Délmagyarország, 1954. szeptember (10. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-12 / 216. szám

QÉLM1GYIR8RSZAG 4 VASARNAP, 1954 SZEPTEMBER 12 Attila azcfyedi Imi M^amá&an • E cím alatt a Magyar Iro­dalomtörténeti Társaság szegedi József Attila-munkaközössége ál­lal gyűjtőit anyagból a költőnek Sz. Szigethy Vilmossal, a szegedi újságírás ma is élő nesztorával való l'afr.solataira vonatkozó do­kumentumokat is közöljük. Sz. Szigethy Vilmosnak a munkakö­zösség archívumában meglévő na­gyobb visszaemlékezéséből közlünk mindenekelőtt részleteket. A közölt részeken —- tiszteletben tartva író­jának kezevonását — semmiben sem változtattunk, így itt utalunk néhány olyan összefüggésre, mó­dosításra, amelyek a visszaemléke­zésekkel kapcsolatosak. Mindenekelőtt a kis színházi la­pokkal kapcsolatosan érdemes meg­jegyeznünk, hogy az a lap, amely­ben József Attila első versei meg­jelentek, a „Színház és Társaság", örvendetesen különbözött a Szigethy Vilmos által egyébként jól jellem­zett kérészéletű zuglapocskáktól. Ezt abban az időben a Szigethy cikkében is említett elismert szegedi nyomdász, József Attila kiadója, Koroknay József adta ki s helyet adott benne a modern, újra törő fiatal szegedi költőknek, esztétiku­soknak. A bennük közölt Juhász Gyula-versanyag földolgozását a költő összes verseinek kritikai ki­adását készítő Juhász Gyula-mun­kaközösség már meg is kezdte. Juhász Gyula és Balázs Béla ver­sei valóban együtt jelentek meg Bob (Sz. Szigethy Vilmos) „Kél diák-poéta" című cikkében. Ju­hász Gyula azonban már előbb, 1898-ban jelentetett meg két ifjú­kori zsengét. Túlságosan azonban még 1909-ban sem ismerhették ne­vét szülővárosában, mert amikor Balázs Bélával együtt szerepelt, a nyomda elírta a nevét: Juhász An­talnak! A Szegedi Híradóban közölt két vers, amely a korabeli kötetekből hiányzott, ma már az újabb, ösz­szes verseket tartalmazó kiadások­ban megtalálható. Igen jellemzőnek tartjuk azt, amit Sz. Szigethy Vilmos a költő­nek a Földhitelintézettel és a Kül­kereskedelmi Hivatallal való kap­csolatáról elmond. Jóval koráb­ban, 1923. december 13-án írja egy hasonló üggyel kapcsolatban ked­ves volf makói tanárának, a sze­gedi egyetem mostani professzorá­nak, Tettamanti Bélának: „Ked­ves Gyámom bankba akar tenni ismét, pedig már egyszer voltam és láthatta, hogy milyen kedvetle­nül csináltam, annak dacára, hogy mindenki dicsért... En már kez­dek kétségbe esni, jajgatva törvén az eszem, hogy miféleképpen lehet­ne a bankokból örökre megszabadul­ni. Engemet világnézeti meggyőző­désem minden ilyen nagyobbkali­berű kapitalista vállalattól vissza­irlóztat..." Ez a vallomás mindent megma­gyaráz. A Külkereskedelmi Inté­zettől való megválásáról pedig önéletrajzában, Curriculum vitae­jében így vall: „Majd a Külkeres­kedelmi Intézet magyar-francia le­velezőnek alkalmazott megalaku­lásakor — referenciával, azt hi­szem, szívesen szolgát Kóródi Sándor úr, volt vezérigazgatóm. Ekkor azonban olyan váratlan csa­pások értek, hogy bármennyit ed­zett az élet, nem bírtam ki — az OTI előbb szanatóriumba, majd táppénzállományba utalt, neurasz­ténia gravisszal. Hivatalomtól megváltam .." Még valamit a Szigethynek ajánlott versről. A költő első ver­sei, fiatalkori zsengéi közül való: Ady hatása, s az „ősmagyar" mí­tosz és szimbolika érződik rajta. Emlékeim József Attiláról Qrtci: Sz. Szigetiig. <VilmG$ cA pálgakezdéi általam a Szegedi Híradóban közölt kát verset, „Az én ajándékom"-at és a „Lélekszirteken" címűt, Rendezgetve