Délmagyarország, 1981. december (71. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

tftei kő YH.AC F^O t E<; YESÖ UJ*! KA cl SÍVTKV 71. évfolyam 281. szám 1981. december 1. kedd Ára: 1,40 forint Elutazott haza Az Országos i Magyar-csehszlovák Kádár János fogadta Szpirosz Kiprianut Közlemény a látogatásról Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Kos­ponti Bizottságának első tit­kára hétfőn délelőtt az •MSZMP KB székházában találkozott Szpirosz Kipria­nuval, a Ciprusi Köztársa­ság elnökével, aki hivatalos látogatáson tartózkodik ha­zánkban. A szívélyes légkö­rű megbeszélésen véleményt cseréltek a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, külö­nös tekintettel az európai biztonság és együttműködés erősítésének ügyére. A találkozón részt vett l.ofonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke. * Délelőtt a Külügyminisz­térium Mátyás király úti vendégházában magyar— ciprusi egyezmények aláírá­sára került sor. Hetényi István pénzügy­miniszter és — a ciprusi ál­lamfő kíséretében Budapes­ten tartózkodó — Nilcosz A. Rolandisz külügyminiszter egyezményt írt alá a ketios adózás elkerüléséről. A meg­állapodás — amelyhez ha Kürtszó^TársanT a Franc ;aorszaggal es az Béketanács küldöttsége Hazaérkezett az Országos Béketanács küldöttségé, amely Kovács Béla főtitkár vezetéséve) a vietnami, a kambodzsai és a laoszi bé­kemozgalom meghívására tett látogatói:', a három dél­kelet-ázsiai országban. A delegáció a testvérszerveze­tek vezetőivel a kétoldalú kapcsolatok helyzetéről, fej­lesztésük lehetőségeiről tár­gyalt A küldöttség fogadásánál a Ferihegyi repülőtéren je­len volt Bui Tan lÁnh, a Vietnami Szocialista Köz­társaság és Khuon Ran, a Kambodzsai Népköztársaság budapesti nagykövete. tárgyalások j Magyar—csehszlovák tár­gyalások színhelye volt hét­főn n győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár. A ma­gyar—csehszlovák gazdasági es műszaki-tudományos együttműködési vegyes bi­zottság társelnökei. Marjai i József és Rudolf Rohlicek miniszterelnök-helyettesek vitatták meg a kétoldalú együttműködés időszerű kér­déseit. A tárgyalások befejeztével a két miniszterelnök-helyet­tes aláírta a magyar—cseh­szlovák közúti járműipari, mezőgépipari és építőgép­ipari főegységek, s készter­mékek gyártásában, vala­mint a két ország igényei­nek mind teljesebb kielégí­tését szolgáló szállításában való együttműködésről 1976­ban kötött egyezmény 1981 — 1985. évi kibővítéséről, »z egyezmény érvényességének 1990-ig történő meghosszab­bításáról szóló megállapo­dást. A megállapodás kere­tében a két ország gépipara öt év alatt több mint egy­milliárd rubel értékű köl­csönös szállítást teljesít. Rudolf Rohlicek megte­kintette a Rába Magyar Va­gon- és Gépgyár több üze­mét, majd visszautazott Csehszlovákiába. A megbe­széléseken részt vett Kovács Béla hazánk prágai és And­rej Barcák Csehszlovákia budapesti nagykövete is. (MTI) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt KB első titkára hétfőn találkozott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köztársaság elnökével. (MTI-fotó: Tormai Andor felvetele —telefoto—KS) más vezető személyisége, rianu Losonczi Pállal együtt dísz- gépkocsiba szállt, es dísz­X-CVK- »NI , , , zászlóalj parancsnoka IE- motorosok kíséretében a Fe­tói*• r *0,«ttuBk ~ 1 len lést tett Szpirosz Kipna- rthegyi repülőtérre hajta­hetóve teszi, hogy az egy- nunak. maid íekserjüüll a tort. fa^iTf,^11 V*?"** két ország himnusza. Ezután A légikikötő betonján a vaUaiátuK. Cegeu a jovoben _ - T _ Egy hónappal az év vége előtt Tervteijesítés - alkalmazkodással Egy hónappal az év vége A szénbányászat ismét bi- számgépekböl, textilkonfek­előtt, sok vállalat előzetes zonyítja: megbízható bázisa ció-ipari berendezésekből, a számításokat készített az a hazai energiaellátásnak, különleges minőségű huza­il981-re várható eredmények- Tizenegy hónap alatt 360 lókból. Hatvanról hatvan­ról, a hátralevő hetekben ezer tonna szenet termelt négy százalékra növelték a még megoldandó feladatok- terven felül, ezt az év ve- hosszú távon is piacképes, ról. Többnyire nemcsak a géig 450 ezer tonnára akar- kellően jövedelmező termé­vállalat eredeti éves tervé- ja növelni, s ha váratlan kek arányát, s ez a folva­ráltáírtqk. Cégek a jövőben csak az anyaországban adózzanak. ; I>r. Markója Imre igaz­a magas • rangú vendég Lo- vendégek és vendéglátók scmczi Pál társaságában él- szfvélye3 búcsút,vette^ ejfy_­haládt- a' díszáásatlóálj •előttó mástól- inaid Szpirosz' Kip­Á-ciprusi államfő.'és kísére- r-iaftu külóngépe a magasba _ o .• . , ..... zx -r.iui ucu airaiirtt' v..5 ni.iti v- ' I»«»J\.J 'V^M-.. Mgugy-mimszter es Ni KOSZ TENEK. LA(,IAI elköszöntek a emelkedett. A. Roiandisz aiairta az el- maauar közéleti személuisé- * so magyar—ciprusi jogse- kföl valanlint a budaoes- Kádár János, az MSZMP gelyegyezmenyt A doku- u diplomáciai képviseletek- Központi Bizottságának első mentum szabályozza a pol- ne,. megjeient vezetőitől. Az titkára Szpirosz Kiprianu gari, a csa.adiogi ügyekben ünf,epélyes búcsúztatás a ciprusi államfő hivatalos es a bunugvezben a ket or- katonai díszzászlóalj díszme- magyarországi látogatása al­hatósasai netével zárult, amelyet Szpi- kalmából nyilatkozatot adott rósz Kiprianu és Losonczi a ciprusi televíziónak. Pál együtt tekintett meg. (Szpirosz Kiprianu ma­Ezuián úttörők virágcsokrot gvarországj látogatásáról kö­nyújtották át a Ciprusi Köz- zös közleményt adtak ki, társaság elnökének és fele- melyet lapunk 2. oldalán segének. majd Szpirosz Kip- ismertetünk.) közötti érintkezést. Szarka Károly külügymi­niszter-helyettes és Geor­giosz Pelagiasz, a külügy­minisztérium főigazgatója pedig jegyzékvaltás útján megállapodott a vízumkény­szer eltörléséről szolgálati és diplomata-útlevelekre. * Szpirosz Kiprianu. vala­mint kíséretének több tagja délelőtt Budapest nevezete.: ­segeivcl ismerkedett. Elő­ször a kelenföldi lakótelep­re hajtattak, maid megte­kintették a várnegyedet, a Mátyás templomot, s a Ha­lászbástyáról Budapest pa­norámájában gyönyörköd­tek. A délutáni órákban el­utazott Budapestről Szpirosz Kiprianu aki Losonczi Pál­nak. a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének meghívására — felesége társaságában — hivatalos látogatást tett Magyarorszá­gon. A ciprusi allámfővel együtt elutazott kísérete, amelynek tagja volt Nikosz A. Rolandisz külügyminisz­ter, Georgiosz Pelagiasz, a külügyminisztérium főigaz­gatója és Bariasz Vovidisz, az elnöki iroda igazgatója. A magas rangii vendéget és kíséretét ünnepélyesen búcsúztatták a magyar és ciprusi zászlókkal díszített Országház előtt. A Kossuth Lajos téren, ahol felsorako­zott a Magyar Néphadsereg díszzászlóalja, a búcsúzta­tásra megjelent Losonczi Pál és felesége, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke. Péter János, az országgyűlés alelnöke, Katona Imre, az Elnöki Ta­nács titkára, továbbá az El­pöki Tanács, a kormány több tagja, politikai, gazda cokat keresniük. Régiből újat Megőrzik a városképet A város arcáért az azt la- Hogy mást ne mondjak, a mi csak úgy hívunk, hogy kó építő, gondozó emberek Horváth Mihály ulcai ház szépasszony cipője, a felelősek. Ismeretes, hogy esetében az derült ki, hogy — ? 7 a népgazdaság VI. ötéves a bádogbol való tetőszerke- _ A szépasszony cipője tervében az eddigieknél is zetet is ki kell cserélni, belül negyvenes, kívül csak több figyelmet fordítunk a Szakember pedig... harminchatos. Ilyen ez a városképek megőrzésére. a — Kísért a régi gond te- is. A városlakó azt gon­lakóházak felújítására. Ezzel hát... dolhatná, hogy akkora, mint a munkával nemcsak jelen- — Az elmúlt években so- arnennvi látszik belőle. Nos. tős értékeket mentünk meg, kat tettünk azért,, hogy ki- egy hatalmas épüleíkomp­hanem gátját vetjük annak, neveljünk egy, a már elíe- lexumról van szó. Megbir­hogy Szeged történelmi vá- lejtelt építési módokat, tech- közünk azért majd a fölada­rosképe — melyet szépnek nológiákat tudó szakember- tokkal itt is. Az epületből és jelentősnek tudnak a mü- gárdát a vállalatnál. szociális otthon lesz. A kö­történészek is — a legkisebb — Sikerült? zelében épülő nyugdíjasok mértekben is hátrányára — Részben. Hogy az epü- házával együtt fogják majd változzék. let bádogosi munkáját ki működtetni A Szegedi Magas- és Mély- fogja megcsinálni, azt ma _ Milyen éve, zárnak-, építő Vállalat tesz a legtöb- még nem tudjuk. Remény- J bet ezért. Két legielentősebb kedünk, hogv lesz megoldás. — Örömmel mondhatom, feladatuk mostanság a Hor- Ugy tervezzük azért, hogy hogy ez evi eloiranyzatain­váth Mihály és a Takarék- egy év múlva át tudjuk ad- kat túlteljesítjük. Az íngat­tár utca sarkán levő, illetve ni az épületet. Addigra ta- lankezelo vallalat megren­a Bartók Béla téri H-alakú Ián a kupola bádogozása is delte munkáknál is jol al­ház felújítása. Majdnem 70 elkészül. lünk A tervezett 37 millió millió forint értékű munka — Más munkáik? lórin't ihelyett 44 milliós er­ez. A lakóknak négy évet — Mi csinálunk egy sor teket építünk be. kell várniuk arra, hogy újra födémcsere nélküli lakóház- — Terveik? beköltözhessenek otthona- felújítást is. Ezekkel jobban — A Szegedi Konzerv­ikba. haladunk. Ebben az évben gyárban járulunk hozzá a — A felújítási munkálatok 163 lakásba költözhetnek főzeléküzem rekonstrukció­csak részben tervezhetők vissza a lakók. jához. Röszkén a Kossuth meg pontosan — mondja Ká- — Hozzáfogtak a Tolbuhin Tsz új beruházását valósít­vai Endre, a vállalat megbí- sugárúton is egy épület tel-, juk meg, az élelmiszer-vizs­zott főmérnöke. — Időről jes felújításához. gáló állomáson pedig tech­időre kiderül, hogy még ezt — Valaha iparitanuló in- nológiai tudásunkat kama­sagj. .kulturális- életünk. főbb Fis,, azt -k> meg kell csinálni, -tézet rótt az épület, melyet toztatj«k. Csepel nyeiket, mert az utóbbi hó- künkön sem lesz elmaradás, teljesíti legfontosabb felada­napokttan nehezebbé vált az sőt