Délmagyarország, 1938. október (14. évfolyam, 211-236. szám)

1938-10-16 / 224. szám

nPr'MAr.ya,POPC7 AG Vnsarnnn, 1938. oítóbpr VfT. VÁ67nnÁrill7AÁ áoy- és aszlalncmüekeí, • u^uHQiuna^ lesii leUípnemlleHe'b^aio mai veti*» ruitt MMM Csekonfcs ucca 6. Kalász fao. őrfökapitányhclycttcs rendőrségi jelentésében. Kö­zölte, hogy Szegődön a kerókpárkujlusz hol­landi méretekre emelkedett. Tizennyolcezer bejelentett kerékpárt tart a rend­őrség nyilván, egyben kénytelen a legrzgorubb bajtd<i Wnd; zibályok if cjetbrlépíctni, különösen a ncmzeikÜM ut forgalmában, ahol veszedelmes forgalmi zavarokat oko:ú tömeges kihágások let­tek úrrá. A rendőrségi jelentés közli még, hogy az c'uiult hónapján a kő biztonsági áJapot meg­felelő vo't. Nevrz'tejobb bűncselekmény szeptem­berben nem fordult elő. A bűncselekmények kö­zi! az ember cjeto és testi épsége cHen 77 irá­nyult, a vagyon cjlcnl bűncselekmények íZÍnvi 299. Ez utóbbi körül lopás 190 volt. Baleset 93 fordult O;Ö. öngy!kosságot lH—n követtek cl, el. tiint 17 sze nily. Az cjtünlek a nyomozás folyamán nagyré z en feltaláltattak. A pénzügyigazgatósági jocntésbez felszólalt vi­téz dr. Shvoy Hál uán és szóvá ette, hogy n vogyonváltsútf kivetését a pénz­ügyi adminisztráció olyun későn fe­jezte lm cs igy h fizetési megha­gyásokat oly későn küldte szét, hogy az érdekelteknek 2—3 nap maradt csak rendelkezésre nagyösszegü fi­zetések teljesítéséhez. A fizc ési terminusok kénytelen be nem tartása miatt pejig rzámtakin egyén került abba a brly­zríbe, liogy ki rá Imi kamat-többleit el terhelik n.oj u vagyonváltságot. Fután az állategészségügyi jelentést tárgyalta a bizottság. Megállapították, hogy a fertőző áUat­bejeysdgik st.lyoian bénilólag hatnak Szfrd hw> ellátására és á Istexportjára. Ragályterület van még: lóríiliössóg a IV. (Szatymaz) ós a VII. (Atok­háza) kerületben, serié pestis a VII. (Atokháza) kerületben (4 t.), ragályos száj- és körömfájás az I. és III. (Febe e.'öldek) kerületben, továbbá ser­tépsitis az I., If. (Újszeged), Hl- (Feketeföldek) és VI. (Rö zko) kurületbcn, mindenütt csak szór­ványosan, scrlésorbáitc az I. kerületben, ragályos száj- ós körömfájás VI. (Röszkc) és VII. (Átok­h. za) kerületben. Az előbbiben 13, az utóbbi­ban 15 küzlcgelö volt a hónap végén fertőzött, vagyis az augusztus 31-i állapothoz képest a Vt. kerületben 10 tanyával, a VH. kerületben 12 ta­nyával és 1 köe'cjctővcl szaporodott szeptember­ben a ré z"s helyek száma. Állatforgalom, állat­od á a lagályos ;z íj- és körömfájás miatt mm volt. A közigazgatási bizottság még néhány kisebb ügy elintézése után befejezte ülését. Terézköiufi Színpad úgynevezett szerelem! Vígjáték 5 képben írta: Clauilc Bonnet, magyar színpadra irta: Zágon fstvún GOMBANZÜGf ELLA, b'zrpcs Lia. Luciomcrszky Margit, Puskás Ti­h«>r, Ráez Vali, pán Etelka, Haraszhy Miéi, f'rnjö Einil, Fenyő Árpád, l ülöp Nándor, fel­léptével Kendező: Tarján György Díszlet: Básthy István Minden vasár- és ünnepnap délután 5 órakor olcsó he|yáriikka|t Telefon: 120-817 Kezdete: 1410 órakor A város szegényeinek zarándoklata — a Felvidékért A szegényház lakói kilenc napon könyörgő misét mondanak az ujszegedi barlangkápolnában A felvidéki szenvedők szomorú sorsa megdo­bogtatott minden szivet, fclsajdult a fájdalom az élet legelesettebbjeinek szivében is. A magyar fel­támadás felkelő napja beragyogott ezekben a sorsdöntő napokban a Bcrlini-köruti városi sze­géit} báz ablakain is. A megszokott falak közölt boldog izgalom vibrált a fojtott levegőben, a ne­héz, fáradt lábak járni akartak, a béna karok lendülni készüllek. Ugy érezték, vannak még ná­luk is szegényebbek. Ck ha szegények is, van otthonuk. Most gazdagnak érezték magukat azok­kal szemben, akik a hazájuktól elszakítva étnek, idegen uralom alatt és várják a felszabadulás óráját. Ezekért a szegény, szenvedő magyarokért ten­ni akartak valamit — tőlük telhetőleg — a vá­ros szegényei is. A két karjuk már eiőtlcn, dc a szivük kicsorduló érzésekkel teli Ezeket nz érzé­seket imába szőve, kilenc napig küldik most az Ég felé. A szegényház lakói kilenc egymásntáni napon könyörgő imát mondanak az ujszegedi lourdesl bnrlangkúpolnában, a Maria-szobor elolt. Az első zarándoklat szombatuu délután in­dult el a szegényházból. Lehettek vagy százan, a szegényház ápoltjaihoz csatlakoztuk' az ott mi népkonyha öreg ellálolljai is. A különös menet végigment a körúton, ki a Kossuth Lrjos-sugár­utra és itt folytatta útját a Széchenyi-tér i'elé, inajd Újszegedre. A járda szélén megálltak a já­rókelők és részvéttel tekintetlek a vánszorgó öre­gek felé, akiket megható volt látni, mint segi'ik béna, mankóra támaszkodó társaikat. Két apáca zárta be a menetet, amelyről a gyorsan működő fantázia csakhamar kitalálta, hogy „Felvidékről érkező menekülteket hozott Rókusra a vonat és most itt helyezik cl őket Szegeden". Már beeste­ledett, amikor a szegényházi zarándokok Újsze­gedre értek és elmondták csendes imájukat a Fel­vidék felszabadulásáért. KORD Olcsó-Jó Divatos Elsőrangú urfszabóság Dívplkülönlegességek S%échenyi-iév. Hivat- és sportölíönyök Börkatoútok — Felöltők Gumiköpeny Nadrág Inléxeii rupák — Sapkák Ing — Kalap — Nyakkendő Állami támogatás helyeit olcsóbb (ermelést ajánlottak a makói hagymásoknak A mezőhegyest állami birtokból kapnak olcsó haszonbériöldeket a makói kertészek (A Dclmagyarország makói tudósítójától.) A ntakói hagymaegykéz által fizetett árakkal elége­detlen termelök érdekében Makó képviselőtestü­lete küldöttséget menesztett a földmüvelésügyi kormányhoz. A küldöttséget szombaton délben fogadta a földmüvelésügyi minisztériumban báró Vay államtitkár. N i k e 1 s z k y polgármester, a dcputáció vezetője előadta, hogy inig a mult év­ben az átlagos 6 pengő 40-es vöröshagymaár a teimelökct kielégítette, a jelenlegi ugyanolyan magas ár még a termelési költségeket sem fe­dezi. A hagymatermelés költségeinek drágulását a búzaárakhoz igazodó haszonbérek és a nap­számbérek emelkedése okozza elsősorban. A ker­tészek megállapítása szerint az idén 8.20-as vö­röshagymaár és 28 pengős fokhagymaár volna megfelelő és méltányos. Ennek az árnak a bizto­sítására prémium nyújtását kérik a földművelés­ügyi kormánytól. Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után leszögezte, hogy nagyobb összegű prémiumot biz­tosítani nein tud. A hagymatermelés bajainak orvoslását más irányban látja, elsősorban: a termelési költségek leszállításában. Ezt ajánlja a kertészek figyelmébe, főképen azt, bogy a föld­haszonbért normalizálják s ne verjék egytnásia. A minisztérium részéről e téren kilátásba helyez­te, hogy a mezőhegyest uradalom területéből na­gyobb mértékben biztosit olcsó haszonbérleteket liagymatermetés céljaira. E kérdés megoldására hétfőn lejön Mezőhegyesre. A küldöttség egyik tagjának, H. Szabó Imrének felszólalására az lelt az elintézés, hogy a vármegye főispánja Gör­gey István képviselővel együtt fog a püspöki ura­dalomnál eljárni kedvező kagymáshaszonbcrletek biztosítása érdekében. A küldöttség ejjárt Bárányosl Károly miniszteri tanácsosnál, aki rz exportlehetőségek tekintetében tájékoztatta a küldöttség tagjait, reámutatva arra, hogy czidőszerint 500 vagonos cxportkonüngcusünk van, amit az veszélyeztet, hogy a termélök nem ajánlanék jel kellő mennyiségű hagymát az egy­kéznek. Ha az export emiatt lehetetlenné válik, az angol piac rendkívül alacsony áraira, czidősze­rint 4.50-es arra számíthat már csak a termelő. A küldöttség kérésé.e intézkedett Bárányosi mi­ni; zeri tanácsos a helyi panaszbizottság megM alakitása iránt. Ugyancsak szombaton délelőtt ülésezett a hagy­maúrmegállapító bizottság, amely a vöröshagyma 6.40-ej árát változatlanul haglyta, a fekhagyma árát azonban 2 pengővel leszállította. Az uj fokhagyma­árak: 16, 12 és 9.50 pengő. MO/T VEdYEN briliáns, gyémánt és arany ÉK SZERT Miilhoffernély Széchenyi tér 9. tpert most még olcsón vásárolhat legfinomabb kivitelű értéke? ók:zíreket, kivájó svájci zseb- és karórákat. Alkalmi vételek sz- mációs árban. Tört arany, ziiogjegy, drágakövek kerestetnek ' magas árban!

Next

/
Oldalképek
Tartalom