egy hosszú életen át felgyülemlett irataimat, olyan levélre bukkantam, ami szegény Attilánkról szól. Nem tolakodás, hogy többes szám­ban említem, de volt ő valamikor egy kicsit az enyém is. Most sem akarom magam feltolni — útá­lom azokat a verebeket, akik csak úgy repülnek, hogy a sas szárnyába kapaszkodnak — pusztán adatként közlöm mégis, hogy József Attila első verseinek én adtam napilapban nyilvánosságot 1922-ben, amikor a Szegedi Híradót szerkesztettem. Itt szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy József Attila verseinek „napilapban" való megjelenéséről van szó. Azóta ugyanis Péter László felfedezte egy 1922 őszén Szegeden megjelent töredékes színházi lapban József két töredékes versét. Ezek tehát megelőztek engem. Feljegyzésre érdemes, hogy abban az időben gomba módján születtek és múltak ki az ilyen színházi lapok. Buzgó amatőrök alapították, semmi közük nem volt az irodalomhoz fragy a művészei­hez. Többnyire a színház szolgálatában álltak, kö­zölték a heti műsorok színlapjait, meg inkarnátus bárgyú módon a darabok tartalmát. Azonfelül ösz­szekoldultak a szegedi újságíróktól apróságokat, verseket, hogy valami mást is adjanak. így juthat­tak el József Attilához is, megkábítva a jó fiút az ólom-méreggel. Juhász Gyula is kapható volt min­dig, ha kéziratot kértek tőle. Ha található még ezekből a színházi újságokból egy-egy példány — mert alig hiszem, hogy valaki egész évfolyamokat megőrzött volna — nagy Juhász-anyag kerülne napvilágra. Sok ifjú tehetséget segítettem mindenkor szárnyra; a még diák Juhász Gyula és Balázs Bela (akkor még Bauer Herbert) első verseit is én kö­zöltein a Szegedi Napló 1900. december 25-i szamá­ban valósággal becsempészve az önálló rovatomba, becsületbeli kötelességemnek tartva, hogy két köl­tői sorért az apagyilkosnak is meg kell bocsatani, viszont tűzzel-vassal elriasztani valók a hivatásnel­küliek. COenti a Szegedi Tő'wadóbait A Szegedi Híradóban József Attila kilenc ver­sét közöltem. 1922. november 5-én jelent meg a „Szeged alatt" és a „Bánat". November 12-én „Ó, zordon szépség" és a „Koldus"; november 19-én a „Várlak" és „Az én ajándékom", november 26-án a „Csók-kérés" (Márta...); december 10-én a „Lé­lekszirteken"; december 24-én az „Üdvözlés", Ezek közül „Az én ajándékom" és a „Lélek­szirteken" kivételével valamennyi megjelent József­nek „Szépség koldusa" című első verses füzetében, amit egy rendkívül derék fiatal szegedi nyomdász, maga is irodalommal foglalkozó széplélek, Korok­nay József adott ki ingyen, a költőt megbecsülve. Ha fontossága van minden adatnak, említsük fel azt is, hogy a „Szépség koldusa" könyv 1922. végén jelent meg Juhász Gyula előszavával. Ugyancsak Koroknay adta ki 1924 végén József Attila második könyvét, a „Nem én kiáltok" cí­műt 1925 évi jelzéssel. De ebben sem találom az &gg kéiabhi találko-zds Amikor minden adatot összegyűjtünk a költő életéből, el kell mondanom a vele történt utolsó találkozásomat is, pedig akkor szegényre meghara­gudtam, Már Budapesten lakott, ismert neve volt, mi­kor az Abbázia-kávéház előtt találkoztam vele. Maga volt a „zordon szépség"; Vajda János járha­tott ilyen mérget fújva, dühösen, kivert bika módra, Megállítottam. ,t — Hát neked, mi bajod? , M Pillanatra elmosolyodott, aztán kitört. . — Képzeld ezt a megbántást. Felajánlottak egy állást a Magyar Földhitelintézetnél, azzal, hogy nem kell érte dolgoznom, a fizetésért se, járjak be, ha nem akarok, elküldik, postán. t . , — Ezért vagy dühös? bámultam. < Szinte tajtékot túrt. 1 W*- ^ <— Hogyne lennék! Ingyen fizetést fogadjak el? — Te szerencsétlen gyerek, hát nincs az a ha-i talmas pénzintézet abban a helyzetben, hogy be­csületes módon így támogasson egy beérkezett köl­tőt? Tudod-e, hogy Ambrus Zoltán létalapját is ez a bank biztosítja hasonló módon? Azt se tudja Ambrus, hogy van a pénzintézet. Aztán: Kozma Andor az Első Magyar Biztosító Társaság titkára. Van ugyan külön szobája, de csak azért jár fel, mert megszokta az íróasztalát, azon pedig csak ma­gának dolgozik, nem a Biztosítónak, amelytől ren­des fizetést kap. Az ilyen sokat kereső intézetek nem Maecenáskodhatnak? _ , — De ingyért! — lázongott Attila. Akkor nagyon megdorgáltam, beszéltem a lel­kére, de hiába. Hogy miképp jutott eszébe a Földhitelintézet­nek, azt nem tudtam megállapítani. A bank a nagy­birtokosok pénzintézete volt, esetleg valamelyik csanádi földesúr hívta fel rá a figyelmet, hallott róla Makón, cd kiaataliak aiuzaemlékezéiei Van nekem egy öreg barátom, a legrégebbi, mert legalább 65—66 éves a kapcsolatunk. A neve Fülöp Jenő György. Állandó levelezésiben vagyok vele s az elmúlt télen, mikor az egyik unokája fel­fedezte, hogy Attila nekem is dedikált egy verset az első könyvében, szó esett köztünk, mi közöm hozzá. Mert ő jól ismerte, összeköttetésben állt ve­le, Szerinte 1929—30-ban a Külkereskedelmi Hiva­tal alkalmazta havi 300 pengővel. Ezért napi egy­két órára kellett bejárnia, hogy átnézze a francia levelezést. Határozottan jóindulatú volt az alkal­kalmazása, mert erre a célra volt az intézetnek már két embere. Attila aztán csak 2—3 hónapig járt be, akkor sem rendszeresen, további 6—7 hó­napon át csak minden elsején a fizetéséért, végül azért sem, mert szó nélkül elmaradt. "Ugy bántunk vele, mint a hímes tojással, írja a barátom, de ő fölényes volt velünk szemben, kö­zeledésre nem hajlandó, mintha lenézne mindnyá­junkat.« 8.. Hát ezekkel az adatokkal szolgálhatok. A öltő levele T°kintetes Sz. Szigethy Vilmos szerkesztő úrnak Szeged • * Makó, 1923. III. 7: KEDVES SZIGETHY BÁCSI! Ne haragudj, hogy ilyen későn jelentkezem, de csak most tudtam összeszedni néhány verset: egy régi kézirat-füzetem akadt kezembe és azokból válogattam, mert az újabb versek többnyire le vannak foglal­va cs fizetnek értük. — Különben pedig szombaton Szegeden leszek, amikor is fölkeresem Szigethy Bá­tyám és nem találván fél 3-ra be­ülök a Corsóba. Akkor, ha a Csönd­del rendbe jövök, adhatok majd új verseket is. Addig is, kedves Szigethy Bá­tyám, szeretettel ölellek JÓZSEF ATTILA E levél eredetije a Szegedi Egye­temi Könyvtár kézirattárában van. Hasonmását közölte Péter László: Adatok József Attila éleiéhez, köl­tészetéhez. Szeged, 1954, 2. lapján. A Szegedi Egyetemi Könyvtar Ki­adványai 12. szám. A levél borítékján a föladó: Jó­zsef Attila, Makó, Kazinczy-u. 8. A levélben említett Corsó: kávé­ház, az írók, újságírók akkori talál­kozóhelye. A Csönd: egy rövidéletű, mindössze három számot ért sze­gedi szépirodalmi folyóirat, amely­ben Móra és Juhász Gyula írásai mellett József Attila versei is meg­Meatok, B Felszabadulási Ünnepséget Előkészítő Bizottság Szombaton délelőtt a Szegedi T1TT üléstermében megalakult a Felszabadulási ünnepséget Elő­készítő Bizottság, amely megtár­gyalta, programmba foglalta Sze­ged felszabadulásának 10. évfor­dulója méltó megünneplését. A bizottság a Szeged Városi Párt­bizottság felhívása nyomán jött létre, hogy összefogja Szeged ha­zafias erőit s a Hazafias Nép­front szellemében képviselje váro­sunk valamennyi rétegét. AZ ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Andó János őrnagy, Csillag Mik­lós, a szegedi Nemzeti Színház igaz­gatója, Csúcs Mihály, a Táncsics tsz elnöke, Csurgó Mihály, egyéni­leg dolgozó paraszt, Dér Endre, a szegedi Írócsoport titkára, Erdélyi Albert többszörös sztahanovista, ki­tüntetett munkás, Farkas Istvánná, az MNDSZ városi titkára, Halmai Béláné, a Városi Tanács Népműve­lési Osztályának vezetője, Hevesi János, a Városi Párt-végrehajtóbi­zottság munkatársa, Hódi Sándor, MÁV felügyelő, Dr. Ivanovics György akadémikus, kétszeres Kos­suth-díjas, a Mikrobiológiai Inté­zet professzora, Krekuska István­ná, a Vöröskereszt városi titkára, Lacsán Mihályné, a Városi ftékebí­zcttság titkára, Ladányi Benedek, a Városi Pártbizottság első titkára, Markovits Tibor, a «Délmagyaror­szág» munkatársa, Mison Gusztáv, a Városi Tanács VB-titkára, Mo­gyorósi István rendőrszázados,. Nagyiván Mihály, a Városi DISZ Bizottság titkára, Nagygyörgy Má­ria, a Szegedi Kenderfonógyár igaz­gatója, Nagy Sándor, á Textilmű­vek főmérnöke, Osváth Béla, a TITT megyei titkára, Petvai Fe­renc, a Szabadságharcos Szövetség titkára, Szemmári Gyuláné, szta­hanovista szövőnő, Simon Béla. a Városi Párt-végrehajtóbizottság agit.-prop. osztályának vezetője, Szécsi Antal, püspöki helyilök, Szé­csi József pedagógus. A bizottság tagjai több javasla­tot tettek, amelyek alapján jött létre az Előkészítő Bizottság pro­grammja. E programm felhívja Szeged párt- és tömegszervezeteit, üzemek, tsz-ek, vállalatok dolgo­zóit, egyénileg dolgozó paraszto­kat. városunk érteimiségát, kis­iparosokat, méltóan készüljön ok­tóber 11-re, városunk felszabadulá­sának 19. évfordulója megíinneplí­séxe. Fejezzék ki elsősorban a mun­ka hőstetteivel hálájukat a felsza­badító hős szovjet nép iránt. Az eltelt 10 esztendő eredményekben gazdag életének jelentős állomási legyen felszabadulásunk ünnepe. Üzemekben, intézményekben, ké­szítsenek önállóan kis kiállítást a meglévő dokumentumokból, anya­gokból, amelyek szemléltetően tük­rözik az üzem, az intézmény, a tsz, a lakóterület egy évtizedes munká­ját. Készítsenek dolgozóink egy­szerű, ízléses dekorációt. A kultúr­esoportok készüljenek színes mű­sorral az évfordulóra, hogy minden munkahelyen és kerületben ün­nepségen emlékezzenek meg a fel­szabadulás nagy napjáról, Szeged 16 évéről. Az MNDSZ és a DISZ fordítson gondot a szovjet hősök sírjainak ápolására és álljanak a fiatalok, úttörők, díszesek a méltó megemlékezés első sorába: alkalom ez az évforduló a hazafiság elmé­lyítésére, 48-as hagyományaink di­cső szellemének felelevenítése. Ala­kítsanak minden területen kis bi­zottságokat. amelyek ötletekkel, a dolgozók javaslatainak figyelem­bevételével a maguk munkaterüle­tén gondosan előkészítik a felsza­badulás 19. évfordulójának megün­neplését. 1 ; A megalakuló illésen megvá­lasztották az előkészítő bizottság elnökségét, amelynek tagjai: el­nök Nagygyörgy Mária, társelnö­kök: dr, Ivanovics György, Csúcs Mihály és Csurgó Mihály. Á meg­választott elnökségnek lesz a fel­adata. hogy irányítsa és szervezze a felszabadulási ünnepségek élőké-, születeit és segítséget adjon a mun­ka sikeres elvégzéséhez. t (uáritapi It&iL IS' iTBTfP" KEDVES ALMALI KAROL Y! em ismerem magát, augusztus hónapban mégis nagyon so­kat foglalkoztatott engem. Szerettem volna, ha találkozunk. Meg is próbáltam mindent, hogy ez sikerüljön. Végigtelefonáltam jó néhány vállalatot, személyesen