Délmagyarország, 1918. június (7. évfolyam, 126-147. szám)

1918-06-01 / 126. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZ Ám. A szerkesztőség telefonja: 305. ELŐFIZETÉSI ARA: egész évre 36.- K. negyedévre 9.— K. félévre . . 18.— K. egy hónapra 3.— K. Ígyen bo5»sm ára I4 fillér. Kiadóhivatal: SZEGED. KÁRÁSZ UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. fzegeri, 1918. m évfolyam 126 szám Szombat junius 1. fi németek áttörték az ellenség hátulsó állásait. - A foglyok száma 40,000-re, a zsákmányolt ágyuké pedig 400-ra emelkedett. — A nyugati német offenziva merész len­dülettel halad előre. A németek helyenkint áttörték már a franciák hátulsó állásait is. A franciák eddig még nem tudtak oly ellent­állást kifejteni, amely az előretörő német kadoszlopokat megállíthatta volna. A néme­tek már elérkeztek az emlékezetes Marne folyóhoz is. A diadalmas offenzívát számok­ban a foglyok, ágyuk, géppuskák és egyéb hadianyagok tömege jelzi. Foglyoknál és zsákmánynál sokkal fontosabb azonban a sztratégiai eredmény, amely a haditerv meg­valósításának nélkülözhetetlen előfeltétele. A haditervnek célja kétségtelenül az, hogy a németek döntően megverjék a fran­cia-angol hadsereget. De hogy Hindenburg­nak mi a.tervé, hogyan akarja ezt a végső célt keresztülvinni, még most találgatni sem lehet. Épen ebben van a haditerv zseniálitása. Maga az angol-francia hadvezetőség termé­szetesen teljesen tanácstalanul áll a német offenzívával szemben. Foch tábornok nem meri tarta'ékjaií a most veszélyeztetett pon­tokra dobni, mért fél, hogy a főtámadás he­lyén — ahol Hindenburg döntő csapást ter­vez, — ebben az esetben egészen tehetetlen lenne. A francia ellentámadás nyilván ezért késik, noha a német offenziva területe egyre iszélesbedik. Ma már Verdun és Nauncy kö­zött is erős tüzérharcot jelent a Petit Jour­nal és a Vogézekben is megmozdult a front. Reims sorsa, amely a váltakozó hadiszerencse martirja volt ebben a háborúban, talán most jó időre nyugvót ontra jut azáltal, hogy a németek hatalmába kerül. A németek két kilo­méterre állanak a várostól — ezt a franciák jelentik, ~ de lehet az is, hogy ez idő sze­rint a sókat szenvedett város már német uralom alatt van. A német csapatok félkör­ben helyezkedtek el a város körül. Reims el­este — hacsak e'őre nem látható esemény nem játszik közre — órák kérdése. A messzehordó ágyuk Párát állandóan fövik és a franciák*"rémületét jellemző, liogy ismét előtérbe került az a kényszerűség, a ímely 1914-ben már Bordeauxba vitte a fran­cia kormányt. A most duló harcok Jelencő­iségét azonban minden más esemény fölé he­lyezi az a — mindkét hadviselő csoport közt erősbödő felfogás, hogy ettől az offenzívától jfiigg, vége lesz-e 19] 8-ban a háborúnak, vagy sem. Az olasz front harcai — amelyek he­vességükből egyébként is veszitettek — lé­nyegteleneknek tűnnek fel a nyugati offen­zívának ebben a perspektívájában. BERLIN, május 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcso­portja: Váltakozó erejű tüzérségi harcok. A német trónörökös hadesoporfga; Az Ailette frontról és az Aisnetől délre hát­ráló ellenséget az Alsnen és az Ailetten tul keményen űzzük és elértük a Bretigna S.t Paul—'Trosly Loire vonalat. Az Aisnetől északra folytonos faarcok közben az ellensé­get a Ricuy Haugny vonal mögé vetettük vissza. Soissonstól délre a franciák a lovas­ságot és gyalogságot vetették heves ellen­támadásra, azonban megsemmisítői tüzelé­sünk közbe kerültek és megvertük őket. Át­léptük a Soissons és Hartemus közti utat a Fere en Tardenois felé délről; a Lamien ut és délkeletről érkező hadosztályok kétségbe­esett ellentámadásaik dacára sem voltak képesek sikeresen ellenállni előrenyomuló hadosztályainknak. Arcy és Grand Recey mellett áttörtük az ellenség hátulsó állásait. Fere en Tardenoistól délre elértük a Lamé folyót. A Champchoisy Sant Gemme és Ro­mlgny melletti magaslatok birtokunkban van­nak. A Vesle déli partján, Reimstöl nyugatra elfoglaltuk Cernigny, Cuex és Thifloys hely­ségeket. A foglyok száma és zsákmány folyton növekszik. Eddig negyvenezer foglyot, négy­száznál több ágyút és géppuskák ezreit zsák­mányoltuk. LUDENDOREF, első föszáilásmeater (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Esti német hivatalos jelentés. BERLIN, május 31. A Wolff-ügynökség jelenti este: A Noyontól egészen a Reimstöl nyugatra terjedő frontig támadásunk jól ha­jad előre. 3000 négyzetkilométert foglaltak el a németek. BERLIN, május 31. A nagy csata 4-lk napján a támadási front 80 kilométerre szé­lesedett. A legjobban előugró részén ajz át­törés 52 kilométer, 3000 négyzetkilométernyi termékeny földet vettünk el az ellenségtől. A jelentett 45.000 foglyon kivül a franciák­nak és angoloknak, de különösen a franciák/ nak halottakban és sebesültekben sok vesz teségük van. PÁRIS (Havas-jelentés): Néhány ellen­séges repülőgép vonalainkon -kivül Páris irányába tartott. Elhárító ütegeink azonnal működni kezdtek. A riadó 11 óra tájban kez­dődött és éjfél tájban megszűnt. Egyes he­lyeken bombákat dobtak le. — Áldozatokat nem jelentettek. Ma a német messzehordÖ 'ágyuk gránátjai egyik templomba csaptak bele. GENF: Párában ujabban a nagy aggo­dalom a belpolitikai eseményekben is visz­szatükrözik. A borzadalmas veszedelem be­nyomása alatt Clémenceáunak az a szándé­ka, hogy a parlament kikapcsolásával dik­tátori meghatalmazást adasson magának. A Figaro és más jobboldali újságok nagy meg­elégedéssel üdvözlik ézt az eszmét, viszont a szociálisták a nemzetgyűlés egybehivását követelik. GEfrF: A svájci határról érkező jelen­tés szerint a Petit Journal azt irja, hogy a tüzérségi tevékenységet Reimstöl ujabban: Verdun és Nancy vidékére tették át. A Vo­gézekben is megmozdult a front. GENF: A német ágyuk naponta általá­ban 35 lövést adnak le Páris különböző pont­jaira. Mindenütt a legnagyobb pánikot okoz­zák. ZÜRICH: A Havas-ügynökség Soissons elfoglalásáról ázóló' jelentésében különös nyomatékkal emeli ki, hogy a németeknek csak órák hosszat tartó utcai harcok után: sikerült bevenni a várost. A franciáknak nem maradt más választásuk, minthogy a Soissons mögötti magaslatokra vonuljanak vissza. GENF, május 31 (Havas-jelentés.) Fran­cia helyről azt jelentik, hogy a németek Soissons és Reims között legkevesebb 33 hadosztályt vetettek harcba. Reims a Havas ügynökségi jelentése szerint még a franciák birtokában van. A németek vonala ez idő­szerűit télkörbeij vonul el Reimsnél, két kilo­méter távolságra a várostól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom