Délmagyarország, 1987. december (77. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 77. űvfoJyam, 283. szám 1987. december 1., kedd A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 1.80 forint Lakás-, telek-, kötvény­forgalom Válaszol az OTP igazgatója IiOhel, hogy tévedek, de én úgy gondolám: saját ügyeinkben mindig mi va­gyunk a legkompetenseb­bek. Ha ezt igy elfogadjuk, akkor azt is el kell fogad­nunk: az OTP ügyeiben leginkább az OTP illetékes. Mindezt csak azért vélem szükségesnek elmondani, mert újabban igen sok rém-, ál- és antihír kering a la­kosság köreiben a különféle takarékpénztári szolgáltatá­sok ügyében. Hogy e hírek h<<inét származnak, tudni nem lehet. Csak annyi bi­zonyos: nem Perjési László OTP-igazgató terjeszti eze­ket. Én ugyanis a napokban fölkerestem őt, a kérdései­imre választ is kaptam. Is­métlem: a fönti tétyl értel­mében e kérdésekre illeté­kesebb válaszolót módfölött nehéz lenne előtalálni. — Azt mondják: az OTP újabban nem veszi vissza az általa épitelt lakásokat. Ez igaz, vagy nem? — Az OTP ma is, és hol­nap is visszavásárolja a „használt" lakásokat, még­hozzá olyan vételárban, mely a jelenlegi új lakások árait megközelíti. A lakás­tulajdotoosok az 19H5. de­cember végéig fölvett hite­lükre — ha visszafizetik — negyvenszázalékos kedvez­ményt kapnak. A százezer­ből tehát csak hatvanat kell visszafizetni. Ismert, hogy ha az OTP­től veszünk lakást, alaphi­tel, szociálpolitikai kedvez­mény segíti elő a vásárlást. Más kérdés, hogy sokan szabad forgalomban bonyo­lítják ezeket az ügyleteket, s itt az árak lenyegesn magasabbak. Inkább vállal­ják a bankhitelt, mely je­lentős terheket ró az igény­be vevőre, s elesnek a szo­ciálpolitikai kedvezménytől. I — Azt hallottam: a jövő évtől nagyon megnöveked­nek a lakásárak. Ha ez igaz. nem csoda, hogy az emberek még az idén la­káshoz akarnak jutni. — A kormány árintézke­dései ismertek. Ha minden építőanyagot egybeveszünk (beton, tégla, cserép stb.), s árukat összeadjuk, akkor kiderül, hogy a jövő évtől épülő új lakások ára ma­ximum 20-30 százaléknyit emelkedik. Foltéve, ha az építtető saját maga meg nem emeli igényeit. S per­sze az adókedvezményekről sem kell megfeledkeznünk. A takarékpénztár — a fi­zetőképes vásárlói kereslet alapján — továbbra is fog­lalkozik lakásépítéssel; Új­szegeden például folytatni kívánja a ma már kedvelt­té vált angol típusú családi jellegű házépítést is. — Ügy tudom: a telke, kért mostanában nagyon magas árakat kérnek. — A telekárak azért kúsztak magasra, mert mindenki a magánforgalom­ban akar telekhez jutni. Ujabban az OTP is vásárol telkeket, lehet tehát jelent­kezni annak, aki nálunk akarja értékesíteni telkét. — Olyan hirek is vannak, melyek szerint az OTP egy­általán nem ad hitelt. — Pénzintézetünk csak a ti bizalom fontos nemzet­személyi hitelek tekinteté- gazdasági érdekeket is szol­ben mérsékli az egyébként gál. Bizonyos, hogy többen jelentős igények kielégíté- vették ki pénzüket az OTP­sét. A személyi hitel ugyan- bői, mert megijedtek a va­is indokolatlan vásárlóerő- gyonnyilatkozattól, melyet kiáramlást eredményez, s majd január elsejétől tehet­erre árufedezet nincs Az ismertek, az okokat magya­nek az állampolgárok. Az áruhitel-korlátozások ¡'yen gondolkodás ugyan­csak indokolatlan volt, mert a betétet is elfogadják a vagyonnyilatkozatban. A betétek titkossága fennma­rad, csak akkor válik nyílt­tá, ha az adóhivatalnak be­mert hivatkozik arra, hogy hon­nan van pénze egy na­gyobb összegű vásárláshoz. rázni nem kell. De lakás­építésre, -vásárlásra, -föl­újításra, fűtéskorszerűsí­tésre, mezőgazdasági ter­melésre, vállalkozásokra . , .. ... semmiféle hitelkorlátozás Í?*"!' a,.tul!jd<TS nincs; ügyfeleinket készség­gel kiszolgáljuk. Egészen természetes viszont, hogy elvárjuk: ha valaki ben­— Az imént szóba ke. nünket választott bankjá- rült az OTP.kötvény, s nak, betétjét is nálunk he- szóba hozhatjuk az átutalá­lyezze el. A pénzelhelyezési sibetét-kampányt is. módozatoknak elég széles _ Mindeddig közel száz­skáláját kínaljuk. millió kötvényt adtunk el, s r.j változatlanul nagy irántuk — Aprppo. hetet... Erde- . . , .... „ . . . az erdeklodes. Ha valaki egyáltalán hét év alatt nem veszi igénybe a kamatait, jöve­delme az addiginak több mint kétszeresére növek­szik. S ez a kötvény most mes manapsag takarékoskodni? — Nemcsak munkakö­römnél fogva vagyok taka­rékospárti. Ügy hiszem, ,. .,,,., minden józanul gondolkodó meg ado- es ''letekmentes. ember a megtakarításra — Tehát most megéri kell, hogy törekedjék. S befektetni? megtakarított pénzét jól te­szi, ha olyan dolgokba fek­teti, melyek jövedelmezőb­bek számára. Ismert, hogy az OTP-kötvény 12 százalé­kos kamatos kamatozású, köztudott továbbá, hogy a napi kiadások biztos fede­zeteként szolgál az átutalá­si betét. Nem sorolom to­vább; ha valaki meggondo­latlanul költi el pénzét: sa­ját magának okoz kárt. — Igen. Ami az átutalási betétet illeti, ennek hasz­nossága közismert. Ügy tű­nik, a november 30-áig tar­tott kampányban mintegy négyezerrel gyarapszik a betéttulajdonosok száma. Ezzel párhuzamosan növek­szik a bérátutalásban részt vevőké is. A kampányt az ismert tombolajáték zárja, melynek sorsolása december 13-án lesz a Szegedi Nem­— A betétkönyvek után, zeti Színházban. Még egy­tudjuk, adózni kell. szer hangsúlyozom, hogy a pénzügyi kormányzatnak is és az egyénnek is azonos az — Nem a betétek, hanem azok kamatai után. Csak- órdeke,"'hogy minél több hogy ezeket az összegeket mt.gtakaritas jöjjön létre, jövőre a pénzintézetek (u ezért is ad 3 szazaiékos zetik, s csak ezután a betet- prémiumot a kamatokon fe­tulajdonosok — de maga- ,ü, a kormány, mert a la­sabb kamatból. Senkinek kossági penzek jelentős he­sem célja, hogy az emberek lyel t„giainak el a népgaz­bizalma megrendüljön a duság vérkeringésében, betetek iránt. Nem beszélve arról, hogy a betétek iran- Farkas Csaba Községek a város körül Tudósítás az MSZMP Szeged Városi Bizottságának üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városkörnyéki községek pártszervezeteinek Városi Bizottsága tegnap délután tartotta titkárai is. soros ülését a Komócsin Zoltán téri szék­házban, Fraknóy Gábor titkár elnökletével. A téma, amelyet a tanácskozás napirend­jére tűztek, igen széles körű érdeklődésre tart számot: Jelentés a városkörnyéki köz­ségek népességmegtartó képességének hely­zetéről, az infrastrukturális ellátás fejlesz­téséről. A napirend előadója Székely Sán. dor első titkár volt. Ugyancsak az első tit­kár számolt be a pártbizottságnak a meg­előző testületi ülés óta végzett munkáról. Az ülésen részt vettek meghívottként a A jelentéseket és a feladatmeghatározá­sokat a pártbizottság egyhangúlag elfo­gadta. A pártbizottság személyi ügyek tárgya­lása során, saját kérésére — elismerve és megköszönve munkáját —, fölmentette bi­zottsági tagságából Kántor Gézát, akit vá­rosi rendőrkapitányt beosztásából az Orszá­gos Rendőr-főkapitányságon magasabb be­osztásba neveztek ki. A sz.egedi rendőrka­pitányság új vezetőjét, Szőke Pétert koop­tálta a pártbizottság tagjai sorába. Kübekházától Sándorfalváig Nem régi kategória: vá- településfejlesztésben köz. roskörnyéki község... A já- remüködő intézmények és rások megszűnésével szüle- gazdálkodó szervezetek tett ez a ,.státus". Körűibe- munkájának összehangoló­iul az a jelentése: önálló sára, különösen Zsombón, kifogástalan a víz minősége. Az új telkek vízellátása csak Domaszéken gond. elsősor­ban a.magas költség mi­att. A csatornázás ügyu közigazgatási egység, de po- Bordányban, Szatymazon, de nem egyöntetű. Elönyösebb a helyzet a Tiszán túlon, de felgyorsult a folyamat Bor­dányban, Zsombón és Do­maszéken.'Ezzel együtt is ez. okoz legtöbb gondot. Sze­mettelepet már mindenütt kialakítottak, több helyen a konténeres szállítást is meg­oldották. Igen alacsony vi­litikailag, gazdaságilag és Deszken is. Eredményes a területfejlesztés szempontjá- bejáró dolgozók és a foglal-, ból a centrumban fekvő vá- koztutó üzemek, intézmé­roshoz tartozik; vagyis él- nyek kapcsolata is, s szinte ve/heti a közelség előnyeit, példás Zsombó é.s Bordány élhet a közvetlen együttmü- esetében. A „térségi" össze­ködés lehetőségével. A po- fogás sem ritka már, s en­litikai együttműködés és ki- nek olyan tételei méltók sugárzás meglehetősen szo- említésre, mint például a ros és aktív. Ennek megfe- gázellátás, a településtiszta- szont a szilárd burkolattal lelően, ti jelentés első he- ság, vagy az építési hatósá- ellátott utak aránya (10-20 lyen a párt-, az állami szer- gi eljárás. százalék), de ebben is meg­vezetek és a tömegszerve- A városkörnyéki községi "(főtt Deszk, Zsombó és zetek tevékenységét elemez- tanácsok munkájukban első Koszke. Elfogadható a köz­te, megállapítva, hogy ezek helyen tisztelik a népesség- lekedés, az átmenő forga­legtöbb városkörnyéki köz- megtartó képesség erősítését, 'ómmal rendelkező koz.se­ségben a lakosság közcélú A városkörnyéki bizottság jó mozgósítására, az önerős szervezeti keretet biztosit a fejlesztés készségének ki- tárgyalásokhoz és az együtt­bontakoztatására, az egy- működéshez; hatékonyan já­máshoz tartozásra és a te- rul hozzá a községi szolgál­lepülések összefogására össz- tatások fejlesztéséhez, a te­pontositanak. Különösen ak- lekkialakítá.shoz, városiak községet bekapcsoltak a telefon-távhívó rendszerbe. gekben pedig jónak is mi­nősíthető. Iskolaszezonban és csúcsidőben jellemző a zsúfoltság, de a munkás-, szállítás mindenütt megol­dott. Minden városkórnyéki tivak és kezdeményezők a környező községekben törté­pártszervezetek. csupán Do- nő építkezéseihez. Egymás maszéket és Kübekházát il- között is hasonló célú ter­iette birálat. mékeny kapcsolatot terem­Jellemző a városkörnyéki tett Zsombó és Bordány. községekre, hogy megújult, A kis településeken a la­megfialalodott vezetőségek kosság száma általában állnak az élükön, s a veze- csökken. Az országos ten­tés minősége javult. Kü- dencia Szeged körzetében is bekházán, Domaszeken és érvényes ám mérsékeltebb. Deszken ezek a közéleti ka- Bordányban, Dócon, Üjszent­matok a városi pártbizottság ivánon és Zsombón a fogyás ítélete szerint még nem kő- meg is állt. Sándorfalván vetkeztek be. A pártszerve- bizonyos növekedés tapasz­zetek azonban általában talható. Ennek egyrészt az nagy figyelmet forditanak a is oka, hogy a tanyai lakos­ság ezekbe a községekbe STŰDIÓ SZÜLETŐBEN. November ele- érkeznek a stúdióba új műszaki berendezé­jén adták át az építők a Bajcsy-Zsilinszky sek. A második kamera megérkezése után utcai, átalakított helyiségeket a szegedi vá- » városi televízió stábja a város több •„• r, . ... , pontján és eseményen tud majd jelen len­rosi televízió szamara. Persze, az epulet i „ fw . \ ... -,,,-_. ' ni. Somogyi Karolyne lelvetelen: u mu­birtokba vetelevel még nem fejeződött be szlakj vezérlő meg kiegészítésre váró be­a berendezkedés. Ezekben a hetekben is rendezései Dócon és Domaszéken még szabad vonalak is vannak — ezzel együtt a telefon­ellátásban még sok a tenni­való. Az áram csuk néhány tanyán hiányzik, Szatymaz, Röszke és Zsombó kornyé­kén. Legnagyobb a fejlődés a gázszolgáltatásban, s ez a program jelenleg is lendü­letben van. Néhány község (Kübekháza. Öomaszék, Doo. Röszke) csak a következő ötéves tervben számíthat vezetékes gázra. Üzemanyag­ellátási nehézséggel a Tisza mindldet oldalán küszköd­nek. Ijényegesen korszerűsö­dött a városkörnyéki közsé­gek lakásállománya. Az újonnan vagy az elmúlt egy­másfél évtizedben épült ott­honok korszerűek. A telek­kínálat ió, Kübekházan, Ti­szaszigeten. Deszken és Do­maszéken a keresletet is meghaladja. Városi szintű ellátást vár­nak, remélnek ezek a közsé­gek a kereskedelemben, az egészségügyben, a szociális és kulturális ellátásban. A kereskedelmi ellátás ott a legjobb, ahol helyi áfész működik (Sándorfalva, Szatymaz), de javult a Dél­Tisza Menti Áíész ellátási területén is. Domaszek hiányos ellátásáért a móra­halmi áfészt érte birálat. Fodrász, cipész, ács, laka­tos, férfiszabó után sóhajt „ , , számos község. Kedvezmé­Csökkenti az elvándorlást ket kinalnak ,etelepedó infrastrukturális ellátott- iparasoknak újszentivánoij. ság_ nyitása,^ de^ mégjegtt Zw)mbóni Domaszéken. Az egészségügyi és szociális . . . . alapellátás kiegyensúlyo. fÍge_k,k0m0ly-,Ír0f^1Z'tóSt>lí£;t zott. két község kivételével már a fogszakorvost ellátás is megoldott (Doc, Tíszaszi­Jelleroző a körzetre, hpgv mindenütt jó a vízellátás, és (Folytatás a 2, oldalon.) áramlik. Igaz viszont, hogy leginkább az idősebb nem­zedékek hűsége erős. Helyben szűkösek a fog­lalkoztatási adottságok. A Szeged környéki községek­ben mintegy 30 ezer ember él, s közülük 13 ezer az ak­tiv kereső. Otthon ennek csak mintegy fele Halál megélhetést, főleg a mező­gazdaságban — a többiek Szegeden dolgoznak. A pap­rikafeldolgozó vállalat, a textilművek, a ruhagyár, a Taurus, a kábelgyár és a Hungarohemp a legnagyobb kenyéradójuk. Legtöbben Tiszaszigetről járnak e| dol­gozni (a keresők 73 százalé­ka). de nincs helyi központú gazdasági egysége Kübekha­zának, Üjszentivánnak. Dóé­nak sem. A helyi munkale­hetőség-teremtésben Szaty­maz, Zsombó és Bordány a legaktívabb. Csökkenti az infrastrukturális ellátott­segít is a letelepedésben. Éppen ezért a városkörnyéki köz­tesznek az elmaradás küzdéséért

Next

/
Oldalképek
Tartalom