is beszéltem emberekkel. akikről úgy véltem, útbaigazíthatnak, végül még a rendörségen is érdek­lődlem a munkahelye, lakása felől — eredménytelenül. így hát ezúton próbálom megkeresni, hogy válaszoljak arra a levélre, ame* lyct augusztus közepe felé kapott meg magától a 'szerkesztőség. Bi­zonyosan jól emlékszik rá: egy szegedi élelmiszer és vegyesáru-cikk üzletvezetőjéről írt nagyon meleg, — szinte elragadtatott hangú le­velet. Idézem a sorait: „Villámgyors mozdulatával mindenütt ott van. — „lelkének egy darabját csomagolja minden egyes áruhoz, hogy az ismét visszahúzza árudájába a kedves vevőit." Ugy látszik, alaposan körülnézhetett az árudában, kedves Almali Károly, hogy ennyire megfigyelte az árudavezető munkáját. írását azzal fejezi be, hogy példát vehetnének róla a Lenin-utcai elárusítók is — a sok dicséretet azonban csak nevének kezdőbetűivel támasztja alá. Egy kisebb cédulára ugyan még külön írt; kéri a szerkesztő élv* társat, hogy cikke az augusztus 1-i számban jelenjék meg. Es kérése nyomatékául 100 forintot mellékelt. J/alószinüleg csodálkozott, hogy ennek ellenére sem teljesült a kérése. Azt szeretném most elmondani magának. hogy miért nem. Július 31-én helyben feladott levelét a posta — vasár­nap volt közben — csak augusztus 2-án kézbesítette volna, ha tudja hová. A postást megtévesztette a cím szokatlan elhelyezése, s mert utca és házszám nem szerepelt a borítékon, kézbesíthetetlennek mi­nősítette. Felküldték a levelet Budapestre s ott a Posta Csomag Üzem 76. VIII. Verseny-utca 3-ban felbontották. Megállapították, ho­vá keli küldeni, precízen és becsületesen a 100 forinttal együtt, ­amelyről különben a levelében, kedves Almali Károly, egyetlen szó sem esik, tehát, ha kimarad, senki sem kereste volna, — új boríték­ba tették. A borítékon a következő jelzés található; Bontó Sza. II. 201. Elismerés illeti a „bontó" elvtársat, tökéletes munkavégzéséért. Le­vele augusztus lí-én végre meg is érkezett rendeltetési helyére. Hát ez az egyik oka, hogy nem teljesült a kívánsága. De megmondom, hogy akkor sem teljesült volna, ha idejében érkezik a levél. Ugyanis a pártsajtóban pénzért csak apróhirdetés jelenik meg. A lapot meg­töltő többi írásért a szerkesztőségnek nem jár külön fizetség és nem is tart igényt erre, nem is hajlandó elfogadni. Ami a lapban megje­leník, nem egyéni érdekű írás, hanem olyan, amely tömegek érdek­lődését, érdekét igyekszik szolgálni. Még akkor is, ha egyetlen ember­ről szól esetleg. Nem teljesülhetett a kérése azért sem mert június 31. es augusztus 1 közölt nem lett v0lna mód és idő' ellenőrizni; megfelelnek-e a valóságnak a púntos aláírás és cím nélküli állítá­sok. Az ellenőrzést, kedves Almali Károly, nyílván a 100 forinttal gondolta áthidalhatóvá tenni. Nem sikerült. ftj helyett igyekeztünk magát megkeresni, hogy megkérdezzük indító okait és magyarázatot kapjunk arra, miért mellékelte a pénzt, hogyan lehetséges, hogy ennyire félreismeri a párlsajtót, annak szerepét, módszereit. Ez sem sikerült. Mindössze egy márci­usban bejegyzett, szintén cím nélküli aláírását találtuk meg maga helyett az említett áruda panaszkönyvében. Az is dicséret; miért nem jelölte meg pontosan hol található, kicsoda az, akitől származikf Egy írről "9aban nem mindi9 elég. Remélem, most megbizonyosodik Végezetül egy kérésem van: jöjjön be a szerkesztőségbe a 100 forintjáért, amelyet a páncélszekrény őriz azóta is és vegye vissza. Üdvözli: | | ­BELTKKJ. LILÉM .uJLJ for

Next

/
Oldalképek
Tartalom