Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-07 / 54. szám

OEI JU.iy i .iiii/iíi^Ali TAVA Fehérnemüek készen és rendelésre, harisnyák, nyakkendők, férfi kalapok, vau ax összes uri és női divatcikkek kizárólag elsőrendű minőségben! OlCSÓ SZabOlf árakon! n világhírű magyar gyártmányn GFB harisnyák gyári lerakala Pollák Véres támadás a Somogyi-telepi országúton Egy Ittas társaság halálra szurlaBoIdlzsár János algyői szabósegédet (A Délmagyarország munkatársától.) Véres támadás játszódott le péntekre virradóra a Somogyi-telepi országúton. Egy garázda társa­ság leszúrta Boldizsár János 21 éves algyői szabósegédet, aki azonnal meghalt, majd meg­sebesítették testvérét, Boldizsár Sándor csiz­madiát. Az algyői országúton van Tyukás: János vendéglője, ahol az éjszakai órákban egy du­haj társaság mulatozott. Az ittas fiatalembe­rek mindenkibe\belekőtöttek, kiabáltak és ga­rázdálkodtak Tvukász János, akinek vendég­lőjében sohasem volt még ilyen garázdálko­dás, hajnali két őra felé az egész társaságot kidobta a vendéglőből. Az országúton az Ittas legények azonban tovább folytatták a vere­kedést és megtámadták a hazafelé tartó Boldi­zsár testvéreket, akik nem is reagáltak' a legé­nyek duhajkodásaira. Még védekezni sem volt ideje a testvérpárnak, máris bicskát rántot­tak elő és Boldizsár János nyakszirtjébe szúr­ták. Boldizsár hangtalanul rogyott össze az országúton. A kés átvágta a föiVB"ret, Boldi­zsár, mielőtt segítség érkezett volna, elvérzett. Egy másik legény bicskájával Boldizsár Sán­dor orrát vágta keresztül. Az idősebb Boldi­zsárt súlyos sebével beszállították a kőzkór­házba. A rendőrség a halálos végű támadás tette­seit rövid nyomozás után elfogta, Huszár Pál, Sallai József, Tápai János és Malmos Gvftrgy algyői legények személyében. Egyelőre egyik sem vállalja a gyilkosságot. A rendőrség va­lamennyiüket előzetes letartóztatásba helyezte. A szegedi tábla enyhítette a Csöke-család büntetését a gyulai gyilkossági bünperben A vőt 8 évre, a leányt 5, a (eleséget 4 évre ítélték (A Délmagyarország munkatársától.) A gyilkos fc#<5*«-család ügyében pénteken folytatták a tárgya­lást a szegedi Ítélőtáblán. Az iratok ismertetése alatt, amikor ismét felidéződött az előadó biró szavai nyomán a gyilkosság minden borzalmas részlete, a három feketébe öltözött vádlott mélyen lesütött szemekkel ült a biróság előtt. Dr. Zobay Ferenc ügyészségi elnök hosszabb beszédben a vádirat szerinti bűncselekményekben, Csők® Istvánt gyilkosságban fs rablásban. Csőké­nét és özv. Vámosi Istvánnét felhajtás bűntettében kérte bűnösnek kimondani. Dr. Fóris Gvnla, Csöke István védője az előre megfontoltság ellen érvelt. Azt bizonygatta, hogy «7<5r« megfontoltság nem fedez, hetö fel a bűncselekményben, mert a gondolat megfogamzásától a tett végrehajtásáig csak mini­méi;! Idő telt el. Az elsőrendű vádlottat s-índékos emberölés és lopás bűntettében kérte bűnösnek kimondani. Dr. Lusztig István, a két asszony vé­dője felmentési kért. A törvényszék — mondotta — a főtárgyalás adatai alapján azt a tényt állapította meg, hogy az ölés gondolata egy-két órával a gyilkosság előtt fogamzott csak meg Csőkében, ilyen körülmények kőzött felbujtásról nem tehet •2(5. Kovács Rókus elnök egy órakor hirdette ki íté­letét. Csöke Istvánt a bíróság szándékos emberölés és lopás bűntettében mondotta ki bűnösnek és 8 esztendei fegyházra, Csőkénét és Vámoslnét pe­dig szándékos emberölés bűntettében mint bűn• segédl bűnrészeseket itélte el. Csöke Istvánné S, özv. Vámosi Istvánné 4 esztendei fegyházat kapott. Az itélet ellen ugy az ügyész, mint a védők és az elitéltek semmiségi panaszt jelentettek be a Ku. riához. Mielőtt Csöke Istvánt a fegyőrök elvezették volna, azzal a kéréssel fordult a bírósághoz, hogy helyez­zék St is szabadlábra, mint ahogy szabadlábon van a felesége és az anyósa is. Az elnök megma­gyarázta neki. hogy kérése teljesíthetetlen, mrrt nem szoktak 8 évre elitélteket szabadlábra he, lyexni, a két asszony is esak azért van szaba­don. mert a gyerekekel ralak'nek nevelni kell és a gazdaság sem maradhat egyedül. Csöke ezekután visszavonta a kérelmét. Délmagyarország Jegyiroda Héttőn márc. 9. Tisza 8. NINON VAIXIN A PÁRISI OPERA ÉKEKMÜVÉSZNŐJE Harmónia VII. bérlet. ÁRIA- ÉS DALESTJE Kitér dr. Herz Olló. Jegy 2 P-tőI Délmagyarország Jegyirodában 81 kendergyári liftszerencsét­lenség Mmfa pénteken bele­lialt sérüléseibe (A Uéhmigyarország munkatársától.) Ked den délután a Szegedi Kenderfonógyárban az egyik teherszállító lift leszakadt. A többmé­termázsa súllyal terhelt lift az alatta dolgozó Kenderesi József gyári munkásra zuhant. Ken­deresi eszméletlenül terült el. Beszállították a közkórházba, ahol megállapitolták, hogy ko­ponyaalapi törési szenvedett. Kihallgatni nem lehetett, mert eszméletét egy percre sem nyerte vissza. Azóta Kenderesi József súlyos állapotban feküdt a kórházban. Gondos ápolásban része­sítették, de megmenteni nem lehetett az élet­nek. A szerencsétlen munkás pénteken dél­előtt sulyös sérülésébe belehalt, A rendőrségen megindult a nyomozás an­nak megállapítására, hogy terhel-e valakit fe­lelősség Kenderesi haláláért. Verekedés: kétheti fogház, — ujraf el vétel: másfélévi bőrtön (A Dél magyar orsiún munkatársától.) Két eszten­dővel ezelőtt az egyik mezőkovácsházai vendéglő­ben verekedés játszódott le három legény, KUs Pál, ifj. Sztasák János és Szokol Lukács kőzött. Kiss Pál csárdást, mig a másik két legény one steppel akart tánoolni. Az ivóban a két legény meg­támadta Kiss Pált és Sztasák csukott bicskával, Szokol Lukács pedig boxerrel fejbe ütötték Kisst. A legény sulvos sérü'éseket szenvedett. A legények ellen megindult az eljárás és a szegedi tőrvényszék egyesbirója annakidején fejenként ti—ií napi fog­házra itélte őket sulvos testisértés miatt. Az ítélet Jogerőre emelkedett és a legények 1929 őszén kitöltötték büntetésüket. Szabadulásuk után egy hónappal Kiss Pál meg­halt. Az ügyészség erre újrafelvételi kérelmet ter­jesztett a biróság elé, arra való tekintettel, hogy a legény meghalt és a biróság a tetteseket olyan bűncselekményért ltOlte el, amelynek maximális büntetése háromévi börtön, holott a bekövetkezett halál folytán; 'halált okozó súlyos testisértés bün­tette miatt 10 évig terjedhető fegyházzal büntet­hetők a legények. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tűzzön ki uj főtárgyalást, a régi Ítéletet helyezze hatályon kivfll és a legényeket újra itélje el. A biróság az újrafelvételi kérelemnek helyt adott és a két legény bűnügyét pénteken tárgyalta a szegedi tőrvényszék ViVrf-fanácsa Ifj. Sztasák Já­nos és Szokol Lukács az első tárgyaláson teljes egészében beismerték a bűncselekményt, pénteken ismét kihallgatták őket. Ezúttal is beismerték mind­ketten, hogy bántalmazták Kiss Pált, de azzal védekeztek, hogy az támadt reájuk. Egyébként is valamennyien részegek voltak, igy már nem is tudják pontosan előadni a történteket. Sok tanút hallgatott ki a birőság. A tanuvallo­másokból megállapítható volt, hogy Kiss Pál, ami­kor fejsérülése begyógyult, még sokáig fájlalta a fejét, dolgozni képtelen volt és egyik kórházból a másikba vándorolt. A makói közkórházbői három­szor is elbocsájtották. Felkereste a szegedi klini­kákat, volt Vásárhelyen Is kórházban, közvetlen halála előtt pedig gyalog felment Budapestre. Gya­log tért vissza ls, de ugyanolyan betegen, mint ahogy elment. Nem sok idő múlva azután meg­holt. A bíróság kihallgatta dr. Jankovics László orvos­szakértőt. aki azt n véleményt terjesztette elő, hogv Kiss Pál halálát a vádlottak ütései idézték elfl, különösen egy ütés. amely valószínűleg a borér­töl származott. Kiss Pál agyláhjogban halt meg. A biróság Ítéletében bűnöseknek mondotta ki « legényeket halált okozó sulgos testlá sértés bűntet­tében és ezért Szokol Lukácsot másfélévi, ifj. Sztasák Jánost pedig halhónapi börtönre ítélte. A biróság azért büntette Szokol Lukácsot súlyosab­ban, mert a szakértő véleménye szerint az ő boxere ejtette « súlyos sérülést, viszont Sztasák Jánost azért kellett elitélni, mert a bántalmazásra irányuló akarat benne ls megvolt, sőt ütött ls. Szokol Lu­kács, aki azóta katona lett, az itélet ellen fellebbe­zést jelentett be. Herceq F.slerhAiy sonka, felvágott, virslii Kocsisnál luSdóín friss árukl

Next

/
Oldalképek
Tartalom