Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-12 / 240. szám

Komócsin Zoltán j . SSgSL, Az olimpiai láng a húsipari vállalatnál Régi kérése teljesült a Csongrád megyei Húsipari Vállalat dolgozóinak: tegnap, pénteken ellátogatott hozzá­juk Komócsin Zoltán elv­társ, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, aki nagy elfoglaltsága miatt, hosszú idő óta csak most tu­dott időt szakítani erre a ta­lálkozóra. Komócsin Zoltán elvtáns délelőtt 10 órakor érkezett a vállalat szalámigyárába dr. Perjési László elvtárs, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának első titkára, Deák Béla elvtárs, a városi párt-végrehaj tó bizottság tagja, a pártbizottság osz­tályvezetője és Papp Gyula elvtárs, a Szeged városi ta­nács vb elnökhelyettese tár­saságában. A gyárkapuban dr. Piros l.ászló, a vállalat főmérnöke. Bálint László, az MSZMP vállalati csúcs-vezetőségének titkára, Iványi László, a szakszervezeti bizottság tit­kára és Balatoni József KISZ csúcs-titkár köszöntöt­te a vendégeket, majd a gyár reprezentatív fogadószobá­jában beszélgetésre került sor a vállalat helyzetéről, fejlődéséről és gondjairól. A Központi Bizottság titkárá­nak Piros László elvtárs a többi között elmondotta, hogy fi vnlnC7tpl< I a tervek szerint tovább nő- u y u • vekszik a húsipari vállalat: 1969. január 1-töl egyesül a Kérdésként hangzott el, sertésvágó-műhelyben Czi- mélyes üdvözletét és kö­Csongrád megyei Allatfor- hogy a vállalat szándéko- rok Szilveszter 40 tagú if- szönetét azért a szilárd galmi Vállalattal. Ez a fúzió zjk_e hentesüzletet nyitni júsági szocialista brigádja helytállásért, amelyet mun­Szegeden. A válasz: igen, 460 ezer forintot takarít Somogyi Károlyné felvétele A munkásgyűlés résztvevőinek egy csoportja kaerő utánpótlásról pedig felszerelésű vágóhidat. A ra bátran építhetünk a jő­több ipari tanuló felvételével látottak alapján Komócsin vőben is. igyekeznek gondoskodni. Nagyobb legyen Zoltán elvtárs is elismerte, A nemzetköri kérdések, hogy o rekonstrukciónak va- elsősorban a vietnami és a lóban itt az ideje, hiszen csehszlovákiai helyzet rész­sokkal kisebb városok vágó- letes elemzése után Ko­hídjain korszerűbb techni- mócsin Zoltán elvtárs azzal kával dolgoznak már. En- fejezte be beszédét, hogy ét­nek ellenére itt is szép adta a vállalat dolgozóinak munkasikerek születnek. A a párt Központi Bizottsága és Kádár János elvtárs sze­előnyösnek ígérkezik népgaz­dasági és vállalati szempont­ból egyaránt, mert a nyers- csak az időpontot nem tud- meg azzal, hogy a korában anyagot a szükségletnek, il­letve a fogyasztói igényeknek megfelelően tudják majd be szerezni. ják határozottan megjelölni, olvasztóba került húst ki­Annái is inkább törekednek válogatja a zsír közül. A üzletnyitásra, mert meggyő- vállalat vezetői szerint a ződésük szerint ezáltal több vágóhídon is megvannak a mellékterméket tudnak elad- rekonstrukció feltételei, te­ni. Egyébként is szívesen ké- rület bőven áll rendelkezés­szítenek többféle árut, mert re, s remélik, hogy elkép- tartó tapssal jutalmazta ha nagyobb a választék, zeléseik hamarosan meg- lelkesítő beszédet, majd könnyebb az értékesítés, ör- valósulnak. A jelenleg mintegy 40 féle vendetes, hogy idén megja­hentesárut készítő vállalat vult a húsellátás Szegeden is, C liemPrPC naffvnt lénett. előre az utóbbi ^ éppeR ennek réyén de_ tlWIICIW Időszerű a korszerűsítés A munkások ígérete A hallgatóság a KB-tól hosszan­a a jelenlevők nevében Piros László elvtárs mondott kö­szönetet az értékes tájékoz­tatásért. Kérte Komócsin Zoltán elvtársat, továbbítsa a Központi Bizottságnak: a Csongrád megyei Húsipari Vállalat dolgozói a jövőben is helytállnak a munkában és erejüket nem kímélve dolgoznak a párt politikájá­nagyot lépett előre az utóbbi 10 esztendőben. Ez elsősorban , . . a szalámigyártásban mutat- rult kl> hogy nem sokkal kőzik meg. A rekonstrukció van többre szükség, mint előtti termelést megkétsze- évekkel ezelőtt, és a feszült­rezték, s az idei tervezett é 5s feloldódott. A tapasztalatokban bő­460 vagon helyett 500 vagon .. . „ .. , , szalámit akarnak kibocsátani A gyarlatogatas során elo- velkedo uzemlatogatasok vé- ^ érvé ülésééft az üzem kapuján. Ennek szőr a csontozó üzemet te- geztével, délután három _ ..... kétharmad rész© exportra kintette meg a Központi órakor, a szalámi gyár ebéd.­k,é.szü,1.' kőtaz exporttervet Bizottság titkára. Elbeszél- lőjében munkásgyűlést szer­SSSséS getett Katona Ferenc és veztek a vállalat párt-alap­máció évek óta nem érkezett Varga György ezüstplaket- szervezetei. A nagy érdek­sem a hazai, sem a külföldi tes szocialistabrigád-vezetők- lódésre jellemző, hogy a m-t piacról. A vezetők és a mun- kel és másokkal, érdeklőd- tágas helyiség zsúfolásig IlTlre e!vtarssal- MSZMP A munkásgyűlés után Ko­mócsin Zoltán elvtárs a város vezetőivel együtt a Csongrád megyei pártbizott­ságra indult, ahol Győri kások egyaránt joggal büsz­kék erre, noha a gondokat sem ve a körülmények felől, megtelt, sőt többen az ud­hallgatják el. Régen időssé- Elismeréssel nyugtázta, hogy varra szorultak. A főmérnök rű lenne — például — a vá- a munka verseny-válla lés — élvtárs megnyitó és üd gohídi részleg kibővítése és m^ bizonyos a túlteljesítés! vözlő szavai után rleran todjal^kteíégíteni'a ~ 4-2 f<« hoz a csin Zoltán elvtárs tartott vállalat kasszájába. Ez el- mintegy másfél órás, rend­bri- lcívül élénk figyelemmel kí­Ez- sért tájékoztatót időszerű fogyasztói igényeket. Érdeklődött Komócsin Zol- sósorban a szocialista án elvtárs a dolgozók kerese- gádoknak köszönhető. 1677 forin^E^szákmunlSs után a vmdégtk ™ ^ bel' é» ^politiJcai kérdé­2ooo 2400 forintra tud men- fák a többi műhelyt is. A sekről. Elöljárójában szólt ni havonta, a legkisebb kere- fűszerkeverő ben Molnár Pál a vállalat üzemeiben szer­setúeknek, például a takari- mutatta be tudományát, a zett benyomásairól, őszinte tónőknek pedig 1100-1200 kötöz5ben Dovalovszki elismerését fejezve ki azért forint jut a borítékba. Ez a , „ ,„ . ,„ , , vezetők véleménye szerint György „árult el" nehámy az erofeszitésert, amit a tekintve a gyakran rendkívül érdekességete. A klimatizáló munkások részéről tapasz­nehéz fizikai munkát — több toronyban arról értesült, talt. Hangsúlyozta a válla­is lehetne. Viszonylag kedve- hogy itt egyszerre 300 ezer lat tevékenységének jelcn­ző részesedési alappal szá- rúd szalámi érlelődik. A tőségét a népgazdaság fej­molnak ebben az évben is, hentesüzemben a parizer és lödésében, az exporttervek vagyis bíznak abban, hogy a a virsli készítését tekintette teljesítésében és a fogyasz­Központi Bizottsága tagjá­val, a megyei pártbizottság első titkárával és más me­Kornó gyei vezetőkkel folytattak eszmecserét. Pénteki prog­ramja azzal fejeződött be, hogy látogatást tett a Gera Sándor munkásőr zászlóalj­nál. A mai lüktető tempójú, izgalmas fordulatokban bő­velkedő életben most két hétre egy derűs, kedves, s rendkívül fontos esemény felé fordul az emberek figyelme, a világ minden sarkából, mindenhonnan, ahol csak ismerik és szeretik a sportot. A hajdani azték fővá­ros, Tenohtitlan helyén épült csodálatosan szép Mexikó­városban lobban fel az olimpiai láng, s itt vonulhatnak fel száz ország legkiválóbb versenyzői, hirdetve nemcsak^ a sport, a testnevelés, az ifjúság dicsőségét, hanem a beke, a jövőbe vetett hit dialalát is. Mexikóváros, a XIX. nyári olimpia minden bizonnyal — ugyanúgy, ahogyan már ezt megszoktuk — felülmúlja az előző játékok méreteit, vonzerejét, jelentőségét Pedig az előjelek nem voltak rózsásak. Sok oldalról már az olim­pia színhelyének kiválasztását is kifogásolták (Mexikóvá­ros 2240 méter magasan fekszik a tenger színe felett), leg­újabban pedig a tragikus tömegmegmozdulások keltettek aggodalmat az olimpia szervezőiben. De az olimpia most is győz. A híradások óriási nekirugaszkodásról, áldozatkész építőmunkáról számoltak be. Tekintetbe véve azt is, hogy a sportolók táboraiból már-már hihetetlennek, fantaszti­kusnak tűnő eredményeket jelentettek, mindez monumen­tális olimpiát ígér. Az olimpiát persze sohasem lehet pusztán sportlétesít­mények. vagy számok, fáradságos edzésekkel lefaragott ti­zed másodpercek, bármilyen szép gólok alapján megítélni. Más, rendkívül lényeges vonásuk is van, amiről nem le­het eleget szólni. Az újkori olimpiák már régen elhalvá­nyultak volna, ha egyedül a sport érdekében állnának, egyedül a sport népszerűségét szolgálnák. Az olimpiai öt karika minden korban a béke és barátság, a megértés és az összefogás jelképe volt. Az antik olimpiákon az olim­piák idején elhallgattak a fegyverek, az ünnepi játékok békében egyesítették a görgőket. Pierre de Coubertin, a modern olimpiák életre hívója is, amikor minél több nép képviselőit, legjobb sportolóit hívta össze, azt hirdette, hogy ezzel „a vén Európa vérkeringésébe belevisszük a béke gondolatát". Ma az az óhaj, a cél, hogy az egész „vén világ" gondolkodásában erősödjön a békesség esz­méje. Ez az elismerés hatja át a magyar sporttábort, a magyar színek mexikói küldöttségét is. Sajnos, a mexikói olimpia is, mint már annyi a legutóbbi évtizedekben, olyan időben zajlik le. amikor a békeszerető emberek minden erőfeszítésére szükség van, amikor felmérhetetlenül értékes tényező, ha az országok színe-virágö, sportoló ifjúsága har­móniában, a stadionok küzdőterein, minden nacionalizmus­tól óvott baráti versengésben találkozik. Hazánkban nagy hagyományai vannak az olimpiai gondolatnak. A magyar színek képviselői az antwerpeni antantolimpia (1920) kivételével valamennyi nyári játéko­kon részt vettek, s jogos a büszkeség, hogy minden alka­lommal magyar versenyző fejét is övezte győzelmi babér. S még inkább jogos a büszkeség, ha azt nézzük, hogy míg 1945 előtt összesen 34 aranyérmet szereztek versenyzőink, addig a felszabadulás utáni öt olimpiáról, ezt messze fe­lülmúlva, 51 győzelemmel tértek haza. A 85 arany mellett 65 ezüstöt és 72 bronzérmet őriznek a magyar sportolók legbecsesebb trófeáik között. Testnevelés és sportmozgal­munk jól felhasználta azokat a lehetőségeket, amelyeket az ország nyújtott számukra. Mit várhatunk a magyaroktól? Tudunk alapos, becsü­letes felkészülésükről, de ez vérmes reményekre nem ad jogot és alapot Az utóbbi négy esztendőben mindenütt a világon hatalmas léptekkel fejlődött a sport, a színvonal csaknem minden sportágban szakadatlanul emelkedik. Minden eddiginél nagyobb, élesebb lesz tehát a verseny. Mexikóban már nem csupán az érem, a győzelmi emelvény fémjelzi majd a versenyző tudását, hanem a szerényebb helyezés is. A tapasztalat megtanított sypru. hogy olimpiával kapcsolatban jósolgatni nem lehet, a ver­senyek izgalmas légköréről, idegeket igénybe vevő meg­próbáltatásairól sokat tudnának mesélni a játékokat meg­járt sportolók. Sokszor a papírforma is csak előzetes tájé­koztatásra alkalmas. S ha bízunk is a mieinkben, a hagyo­mányos magyar és olimpiai akaraterőben, a reális latol­gatások után be kell látni, hogy — csodák a sportban sem lehetségesek. S zívünkből szóltak az olimpiai küldöttség ferihegyi búcsúztatásán a szavak, hogy a következő két hé­ten, családtagok és barátok, ismerősök és ismeret­len sportrajongók milliói éreznek majd együtt sportoló­inkkal, gondolatban ott lesznek az olimpiai küzdőtereken, buzdítanak a sikerre. Járuljanak hozzá hát a magyar ifjak és lányok, hogy a XIX. nyári olimpia is segítse az embe­riség reményét: sohase aludjon ki a barátság fényes lángja. VETŐ JÓZSEF Brigádok tói igényelt kielégítésében. Lelkesítő erővel beszélt ar­ról a töretlen lendületről, amely az új gazdasági me­chanizmus életbelépése után is jellemzője társadalmunk­nak. Ahhoz persíze még idő tavalyi 18,5 napi bérnek meg. megfelelő nyereségrészese­dést némileg meghajazzák. A munkások egyre jobban megszeretik a vállalatot, biz­tonságosnak látják itt megél- helytallaSO hetésüket jóllehet a kedve­zőtlen körülményeket nyújtó Délután a vállalat vágó- kell, hogy a reform vala­vágóhídról többen elmentek hídi üzemegységébe látoga- mennyi összefüggését tisz­máshová dolgozni. Lépésüket tott, s ide Balog István elv- tán lássuk, egy azonban már­azzal indokolták, ha nem is társ, a Szeged városi párt- is kétségtelen: az új irányí­jutnak másutt sommásabb végrehajtóbizottság tagja, a tási rendszer vezetése he­keresethez, legalább kevésbé pártbizottság osztályvezetője lyesnek bizonyult. A válla­erőltetik meg magukat. Az is elkísérte. Dobó István te- lat eredményeiről szólva viszont vonzóvá teszi a hús- lepvezetó, Mizsik Ferenc, hangoztatta, hogy ez a dol­ipart, hogy csak egy mű- az itteni pártalapszervezet gozók érdeme elsősorban, szakban dolgozik, sőt a ter- titkára és Karácsony Zol- de tükröződik bennük az is, vek szerint január 1-től va- tán szb-titkár fogadta a hogy a párt politikája he­lószínüleg itt is áttérnek a vendégeket és megmutatták lyes, ebben a politikában 44 órás munkahétre. A mun- a már .valóban elmaradott bízni lehet, erre a poUiyká­AIII országos küldöttgyűlésé A Tudományos Ismeretter- nak színvonala, s ezzel pár- társaság Elnöki Tanácsa dr. jesztő Társulat V. országos huzamosan nőtt társadalmi Marx György Kossuth-díjas­küldöttgyűlése péntek dél- hatékonysága is. nak, a fizikai tudományok előtt megkezdte munkáját a Ortutay Gyula beszéde doktorának, az Eötvös Lo­Magyar Tudományos Akadé- után megkezdődött a vita. rand Tudományegyetem ter­mia dísztermében. A TIT Felszólalt Aczél György az mészettudományi kara egye­huszonkétezres tagságának MSZMP Központi Bizottsá- temi tanárának, a TIT fizikai több mint 200 képviselőjével gának titkára is, aki a kül- választmánya elnökének cs együtt részt vesznek a ta- döttgyűlés részvevőinek és dr- Mód Aladárnak, a törté­nácskozáson valamennyi tár- rajtuk keresztül az ismeret- nelemtudományok doktoru­sadalmi és tömegszervezet terjesztés minden munkása- nak. az Eötvös Loránd Tu­delegátusai, ott vannak a nak tolmácsolta a Központi dományegyetem bolcseszet­külföldi testvértársulatoktól Bizottság elismerését köszö- tudományi kara tanszékveze­érkezett szovjet, NDK-beli, netét az utóbbi években ki- tő egyetemi tanárának, a lengyel, bolgár, román, mon- fejtett áldozatos munkáju- TIT elnökhelyettesének, a gol, finn, olasz, és jugo- kért Munka Érdemrend arany fo­szláv vendégek. « ' tanácskozás ma folvta- kozata büntetést adoma" Dr. Kardos László prof esz- A tanacskozas> ma £01yta- nyozta. Négy személy az szor, a TIT országos elnöksé- todik. ezüst öt pedig a bronz fo­gének tagja a tanácskozás * kozatot ka ta. SftSSKL a-ST' kat^Il^r^t^lett A büntetéseket Losoneri det, munkabizottságokat vá- végzett eredményes munká- Pal> az Elnöki Tanács elnö­lasztottak. juk elismeréséül a népköz- ke nyújtotta át. Dr. Ortutay Gyula, a TIT elnöke tartott beszámolót. Rámutatott: Az elmúlt idő- BOMBÁT szakban jelentékenyen emel- 19<J8 QKTÖBER 12. kedett tarsulatunk munka ja- ­DEL-MAGYARORSZÁG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom