újlaki Ganz vasöntö Magyar villám. Atiantíka 736. 900. 748 — 812.60-814.— A bírni börze, A mai elötözsdén a kötések a kővetkezők : Osztrák hitel Magyar hitel Anglo-bank Bankverein Unio-bank Lánderb&nk 651. '<— 856 50 .— 837.26 «— 544. >— 625.25 .— 548.50 .— Osztr. államv. Déli vasút Rimamurányi Márka készp. Ultimóra Skoda 738.50— • 105. 721.59— ­118.02— • 117.90— 784. Felelős szerkesztő Pásztor József Lapkiadó-tulajdonos a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalat Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda­vállalat Szegeden. Korona-utca 15. (Bokor-palota)

Next

/
Oldalképek
Tartalom