tálteljesítik a tercet. A tait. energiaellátási helyzet, kv- várható 450 ezer tonnás ménvebbek a külp'iaői érté- széntöbblet éppen kétszerese Tr~ Budapesti Bútoripari\ kesítési lehetőségek. mint lesz annak mint amire . Vallalat a hazai igényeket. amivel a tervek készítése- ™ ' ,'C * igyekszik jobban kielégíteni, kor számolhattak. Ezek a bányászok az ev elejen val- esért. nagymértékben növel­körülmények szükségessé lalkoziak. te az elemes bútorok gyár­tették, hogy energiahordozó- Több vállalatnál a növek- tását. Az állandóan hiány­ból a tervezettnel többet - ..... . termeljenek, s azzal jobban vo e"enbaWtsegeK. eliensu- cikknek számító Rékából gazdálkodjanak, másutt ter- lyozására tettek intézkedő- például az eredeti 100 mil­melőkapacitásokat csoporto- seket. A Péti Bit rögén Mű- lió forintos rendeléssel szem­sítsanak át, gyorsítsák a ter- vekben például, ahol évente ben 150 millió forintért szál­mékszerkezet-váltást. s töb- csaknem egymilliárd köbmé- lít az üzletekbe, s mivel a beknek kellett új exportpia- ter "földgázt használnak fel, sima Réka-bútorok iránt a 26 százalékos áremelés egy erőteljesebb a kereslet, en­reszét fokozott takarékos- nek gyártására állították át sággai ellensúlyozzak. Fő a rusztikus típusnak fenn­módszerük azonban az, hogy tartott kapacitás egy részét folyamatosan növelik termé- is. Hasonlóképpen többe' keik gazdaságos exportját: gyártanak a szintén kereset mind a 28 országban s:ke- Horizont-bútorból, amely­rült megtartaniuk, sőt bőví- nek cseresznyefa-fólia bori teniük piacaikat, s exportjuk tású változata is megjelent a — a gyár történetében elö- boltokban. A vállalat az idén ször — az idén várhatóan a belkereskedelemnek körül­eléri a 100 millió dollárt. belül egymilliárd forint ér­Külpiaci hatásokra az ózdi tékű bútort szállít. Gazdasá­kohászati üzemekben módo- gi eredményeit elsősorban sitották a kapacitások ki- növekvő exportja javítja. használási fokát: nyersvasat Idei exportja várhatóan két­es a csak kedvezőtlen áron szer akkora lesz, mint a ta­értékesíthető hengerelt árut valyi. gyártó berendezéseiket nem A hazai fogyasztók és a használják most ki teljesen, külkereskedelmi mérleg szá­csak 80—85. százalékban, vi- mara ugyancsak egyaránt szont teljes üzemben dolgo- hasznos, hogy a Szegedi Sza­zik a folyamatos acélöntő- lámigyár és Húskombinát az mű, a rúd-dróthengermű, jrfén csaknem 600 ezer ser­emelynek termékei jól érté- tést dolgoz fel, 3 százalék­kesithetök. A vállalat a ta- kai többet a tervezettnél, s valyihoz hasonló exportbe- a választékot is bővíti mind vétellel számol, várhatóan a hazai, mind a külföldi vá­ll milliárd forintos terme- sárlók számára. Újdonságaik lési tervét is teljesíti, a nye- közül külföldön főleg a Sze­resége azonban valószínűleg gediner paprikás szalámi alacsonyabb lesz a tervezett- aratott nagy sikert, itthon ndl pedig a paprikás makói szá­A Csepel Müvekben 800 raz kolbász. Az utóbbiból millió forinttal csökkentették már elkészült az egész évre a gazdaságtalan vagy el- megrendelt • ezer tonna, az avult termékek gyártását., vi- igény azonban olyan nagy, szont több készül a jól érté- hogy az év végéig legalább kesíthető számjegy- és mik- 100 ton'nát gyartanak terven roszámítógép-vezérlésű szer- felül. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom