Délmagyarország, 1927. március (3. évfolyam, 48-75. szám)

1927-03-31 / 75. szám

1927 március 30. DÉLMAGYAROBSZAG 7 Az Újpest—Bástya ligamérkőzés jegyei Délmagyarország jegyirodájában kaphatók. Gyilkosság Nagykovácsiban a sváb és a magyar legények nótái miatt Budapest, március 30. A főváros határában lévő Nagykovácsi község nyugalmát egy halálosvégű. kocsmai verekedés forgatta fel. Mult csütörtökön este két társaság borozgatott P a y e r Mihály vendéglőjében. Az egyik társa­ság, amely a község sváb ajkú fiatalságából került ki, a vendéglős fia. Payer Péter körül csoportosult. A másik asztalnál a magyarajka Illik János ké­ményseprő körül üldögéltek az emberek. A bo­rozgatás első időben csendesen folyt, majd Illik János társasága magyar népdalokat kezdett éne­kelni, mire P a y e r Péter és társai gúnyosan mosolyogtak. A magyar dalok lassanként irredenta dalokba fordultak, amiket viszont a svábajkuak már megjegyzésekkel és hangos hahotázással fo­gadlak. Végül is Illik János társasága rázendített a Himnuszra. Payer Péter ráparancsolt társaira, hogy vele együtt ülve maradjanak és az ő példá­ját követve, gúnyos mosollyal, kellemetlen meg­jegyzésekkel kisérjék a Himnuszt. A verekedés csak akkor tört ki, mikor Payer Pé­ter a Himnusz elhangzása után felszólította Illik Jánost és társait, hogy az apja vendéglő­jét hagyják el. A magyarok csendes duzzogás­sal szállingóztak kifelé a sváb kocsmából, Illik János azonban távozóban még visszakiáltott Payer Péternek: — Ezért az aljasságért még le fogunk számolni! Payer nekiugrott a kéményseprőnek, aki a bor­tól és sérelmektől felhevült állapotban éles kést rántott elő é; s markolatig döfte az alig 19 esztendős ifjú kebelébe. A kés pengéje a szivet járta át és Payer Péter jajszó nélkül holtan esett össze. Illik János vég­zetes lettének elkövetése után elbujdosott Nagy­kovácsi községből és a megindult nyomozás so­rán a csendőrök napokig kutattak utána. Végül is a pesthidegkuti erdőben találták meg. Indítványok és orvosválasztás a vásárhelyi közgyűlés első napján. (A Uélmagyarország hódmezővásárhelyi munkatársától.) Szerdán délelőtt kezdte meg Vásárhely törvényha­tósági bizottsága a márciusi közgyűlés tárgysoro­zatának tárgyalását. Ezen a közgyűlésen már dr. Mokcsay Zoltán, az uj főispán elnökölt. Kije­lentette, hogy hangja mindenkor a megbecsülés hangja, szava a szerelet szava s kérése a város érdekeit szemelőtt tarló férfi kérése lesz. Kérte a bizottsági tagokat, hogy a politikát ne keverjék össze a város érdekével. Dr. Medveczky Imre főjegyző felolvasla ez­utáii a polgármester február havi jelentését. Mint­hogy interpellációk nem voltak, a közgyűlés áttért az indítványok tárgyalására. Kovács Jenő azon indítványát, hogy az Új­pest határában lebontásra kerülő vasúti híd alkat­részei felhasználásával a kormány csinál­tassa meg az algyői közúti hidat — a tanács pártoló javaslatával együtt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Az ügyben való eljárásra fölkérik a város két képviselőjét. A közgyűlés napirendre tért Kenéz Tamás azon indítványa fölött, hogy a vásárteret helyezzék a kaszárnya előtti faiskola helyére. Ezután II o­r o v i t z Mór indítványát, hogy a Szegedi-ulí vil­latelkek mögött a város nyittasson uj uccát, Czuczi József indítványát a vámkapukra s vámőrökre vonatkozólag, valamint Kovács Jenő azon indítványát is, hogy a kishomoki erdőben népfürdőt létesítsen a város — visszaadta a köz­gyűlés a tanácsnak előkészítés végett. Nagyobb vi­tára adott okot Höss Nagy Kálmán azon in­dítványa, hogy a fogyasztási lisztviselők 6 szá­zalékos jutalékát szüntesse be a város. Az in­dítványt elfogadták. Bodrogi Bálint és Gábor István indítvá­nyával kapcsolatban Soós István polgármester kijelentette, hogy az üresedésben lévő állásokat az áprilisi közgyűlésen töltik be. Fejős János azon indítványát is visszaadta a közgyűlés a ta­nácsnak, hogy Pusztaközpontra állandó közigazga­tási tisztviselőt rendeljen ki a város. Ezután következett a pusztaközponti orvosi ál­lás belöltése, melyre nézve a főispán titkos sza­vazást rendelt el. Leadtak összesen 176 szavazatot, ebből dr. Kardos Sándor 141, dr. Sisa István 33 és dr. Baranyai Béla 2 szavazatot kapott, így léhát a pusztaközponti orvosi állást dr. Kar­dos Sándor nyerte el, akit utasított a közgyűlés, hogy a tiszti orvosi vizsgát két év alatt szerezze uieg. A közgyűlést csütörtökön folytatják. x Szegedi Útmutató a legújabb telefon­könyvvel kapható minden könyvkereskedés­ben. első amerikai nagy filmje : A VISX.TUEA HAJÓSA ma inául Qódiíó útjára a liECVÁHOSIB/1. Előadások kezdete: hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Telefon 11—85. Korzó Mozi Telelőn 11-85. M ír dus 31-ér, csütörtökön C Lánglapok Amerika történetéből 9 felv.-ban. Honfoglalás. Azonkívül : A puszták fiai. Főezerep'ő: Hoot Gibson. Arizonlai törtéret 6 felvonásban. Főszereplő : 4UT ACKOMt Előadások: 5, 7 és 9; vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A terem lUtve van. Csütörtök. Bóm. kath. Guidó ap. •"•"/ Protestáns. Árpád. Nap kel 5 óra 43 perckor, nyugszik 18 óra 26 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak kőiül szolgálatot tar­tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 359.) Ger­gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 62.) Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Mold­vány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston, Szilléri-sugárut 11. A Délmagyarorsíág bécsi szerkesztősége: Wien, II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondea«). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó­terein és hirdetési képviselet Ausztria résiére: Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) Telefon: Serie 62—1—91. — A kereskedők szövetsége közgyűlése. A sze­gedi Kereskedők Szövetsége évi rendes közgyűlését április 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a ke­reskedelmi és iparkamara székházában tartja meg. A közgyűlés keretében dr. B a 1 k á n y i Kálmán, az OMKE igazgatója: »A kereskedelem diplomá­ciája«, dr. Horváth István, az OMKE főtit­kára: »Az eladás művészete« cimen tartanak elő­adást. Az előadók tiszteletére a szövetség elnöksége szombaton este 8 órakor a Lloyd Társulat helyi­ségében vacsorát rendez. A vacsorára a szövet­ség főtitkári hivatalában (telefon 54.) lehet jelent­kezni. — Szereletvendégség a reformátusoknál. A Lo­rántfy Zsuzsána Egyesület április 3-án, vasárnap délután fél 6 órai kezdettel a Tisza-szálló nagy­termében műsorral egybekötött szeretetvendégsé­get rendez. Közreműködnek: dr. Bácz Lajos theológiai igazgató, Euyedy Andor miskolci re­formátus lelkész, K o m á romi János író. Sza­valattal és művészi számokkal szerepelnek: Buttula Ica, Junker Klára, K. Kain Kató és Lévay Olga. — Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban az idő borult és esős, a nyugati me­gyéket kivéve, mindenütt volt csapadék, még pe­dig egyes helyeken nagyobb mennyiségben: Sze­geden 25, Halason 24, Szentesen 23, Egerben 21, Szolnokon 20 mm. eső esett. A hőmérséklet a ke­leti részeken is alacsonyabb lett. Jóslat: Változé­kony, aránylag hűvös idő, nyugati szelekkel és az eső csökkenésével. — Építőmunkások gyiilése. Az építőmunkások 31-én, csütörtökön este fél 6 órakor Fodor-uccai otthonukban taggyűlést tartanak. A tárgysoroza­ton fontos kérdések szerepelnek. — Csanádtnegye autóbuszjáratokra kér enge­délyt. Csanádmegye törvényhatósági bizottsága áp­rilis 4-én tartja évnegyedes közgyűlését, amelyen több, mint félezer ügy kerül letárgyalásra. A ha­talmas tárgysorozat ügyei között számos érdekes kérdés közöli szerepel a vármegye alispánjának előterjesztése, hogy a vármegye a kereskedelmi minisztertől a vármegye valamennyi községét fel­ölelő, valamint a Makó—Szeged, Hódmezővásár­hely, Orosháza, Tótkomlós, Békéscsaba utvona­lakra is autóbuszjáratokra előjogot kérjen. Az ezirányu kérelem különben már a kereskedelem­ügyi miniszter előtt fekszik. A vármegye kérel­mének előterjesztését s a nagyszabású autóbusz­hálózat kiépítésének tervét az tette lehetővé, hogy a vármegye nagyszabású útépítéseket hajt végre s az autóbuszjáratok felállításával a további út­építések és utfentartás költségeit is biztosítani szeretné. — Istentisztelet a református egyetemi ifjúság számára. A szegedi református egyház elhatározta, hogy minden hónap első vasárnapján délelőtt 12 órai kezdettel úgynevezett egyetemi istentiszteletet tart. Az első ilyen istentisztelet április 3-án lesz. A szolgálatot végzi Bakó László lelkész. A pré­dikáció alapgondolata: Mikor az élet holtpontra jut. Az istentiszteletre szeretetlel hívják és várják az egyetemi polgárságon kivül az egyház minden férfi és nő tagját. — Aranyláncot lopott a fiatal asszony. Egy sze­gedi gyógyszerészgyakornok felesége lopás miatt állott szerdán a törvényszék Vild-tanácsa előtt. A vád szerint a vádlott egy arany nyakláncot lo­pott el és azt másfélmillió koronáért értékesítette egyik szegedi ékszerésznél. A fiatal asszony lopás miatt már többször volt büntetve. A szerdai fő­tárgyaláson azzal védekezett, hogy az ékszert nem lopta el, hanem találta az udvaron. A kihallga­tott tanuk azonban megerősítették a vádbeli cse­lekmény elkövetését, mire a biróság hat hónapi fogházra ítélte a vádlottat. Az ítélet ellen ugy a vád, mint a védelem felebbezést jelentett be. x Vízvezeték Javítások, átalakítások és berendezé­sek: Fekete Nándor, Kossuth L.-sug. 18. Tel. 10-72, •m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom