Délmagyarország, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

PROLETARJA! AZ MDP CSONGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGÁN AK LAPJA XI. évfolyam, 231. szám Ara: 50 fillér MAI SZAMUNKBÓL: EGY NAPPAL A VÁLLALÁS UTAN A RUHAGYÁRBAN 1 (3. oldal) MIRE FORDÍTJÁK ALGYÖN A KÖLCSÖNADOTT FORINTOK ÖTVEN SZÁZALÉKÁT (3. oldal) MIT AD A MÁSODIK ÖTÉVES TERV SZEGEDNEK (3. oldal) Szombat, 1955. október 1. II ruhagyári kezdeményezés Gyakran elmondottuk, hogy a haza a dolgozó népé és olyan lesz az élet: jelen és jövendő, amilyenné mi magunk formáljuk munkával, tettekkel. Ez a meg­állapítás nem kophat meg soha, nem veszíthet erejé­ből, hiszen az ország gazdája — a dolgozó nép — min­dig új fénnyel, tartalommal gazdagítja. A gazda fele­lősségével, a jövőbe vetett rendíthetetlen hittel, biza­lommal jegyezték a Hatodik Békekölcsönt. S ebben is nagyszerű példát mutat Szegeden is a hős munkás­osztály. A szegedi üzemek dolgozói, a munkásosztály tag­jai az államunknak kölcsönadott forintjaikkal, a ter­melés újabb sikereivel minden szónál ékesebben bizo­nyítják: helyeslik és cselekvően segítik a párt által megjelölt, a dolgozó emberek érdekében megszabott feladatok megvalósulását. Kifejezésre juttatják újra, meg újra, hogy tettekkel válaszolnak az MDP Köz­ponti Vezetősége márciusi határozatára. A Szegedi Ru­hagyár dolgozói a Hatodik Békekölcsön jegyzésének első napján befejezték harmadik negyedévi tervüket. Csütörtökön pedig a ruhagyáriak munkásgyűlést tar­tottak. Elhatározták, hogy az. Októberi Szocialista For­radalom 38. évfordulójának tiszteletére növelik a ter­melőmunka eredményeit. Pontokba foglalt vállalást tettek és rögzítették célkitűzéseiket: a termelékenység növelésére, az anyagtakarékosságra, az évi terv határ­idő előtti teljesítésére. Egyben november 7 méltó meg­ünnepléséért szocialista munkaversenyre hívták ki a szegedi üzemek dolgozóit. A ruhagyáriak elhatározását már csütörtökön dél­után több szegedi üzembon megbeszélték, s csatlakoz­tak a nemes kezdeményezéshez. Tegnap és ma újabb gyárakban jutott kifejezésre, hogy mégjobban dolgoz­nak, s töretlenül folytatják a szocialista munkaver­senyt november 7 köszöntésére, újabb sikerekért. A szegedi gyárak dolgozói — csatlakozva a húsz buda­pesti nagyüzem felhívásához — még az év elején meg­tették az egész esztendőre szóló szocialista kötelezett­ségvállalást. Most — a ruhagyári kezdeményezésre válaszolva, saját elhatározásukat nyilvánítva — a sze­gedi üzemekben azt tűzik ki célul, hogy többet érje­nek el, mint amit az évi vállalásban meghatároztak. Azt mutatja ez, hogy Szeged munkásosztálya egyre mélyebben érzi át, hogy a még gondtalanabb, a még szebb élet, a további felemelkedés akkor következik be. ha növeljük a termelékenységet, csökkentjük az önköltséget. Világos és tiszta sor: aratni csak akkor tudunk, ha vetünk — akkor élünk jobban, ha megte­remtjük ennek feltételeit. Ehhez jó munka kell, s ezt segítik elő a kölcsönadott forintok is. Ezért született a Ruhagyár és a többi üzem dolgozóinak vállalása no­vember 7-re. Ezért növelik — és kell növelni — a szocialista versenyek eredményeit. 'r ' Haladni akarunk, mindig feljebb és feljebb. Győ­zedelmes pártunk vezetésével és útmutatásával a mun­kásosztály alkotó, teremtő tevékenységével formálja az életet, hogy a felemelkedés úiabb csúcsaihoz érkez­zünk el. Vetélkednek, korszerűsítik a technikát, ter­melékenyebbé, olcsóbbá teszik a munkát. Hiszen min­dennek haszna közvetlenül és közvetve az övék. A kölcsönjegyzésben, a munkában való helytállás, a szo­cialista verseny töretlen folytatása a munkásosztály bizonyságtétele arra, hogy tántoríthatatlanul követi a párt útmutatását, s dolgozik, hogy tovább nőjön az anyagi és kulturális színvonal. E munka különös jelentőségét a szegedi üzemek­ben is az adja meg. hogy új ötéves tervünk megkez­désének küszöbén állunk. Ezért váljon valósággá a Ruhagyárban született jelszó minden üzemben: »Adós­ság nélkül, megalapozottan kezdjük meg második öt­éves tervünket-". A második ötéves tervre szavaztak forintjaikkal. Most pedig méginkább jó munka kell. Hogy így legyen, ezért dolgozik minden öntudatos, be­csületes üzemi dolgozó. Nem állhatunk meg, nem bi­zakodhatunk el bármennyire is szépek a sikereink, hi­szen nagyok a tennivalók. Hozzon gyümölcsöző, gaz­dag sikert a november 7 tiszteletére folyó szocialista verseny. A tettek, az odaadó munka haszna miként eddig, ezután sem marad el. További eredményekért- — november 7 tiszteletére Tetteket hozó munkásgyülés a Kenderfonógyárban PENTEK, KET ORA. Mü­szakváltás a Szegedi Kender­fonógyárban. A délelőtt dolgo­zók útja előbb a fürdőbe, majd az öltözőbe vezet. Aztán nem hazafelé indulnak, hanem a kul­túrterembe — gyűlésre. A gyár idősebb dolgozói: édesanyák, meg csinosan öltö­zött lányok gyülekeznek a szép kultúrteremben, amely éppúgy a szabad életben létesült, mint a fürdő, öltöző. Gyülekeznek a gyár dolgozói, akik öntudato­san jegyezték a Hatodik Béke­kölcsönt. Itt van például a há­rom gépet kezelő sztahánovista cérnázónő, Sonkó Imréné. Ha­vi fizetése 1600—1700 forint körül mozog, s.1500 forintot jegyzett. Vagy a kedves Gyikó néni, ez a hatvanegy éves asz­szony, akit mindenki szeretettel csak „mamának" becéz, 700 fo­rintot adott kölcsön, havi kere­sete 1100—1200 forint. Megtelik a kultúrterem. — kezdődik a munkásgyűlés, ör­dögh János elvtárs, a gyár üzemi pártbizottságának tit­kára a békekölcsönjegyzésben elért sikerről szól. Ismerteti azt is, hogy a Kenderfonógyá­riak egy millió 123.950 forintot adtak kölcsön államunknak. Majd a Szegedi Ruhagyár kol­lektívájának küldöttsége nevé­ben Szőke Ferenc ismerteti a ruhagyáriak felhívását a sze­gedi üzemek dolgozóihoz. FELCSATTAN A TAPS. Jelzi ez is, hogy a Kenderfo­nógyár dolgozói csatlakoznak a ruhagyári dolgozók kezdemé­nyezéséhez, töretlenül folytat­ják a szocialista munkaver­senyt. Többen kérnek szót, hogy ki­nyilvánítsák a maguk és a gyári kollektíva véleményét. Ágoston Sándor elmondja, hogy jó munkájáért üdülni volt, most friss erővel tevé­kenykedik. „Én tovább tartom a 145 százalékom, így is segí­tem újabb eredmények eléré­sét". Laudis Lajosné elmond­ja, hogy a vizesfonó megfelelő előfonalat kér. Majd hangoz­tatja, hogy eddigi eredményét túlteljesíti. Pribék Tibor vil­lanyszerelő arra adja szavát, hogy nevember 7-ig újjászereli a gyár hálóüzemének elavult villamossági berendezéseit. A gombolyítóból Virányi Pálné beszél. Megígéri, hogy a ruha­gyári kezdeményezéshez csat­lakozva úgy segít a mégjobb eredményekhez, hogy 130 szá­zalékos teljesítményét tovább növeli. - ' Ken­vál­S MEGSZÜLETIK a deríonógyár dolgozóinak lalása november 7. tiszteletére. Nagygyörgy Mária elvtársnő, az üzem igazgatónője javasla­tot terjeszt a kollektíva elé, amelyet az lelkesen fogad el. A nyolcszoros élüzem Kenderfo­nógyárban, a ruhagyári kezde­ményezéshez csatlakozva no­vember 7 tiszteletére a többi között felajánlották, hogy a ne­gyedik negyedévben 308 ezer forint értékű termékkel telje­sítik túl tervüket. Kifogástalan minőséggel tesznek eleget ex­port kötelezettségüknek. Az el­sőosztályú áruk részarányát 99 százalékra növelik. A ne­gyedik negyedévben 15 tonna külföldi rostot belföldivel he­lyettesítenek a minőség meg­tartásával. Egy százalékkal nö­velik a termelékenységet ez év első nyolc hónapjához viszo­nyítva. Különben a gyár dol­gozói évi szocialista kötelezett­ségvállalásuk esedékes részét példásan, minden vonatkozás­ban túlteljesítették. A TOVÁBBI előrehaladásra készülő dolgozókat, a gyűlés résztvevőit, a Szegedi Városi Párt-végrehajtóbizottság nevé­ben Simon Béla elvtárs, osz­tályvezető köszöntötte. Felelősségteljes határozat NEM NAGY a Kéziszer­számárugyár udvara, de ez­úttal valósággal szűknek bi­zonyult. Pénteken, ahogy a munkaidő végetért, talán 150 dolgozó is szorongott a más­kor oly csendes gyárudvaron, a kellemesen enjíhe őszi nap­sütésben, amely az egyéb­ként is jó hangulatot még csak emelte. JÓ VOLT a hangulat, hi­szen győzelmet ünnepeltek ezen a rendkívüli munkás­gyűlésen: a kölcsönjegyzés sikerét. Vörös János elvtárs párttitkár nagy érdeklődés közepette jelentette be, hogy az üzemben a jegyzés szer­dán reggel 6 óra 45 perckor befejeződött, s egyetlen olyan dolgozója sem akadt a gyár­nak, aki kölcsönt ne jegyzett volna. Az üzem dolgozói — a gyári előirányzatot túlszár­nyalva —1 több mint százezer forintot jegyeztek, gyorsan, lendületesen, szívesen. Ezzel a gyár a tömegcikkipari vál­lalatok között országos vi­szonylatban az első lett. DE TULAJDONKÉPPEN nem is ezért jött össze ez a munkásgyűlés, nem az ered­mények meghallgatásáért — bár jól esett az elismerés mindenkinek, s különösen a népnevelő, jegyeztető aktí­váknak, akiknek munkáját a párt e gyűlés alkalmából kü­lön megköszönte. Hanem az­ért jöttek össze, hogy az egyik győzelemre egy mási­kat, újabbat építsenek, azaz: a kölcsönjegyzés lendületét új harcokra vigyék át. Erről beszélt a párttitkár elvtárs is — és erről beszélt a követ­kező felszólaló, Dosztál Ist­ván elvtárs DISZ-titkár, aki felhívta az üzem dolgozóit, csatlakozzanak a Ruhagyár versenykihívásához. AZ INDÍTVÁNYT helyes­lés fogadta. A ruhagyári dol­gozók november 7-i verseny­felhívása, amelyet a szer­számgyáriak egy része már az újságból ismert ebben a gyárban is egyetértésre ta­lált, mint méltó folytatása a most lezárt ütközetnek. És ez az egyetértés nem voilt amo­lyan formális. Szót kért Tóth Jenő csiszolómunkás és ja­vasolta, hogy most csak elvi­leg csatlakozzanak, de bízzák meg a szakszervezetet, hogy hétfőig dolgozza ki a gyár versenycsatlakozásának rész­leteit: azokat a versenyfelté­teleket, amelyek alapján a Kéziszerszámárugyár kollek­tívája bekapcsolódik a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom megünneplésére indított ünnepi munkacsatába. Töb­ben helyeslőleg csatlakoztak ehhez a javaslathoz. Végülis a gyűlés ebben az értelemben határozott. AZ EGÉSZ gyűlés nem tartott tovább mint 20 per­cig. E rövid idő alatt azonban a gyár dolgozói felelősségtel­jesen határoztak a soronkö­vetkező hónapok munkafel­adatairól. December 1-ig feliesítilc éves tervüket a Gázmű dolgozói A Szegedi Gázmű dolgozói pénteken munkásgyűléseken beszélték meg a Hatodik Bé­kekölcsön-jegyzésben elért eredményüket, örömmel ál­lapították meg, hogy az idei jegyzéshez hasonlót még nem értek el ebben az üzem­ben. Százhárom dolgozó 57 ezer 500 forintot jegyzett. A gyűlés felszólalói helyeselték, hogy üzemük is csatlakozzék a ruhagyáriak felhívásához. Nagy és jelentős vállalást tettek a Gázmű dolgozói. Vál­lalják, hogy éves tervüket december elsejéig befejezik és az év végéig 115 százalék­ra teljesítik. Még több gon­dot fordítanak a gáz minősé­gére. Elérik, hogy az előírt 3724—3876 kalória között tartják éves átlagban a gáz minőségét, az önköltséget pe­dig 4.5 százalékkal csökken­tik. Ahol már mindenki jegyzett A Szegedi Sertéstenyésztő és Hizlaló Vállalat dolgozói jószíwel adták államunknak forintjaikat. A brigádok kö­zött elsőnek az -Új Világ­brigád jegyzett, összesen 6500 forintot. A vállalat dolgozói 29-én reggel 9 órára befejez­ték a jegyzést, A Csongrádmegyet Vil­lanyszerelő Vállalatnál is be­fejeződött a békekölcsön­jegyzés. összesen több mint 58.000 forintot jegyeztek, ami 593 forintos átlagot jelent. A Ruházati Bolt dolgozói a jegyzés első napján, 27-én 2 óráig mindannyian jegyeztek békekölcsönt. A jegyzésben élenjártak Lehotai Mátyás, Schaár Richárdné, Hatvani Jenő és Dunai Józsefné. A Ruházati Bolt dolgozói 103 ezer 850 forintot adtak köl­csön államunknak, ami jóval túlhaladja az elmúlt évi jegyzési összeget, Magyar államférfiak üdvözlő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának 6. évfordulóján A Kínai Népköztársaság fennállásának 6. évfordulója alkalmából Dobi István, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnö­kének; Hegedűs András, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság állam­tanácsa elnökének üdvözíö táviratot küldött. Császár Ferenc, a Szegcdi Cipőgyár kiváló ágótalpa­lója aláírja a jegyzésgyűjtő ívet: 1230 forintos havi kere­sete mellett S00 forint békekölcsönt jegyzett. -Hazafias kötelességének eleget tett- — hirdeti a szí­nes zászló a Textilművekben Zádori Dávidné gépén. Zá­doriné 7—SOO forintos keresete mellett 500 forint kölcsönt adott az államnak. Nagy János ifjúmunkás (baloldalon) a Vasöntöde tal formázója példamulató DISZ-es: majdr<;m tc havi fizetését írta a jegyzés gyűjtő ívre, fia­Ijes

Next

/
Oldalképek
Tartalom