Délmagyarország, 1913. október (2. évfolyam, 228-254. szám)

1913-10-16 / 241. szám

1913, október 15. DELMAÜYARORSZÁÖ 181. — Schmirít Mici gyilkosát elfogták. A budapesti rendőrség detektivjei ma dél­ben felegykor a főkapitányságra vitték Éber József 29 éves cserapessegédet, aki Buda­pesten Bakó István fénykópnagyitó név alatt Grassalkovics-utea 29. szám alatt lakott, a ki hónapokkal ezelőtt Bécsben meggyilkolta Söhmidt Mici utcai leányt. — Halálthozó szőlőfürt. Nagy Károly, hajdúszoboszlói földbirtokos szőlőjében teg­nap szüreteltek. A szüreten kün'n volt Nagy Károly Elek nevü négy éves fia is, a,ki egy fürt szőlőt kapott a cselédtől. A kis gyermek elfogyasztotta a gyümölcsöt, amelytől hirte­len rosszul lett s néhány óra múlva meg­halt. A vizsgálat, mint debreceni tudósítónk irja, megállapította, hogy a kisgyermek ha­lálát a permetezett szőlő okozta. A kékkő megmérgezte a fiút, akinek balál'a miatt a cseléd ellen vizsgálatot indítottak, mert a szőlőifürtöt mosatlanul adta Nagy Eleknek. — A pályaőr felesége. Penyigén, egy szatmármegyei kisközségben e hónap 12-én hajnalban az ágyában összeégve és meghalva találták Gorda József nevü vasúti pályaőr feleségét. A pályaőr ugy adja elő az esetet, bogy ő hajnalban tíz-tizenöt percre a szobá­ból kiment az udvarra és ez alatt az idő alatt a felesége lámpát gyújtott és a petróleummal leönthette magát, igy támadt a szerencsét­lenség. A csendőrség azonban nyomozást in­dított abban az irányiban, hogy nem maga a pályaőr öntötte-e le petróleummal a fele­ségét és nem ő tette-e el láb alóli Erre ugyan is az a gyanuok, hogy a. pályaőrnek volt egy Lajos Erzsébet nevü szeretője, akinek leve- \ let is irt és azt a meghalt asszony egy alka­lommal egy slzalmaikE^ialban elrejtve megt találta. Á csendőrség tehát annak a kiderí­tése végett, hogy nem bűntettnek esett-e az asszony áldozatni, a pályaőrt letartóztatta és a szeretőjét is vallatóra fogta. Mindketten tagadnak. — A vílóg legdrágább bikája. Palmi­rában, Kolumbia államban most tartottak nagy állatkiállitást, amelyre Délacmeri,kának úgyszólván minden nagyobb állattenyésztője felhajtotta állatjait. Az első dijat a kiállí­tott állatok közül egy Buenos Aires nevü gyönyörű aTgentiniai bika kapta. A rendkí­vül szép állat eladásra kerülvén, 136.000 márkáért kelt el, — Fedák Sári a fehér vásznon. Az isteni Zsazsa, aki világhírűvé tudta tenni utánozhatatlan művészetével a nevét, kedvet kapott, bogy az úgynevezett mimo-prímadon nákkaí iis fölvegye a versenyt. Föllépett egy magyar tárgyú drámában, a „Mártá"-ban és olyan tökéletes alakítást nyújtott a fényké­pező masina előtt is, amilyent még a nagy dán csillagtól, Asta Nielsen asszonytól se láthatunk. Mert Zsazsa játékán nem látszik meg semmi mesterkéltség, nem erőlteti a mozdulatait és a mimikája is olyan termé­szetes, hogy szinte beleéli magát a szemlé­lő a darab meséjébe. Budapesten heteken ke­resztül valóságos népvándorlás volt a Fedák­képre, amelynek a kidolgozása is méltó a nagy művésznő nevéhez. A Korzó-nagymoz­gó igazgatósága a közönség iránt való elő­zékenységből elsőnek szerezte meg a vidéki színházak közül a drága filmet, hogy még teljesen tisztán mutathassa be Szegeden. Az i érdeklődés már Fedák Sári jövetelének híré­re is olyan nagy arányban nyilvánul meg, bogy a lekötött napok száma bizonyára ke­vésnek fog bizonyulni a Zsazsa-kép bemuta­tására. — Frosso ember vagy automata nem hozott oly feltűnést kirakatomban, mint aiz idei fíu és leányka ruháim, melyet olcsó ée szabott árak mellett lehet elérni Neumann M. es. és kir. udvari kamarai szállítónál, Sze­ged. ¥ •I T MAGY. TUD. SZÍNHÁZ • i tt • Csütörtökön a rendes műsor keretében fellép re moziképen és magánszámokkal. Bnaic történelmi tragédia 3 felvonásban, irta: ANATOL FRANCÉ. A „Gaumont" filmgyár irodai mi filmsorozatából. Francia színészek! Szinezett felvétel! • •t Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor. — A 3 órás előadásokon fél, a többin rendes helyárak. ¥ • T VASS MOZGÓ SZÍNHÁZ I • 5 gyertya-fényű WOLLFRAM izzókörték meg­érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván semmi, Szegeden kapható Fonyó Soma SS-uűlíf1« KÖZIGAZGATÁS Becsurog a bérházba az esö. — Második városházát! — (Saját tudósítónktól.) A holnap délelőtt összeülő tanácsülésen ismét szóba fognak kerülni a városi bérházban uralkodó tartha­tatlan állapotok. A mérnökség ugyanis elő­terjesztést tesz, hogy a bérház tetőzetét ala­posan javítsák ki, mert becsurog rajta az eső. A kijavítás költségei ismét néhány száz, eset­leg néhány ezer koronát igényelnek, ezzel azonban korántsem fogja elérni a tanács azt, bogy a városi bérház végre tűrhető állapot­ba jusson. Ezek a javítások, amelyek külön­ben a pénzügyi bizottság ülésén is a jövő évi költségvetés tárgyalásával kapcsolatban, na­gyobb vitahullámokat vertek föl, úgyszólván mindennaposak, mert nincs a bérháznak olyan porcikája, ahol ne akadna toldozni-íoldozni való. Épen a pénzügyi bizottság ülésén nyert ibeigazolást az, hogy a városi bérház örökös javítása sokkal többe kerüli, mintha ia máso­dik városházát fölépítették volna, ezt akcep­tálta is a pénzügyi bizottság, -csak azon akadt meg, hogy honnan teremtsék hát elő a má­sodik városháza épitésii költségeit? Tiz év alatt, mint a pénzügyi tanácsos informálta a bizottságot, majdnem negyedmillió koronát költöttek él' a bérház javítására és mi az ered­mény? Az, hogy a bérház — m'inden mali­cia nélkül tehetjük ezt a megjegyzést — csak olyan tarthatatlan állapotban van, mint tiz esztendőnek előtte. Pedig az a negyedmillió korona tulajdonképen nem i;s (negyedmillió korona, hanem sokkal többömért ezt a pénzt csak a bérház épületrészeinek renoválására fordította a város, de mennyit költött még el ezenfelül a hivatalos helyiségek tatarozásá­ra, kireparálására, tűrhető átalakítására. Szó­val, ha a tanácsiban meg llett volna a jóindu­lat már évekkel ezelőtt egy második város­háza eszméje iránt, sok kellemetlenségtől, hi­vatali mizériáktól és főleg százezrekre rugó hiábavaló kiadásoktól kímélte volna meg a várost. Tisztán azon múlott, hogy a pénz­ügyi bizottság nem foglalt egyöntetűen ál­lást a második városháza •mellett, mert a pénizügyi tanáds a mellüknek (szögezte a fegyvert, hogy hát nincs pénz. Ez azonban nem jelenti még azt, hogy a 'tanács véglege­sen elejtse a második városháza tervét, sőt épen mert a bérház javítgatására szakadat­lanul kisebb-nagyobb summákat pocsékol­nak él, kell, hogy a második ,városháza ter­vét napirenden tartsa és kutasson a mód után, amellyel lehetővé válik a fedezet kér­désének a megoldása is. SPORT. o Károly vagy Hlavay ? A szövetségi mérkőzés előtti vasárnapon lesz alkalmuk utoljára a reprezentatív jelölteknék olyan formát mutatni, melynek alapján a váloga­tott csapatba juthatnak. A legfontosabb po­zícióra már huzamosabb ideje aspirálnak Károly és Hlavay középfedezetek. Károlynál ugy a bécsi WAF mérkőzésen, mint a leg­utóbbi UTE elleni játékon örvendetesen kon­statálható volt, hogy ismét elérte régi nagy formáját és a kiváló játékos a BTC ellen igyekszik megmutatni, hogy méltó jelöltje a válogatott csapatnak. o Újlaki kérése. A magyar atlétika egyik legkiválóbb versenyzője, a többszörös re­korder Újlaki, tudvalevőleg jelenleg szigorú büntetés alatt áll, mert egy versenyen meg­bántotta a szövetség képviselőjét. Már rég­óta szenvedi Újlaki ezt a szerintünk tulszi­goru ítéletet, de most, hogy a Pozsonyi Tor­na-Egyesület vasárnap rendezi hagyományos versenyét, engedélyt kért a szövetségtől ezen az egy versenyen való indulásra. Ugyani* ő védi Frigyes főiherceg gyönyörű vándordi­ját a diszkoszvetésben és ezúttal kell csak megnyernie, hogy az végleg birtokába men­jen. Remélhetőleg a szövetség a méltányos kérésnek eleget fog tenni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom